FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka číslo 2749/B
tel.: 0850 111 363
e-mail: [email protected]
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby:
Preventívna prehliadka plynového spotrebiča/spotrebičov*
Dátum objednania/dátum prijatia* .....................................................................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..................................................................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................................................................................................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..................................
Dátum ................................................
* Nehodiace sa prečiarknite.
Download

Formulár na odstúpenie od zmluvy