Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oznámenie o odstúpení od zmluvy
- Adresát: Kvalita za málo-Marián Šadibol Nová Bystrica 75 02305
- Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy o nákupe tohto tovaru(*):
- Dátum objednania(*)/dátum prijatia(*):
- Číslo dokladu (objednávky/dodacieho listu/faktúry)(*):
- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov/číslo účtu:
- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:
- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov :
- Dátum:
(*)Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.
Download

Formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte tento