Záruka bleskové výměny
Se Zárukou bleskové výměny získáváte tyto výhody:
• Vaši reklamaci vyřídíme okamžitě a bez čekání. Již nebudete muset trávit dlouhé dny bez vašeho výrobku.
• Nikdy nebudete mít opravovaný výrobek. Pokud se vám během záruční lhůty porouchá, obratem vám ho
vyměníme za nový s novou dvouletou zárukou (podle podmínek uvedených níže).
ZÁRUKA BLESKOVÉ VÝMĚNY SE VZTAHUJE NA VYBRANÉ VÝROBKY KAŽDODENNÍHO POUŽÍVÁNÍ
DO PRODEJNÍ CENY 5 000 Kč A MŮŽETE JI UPLATNIT U VAD, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁKONNÁ ZÁRUKA.
Podmínky využití Záruky bleskové výměny
1) Záruka bleskové výměny je placenou službou rozšiřující možnosti řešení reklamace. Tato služba nabývá účinnosti dnem
zakoupení výrobku a trvá po dobu 24 měsíců od tohoto dne. V době trvání Záruky bleskové výměny je zákazník povinen
dbát a dodržovat předpisy stanovené v Reklamačním řádu společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. (dále jen DATART).
Záruku bleskové výměny lze sjednat nejpozději 14. den po zakoupení výrobku.
2) Reklamace výrobku, ke kterému se vztahuje tato služba, bude vyřízena v den jejího uplatnění zákazníkem. Podmínkou je
uplatnění reklamace v kterékoliv prodejně DATART a předání reklamovaného výrobku reklamačnímu pracovníku DATARTu.
Reklamací se rozumí oprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodaného výrobku, za které prodávající podle § 619
a násl. občanského zákoníku odpovídá (tj. za vady, které se vyskytnou v záruční době).
Nárok na Záruku bleskové výměny bude uznán v případě, že zákazník předloží účtenku, fakturu či jiný doklad prokazující
zakoupení reklamovaného výrobku v obchodech DATART. Nárok na Záruku bleskové výměny se vztahuje pouze k výrobku,
ke kterému byla Záruka bleskové výměny zakoupena, případně k výrobkům, kterými byl původní výrobek v rámci Záruky
bleskové výměny nahrazen. Zákazník bere na vědomí, že podmínkou vyřízení reklamace v den jejího uplatnění je prokázání
udávané vady u předání výrobku reklamačnímu pracovníkovi DATARTu, V případě, že se vada v prodejně neprojeví nebo
výrobek vzhledem k jeho povaze není možné odzkoušet přímo v prodejně, DATART si vyhrazuje právo odeslat výrobek
k odbornému posouzení vady do autorizovaného servisu výrobce (dále jen servis). DATART je oprávněn využít stejné právo
také v případě podezření na vadu, na kterou se nevztahuje zákonná záruka (např. mechanické poškození, běžné opotřebení apod.).
Reklamaci jsou oprávněni učinit namísto kupujícího také jeho manžel/manželka či jiná k tomu zvlášť zmocněná osoba.
3) Reklamace bude vyřízena jedním z následujících způsobů, v uvedeném pořadí:
a) zákazník obdrží shodný výrobek, za předpokladu, že se shodný výrobek bude nacházet skladem na prodejně; nebo
b) zákazník obdrží Dárkovou kartu DATART (s platností minimálně po dobu 6 měsíců) v hodnotě kupní ceny původního výrobku.
c) v případě, že zákazník uplatní nárok na Záruku bleskové výměny v prvních šesti (6) měsících od zakoupení výrobku a shodný
výrobek se nenachází na skladě v prodejně, zákazník si může místo dárkové karty zvolit řešení reklamace formou výměny
za jiný alternativní výrobek za stejnou cenu, ke kterému automaticky získá novou Záruku bleskové výměny na celé dva roky
trvání záruční doby. Bude-li prodejní cena nového výrobku a Záruky bleskové výměny k tomuto výrobku vyšší než prodejní
cena původního výrobku a Záruky bleskové výměny, cenový rozdíl výrobku i služby zákazník doplatí přímo v prodejně
u odběru nového výrobku;
To vše za podmínky, že zákazník odevzdá DATARTu důvodně reklamovaný výrobek s jeho příslušenstvím. Bude-li pro potvrzení
vady, na kterou se Záruka bleskové výměny vztahuje, nutné odevzdat výrobek do servisu, reklamace bude vyřízena v souladu
s vyjádřením servisu a to bezodkladně po jeho obdržení. V případě potvrzení vady, na kterou se vztahuje Záruka bleskové
výměny, bude reklamace následně vyřízena již uvedenými způsoby. Nebude-li vada potvrzena nebo se bude jednat o vadu,
na kterou se zákonná záruka nevztahuje, nárok na Záruku bleskové výměny uznán nebude.
4) Výměnou výrobku nárok na tuto službu nezaniká. Obdržením Dárkové karty je Záruka bleskové výměny spotřebována a nárok
na její uplatnění zaniká.
5) Nárok na Záruku bleskové výměny nemůže být uznán v případech, na které se nevztahuje zákonná záruka. Záruka bleskové
výměny se nevztahuje na poruchy způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým
nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny apod.), použitím, instalací nebo
zapojením v rozporu se specifikacemi a předpisy výrobce, takovým používáním, které je neslučitelné se zachováním funkčnosti
přístroje, používáním komerčního nebo kolektivního charakteru, používáním nevhodného příslušenství, doplňku nebo
materiálu.
Dále se Záruka bleskové výměny nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (např. snížení kapacity baterie po její
životnosti způsobené používáním výrobku).
6) Zákazník bere na vědomí, že služba Záruka bleskové výměny může být poskytnuta pouze spotřebitelům - tj. nepodnikatelům;
v opačném případě jsou nároky z ní vyplývající nevymahatelné.
Podmínky Záruky bleskové výměny naleznete také na www.datart.cz nebo se můžete informovat na Zákaznické lince 810 328 278.
Opravdový elektrospecialista
Infolinka 810 DATART (810 328 278) www.datart.cz
Download

Záruka bleskové výměny