DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIE:
PRED
PRIHLÁSENÍM,
STIAHNUTÍM,
INŠTALÁCIOU,
KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI POZORNE PREČÍTAJTE NIŽŠIE
UVEDENÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA TOHTO PRODUKTU. PRIHLÁSENÍM, INŠTALÁCIOU,
STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU VYJADRUJETE SVOJ
SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB APLIKÁCIE
PRO-FIT ©
©
Táto Zmluva o poskytnutí služieb aplikácie PRO-FIT
(ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená medzi
spoločnosťou Finecon Technologies s.r.o., so sídlom Apollo Business Center I, Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č.:
66927/B, IČO: 36 519 138, zastúpenou konateľmi Ing. Juraj Lichner a Ing. Tomáš Malík (ďalej len
„Poskytovateľ“) a Vami fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Klient“) Táto Zmluva Vás
oprávňuje na používanie aplikácie definovanej v Článku 1 tejto Zmluvy.
Poskytovateľ a Klient budú jednotlivo označovaní ďalej aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne
označovaní ďalej len ako „Zmluvné strany“.
Aplikácia definovaná v Článku 1 tejto Zmluvy je uložená na serveroch Poskytovateľa, pričom
Klientovi na základe tejto Zmluvy vzniká nárok používať aplikáciu definovanú v Článku 1 tejto
Zmluvy a to v rozsahu, za podmienok a okolností uvedených nižšie v tejto Zmluve.
1. ZMLUVNÉ STRANY
Táto Zmluva nie je kúpnou zmluvou, ale dohodou o právach Klienta používať aplikáciu PRO-FIT,
pričom v žiadnom prípade nezakladá právo Klienta nadobudnúť vlastníctvo k aplikácii PRO-FIT.
Poskytovateľ zostáva vlastníkom aplikácie PRO-FIT a prípadných nosičov, na ktorých sa aplikácia
PRO-FIT nachádza, nehľadiac na fakt, či pôjde o virtuálne alebo fyzické médium alebo akékoľvek iné
médium ako aj všetkých kópií aplikácie PRO-FIT, na ktoré vznikne Klientovi právo podľa tejto
Zmluvy.
Kliknutím na tlačidlo „I Accept“ / „Súhlasím“ počas prihlasovania sa na server
Poskytovateľa na adrese www.pro-fit.eu/sk/ vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto
Zmluvy podľa ustanovení § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá vymedzuje práva
a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní prístupu cez internet k aplikácii PRO-FIT v
rozsahu predplateného balíka služieb alebo služby.
Ak nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami tejto Zmluvy, ihneď kliknite na tlačidlo
"Decline" alebo "I Do Not Accept" alebo "Nesúhlasím", zrušte prihlasovanie alebo zničte,
prípadne vráťte prihlasovacie údaje Poskytovateľovi alebo na miesto, kde ste tieto údaje
získali.
Článok 1
Preambula
Poskytovateľ je v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) oprávnený vykonávať majetkové
práva k aplikácii PRO-FIT, ktorá je softvérovou aplikáciou vyvinutou a používanou na vedenie
jednoduchého a podvojného účtovníctva pre koncových užívateľov poskytovanou prostredníctvom
počítačovej siete internet zo serveru Poskytovateľa cez internetovú stránku Poskytovateľa www.profit.eu/sk/ (ďalej len „PRO-FIT“). Pre účely tejto Zmluvy sa za aplikáciu PRO-FIT považujú okrem
STRANA 1
samotnej aplikácie PRO-FIT aj (i) všetky jej súčasti, ku ktorým má Klient prístup prostredníctvom
počítačovej siete internet, (ii) obsah diskov, CD-ROM-ov, DVD médií, správ elektronickej pošty a ich
všetkých prípadných príloh alebo iných médií ku ktorým je priložená táto Zmluva vrátane softvéru
dodaného vo forme objektového kódu na CD-ROM, DVD médiu, elektronickou poštou cez počítačovú
sieť internet, (iii) s aplikáciou PRO-FIT súvisiace vysvetľujúce materiály a akákoľvek dokumentácia,
najmä akýkoľvek popis aplikácie PRO-FIT, jeho špecifikácia, popis vlastností, popis ovládania, popis
operačného prostredia, v ktorom sa aplikácia PRO-FIT používa, návod na použitie alebo inštaláciu
aplikácie PRO-FIT alebo akýkoľvek popis správneho používania aplikácie PRO-FIT (ďalej len
„Dokumentácia“), (iv) kópie aplikácie PRO-FIT, opravy prípadných chýb aplikácie PRO-FIT, dodatky
k aplikácii PRO-FIT, rozšírenia aplikácie PRO-FIT, modifikované verzie aplikácie PRO-FIT, nové verzie
aplikácie PRO-FIT a všetky aktualizácie súčastí aplikácie PRO-FIT, ak sú dodané, na ktoré Vám
Poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle tejto Zmluvy. Prístup k aplikácii PRO-FIT Poskytovateľ dodáva
výlučne vo forme objektového spustiteľného kódu.
Článok 2
Predmet Zmluvy
1.
Predmetom tejto Zmluvy je odplatné a dočasné poskytnutie služieb aplikácie PRO-FIT vo
forme nevýhradnej licencie a udelenie súhlasu Poskytovateľa používať služby aplikácie PROFIT Klientom prostredníctvom internetovej stránky www.pro-fit.eu/sk/ v rozsahu vybraného
balíka služieb, ktoré sú presne uvedené a špecifikované na portáli www.pro-fit.eu/sk/, za
podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve (ďalej len „Služba“).
2.
Poskytovateľ týmto dáva Klientovi súhlas používať aplikáciu PRO-FIT v súlade s jej účelom,
spôsobom a v rozsahu dohodnutým v tejto Zmluve a za dodržania všeobecných obchodných
podmienok Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/,
pričom Klient uzatvorením tejto Zmluvy prehlasuje, že sa so všeobecnými zmluvnými
podmienkami oboznámil a výslovne s nimi súhlasí. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
Poskytovateľ je oprávnený tieto všeobecné zmluvné podmienky doplniť, resp. zmeniť, pričom
za platné všeobecné obchodné podmienky sa budú považovať vždy tie, ktoré budú zverejnené
na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/ k danému okamihu, s čím Klient výslovne súhlasí.
3.
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby odmenu dohodnutú
v Článku 4 tejto Zmluvy, pričom uzatvorením tejto Zmluvy a zaplatením tejto odmeny je
Klient oprávnený používať aplikáciu PRO-FIT v rozsahu vybranej Služby alebo vybraného
balíka Služieb počas doby, za ktorú má zaplatenú odmenu za použitie Služby.
4.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu s maximálnym úsilím, odbornou starostlivosťou a
v súlade so záujmami Klienta, ktoré sú Poskytovateľovi známe alebo by mal o nich vedieť
v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok 3
Rozsah poskytovaných Služieb
1.
Poskytovateľ bude poskytovať Klientovi Služby na základe objednania Služby prostredníctvom
aplikácie PRO-FIT prístupnej cez internetovú stránku www.pro-fit.eu/sk/, v rozsahu Klientom
zvoleného balíka Služby na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/.
2.
Poskytovateľ poskytuje Klientovi Službu najmä prostredníctvom aplikácie PRO-FIT prístupnej
cez internetovú stránku www.pro-fit.eu/sk/, pričom je Poskytovateľ
oprávnený
z prevádzkových dôvodov formu poskytovania Služby zmeniť na akúkoľvek inú formu použitia
STRANA 2
elektronických prostriedkov tak, aby zostala zachovaná podstata Služby, a to priamo, resp.
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo Poskytovateľom poverených tretích osôb,
pričom v tomto prípade je za ich konanie zodpovedný priamo Poskytovateľ.
3.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v rozsahu a spôsobom určeným v tejto Zmluve
a to nestranne a na požadovanej odbornej úrovni.
4.
Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy neposkytuje pripojenie Klienta na počítačovú sieť
internet, ktoré je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť Klient, pričom
Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody, ktoré Klientovi vzniknú
v zmysle nedostatočného/nekvalitného zabezpečenia tohto pripojenia, resp. jeho
prerušenia/výpadku.
5.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ je povinný pre potreby poskytovania
Služby zaslať Klientovi na e-mailovú adresu, ktorú mu Klient v rámci objednania Služby
poskytne ako kontaktnú adresu, prihlasovacie údaje a to prihlasovacie meno a prístupové
heslo, pričom sa Poskytovateľ ďalej zaväzuje na túto e-mailovú adresu Klienta zasielať aj
všetku ďalšiu korešpondenciu, najmä, ale nie len elektronickú pred-faktúru, elektronickú
faktúru, výstupy databáz, upozornenia, varovania a oznamy o updatoch a novinkách
v aplikácii PRO-FIT, resp. reklamné a propagačné materiály o poskytovaných službách,
pričom Klient výslovne so zasielaním tejto a akejkoľvek inej korešpondencie na túto emailovú adresu súhlasí.
6.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že akákoľvek korešpondencia vyplývajúca z tejto
Zmluvy, ktorá má byť medzi Zmluvnými stranami zaslaná a doručená sa bude zasielať
výlučne elektronicky vo forme e-mailovej správy a to pre Poskytovateľa na e-mailovú adresu
zverejnenú na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/ a pre Klienta na e-mailovú adresu,
ktorú Klient zadá ako svoju kontaktnú adresu. V prípade zmeny e-mailovej adresy sa Klient
týmto zaväzuje včas túto zmenu oznámiť Poskytovateľovi. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
že Poskytovateľ je oprávnený vždy zaslať Klientovi výlučne korešpondenciu vo forme emailovej správy a to aj v prípade, ak Zmluva alebo ustanovenie právneho predpisu budú
vyžadovať inú formu doručenia takejto korešpondencie. V prípade, ak Klient výslovne požiada
Poskytovateľa o zaslanie akejkoľvek korešpondencie aj v písomnej forme, je Poskytovateľ
oprávnený od Klienta za zaslanie akejkoľvek korešpondencie požadovať úhradu nákladov na
tlač, kopírovanie a poštovné, ktoré bude vo výške minimálne 5,- EUR bez DPH, resp.
v prípade listín rozsahu nad 10 strán, resp. zasielaných do zahraničia vo výške minimálne
10,- EUR bez DPH, ktoré budú účtované samostatne.
Článok 4
Odmena
1.
Odmena za poskytovanú Službu je stanovená na obdobie 1 kalendárneho roku podľa
objednanej Služby, resp. balíka Služieb, pričom jej presná výška za konkrétny balík Služieb je
uvedená na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/ ku dňu prijatia objednávky
Poskytovateľom na konkrétnu Službu, resp. balík Služieb od Klienta. Zmluvné strany sa
dohodli, že odmena je konečná a nemenná a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady a výdavky
súvisiace s poskytovanou Službou.
2.
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť daň z pridanej hodnoty podľa príslušných daňových
zákonov je Klient povinný zaplatiť aj príslušnú DPH.
STRANA 3
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený vystaviť a zaslať Klientovi
elektronickú pred-faktúru na zaplatenie odmeny do 3 dní odo dňa potvrdenia prijatej
objednávky na konkrétnu Službu, resp. balík Služieb od Klienta, pričom po jej úplnom
zaplatení Klientom je Poskytovateľ povinný vystaviť a zaslať Klientovi účtovný doklad –
faktúru za poskytnutie Služby, za ktorú sa odmena platí. Zmluvné strany sa dohodli na lehote
splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia pred-faktúry a faktúry.
4.
Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že v prípade ak Klient objednané Služby
nevyužije a to z akéhokoľvek dôvodu spočívajúceho na strane Klienta, Klient nemá nárok na
vrátenie zaplatenej odmeny od Poskytovateľa, a to ani v celku a ani v čiastočnom rozsahu.
Článok 5
Trvanie Zmluvy a jej ukončenie
1.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to vždy na dobu dvanástich (12) mesiacov odo dňa
pripísania odmeny v zmysle článku 4 tejto Zmluvy na účet Poskytovateľa, pričom
Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Klientovi na dobu 10 rokov po ukončení platnosti tejto
Zmluvy pasívny prístup k vloženým údajom (ďalej len „prezeranie“) a súčasne archivovať
dáta Klienta v aplikácii PRO-FIT na rovnaké obdobie, pričom Poskytovateľ na požiadanie
Klienta mu poskytne jeho databázu v súlade s Článkom 6, bod 5 tejto Zmluvy.
2.
Túto Zmluvu je výlučne možné ukončiť:
a)
b)
písomnou dohodou oboch Zmluvných strán, alebo
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže s okamžitou platnosťou odstúpiť od tejto
Zmluvy formou e-mailovej správy zaslanej na adresu Klienta a to výlučne v prípade ak Klient
nedodrží podmienky uvedené v tejto Zmluve a/alebo vo všeobecne záväzných podmienkach
Poskytovateľa a to najmä, ale nie len, ak poruší svoju povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi
odmenu v zmysle Článku 4 tejto Zmluvy alebo ak poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu
mu z tejto Zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných podmienok Poskytovateľa.
4.
Za platné vypovedanie a/alebo odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje aj prípad, keď Klient
e-mailovú správu obsahujúcu odstúpenie od tejto Zmluvy neprevezme. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade pochybností o doručení akejkoľvek e-mailovej správy Klientovi sa 3 deň
odo dňa jej odoslania považuje za deň doručenia.
5.
Ukončením tejto Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto
Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú
trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
Článok 6
Práva a povinnosti Klienta
1.
Klient je oprávnený využívať aplikáciu PRO-FIT v rozsahu zakúpenej Služby alebo balíka
Služieb uvedených na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/ počas trvania tejto Zmluvy,
a to podľa návodu na použitie uvedenom na internetovej stránke www.pro-fit.eu/sk/. Klient
sa zaväzuje využívať Služby výhradne pre svoju potrebu a spôsobom stanoveným v Zmluve.
Klient sa zaväzuje neposkytovať Služby (ani ktorékoľvek konkrétne plnenie tvoriace súčasť
Služieb) iným osobám a nesprostredkovať poskytovanie Služieb tretím osobám.
STRANA 4
2.
Klient je oprávnený využívať poskytovanú Službu osobne alebo prostredníctvom svojich
zamestnancov. Klient je oprávnený využívať poskytnutú Službu výlučne na zabezpečenie
svojej činnosti, pričom nie je oprávnený poskytnúť tretej osobe prístupové heslo s výnimkou
servisného personálu Poskytovateľa pri poruche aplikácie PRO-FIT.
3.
Klient je oprávnený používať aplikáciu PRO-FIT iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými
platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom sa aplikácia PRO-FIT používa,
najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv
duševného vlastníctva. Klient nie je oprávnený využívať Služby v rozpore s dobrými mravmi,
všeobecne záväznými právnymi predpismi osobitne v oblasti účtovníctva a elektronických
komunikácií, ako ani v rozpore so Zmluvou.
4.
Klient v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť, úplnosť a obsah údajov, ktoré vloží do
aplikácie PRO-FIT pri používaní Služby, pričom tieto údaje sú vždy vo výlučnom vlastníctve
a dispozícii Klienta, ktorý je povinný tieto údaje vkladať do aplikácie PRO-FIT v súlade
s platnými právnymi predpismi a etickým kódexom Poskytovateľa obsiahnutým vo
všeobecným podmienkach Poskytovateľa tak, aby Poskytovateľovi alebo tretej osobe
nevznikla škoda, pričom Klient zodpovedá tak za obsah týchto údajov ako aj za ukladanie /
archivovanie týchto vstupov do aplikácie PRO-FIT.
5.
Databáza údajov, ktorá vznikne používaním aplikácie PRO-FIT Klientom je vo výlučnom
vlastníctve Klienta, za ktorej správnosť, úplnosť a obsah v plnom rozsahu zodpovedá, pričom
Poskytovateľ sa zaväzuje túto databázu počas trvania tejto Zmluvy s odbornou
starostlivosťou uchovávať a spravovať a na vyžiadanie najneskôr do 30 dní ju poskytnúť
Klientovi vo forme elektronického výstupu z aplikácie PRO-FIT, resp. umožniť Klientovi si
tento výstup z aplikácie PRO-FIT vyhotoviť, vyhotovenom vo formáte EXCEL, resp. inom
formáte zvolenom Poskytovateľom.
6.
Klient nie je oprávnený zasahovať, šíriť, oddeľovať časti, vytvárať odvodené verzie alebo
používať aplikáciu PRO-FIT iným spôsobom ako funkciami v nej obsiahnutými, pričom
aplikáciu PRO-FIT nie je oprávnený meniť alebo upravovať.
7.
Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu
Poskytovateľa využívať Služby takým spôsobom, že namiesto Klienta, resp. jeho
zamestnancov, bude aktivovanie, resp. používanie Služby iniciovať a/alebo vykonávať
automat, pričom automatom sa rozumie akékoľvek zariadenia, ktoré sú spôsobilé iniciovať
alebo vykonávať aktivovanie, resp. používanie služby bez toho, aby konkrétne úkony priamo
ovládala fyzická osoba, pričom za priame ovládanie sa nepovažuje predchádzajúce
naprogramovanie úkonov umožňujúce automatické vykonávanie týchto úkonov opakovane vo
viacerých prípadoch. Za predchádzajúci preukázateľný súhlas sa považuje dohoda
Poskytovateľa a Klienta o poskytovaní takého plnenia, z ktorého podstaty vyplýva, že je
jednoznačne vopred určené na to, aby v rámci neho vykonával iniciáciu alebo samotný výkon
aktivovania, resp. používania automat, pričom toto určenie plnenia je jednoznačné,
nespochybniteľné a obomi stranami Zmluvy vopred rozpoznateľné a tvorí hlavný účel daného
plnenia. Pokiaľ nie je preukázaná skutočnosť uvedená v poslednej časti predchádzajúcej vety
(t.j. jednoznačnosť, nespochybniteľnosť a rozpoznateľnosť obsahu a účelu dohodnutého
plnenia), predpokladá sa, že predchádzajúci preukázateľný súhlas na využívanie Služieb
vyššie v tomto písmene popísaným spôsobom Poskytovateľom len samotným uzavretím
takejto dohody udelený nebol a vyžaduje sa výslovný preukázateľný súhlas Poskytovateľa.
V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia
zablokovať Klientovi prístup do aplikácie PRO-FIT a odstúpiť okamžite od tejto Zmluvy.
STRANA 5
8.
Klient nie je oprávnený používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva
na používanie aplikácie PRO-FIT alebo kópie aplikácie PRO-FIT inak, než je výslovne uvedené
v tejto Zmluve. Klient ďalej nie je oprávnený predať, sublicencovať, prenajať inej osobe alebo
aplikáciu PRO-FIT vziať do prenájmu od inej osoby, alebo aplikáciu PRO-FIT zapožičať.
9.
Klient nie je oprávnený spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu
alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód aplikácie PRO-FIT s výnimkou rozsahu,
v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom. Klient ďalej nie je oprávnený
vytvárať na základe aplikácie PRO-FIT odvodené diela.
10.
Klient je oprávnený použiť aplikáciu PRO-FIT dodanú ako skúšobnú verziu na 30 dní alebo vo
verzii Not-For-Resale (ďalej len „NFR“) výhradne na overenie a testovanie vlastností aplikácie
PRO-FIT. Klient je rovnako oprávnený použiť skúšobnú verziu na 30 dní alebo NFR verziu na
predvádzacie účely.
11.
Klient sa výslovne zaväzuje, že aplikáciu PRO-FIT, ktorú získa ako skúšobnú verziu na 30 dní
alebo vo verzii NFR nebude používať v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnúť sa
zaplateniu odmeny v zmysle Článku 4 tejto Zmluvy. Za používanie aplikácie PRO-FIT
v rozpore s dobrými mravmi sa bude za každých okolností rozumieť opakované objednanie
skúšobnej verzie alebo verzie NFR, pričom Klient bude používať Službu viac ako 30 dní v 1
kalendárnom roku. V prípade každého použitia aplikácie PRO-FIT v rozpore s dobrými mravmi
vznikne Poskytovateľovi od Klienta nárok na náhradu ušlého zisku vo výške ročnej odmeny za
základný balík Služieb.
Článok 7
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1.
Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať aplikáciu PRO-FIT v súlade s platnou legislatívou a to
najneskôr vždy ku dňu účinnosti jednotlivých právnych predpisov.
2.
Poskytovateľ sa zaväzuje všetky údaje Klienta vložené do aplikácie PRO-FIT spravovať
nestranne, pri zachovaní maximálnej miery dôvernosti zverených informácií a na požadovanej
odbornej úrovni, pričom všetky vstupy do aplikácie PRO-FIT, ktoré Klient uloží/archivuje je
Poskytovateľ povinný spracovať do databázy a tieto údaje archivovať počas trvania tejto
Zmluvy a minimálne do skončenia lehoty určenej na prezeranie. Poskytovateľ súčasne
vyhlasuje, že práva duševného vlastníctva k vstupom resp. databáze Klienta nachádzajúcim
sa v aplikácii PRO-FIT sú nedotknuteľné. Poskytovateľ ako aj osoby, s ktorými spolupracuje,
je oprávnený za účelom zlepšenia služieb aplikácie PRO-FIT používať a/alebo reprodukovať
vstupy resp. databázu Klienta, pričom Klient týmto udeľuje Poskytovateľovi celosvetovú
licenciu v neobmedzenom trvaní na ich používanie a/alebo reprodukciu.
3.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ je povinný umožniť Klientovi využívať
aplikáciu PRO-FIT dodanú v skúšobnej verzii na 30 dní alebo vo verzii NFR maximálne na
obdobie 30 dní odo dňa registrácie, ak nebude dohodnuté Zmluvnými stranami inak, pričom
pasívny prístup k vloženým údajom do aplikácie PRO-FIT dodanej ako skúšobná verzia na 30
dní alebo ako verzia NFR je Poskytovateľ povinný umožniť Klientovi v dĺžke trvania
maximálne do 31.12. nasledujúceho roku po skončení obdobia 30 dní odo dňa registrácie.
Klient týmto výslovne a neodvolateľne udeľuje Poskytovateľovi súhlas na vymazanie
vložených údajov do aplikácie PRO-FIT dodanej ako skúšobná verzia na 30 dní alebo ako
verzia NFR najneskôr do 31.03. nasledujúceho roku po skončení pasívneho prístupu.
STRANA 6
4.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že databázu údajov, ktorú vytvorí Klient poskytne Klientovi vo
forme elektronického výstupu z aplikácie PRO-FIT, resp. umožní Klientovi si vyhotoviť tento
výstup, vyhotovenom vo formáte EXCEL, resp. inom formáte zvolenom Poskytovateľom, vždy
pri ukončení tejto Zmluvy v zmysle Článku 5 ods. 1 tejto Zmluvy a/alebo na vyžiadanie
Klienta najneskôr do 30 dní od skončenia Zmluvy a/alebo od doručenia žiadosti Klienta počas
platnosti tejto Zmluvy.
5.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Klienta prístup k aplikácii PRO-FIT počas trvania
tejto Zmluvy časovo neobmedzene ako aj zabezpečiť technický a bezpečnostný dohľad
a servis servera, na ktorom prevádzkuje aplikáciu PRO-FIT s výnimkou uvedenou v bode
nasledujúcom bode tohto Článku Zmluvy. Zároveň sa Poskytovateľ zaväzuje umožniť
Klientovi na dobu 10 rokov po ukončení platnosti tejto Zmluvy pasívny prístup k vloženým
údajom (len na prezeranie).
6.
Poskytovateľ je oprávnený uskutočňovať na serveroch, na ktorých prevádzkuje aplikáciu PROFIT a ostatných zariadeniach Poskytovateľa plánovanú odstávku poskytovania Služieb
v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne vykonávanú spravidla v nočných hodinách počas
víkendov, ak to povaha údržby bude dovoľovať. Odstávka bude slúžiť na uskutočnenie
potrebných updatov a upgradov softvéru, údržby a výmeny hardvéru. V prípade dlhšej
odstávky je Poskytovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť oznámením na internetovej
stránke www.pro-fit.eu/sk. Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby (nezarátava sa do
času oprávnenej odstávky podľa prvej vety tohto bodu) v prípade výpadku elektrickej energie
nad rámec zaistenia záložným zdrojom servera Poskytovateľa, výpadku internetového
pripojenia nad rámec zaistenia záložného pripojenia serveru Poskytovateľa, živelnej pohromy,
okolnosťami vis mayor a pod. Rovnako Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby
v prípade, ak obsah údajov vložených do aplikácie PRO-FIT bude v rozpore s platnými
právnymi predpismi a/alebo s etickým kódexom Poskytovateľa, v takomto prípade je
Poskytovateľ oprávnený okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať Klientovi
prístup a poskytnúť tieto údaje zodpovedným inštitúciám.
7.
Poskytovateľ sa zaväzuje pre riešenie technických problémov súvisiacich s poskytovaním
Služieb poskytovať technickú podporu prostredníctvom Hotline (ďalej len „podpora“).
8.
Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť podporu Klientovi najmä v prípadoch, ak oznámená
chyba / problém:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
je následkom neoprávneného zásahu do aplikácie PRO-FIT, jej zdrojového kódu, alebo
použitím nesprávnych parametrov alebo nastavení aplikácie PRO-FIT;
vznikla chybou obsluhy, alebo používaním aplikácie PRO-FIT v rozpore s návodom na
použitie;
Klient nezaplatil odmenu podľa Článku 4 tejto Zmluvy;
pokiaľ to ustanovuje táto Zmluva alebo všeobecné obchodné podmienky
Poskytovateľa.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom pripísania odmeny v zmysle Článku 4 tejto Zmluvy na účet Poskytovateľa.
2.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú Zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné
orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude
STRANA 7
neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam
a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany
budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné
alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný
vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že
akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradia novým
ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo
nevymáhateľnému ustanoveniu.
3.
Uzatvorením tejto Zmluvy Klient výslovne súhlasí so spracovaním a uchovávaním svojich
osobných údajov, účtovných a iných údajov, ktoré zadá do aplikácie PRO-FIT a/alebo
poskytne Poskytovateľovi pre potrebu správy zákazníckych účtov a fakturácie a zároveň so
zasielaním správ, noviniek prostredníctvom emailovej komunikácie. Poskytovateľ sa zaväzuje,
že bude osobné, účtovné a iné údaje Klienta chrániť a neposkytne ich tretej osobe s
výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe
rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim
subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ak ich poskytuje osobám, ktoré jej
poskytujú odborné služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, osoby zaoberajúce sa
vymáhaním pohľadávok, atď.).
4.
Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám informácie týkajúce sa obsahu
tejto Zmluvy, pokiaľ tieto tretie strany nie sú viazané mlčanlivosťou, pokiaľ to nie je
vyžadované právnymi predpismi alebo pokiaľ neobdržali písomný súhlas druhej Zmluvnej
strany alebo ak to nie je nevyhnutné za účelom splnenia práv a povinností vyplývajúcich
z ustanovení tejto Zmluvy.
5.
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že Zmluvné strany majú právnu spôsobilosť takúto
Zmluvu uzavrieť a že osoby konajúce za Zmluvné strany sú oprávnené za Zmluvnú stranu
konať a v rozsahu tejto Zmluvy ju aj zaviazať.
6.
Táto Zmluva je záväzná i pre právnych nástupcov oboch Zmluvných strán. Pre rozhodovanie
akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy sú príslušné slovenské súdy. Zmluvné
strany sa dohodli, že na vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa budú vzťahovať príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7.
Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku
a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa na vzťahy vyplývajúce z tejto
Zmluvy nepoužijú.
8.
Táto Zmluva predstavuje konečné a úplné dojednanie Zmluvných strán a nahrádza všetku
doterajšiu korešpondenciu, rokovania alebo akékoľvek oznámenia či dokumenty vo veci
obsahu tejto Zmluvy. Žiadne ústne vysvetlenie alebo ústna informácia poskytnutá jednou
Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane nezmení výklad tejto Zmluvy.
9.
Všetky čiastky, ktoré majú byť zaplatené za zdaniteľné plnenia podľa tejto Zmluvy alebo
v súvislosti s ňou sa považujú za čiastky bez DPH (dane z pridanej hodnoty). V prípade
vzniku povinnosti zaplatiť DPH podľa príslušných daňových zákonov sú Zmluvné strany
povinné zaplatiť aj príslušnú DPH, a to zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom
stanovej výške.
10.
Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných
oboma Zmluvnými stranami.
STRANA 8
11.
Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie
je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, obsah tejto Zmluvy si
riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, určito, nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, uzavreli tak ako je uvedené v záhlaví
tejto Zmluvy.
STRANA 9
Download

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB APLIKÁCIE PRO-FIT ©