OBSAH
Perspektíva v zdravotníctve
Ako zvládnuť skúškové obdobie
Reportáž z lyžiaku z Jasnej
Športové úspechy na univerzite
Marketing
University Dance Center
Motivácia
P-príbeh
Fytoterapia - med
Biokozmetika - suchá pokožka
Vedeli ste, že....?
Prvý rok na internáte
Poézia
Dôchodcovia
Bermúdsky trojuholník
Na výlete s Maťom
Sankt Gallen
Brainscan
Rock ´n´ Rollové Šnicle
Etiketa
Recenzie
Osemsmerovka
Sudoku
Auto - Moto
Futbal
IT
Efektívne čítanie
Univerzitka
Vtipy
Maľovaná krížovka
_2
Komiks - Vznik ľudstva
_4
_6
_8
_10
_12
_14
_16
_18
_20
_22
_24
_26
_30
_32
_34
_38
_5
_7
_11
_13
_15
_17
_19
_21
_23
_25
_28
_33
_37
ŽUŽO Časopis študentov Žilinskej univerzity
Vysokoškolákov 22, prízemie blokov G-H
010 08 Žilina
www.zuzo.sk
[email protected]
www.facebook.com/zuzo.sk
ROČNÍK XVIII – 2013/2014 – DVOJČÍSLO 3/4
ŠÉFREDAKTOR:
Miroslava Škutová ([email protected])
EDITOR:
Simona Giglerová ([email protected])
KOREKTOR:
Matej Jesenský ([email protected])
Kristína Marková ([email protected])
Michaela Mihálová ([email protected])
Radovan Vrana ([email protected])
REDAKTOR:
Monika Bereniková ([email protected])
Nikola Ďuricová ([email protected])
Martin Fitko ([email protected])
Simona Krištofičová ([email protected])
Adam Krakovský ([email protected])
Miroslav Lužbeťák ([email protected])
Miroslava Škutová ([email protected])
Zdenka Felicita Vašková ([email protected])
Martin Vojtek ([email protected])
Iva Zacharová ([email protected])
Diana Zraková ([email protected])
Tomáš Rebro ([email protected])
FOTOGRAF:
Jakub Beczányi ([email protected])
Tomáš Ťaptík ([email protected])
ADMIN:
Jakub Maruška ([email protected])
Radovan Račák ([email protected])
Roman Závacký ([email protected])
ČESTNÝ ČLEN:
Pavol Šlachta ([email protected])
Ján Novodomský ([email protected])
TECHNICKÁ SPRÁVA:
Richard Tóth ([email protected])
Obálka predná: Erik Galo
Obálka zadná: Jakub Beczányi
Milí čitatelia!
ŽUŽO je tu opäť a tentokrát sme si pre Vás pripravili rovno dvojčíslo. Aj keď tu máme už parádnu jar, nezaháľali
sme, prekonali sme jarnú únavu, postskúškové nervy
i eufóriu z otváracích párty letného semestra a zozbierali sme pre Vás opäť pár zaujímavých informácií.
V minulom vydaní som zapolemizovala nad neinformovanosťou a nevedomosťou v rôznych smeroch našich
životov a preto Vás možno hneď na úvod zarazí informácia o našej univerzite. Vedeli ste, že u nás existuje zahraničím častokrát propagovaný odbor biomedicínske
inžinierstvo? Áno, veru existuje a na Slovensku sú jeho
obdoby len na troch univerzitách. Osobne som študentkou tohto odboru, ale keď sa o ňom verejne zmienim,
tak opakovane odpovedám na otázky : „A čo to je, na
čo to je?“ „Čo z teba bude?“ „Čo sa tam vôbec učíš?“.
Môžem povedať, že ide o vo svete žiadaný odbor, ale na
Slovensku sa o ňom v niektorých prípadoch ani netuší.
Čo môže taký biomedik teda robiť, alebo aké zmeny odbor čakajú? Prečítajte si stanovisko, ktoré nám podala
najkompetentnejšia osoba a dozviete sa viac.
Editoriál
GRAFIK:
Lukáš Antosiewicz ([email protected])
Jakub Beczányi ([email protected])
Peter Šušlík ([email protected])
Marek Bohoš ([email protected])
šéfredaktorka
Miroslava Škutová
40 strán sme však zaplnili veľmi rýchlo a tak si na svoje prídu aj priaznivci športu, marketingu, veríme, že
niektorí si obľúbili aj nové rubriky fytoterapiu a biokozmetiku, pozrieme sa spoločne na záhady bermudského
trojuholníka, či vyberieme opäť na zaujímavé miesta
našej krajiny, prečítame nejakú zaujímavú knihu, vypočujeme dobrú hudbu, pozrieme do sveta auto-moto, IT,
no a chýbať nebude ani to najdôležitejšie – prednášková
zábava v krížovkách a vtipoch.
Okrem publikácie článkov v časopise môžete nájsť veľa
zaujímavých článkov a fotoreportov z našej tvorby, alebo pozvánok na rôzne akcie na našom webe, alebo na
denno-denne používanom FB a preto čítajte a klikajte.
TLAČ:
Vydavateľstvo Edis, Žilina
Náklad - 1500 ks
_3
Perspektíva v zdravotníctve
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Univerzitka
Tentokrát sme sa pozreli trošku bližšie na katedru, ktorá možno nie je až
tak známa, ale je pre náš život veľmi
podstatná. Bližšie zaujímavé fakty
o Katedre teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
sme sa dozvedeli od vedúcej katedry, pani prof. Ing. Kláry ČÁPOVEJ, PhD.
_4
Tak ako celá univerzita, tak aj naša
katedra prechádzala rôznymi obdobiami vývoja a my sa zameriame
práve na míľnik, ktorý sa uskutočnil
v roku 1995. Na podnet vtedajšieho
vedenia fakulty, bol v spolupráci
s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami a inštitúciami pod
vedením prof. Ing. K. Čápovej, PhD.
podaný medzinárodný európsky
projekt v rámci programu TEMPUS-PHARE, vďaka ktorému sa začala
na EF ŽU rozvíjať problematika biomedicínskeho inžinierstva a katedra
tak mohla získať nový odbor - biomedicínske inžinierstvo (BMI). Takýto
študijný odbor v danom období už
existoval na rade zahraničných vysokých škôl a univerzita i fakulta sa
tak snažili o jeho založenie i u nás.
budovanie tohto perspektívneho
odboru. Všetky uvedené snahy v konečnom dôsledku padli na úrodnú
pôdu a po ukončení riešenia trojročného projektu TEMPUS biomedicínske
inžinierstvo ako študijný odbor uzrelo svetlo sveta na našej univerzite už
v roku 1999, kedy boli na tento študijný odbor - program prijatí jeho prví
študenti.
Proces aktualizácie a vylepšovania
sa však ani zďaleka neukončil. Katedra preto každý akademický rok
dopĺňa program o nové skúsenosti
a možnosti pre svojich študentov,
a aj svojich zamestnancov. O štúdium tohto programu je stále väčší
záujem v porovnaní s kapacitnými
možnosťami pracoviska. V súčasnosti sa vedenie môže popýšiť približne
160 úspešne ukončenými inžiniermi
a zhruba 230 bakalármi. Na katedre, fakulte i univerzite ukončili svoje
štúdium i viacerí úspešní doktorandi,
ktorí sa uchytili či už v Žiline, Martine,
Bratislave, ale aj na iných inštitúciách
daného zamerania v SR i zahraničí.
.. Zo študentov sa stali učitelia ..
Nakoľko biomedicínske inžinierstvo
je interdisciplinárny odbor, bolo nevyhnutné, aby na rozvoji BMI participovali aj odborníci z lekárskeho
prostredia, takže súčasťou nielen
projektu, ale aj ďalšej spolupráce
bola Jesseniova lekárska fakulta
UK v Martine. Partnerstiev pre vznik
niečoho nového a veľkého nie je nikdy dosť, a tak ŽU spolupracovala
hneď od začiatku aj s Nemocnicou
s poliklinikou v Žiline (zabezpečuje
prax študentov daného odboru), s
Ústavom merania SAV v Bratislave,
Lekárskou fakultou UK v Bratislave,
Slovenským metrologickým ústavom
a so 4 zahraničnými univerzitami:
TU RWTH Aachen, SRN, UCD Dublin,
Írsko, UTC Compiegne, Francúzsko
a TU Graz, Rakúsko. Organizácia mobilít zamestnancov fakulty v rámci
projektu a s tým súvisiacich študijných pobytov pre vytvorenie nového odboru rozhodne nebola jednoduchá a trvala 3 roky. Mobility boli
zamerané na štúdium programov
najmä na spolupracujúcich zahraničných univerzitách, pričom na EF ŽU
boli organizované 3 medzinárodné
workshopy, ktoré slúžili hlavne na
výmenu skúseností v pedagogickej
i vedeckovýskumnej oblasti pre vy-
Aj keď pre zabezpečenie štúdia treba neustále riešiť veľa problémov,
možno konštatovať, že prevažuje
obdobie rozvoja a úspechu najmä
vďaka mnohým našim úspešným
absolventom BMI, ktorí už v súčasnosti pôsobia ako učitelia BMI.
Pracovníci BMI sa v rámci katedry
i fakulty podieľajú na riešení rôznych, aj medzinárodných projektov.
Veľkou pomocou v spracovaní tém
je už spomínaná interdisciplinarita
odboru, a tak sa na katedre môžeme stretnúť s projektmi ako sú: Vplyv
nízkofrekvenčného magnetického
poľa na živé organizmy, Modelovanie
a simulácie cievneho systému (predikcia ochorení), Skúmanie biomateriálov (implantáty, srdcové chlopne,
umelé kĺby), Sledovanie a monitorovanie dýchania a ďalšie. Podľa slov
viacerých vyučujúcich sú študenti
nášho odboru šikovní a aj aktívni.
Toto tvrdenie môžeme potvrdiť aj
záujmom študentov o zahraničné
pobyty, či stáže v krajinách ako napr.
Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Poľsko,
Portugalsko, Česká republika a ďalšie. Táto oblasť štúdia (zahraničné
študijné pobyty) je viac-menej každoročne využívaná študentmi BMI
v rámci programu SOCRATES-ERASMUS, a to už od začiatku existencie
tohto odboru na Žilinskej univerzite.
Medzi mnohých z vás sa možno už
dostala informácia o vybudovaní
Biomedicínskeho centra v Martine.
Nie? Nevadí, no minimálne biomedici
sa touto informáciou perspektívnou
pre ich budúcnosť zaoberajú, a teda
ako vidí túto možnosť vedenie katedry? Odpoveď bola jednoduchá, jasná, výstižná a pre našu budúcnosť
myslím priaznivá. Katedra predpokladá (prostredníctvom univerzity)
spoluprácu s daným centrom a to
znamená, že šikovní študenti v tomto odbore budú môcť nájsť ďalšie
uplatnenie na rôznych projektoch
práve v tomto centre. Možno je ešte
skoro na takéto tvrdenie, nič samozrejme nechceme zakríknuť, ale
takáto priaznivá spolupráca by bola
rozhodne prínosná.
Žilinská univerzita prechádza fázou
akreditácie a preto nás zaujímali
zmeny, ktoré by mohli pre biomedikov nastať. Samozrejme, vypracovanie akreditačných materiálov
a odsúhlasenie požiadaviek nebude
jednoduchá a rýchla záležitosť. Pani
profesorka však rozhodne podotkla,
že odbor, i keď možno v trochu zmenenej forme, bude zachovaný. No
čaká ho aj zmena, možno dokonca
aj viac zmien. Pojem biomedicína,
alebo biomedicínske inžinierstvo
je veľmi široký, a preto bude tento
program špecializovaný viac v technickej oblasti, a to pravdepodobne
ako lekárska elektronika. Jeho hlavnou náplňou bude však i naďalej
spracovanie signálov v lekárstve
a medicínska prístrojová technika a
taktiež sa i naďalej budú v priebehu
štúdia vyučovať základné lekárske
predmety. Uvidíme ako obstojíme,
ale bližšia technická špecializácia
môže byť prospešná.
Aký je z toho všetkého teda profil študenta?
Rozhodne do neho spadajú nielen znalosti z oblasti technických
disciplín, ale i vedomosti z anatómie
ľudského tela, fyziologických, patofyziologických, chemických i biofyzikálnych procesov v živom organizme.
Technický smer otvára brány informácií vo sfére diagnostickej, tera-
diagnostiky, ale i terapie a rehabilitácie a tým i na celkové skvalitnenie
ľudského života.
text_Miroslava Škutová
foto_Tomáš Ťaptík
Skúškové obdobie
Ako ho zvládnuť
Skúškové obdobie je za nami. Definitívne. Opäť na niekoľko týždňov. Aké
bolo? Chaotické, stresujúce, únavné,
vyčerpávajúce... Dalo by sa ho opísať
množstvom rôznych slov. No myslím
si, že veľa pozitívnych slov by sa nenašlo. Hlavné je, že sme ho všetci
„prežili“ a zas si môžeme užívať čas
„ničnerobenia“.
O čom chcem však písať je stres.
Skúškové obdobie je stresom preplnené. Netýka sa to študentov, ktorým stačí prejsť, získať E s pocitom
radosti. Aj keď aj medzi nimi sa nájde
taký, ktorému prihára a taktiež pociťuje nervozitu a stres. Avšak oveľa
viac sa to dotýka študentov ako som
ja. Za každú cenu získať čo najlepšiu
známku. Perfekcionisti. Mať svoje
predstavy, ktoré sa jednoducho musia naplniť. Pokiaľ by to tak nebolo,
svet by sa zrútil. Najhoršie na tom
je, že človek tým dokáže trpieť celý
život a v každej oblasti života. Ale je
potrebné povedať si DOSŤ! Netreba
to prežívať až tak do hĺbky. Vyznie
to snáď ako klišé, ale známky nám
v živote nepomôžu. Nemenovaná
vyučujúca nám povedala, že známky
nie sú podstatné, pretože aj tak vždy
budú subjektívnym pohľadom vyučujúceho na naše vedomosti. Prišlo
mi to vtipné. Žiaľ, počas skúškového
som si to uvedomila aj ja. Niekedy sa
môžete akokoľvek snažiť byť tým najlepším, nevyjde to podľa predstáv.
Netreba však prepadať do depresií
(ako sa to stáva väčšinou mne), ale
brať to tak, že ste do toho dali všet-
Univerzitka
peutickej, informatickej i prístrojovej
lekárskej technike, ako i spracovania
a simulácií biologických procesov,
ktoré sa používajú v zdravotníctve
na zjednodušenie a zlepšenie nielen
ko. A pokiaľ ste nedali, je na čase
niečo zmeniť a možno sa objavia aj
výsledky námahy. A netreba zabúdať, že najlepšou prevenciou proti
stresu z termínov je plánovanie
svojich aktivít. Chcem teda povzbudiť každého, komu sa toto skúškové
nepodarilo prekonať s maximálnou
spokojnosťou. Dostatočne sa pripravovať a učiť na skúšku je potrebné,
no vedomosti, ktoré nám ostanú aj
po skúškovom či po škole, sú oveľa
dôležitejšie.
text_Nikola Ďuricová
foto_Internet
_5
Univerzitka
Reportáž z lyžiaku v Jasnej
_6
Tento rok som sa po prvý krát zúčastnil lyžiarskeho kurzu organizovaného ÚTV UNIZA, ktorý sa konal v
termíne 2. 2. - 7. 2. v Jasnej, lyžiarskom stredisku nachádzajúcom sa
na severných a južných svahoch
Chopku, jedného z najvyšších vrchov Nízkych Tatier. Lyžovanie je
mojim obľúbeným športom a na Slovensku niet lepšieho strediska, než
je Jasná, takže mal som sa skutočne
na čo tešiť a moje očakávania boli aj
naplnené.
Hoci tento rok zažívame rekordne
teplú zimu, tak našťastie aspoň na
horách sa zima ukazuje v celej svojej
paráde a na Kosodrevine, vo výške
1500 m n. m., kde sme bývali, sme si
mohli zimnú atmosféru vychutnať
naozaj plnými dúškami. Na južnej
strane Chopku je najnižším miestom
Krupová, odkiaľ sa vlekmi dostanete
na Srdiečko, z ktorého už vedia sedačková lanovka na Kosodrevinu.
Ak chcete pokračovať vyššie, musíte
prejsť do kabínkovej lanovky Gondola, ktorá vás vyvezie priamo až na
hrebeň Chopku, do výšky 2004 m n.
m., kde sa vám už naskytá možnosť
prejsť na oveľa rozľahlejšiu severnú
stranu. Zo severu vedie na vrchol
kabínková lanovka Funitel, ktorá
začína na Priehybe. Pod hrebeňom
je zo severu hneď niekoľko ďalších
staníc lanoviek ako napríklad Konský Grúň, Luková či Rovná Hoľa, z
ktorých vedie množstvo parádnych
zjazdoviek, po ktorých sa môžete
dostať až do údolných staníc ako
napríklad Lúčky, Záhradky, Koliesko,
Biela Púť či Otupné, odkiaľ ešte vedie
ďalšia kabínková lanovka Grand Jet
na Brhliská. Vo väčšine týchto miest
sa nachádzajú aprés ski bary, takže o občerstvenie nebudete mať
núdzu. Sami teda vidíte, že v Jasnej
sa dá toho nájsť veľmi veľa a každý
milovník zimných športov si tu príde
na svoje, nehovoriac o tom, že vám
to navodí atmosféru, akoby ste boli
v Alpách.
Lyžiarsky kurz však nie je len o lyžovaní, je tiež o spoznávaní ľudí,
zábave a množstve skvelých zážitkov. Najlepšie na tom je, že bližšie
spoznáte nielen ďalších študentov,
ale aj učiteľov z ÚTV, ktorí pre nás
pripravili tento úžasný týždeň, za čo
im patrí veľká vďaka. Vrelo teda odporúčam všetkým, aby sa zúčastnili
lyžiarskeho ale aj akéhokoľvek iného
kurzu, určite to nikto z vás neoľutuje. A keby náhodou, tak aspoň za
účasť získate kredity.
text_Martin Vojtek
foto_Martin Vojtek
Športové úspechy na univerzite
Zimná Univerziáda v Trentine 2013
FISU bola oficiálne založená v roku
1949, avšak jej počiatky sa datujú už v
období 20. rokov minulého storočia.
Cieľom FISU je hlavne napomáhať pri
rozvoji športu na vysokých školách,
mravnej a fyzickej výchove študentov a v neposlednom rade prispieva k zbližovaniu vysokoškolákov a
priaznivcov športu všetkých krajín
sveta. K napĺňaniu cieľov dochádza
prostredníctvom
organizovania
medzinárodných študentských športových podujatí - Letných a Zimných
univerziád, ktoré sa konajú každý druhý rok a tiež Akademických
majstrovstiev sveta, kde sa súťaží
v iných športoch ako na univerziádach. FISU využíva športové podujatia na harmonický rozvoj mladých
ľudí a na upevnenie mieru na celom
svete, pretože sa aktívne angažuje
napríklad aj pri riešení problémov v
Afrike a iných krajinách sveta.
Aj tento „školský“ rok sa v dňoch od
12. do 21. 12. 2013 konala už 26. Svetová
zimná univerziáda a to konkrétne v
Trentine – Monte Bondone, ktorej sa
zúčastnil aj študent našej univerzity
Matej Dolnik, ktorý študuje na Fakulte riadenia a informatiky. Obsadil
obdivuhodné 8. miesto v disciplíne
snowboard slopestyle. Z celého Slovenska v tejto kategórii štartoval
ako jediný a musel sa prebojovať
cez ďalších dvanástich súťažiacich.
Matej sa snowboardovaniu venuje
už od svojich 10 rokov, avšak freestyle, ktorý je hlavne o skokoch,
začal robiť až vo veku 14 rokov.
Jazdí za klub Fresh Freestyle klub,
ale väčšinu nákladov spojených so
závodmi a súťažami rieši prostredníctvom sponzorov, vďaka ktorým
ušetrí mnoho nákladov spojených so
športom. Trošku sme ho kvôli vám
vyspovedali a podľa neho bola táto
súťaž citujem: „jeden veľký zážitok“,
podľa jeho slov je snowboardovanie
viac-menej životný štýl a vášeň, a nie
je to šport ako každý iný. „Bolo super
na takejto úrovni reprezentovať Slovensko. Bol som tam už týždeň pred
súťažou a keďže nemám trénera, vytvorili sme tam partiu Vyšehradská
štvorka - Maďari, Česi, Poliaci a ja.
Ľudia, čo sa venujú takémuto športu
sú veľmi priateľskí a majú toho veľa
spoločného, takže si dobre rozumejú. Čo sa týka dráhy, počet skokov nie
je vôbec striktne určený, trať môže
pozostávať z jedného skoku alebo
z dvojkilometrovej trate skokov a
zábradlí.“ Čo sa týka tejto súťaže trať pozostávala z hornej platformy
3 jibovych prekážok (to sú zábradlia
a bedne) a dvoch skokov za sebou
na konci. Na otázku o ďalších súťažiach sa nám Matej priznal, že by sa
chcel zúčastniť aspoň 2 v zahraničí a
jednej na Donovaloch, ktorá sa bude
konať v Marci. Na Slovensku sa snaží
jazdiť všetky závody a teda má v pláne sa zúčastniť na najbližšej - mal by
to byť big air v Kremnici.
Univerzitka
Univerziáda, resp. Svetové univerzitné hry, je medzinárodné vysokoškolské športové podujatie. Je to
kombinácia dvoch slov a to konkrétne „Univerzita“ a „Olympiáda“. Organizuje ho Medzinárodná federácia
vysokoškolského športu (FISU – The
International University Sports Federation). Súťažiaci majú vekové obmedzenie, zúčastniť sa môžu do veku
26 rokov a podstatná je akademická
príslušnosť.
Takže, všetci mu držte palce, aby
našu univerzitu aj naďalej takto fantasticky reprezentoval, hádam to
nabudúce bude už prvé miesto (: a
na záver by som chcela v mene celej
redakcie pogratulovať k úžasnému
8. miestu.
text_Diana Zraková
foto_Internet
_7
Marketing
Čo je pre mňa pojem Marketing.
Jedna s najťažších a najdôležitejších
vecí v podnikaní. Bez správneho
marketingu,Váš Biznis nemôže byť
úspešný! Preto pri rozbehu svojho
vlastného podniku na to dbajte!
kto Vás nasmeruje správne. Hlavne sa nesnažte zapojiť do zápasu v
druhom polčase. Ak chcete uspieť
začnite od začiatku a postavte sa
na štart.
Odlíšte sa alebo to zabaľte!
Toto slovo si vytetujte do hlavy! Raz
som absolvoval predmet kreatívne
podnikanie. Bol to predmet na žilinskej univerzite, no ja by som to skôr
nazval projektom. Učil ho Alexander
Cimbalák majiteľ veľmi úspešnej spoločnosti na SR, ale aj v zahraničí, ACE
lo zisky. Zoberte to ako výzvu, veď
marketing je také sexi odvetvie!
Veľa skúsenosti a nápadov získate možno práve aj od konkurencie.
Poobzerajte sa ako to robia inde inšpirujte sa, vyvarujte sa ich chybám
a vyberte veci, ktorým veríte a pozdávajú sa vám najviac. Výsledky sa
určite dostavia, ale dávajte si pozor,
aby ste bezhlavo neinvestovali do
zbytočne drahej kampane, ktorá
vám nemusí priniesť zisk. Vtedy si
dajte pozor, aby ste neskúšali tie isté
chyby znova a znova, lebo to môže
priniesť len a len vyššie náklady. V
tom lepšom prípade hľadajte informácie, ktoré Vás posunú. Články, knihy, literatúra, niečo alebo niekoho,
enterprise. Tento človek ma naučil
veľa a každého, kto jeho predmet
absolvoval. On mi vsugeroval túto
hlášku: “Odlíšte sa, alebo to zabaľte“, musíte sa tým držať. V biznise je
to veľmi dôležité. Keď ste iný alebo
robíte niečo inak ako ostatní, vzbudzujete pozornosť a to môžete využiť
vo svoj prospech, marketing v podobe médií, ktoré radi napíšu o niečom
odlišnom. Ale nečakajte, že budú z
jednej veci ohúrený celý čas, tak ako
všetko aj ošiaľ z vášho úspechu nebude vecný. Preto musíte vo svojom
biznise inovovať, meniť, otvárať,
zatvárať, byť zaujímavý a odviesť
kvalitnú a slušnú prácu. Pretože aký
dobrý môžete byť, taký zlý sa môžete
Podnikanie
Ako začať
Od manažmentu sú očakávania veľmi veľké. Zvýšiť povedomie o firme,
vypracovať nezničiteľný marketingový plán, zvyšovať podiel firmy a
rast obratu. Najlepšie tak, aby to
bolo hneď, za malo peňazí a prinies-
stať. Robte to preto, že vás to baví,
vtedy vaše nápady budú kreatívne,
keď dáte do práce kus seba, peniaze sú len bonusy, bez ktorý by ste to
nemohli robiť. Ľudia tiež idú s davom
a často krát sa rozhodujú podľa cudzieho uváženia alebo odporúčania
(recenzie). Veď preto hrajú známe
osobnosti v reklamách. Starí marketingoví klasici zaviedli do jazyka našej branže pojem USP (unique selling
proposition = jedinečná predajná výhoda). Žiadna reklama, či už inzerát
alebo televízny spot sa nezaobišla
_8
bez zdôraznenia tejto jedinečnej
vlastnosti produktu, jeho prínosu
pre spotrebiteľa.
Manažment v marketingu ma svoju
nezameniteľnú úlohu
Ak sa nechystáte založiť si vlastnú
firmu, ale sa chcete zamestnať v
marketingovom oddelení. Narazíte
na množstvo otázok, ktoré si musíte
zodpovedať.
•Ste lepší ako vaša konkurencia? V
čom?
•V čom sa vaše služby a výrobky
odlišujú?
•Prečo by mali mat ľudia záujem práve o vaše výrobky alebo firmu?
•Čím to viete dokázať?
•Koho chcete reklamou osloviť? Odpoveď všetkých je nesprávna.
Po prvé poslal by som tisícky mailov,
zabil by som množstvo času a moja
práca by nemala efekt. Načo budem
oslovovať ľudí žujúcich v panelákoch, ich naša služba vôbec nezaujíma, pretože problém za nich vyrieši
napríklad mesto, ktoré ma tieto veci
na starosti. Preto radšej oslovím ľudí
priamo z mesta, obce, ktoré majú
podobné problémy. Tiež v mojom
alebo služba odstránila a vtedy ich
oslovte, dokážte im, ak do nás investujete my za Vás problém vyriešime
a nesklameme Vás. Ľudia majú radi
komfort.
Nevzdávajte sa !
Vždy nie je najľahšie sa rozhodnúť,
ktoré marketingové planý majú
úspech a bude dobre ich podporiť
a naopak pri ktorých je to len zbytočné mrhanie financiami. Aby ste
predišli neúspechu mali by ste sa zamerať na prieskum, testovanie a vyhodnotenie zistených informácii. Na
začiatok Vám môže pomôcť a bude
stačiť úplné jednoduchý prieskum v
podobe ankety s použitím sedliackeho rozumu vám môže priniesťveľký
efekt a ušetriť zdroje. Keď ste si istý,
že otázku: „Koho chcem osloviť?“
Podnikanie
Často krát marketingový pracovníci,
majú propagovať skvelé vlastnosti
výrobkov u ktorých nevidia žiadne
odlišnosti. Nevedia jasne ako merať
úspech a porovnávať svoje služby s
konkurenciou. Vtedy ich reklamne
kroky nebudú správne. Určite to
nie sú jednoduché veci. No aj neucelené, zato dostatočne konkrétne
odpovede na uvedené otázky, sú
lepšie ako nič. Nesnažte sa verejnosť presvedčiť o niečom čomu sami
neveríte alebo to neviete presvedči-
myslieť, či práve vás potenciálny
zákazník dostal od vás poštu. Napríklad ja sa zaoberám Ekologickými
čistiarňami odpadových vôd, www.
EKOCISTICKY.SK, ktoré sú určené
pre mesta, obce, rodinné domy, chaty každého, kto produkuje odpadovú
vodu. Čiže by som mohol osloviť každého, pretože sa ho tento problém
týka. Ale to nie je ta správna vec.
vo sformulovať a podať. Ľudia to na
Vás budú vidieť a neuveria Vám.
Nesnažte sa osloviť všetkých
Predstavíme si ešte druhý základný
kameň marketingovej komunikácie.
Je to odpoveď na otázku „Koho
chceme osloviť?“. Môžete sa ako
len chcete snažiť ale vaša reklamná
kampaň nemôže uspieť, ak sa nedostane do rúk ľudí, ktorí sa reálne
môžu stať zákazníkmi vašej firmy.
Niekedy boli na Slovensku novinkou
hromadné maily, netvrdím, že to nemáte robiť aj dnes, ale ľudia, často
krát tieto spamy ani len neotvoria.
Ak vynakladáte množstvo peňazí na
reklamu, bez toho, aby sa to prejavilo na číslach predaja, tak sa skúste
zamyslieť koho vlastne oslovujete.
Snažte sa popracovať na triedení a
špecifikácii klientov, ktorých chcete
osloviť a čím. Musíte si dobre pre-
prípade ponúkame ľuďom službu,
ktorá je spojená s architektúrou. Takže nebudem písať a obvolávať ľudí,
ktorý idú stavať dom. Ale rovno oslovým projektanta, ktorý má takýchto
ľudí desiatky a trafím klinec po hlavičke, ušetrím si prácu a oslovým
omnoho viac ľudí prostredníctvom
jedného. A ak vás ešte aj odporučí,
môžete mať vyhrané. Toto bol len
taký príklad z môjho biznisu každý
sa venuje inej forme, ale pamätajte, niekedy je menej viac, nechcite
zabiť 7 múch jednou ranou. Ľudia
majú radi, keď vedia, že ten mail ste
písali osobne jemu a bol situovaný
pre nich a ich problém len nikdy ich
zbytočne nezabíjajte zbytočnými litániami, buďte konkrétny a k veci. Mali
by ste v nich vzbudiť myšlienku aby
cítili: „ Toto je presne o mne. Toto
sa ma týka presne toto potrebujem.
Zhrdnutie najprv si zmapujte ľudí s
problémom, ktorý by Váš produkt
máte zodpovedanú, svoje posolstvo
ste sformulovali správne, váš produkt či služba sú pre potenciálnych
klientov lákavé, bola by chyba skončiť pretek pred cieľom. Primeraná
vytrvalosť a pravidelná komunikácia
má veľmi dôležitý význam. Ľudia
nesledujú reklamy vedome, nečítajú
pozorne možno ešte nenastal čas
pre ich nákupné rozhodnutie. S potenciálnym zákazníkom si je dobré
vybudovaťvzťah a prebudiť v ňom
dôveru, že jeho problém je v dobrých rukách. Buďte trpezlivý, pripravený a verte si!
text_Adam Krakovský
foto_Internet
_9
Dance
University Dance Center
_10
Už na 13 vysokých školách na Slovensku od roku 2012 môžu študenti
navštevovať hodiny tanečno-pohybového centra University Dance
Center. Od svojho vzniku v Centre
tancovalo viac ako 1500 študentov.
Večernými tanečnými a pohybovými
lekciami priamo v priestoroch vysokých škôl prináša univerzitné tanečno-pohybové centrum úplné novú
možnosť voľnočasovej aktivity pre
študentov, kde si zároveň môžu oddýchnuť, spoznať nových priateľov,
urobiť niečo pre svoje telo a zdravie
a naučiť sa nové tanečné figúry. Projekt University Dance Center vznikol vo februári v roku 2012 na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Prvé tanečné a pohybové hodiny sa
začali organizovať začiatkom letného semestra v akademickom roku
2011/2012. Po úspešnom štarte toho
projektu na Ekonomickej univerzite
sa pomaly začal rozširovať aj na iné
vysoké školy a od zimného semestra akademického roku 2012/2013
bol projekt spustený na Prešovskej
univerzite v Prešove a na Trnavskej
univerzite v Trnave. Následne o pol
roka neskôr so začiatkom letného
semestra sme projekt spustili aj v
Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie. Momentálne
projekt pôsobí na 13 univerzitách v
7 mestách Slovenska. Okrem už spomínaných škôl sa do projektu zapojili
od zimného semestra akademického
roka 2013/2014 Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, Slovenská poľno-
lo a teší sa vysokej obľube zo strany
študentov, čoho dôkazom je aj fakt,
že kurz SPOLOČENSKÝCH TANCOV
navštevuje najvyšší počet študentov
spomedzi všetkých univerzít. Okrem
spomínaných spoločenských tancov
(vhodných hlavne pre úspešné absolvovanie plesovej sezóny), majú
študenti, doktorandi, zamestnanci
a absolventi školy možnosť navštíviť
aj lekcie SALSY, ZUMBY, DANCE AEROBICU, HIP HOPU a relaxačnej JOGY.
University Dance Center už teraz pripravuje prekvapenia a novinky, ktoré chce ešte tento akademický rok
zahrnúť do tanečného rozvrhu (pre
Žilinu napr. Tango Argentino, Bokwa
a tiež samostatný zamestnanecký
kurz spoločenských tancov).
Kurzy Univerzity Dance Center pokračujú aj v skúškovom období! Takže nielen učiť sa, učiť sa, učiť sa ale
tancovať, cvičiť a relaxovať a všetko
pôjde ľahšie ;-).
hospodárska univerzita, Univerzita
Komenského, Slovenská technická
univerzita v Bratislave a Žilinská
univerzita v Žiline. Projekt University Dance Center teda zastrešuje
takmer všetky univerzity na Slovensku a prináša tak študentom jedinečnú alternatívu školských voľnočasových aktivít.
Na Žilinskej univerzite sa University
Dance Center udomácnil veľmi rých-
text_UNDC
foto_Internet
Motivácia
Každý z nás je individualita, má iné
priority a zakladá si na iných hodnotách. Preto je zrejmé, že na každého
z nás nebude „platiť“ to isté. Motivácia, to sú totiž pohnútky a motívy,
ktoré vyvolávajú ľudskú aktivitu,
určujú naše smerovanie a vnútornou silou nás ženú k uspokojovaniu
nenaplnených potrieb. Vyplýva z
toho, že motivovať sa môžeme len
k niečomu, čo skutočne potrebujeme a chceme. Motivácia, podotýkam
úspešná motivácia, teda vo väčšine
prípadov prichádza z nášho vnútra,
pretože len my v skutočnosti vieme,
čo chceme. Najdôležitejšie je uvedomenie si toho, na čom nám záleží, aký
je náš cieľ a ako sa k nemu chceme
vydať.
Najťažší je začiatok. Sužujú nás obavy, strach, neistota a ten zvláštny
pocit, ktorý máva každý z nás pred
niečím novým. Taký malý adrenalínik. Práve tu nám môžu dopomôcť
spomínané motivačné „prostriedky“.
Mali by nás zbaviť prvotnej nervozity
a akoby nás nakopnúť, aby sme urobili prvý krok. Niekedy však prichádza aj motivácia z vonka, ktorá nám
taktiež pomáha najmä v začiatkoch.
Väčšinou vo forme pochvaly, povzbudenia či nejakého materiálneho
statku - odmeny.
Ak sa chcete vy stať tým, kto niekoho motivuje, alebo ak jednoducho
niekoho motivovať potrebujete a
nemáte k tomu materiálne pomôcky,
najjednoduchšie je apelovať na jeho
„dobrý pocit“. Vysvetlite a ukážte
mu, že po vykonaní istej práce zvýši
svoje schopnosti, okolie ho bude vidieť svetlejšie ako predtým a navyše
ho to poteší a bude „hriať pri srdci“.
Táto vlastnosť väčšinou chýba zlým
manažérom a v našom študentskom
živote je to prípad mnohých učiteľov.
Majú tendenciu stroho prikazovať a
zadávať úlohy, do ktorých sa nám
poväčšine nechce. Nechce sa nám,
lebo ich robiť nechceme. Chýba nám
vnútorná motivácia, ktorú by v nás
aspoň trochu mali zapáliť práve oni.
Motivácia je ako keby motor, ktorý
nás stále ženie dopredu. Aj keď si
ju vytvárame predovšetkým sami,
dá sa ovplyvniť vonkajšími faktormi.
Netreba však zabúdať na dve dôležité veci:
1. Ak niekoho motivujete, nevyužívajte ho. Každý to raz prekukne.
2. Ak motivujete sami seba k určitému cieľu, uvedomte si, že cesta je
cieľ. Treba sa obzerať okolo seba a
zároveň sa učiť každou jednou udalosťou, ktorá sa nám prihodí.
Držím vám teda palce, motivujte
seba, buďte tým, kto motivuje k dobrým veciam ostatných a nechajte sa
posúvať svojou vnútornou silou stále
dopredu a s úsmevom!
text_Iva Zacharová
PoRiadny P-príbeh
predmet pre posúdenie. Porota pozorne prezrela povrch predmetu,
potom padol pohľad priamo po podozrivom pánovi Petrovi Povrazníkovi.
Právnik podupkával poltopánkou.
Policajný príslušník priznal „Pán Povrazník, pokorne poslúchal príkazy,
pravidlá.“ Porota predniesla predvolanému predslov. Prepustený!
Pre presvedčivé preukázanie potrebného plátku porota prevrátila
pochybnosti, pán Povrazník políciou
prepustený pred pestrým Prešovským parkom poďakujúc podal pažu
právnikovi.
Pripravený prečítať poriadny príbeh? Pôjdeme pekne po poriadku.
Pondelok, parkety právneho predsedenstva, porota, policajný príslušníci, predvolaný pán Povrazník. Predstúpil pomaly pred porotu predložiac
Peter pohľadom pozrel po policajtoch, prekrýval popri parkovisku
ponurým prázdnym postranným
prechodom priamo pred päť – poschodový panelák. Príjemný pocit
prežíval prepustený Peťo. Posediačky pokľudne, pohladiac pokožku po
predlaktí pravej paže premýšľal
pán Povrazník pripomínajúc pamäti
pamätný piatok pätnásteho. Piat-
kového popoludnia pán Povrazník
potichu pridusil pani Povrazníkovú.
Pochovaná pod Prešovským parkom,
potichučky popŕda polomŕtva pod
pôdou. Pekne poctivo pripravenú
prísahu pravého partnerstva pri
prideľovaní prsteňov premilý Petrík
potopil pre pletky pani Povrazníčky.
Preto Peter prichystal popravu pani
Povrazníčke, pobehlici pochabej.
Počas pokojného popíjania pijatiky
pri piatej príležitosti pripomínania
posvätnej prísahy pretrhol puto
pestované popri pani Povrazníkovej
plátkom pletenej pásoviny prieduškám pozastavil prísun potrebných
prvkov. Polohlasom prosila Petríka.
Pozde . Pľúca prestali pracovať. Pochovaná, pokľudná prestala pátrať
po párkoch prešovských podnikateľov. Posledné písmeno príbehu.
text_Ján Novodomský
perokresba_Peter Šušlík
Príbeh / Úvaha
Často okolo nás poletuje veta: „Motivácia je základ.“ Máme motivovať
seba aj ostatných k lepším výkonom,
no v skutočnosti nevieme, ako to
správne urobiť. Čítame preto motivačné knihy, počúvame motivačné
pesničky, zdieľame motivačné citáty
a fotky. Skutočne si ale myslíte, že to
pomáha?
_11
Starostlivosť o zdravie - med
Kedysi všeliek, dnes... obyčajne neobyčajný med
Gaštanový - stimuluje krvotvorbu,
činnosť čriev a pečene, čistí krv. Odporúča sa po operáciách žlčníka a
problémoch s trávením.
Malinový - vzácny, pretože väčšinou
sa včely popri malinách nakŕmia aj
medovicou zo stromov a výsledkom
je medovicový lesný či horský med.
Vďaka malinovým kvetom však získava blahodarné látky na srdce.
Fytoterapia
Jedľový - vhodný pri liečbe otvorených rán a rôznych zápalov. Podáva
sa aj pacientom, ktorí sú rezistentní
voči antibiotikám.
Je spomínaný už 2000 r. pred Kr. v
egyptských rukopisoch ako vynikajúci prostriedok na hojenie rán, s jeho
používaním sa stretáme vo všetkých
kultúrach a civilizáciách. Patrí medzi
tzv. superpotraviny, zo všetkých
prírodných produktov má najvyšší a
vyvážený obsah základných cukrov
a širokú škálu zložených cukrov, ktoré sú pre živý organizmus nevyhnutné. Zároveň obsahuje nespočetné
množstvo vitamínov, minerálov,
enzýmov a liečivých látok, s antibakterálnym, antioxidačným, imunostimulačným a revitalizujúcim účinkom.
Vytvárajú ho včely, prípadne iné
druhy hmyzu zberom a zahusťovaním sladkých štiav – predovšetkým
nektáru kvetov. Je to med.
Má rôzne farby od vodovožltej cez
zelenkastú až po bordovo-čiernu,
ale je číry. Lúčne medy z kvetov
sú svetlejšie, lesné medovicové
tmavšie.
Kvetové medy z lúk a polí sú ľahšie
stráviteľné a vhodné najmä pre starších ľudí. Lesné medovicové zas nemusia škodiť ani alergikom, lebo obsahujú nanajvýš mizivé stopy peľov.
Sú však zvlášť bohaté na minerály.
Teraz si predstavíme najdostupnejšie druhy, spomedzi ktorých si môžeme vybrať, ktorý nám vyhovuje či už
podľa chuti, alebo cieleného účinku:
_12
Repkový - pôsobí blahodarne na
srdce, má známe aj protirakovinové
účinky, vhodný pre športovcov
a
ťažko pracujúcich.
Čerešňový - skvelý pri reume, podporuje regeneráciu organizmu a
zároveň ho však odvodňuje.
Čučoriedkový - výborný pri hnačkách
a je plný dezinfekčných látok stvorených pre detičky.
Ďatelinový - podporuje vykašliavanie
a tlmí bolesť v krku, v minulosti sa
používal ako masť na hojenie očí.
Agátový - stabilizuj hladinu cukrov
v krvi, čo ocenia aj diabetici. Ľahký,
rýchlo dodá energiu a je vhodný pri
vyčerpaniach.
Javorový - ľahký a osožný najmä
pre seniorov, využíva sa na liečbu
peľových alergií, pretože je plný antigénov. Bez dohľadu lekára to však
neskúšajte!
Vŕbový - tlmí v tele zápaly, zmierňuje
pohlavné pudy a žiadostivosť.
Lipový - skvelý pri ochoreniach dýchacích ciest, najmä pri bronchitíde.
Podobne ako agátový pomaly kryštalizuje.
Slnečnicový - rýchlo kryštalizuje ako
repkový, účinný pri strese a vyčerpaní.
Pohánkový - veľmi vzácny, cievam
dodáva pružnosť, odporučuje sa
tehotným a dojčiacim ženám, obmedzuje krvácavosť ďasien a hemoroidov, chráni zrak a zmierňuje kŕče.
Púpavový - pripravuje sa pri zimomriavosti, únave, pomáha predchádzať rôznym chronickým ochoreniam.
Inak vedeli ste, že na to, aby včela
nazbierala kilo medu, musí opeliť desaťtisíc kvetov a nalieta aj tristotisíc
kilometrov?
Liečivé účinky medu pocítite naplno,
ak ho budete užívať ráno nalačno.
Lyžicu medu rozpustite v pohári vlažnej vody a vypite. Deťom stačí lyžička
v menšom pohári vody. Ak si radi sladíte čaje týmto chutným sladidlom,
tak si ho nikdy nedávajte do horúceho nápoja, nakoľko sa tak strácajú
jeho účinky. Tak isto nie je vhodné
med zahrievať nad 40°C.
V dnešnej dobe je však častým problémom, že mnoho producentov riedi
medy cukrovým roztokom alebo používa rôzne iné metódy a tým sú nekvalitné. Ako si však overiť, že práve
ten môj med je pravý? Jednoducho.
Staré mamy používali atramentové
ceruzky. Teraz sa však nedajú kúpiť,
ale ako náhrada dobre poslúži jódová tinktúra. V malom hrnčeku povaríme lyžicu medu s lyžicou vody. Po
vychladnutí pridáme kvapku jódovej
tinktúry. Ak tekutina stmavne, je to
dôkaz, že med je falšovaný.
text_Zdenka Felicita Vašková
foto_Internet
Starostlivosť o zdravie
Suchá pokožka
Chladné počasie v zimných mesiacoch je pre našu pokožku skôr
záťažou ako prínosom. Po teplých
slnečných dňoch nastal čas mrazu
a studeného vetra, čo môže vyvolať
na našom tele viditeľné, zväčša nepríjemné zmeny. Pocit napnutej pleti,
vysušené ruky a popraskané pery poradím vám, čo s tým.
Mnoho ľudí siaha po ošetrujúcich
prípravkoch z lekárne či rôznych
kozmetických firiem, no ja vám dám
pár tipov, ako ľahko si doma vyrobiť
krém, či iný čistiaci alebo hydratačný
4 kvapky vitamínu E
Do mažiarika alebo misky dáme macerát z nechtíku a karnaubský vosk.
Zmes zahrejeme vo vodnom kúpeli,
až sa vosk dokonale rozpustí. Stiahneme z ohňa a počkáme, kým to trochu vychladne. Po malých dávkach
pridávame kvetovú vodu. Na dne
mažiarika/misky pritom paličkou
opisujeme osmičky, aby sa emulzia
dobre zmiesila. Pridáme propolisovú
tinktúru a vitamín E, opäť paličkou
opisujeme osmičku. Zmes nalejeme
do pohára a uchovávame v chlade,
najlepšie v chladničke. Krém vydrží pri stanovených podmienkach 3
mesiace. Je vhodný na prakticky na
celé telo. Nemali by ho však používať
ľudia s alergiou na med. Pre veľmi
citlivú pleť je možné pridať mandľové mlieko.
2 PL kokosového oleja
3 kvapky ružového oleja
1 PL sypaného zeleného čaju
Vo vodnom kúpeli za stáleho miešania zahrievajte nastrúhaný vosk
spoločne s olejmi, pokiaľ sa úplne
nerozpustia a nepremiešajú. Potom
do horúcej zmesi nasypte zelený čaj
a ďalších 15 min. zahrievajte vo vodnom kúpeli. Potom to preceďte cez
čisté plátno alebo cedník a ručným
mixérom šľahajte až do úplného vy-
Výživný telový balzam s bambuckým
maslom
Biokozmetika
Na 100 ml nádobu budeme potrebovať:
60g bambuckého masla
4 kávové lyžičky glycerínu
20 kvapiek extraktu z kamiliek
7 kvapiek vitamínu E
4 kvapky ružovej esencie
prípravok.
Na rôzne formy dermatitíd, či iných
suchých foriem ochorenia pokožky
spôsobené týmto
počasím, sú dobré tieto krémy, ktoré pokožku nielen hydratujú, ale aj
vyživujú.
Hojivý krém s propolisom
Do misky dáme bambucké maslo a
necháme ho rozpustiť vo vodnom kúpeli. Keď je maslo pekne tekuté, odstavíme z ohňa a chvíľku počkáme,
než tam pridáme glycerín, esenciálne oleje, extrakt a vitamín E - všetko
premiešame paličkou. Zmes nalejeme do pohára, než stuhne. Tento
balzam veľmi efektívne zabraňuje
vzniku strií. Môžu ho používať i tehotné ženy, pokiaľ pri príprave vynechajú esenciálne oleje. Balzam, skladovaný v chladničke vydrží 3 mesiace.
chladnutia. Potom dajte takto pripravený krém do nádoby a chladničky.
Upozornenie:
Predtým, než sa však pustíte do prípravy týchto krémov, otestujte sa, či
nie ste alergickí na esencie, pretože
v prípade alergickej reakcie Vám na
pokožke zostanú svrbiace fľaky.
Na 50 ml nádobu potrebujeme:
Krém pre suchú a citlivú pleť
26g kvetovej vody zo šípovej ruže
17g macerátu z nechtíka lekárskeho
Všetky suroviny možno dostať v lekárni, alebo si ich samé vyrobiť.
Do malého téglika budeme potrebovať:
7g karnaubského vosku
7 g včelieho vosku
20 kvapiek propolisovej tinktúry
2 PL mandľového oleja
text_Zdenka Felicita Vašková
foto_Internet
_13
Vedeli ste, že?
Tradične, ďalšia dávka zaujímavostí, ale aj nezaujímavostí, ktoré môžu
pobaviť.
Vedeli ste, že?
Vedeli ste, že...
...pri 23 ľuďoch v jednej miestnosti
existuje 50-50 šanca, že dve osoby
majú narodeniny v rovnaký deň. Ak
ide o skupinu 75 ľudí, šanca sa zvýši
až na 99 percent.
...najrýchlejšia červená karta vo
futbalovej histórii bola za 2 sekundy?. Lee Todd totižto zakričal “Fuck
me that was loud” hneď po úvodnom
hvizde.
...seriál Game Of Thrones malo viac
divákov na torrentoch ako v TV?
...Brazílčanka chcela svojho muža
zabiť orálnym sexom tým, že si vagínu natrela jedom? Skončila však v
nemocnici a potom aj na súde.
...sa udiala naozaj „strašná“ lúpež?
Muž vnikol do cudzieho bytu a tam
zjedol rizoto. Spôsobil majiteľke bytu
škodu za 30 korún.
...Američan znásilnil kobylu s tým, že
chcel splodiť kentaura?
...muž zavolal políciu na prostitútku a udal ju? Vraj porušila zákon o
predaji tovaru. Tvrdil, že nebola tak
pekná, ako mu tvrdila.
_14
...Bosna nakúpila vlaky za 68 miliónov
eur a potom zistila, že na ne nemá
vhodné koľajnice?
..krava vyliezla na strechu, prepadla stropom a zabila spiaceho chlapa?
...existuje zoznamka pre kravy? V
Británii veľký úspech. Nájdete na nej
fotky kráv a býkov, informácie o ich
povahe, temperamente, osobnosti,
váhu a rozmery.
...aj takýto titulok sa objavil v spravodajstve? Trojročné dievčatko na
trojkolke vážne zranilo 81-ročného
dôchodcu. Z miesta nehody ušlo.
...mladý muž si odrezal penis pretože usúdil, že mu je nanič? Potom si to
rozmyslel a išiel do nemocnice. Penis
ale zabudol doma.
...v štáte Washington chcú zdaniť
cyklistov? Miestny republikán povedal, že cyklisti dýchajú rýchlejšie a
tým produkujú viac CO2.
...v Japonsku je automat na podprsenky vraj pre zábudlivé ženy? (viď
foto) Počas Vianoc sa však predalo
iba 8 kusov.
...Belgičanka sa vydala na cestu dlhú
60 kilometrov, no po dvoch dňoch
pre chybu GPS prešla 1400 km a ocitla sa v Záhrebe? Žena uviedla, že aj
napriek tomu, že si všimla meniaci
sa jazyk nápisov na značkách, verila navigácii a pokračovala ďalej.
Ako sama povedala: “Vnímala som
rôznorodé nápisy počas mojej cesty.
Najprv francúzske, potom v Nemecku - Kolín, Aachen, Frankfurt. Ale
vôbec som sa nad tým nezamýšľala.
Bola som len zmätená a pokračovala
som stále ďalej,”
...Kazašský diktátor prikázal vedcom
vyrobiť elixír mladosti? Má totiž 73 rokov a pri moci by chcel zostať aspoň
do roku 2020.
...vedci zo Stanfordu našli spôsob,
ako získať elektrinu z hovna?
...Austrálčan nastražil kameru v
kuchyni, chcel natočiť ducha, ale namiesto toho prichytil svoju priateľku
pri sexe s jeho vlastným synom?
text_Pavol Šlachta
foto_Internet
Iný pohľad na svet
Akademický rok je za polovicou. Pomaly sa kráti. Ale vysokoškolský život
nie je len o učení, o chodení do školy.
Je to aj o živote na internáte. Platí to
aspoň pre tých, ktorý náhodou nebývajú v bližšom okolí alebo pre tých,
ktorí našťastie dostali možnosť bývať na internáte.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že bývať na internáte nie je žiadna výhra.
Naše predstavy o internátoch sú,
myslím ďaleko vzdialené od reality.
Je pravda, že nikdy nemôžeme vedieť ako to celé dopadne. Kto bude
našim spolubývajúcim, aké vedenie
na internátoch bude a podobne. Ale
každopádne sa vždy nájde niečo pozitívne na „intrákovom živote“.
Na internáte bývam prvý rok. Z
môjho pohľadu to nemohlo dopadnúť lepšie. Dalo by sa povedať, že
som priam rozmaznaná internátom.
Prečo? Život na internáte je
veľmi odlišný od života doma.
Jednoznačne to má veľa výhod.
Nájdete lepšie miesto na to, aby
ste boli stále uprostred diania všetkých akcií? Myslím, že nie. Alebo keď
mi príde niečo na chuť, mám obchod
2 minúty cesty. Nie 2 kilometre. Keď
som hladná, otvorím si okno. Namiesto toho doma by som musela
ísť o poschodie nižšie. A izba? Radšej
mám izbu veľkú 2 krát 2 metre ako
dom, kde sa môžem naháňať. Ale
„vychytať“ skvelých spolubývajúcich,
to nie je len tak. Našťastie, aj toto
sa mi podarilo. Celkom náhodne. Je
jasné, že nemôžeme hovoriť o dokonalosti a je množstvo vecí, ktoré
by sme asi zmenili. Avšak dalo by sa
vymenovať množstvo výhod, ktoré
sme získali. Spolužiakov naokolo,
ktorí pomôžu. Spoločenské vyžitie,
zábavu a množstvo iných vecí. Internát je ako druhý domov. Aj keď
faktom ostáva, že sa tu na wi-fi automaticky nepripojíme. No môžem
skonštatovať jednu vec. Áno, internát rozmaznáva. Mňa určite.
text_Nikola Ďuricová
perokresba_Peter Šušlík
Poézia / Príbeh
Prvý rok na internáte
Poézia
Kvapky už bijú na okenný rám
tie smutné kvapky mĺkve,
utiecť by chcela, nevie kam,
len smútok jej v mysli tkvie.
Utiecť by chcela, ale kam?
Pred tým sa utiecť nedá,
spomienky režú do srdca,
už je jej dávno beda.
Spomienky režú do srdca,
do duše ako nože,
a ona tíško krváca,
nik jej už nepomôže.
Jej oči, predtým žiarivé,
len beznádej už zračia,
hoc vnútri kričí o pomoc
stále ju len viac...
...pohlcuje tma
text_AS
foto_Internet
_15
Sú nám skutočne starí ľudia na obtiaž?
Úvaha
Jednota dôchodcov v Dolnom Lopašove a jej dobročinnosť
Staroba. Nedá sa jej vyhnúť. Človek
sa ocitá v jeseni života a spomína na
minulosť. Staroba nie je choroba. Je
to výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Nedostatok sociálnych
kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne
nálady, mrzutosť a zatrpknutosť.
Stáva sa to v dôsledku odchodu zo
zamestnania a pocit, že už nie je v
spoločnosti potrebný.
Mnoho ľudí sa, okrem svojich rodinných príslušníkov, nezaujíma o starších občanov vo svojom okolí. Pokiaľ
žijú obaja zo seniorského páru, tak
sú radi, že majú jeden druhého, no
máme tu mnoho babičiek či deduškov, ktorí sú vo svojej starobe sami,
či už im zomrel životný druh, alebo
ich opustili všetci príbuzní. Niet im
čo závidieť. Množstvo ľudí ich nazýva
frfľošmi, ale skúste sa niekto vžiť do
ich situácie. Ako by Vám bolo, keby
ste boli opustení? Ráno vstanete, dívate sa na 4 steny, nemá sa s vami
nik porozprávať a takto je častokrát
až po ich poslednú stránku osudovej
knihy.
_16
Ak majú peniaze, je možnosť ísť do
denného stacionára, alebo do domova dôchodcov, no nie každý z
nich je takto finančne zabezpečený.
Napriek ich ťažkému osudu, nájdu
sa však občania, ochotní im pomôcť,
ktorí sú združení v rôznych organizáciách.
Jednou z nich je napríklad Jednota
dôchodcov Dolný Lopašov, založená
v obci Dolný Lopašov. Je to združenie dôchodcov v obci. Dnes má viac,
ako 40 členov. Predsedkyňa klubu,
pani Zita Vašková, každý rok navrhuje rôzny program, zahrňujúci
rôzne kultúrne podujatia (návšteva
divadla, kina, trhy) ,stretnutia členov
i akcie, v podobe obecnej brigády, po
ktorej ich čaká chutné občerstvenie
od pani starostky v podobe gulášu,
vareného vínka, kávičky a pod.
Snáď najkrajšou dobročinnosťou,
ktorú táto organizácia robí, je cez
Vianočné sviatky. Miestne dôchodkyne sa stretávajú pár dní pred Vianocami na večierku, kde každá prinesie
čo – to napečené, porozprávajú sa a
na záver akcie porozdeľujú zvyšné
koláče do balíčkov, ktoré sa na druhý
deň poroznášajú medzi dôchodcov,
ktorí sú v miestnej obci sami. V roku
2013 som sa zúčastnila rozvozu balíčkov, nakoľko podpredsedníčka Jednoty ochorela a pre jednu staršiu
osobu je to samej ťažko.
Mnoho osamelým starčekom a starenkám sa vtisla do očí nejedna slza,
že predsa sa našiel niekto, kto si na
nich zmyslel. Vôbec nečakali, že ich
príde niekto pozrieť okrem rodiny, u
niektorých aj nik, pretože majú rodinu v diaľavách. Uhostili nás čajíkom,
ktorému sme sa potešili, nakoľko
bolo chladno. Jeden pánko nám
ponúkol ako vďaku jabĺčka, že keď
sme si na neho zmysleli my, aj on sa
chce odvďačiť. Nedal si vyhovoriť, že
to nerobíme preto, aby nám to niekto vrátil, ale preto, aby sme vyčarili
úsmev na tvári a zahriali smutné ľudské srdce. Daktorí si žiadali, aby sme
si s nimi zaspievali nejakú koledu.
Táto obecná Jednota nie je jediná
na Slovensku, je ich mnoho, no stále
nie dosť, aby združili i potešili každé
seniorské srdiečko. Nikto nevie, čo
ho čaká na staré kolená, ale dúfam,
že sa vždy nájde niekto, kto mu túto
životnú etapu spríjemní a tak mu dokáže, ako si ho váži.
text_Zdenka Felicita Vašková
foto_Tomáš Ťaptík
Tajomstvo Bermudského trojuholníka
Zmizli bez stopy
Najväčším plavidlom, ktoré v týchto
miestach pohltilo more, bola nórska nákladná loď Anita s nosnosťou
20 000 T, nezvestná od marca 1973.
Najviac ľudí prišlo pri Bermudách o
život, keď tu v roku 1918 zmizla americká loď Cyvlops s 309 pasažiermi a
členmi posádky. Dodnes najväčšiu
záhadu však predstavuje prípad nemeckej lode Freya. Bola síce objavená v Bermudskom trojuholníku, ale
bez jediného človeka na palube. Po
jej posádka nebolo ani stopy. Z udalostí, ktoré sa stali vo vzduchu, zostalo dodnes nevysvetlené zmiznutie
eskadry amerických lietadiel typu
Tornado v roku 1945. Veliteľ pätice
strojov hlásil domovskému letisku na
Floride, že spozoroval zvláštnu bielu
farbu morskej vody a strelky sa naraz roztočili ako divé. Potom lietadlá
zmizli rovnako ako šieste, ktoré po
nich malo pátrať. Pri ďalších udalostiach nezmizli síce ľudia ani stroje,
ale podľa všetkého čas. Pri nalietavaní na letisko v Miami zmizlo náhle
na desať minút z obrazovky radaru
lietadlo Boing 727. Potom však pristálo podľa pôvodného plánu. Piloti sa
zaprisahávali, že k žiadnemu prerušeniu rádiového spojenia nedošlo.
Náhli si však všetci členovia posádky
všimli, že ich hodinky meškajú presne desať minút. Pre kontrolu sa pozreli na hodinky cestujúcich a aj na
nich bolo o desať minút menej.
Hypotézy
O vysvetlenie príčin všetkých tých-
to javov sa pokúšalo mnoho ľudí a
zrodili sa tak najrôznejšie hypotézy.
Podľa jednej z nich vraj nezvestných
ľudí aj s loďami a lietadlami uniesli zo
študijných dôvodov mimozemšťania.
Ďalšie pokusy o vyriešenie záhady
sú už skôr vedecky podložené. Bielu
morskú vodu, ktorú videli očití svedkovia , vysvetľovala jedna z teórií
ako kolónu odumretých rias. Skúška
vody dokázala vysokú koncentráciu síry aj stopy stroncia a lítia. Táto
voda by teda mohla byť sopečného
pôvodu a vytekať z trhlín v morskom
dne. Ďalšie tajuplné vodné javy, svietiace hmlové efekty a dokonca aj výpadok palubnej elektroniky by mohli
byť dôsledkom porúch magnetického poľa pred ktorými dnes varujú
dokonca aj oficiálne vzdušné mapy.
Zemetrasenie v hlbinách mora by
mohlo spôsobiť obrovské vlnobitie,
ktoré mohlo pohltiť more.
Plyn v hlbinách mora
Do tejto diskusie vstúpili aj ruskí oceánológovia. Preskúmali obrovské
náleziská metánu, ktoré sa nachádzajú pod morským dnom v oblas-
ti Bermudského trojuholníka. Plyn
vzniká v hlbinách mora odumieraním
rastlín a ďalšieho organického materiálu. Pri teplotách tesne nad bodom mrazu sa z nich tvoria hydráty
metánu – pevné kusy, ktoré sa pri
zmene teploty znovu rozpadávajú na
pôvodné zložky, teda vodu a metán.
Plyn ako gigantická bublina uniká
smerom nahor a uvoľňuje napätie
vody na morskej hladine. V dôsledku toho lode strácajú svoj vztlak a
klesnú ako kameň do hlbín. Nový poznatok však láka aj ako potenciálny
zdroj bohatstva! Predpokladá sa, že
tieto podmorské zásobárne metánu
obsahujú dvakrát viac energie než
všetky známe náleziská uhlia, ropy
a zemného plynu dokopy. Ak teda
tajomstvo Bermudského trojuholníka
spočíva skutočne v metáne, mohlo
by byť už čoskoro objasnené.
text_Monika Bereníková
foto_Internet
Zaujímavosti
Už objaviteľ Ameriky Krištof Kolubus sa stretol s jedným mimoriadne
zvláštnym javom. Do svojho palubného denníka si starostlivo zaznačil, že
v tej časti Atlantiku, ktorá sa neskôr
preslávila ako Bermudský trojuholník, nebolo niečo v poriadku.
Na jeho lodi Santa Maria sa totiž začala odrazu divo točiť strelka kompasu a na oblohe sa objavilo podozrivé
svetlo. Až do dnešných čias zažívajú
námorníci a piloti ešte čudnejšie veci
než kedysi Kolumbus: miznú spolu so
svojimi loďami alebo sa aj s lietadlami prakticky rozpúšťajú v ovzduší.
Podľa záznamov CharlesaBerdlitza
zmizlo v Bermudskom trojuholníku
za 26 rokov vyše sto lietadiel a lodí
a o život prišlo viac ako tisíc ľudí. Ani
v jednom prípade sa však nenašlo
ľudské telo.
_17
Na výlete s Maťom
Cestovanie
Náučný chodník Šomoška
_18
Naše Slovensko je plné krásnych a
zaujímavých miest. Niektoré sú známe viac, iné menej. Práve na jedno
takéto, bohužiaľ menej známe, no o
to zaujímavejšie miesto, sa dnes spolu vydáme, aspoň prostredníctvom
tohto článku. Šomoška je názov zrúcaniny hradu, náučného chodníka a
tiež aj národnej prírodnej rezervácie
nachádzajúcich sa na juhu stredného Slovenska priamo na hranici s
Maďarskom a sú súčasťou chránenej
krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
Tento kút Slovenska ponúka mnoho
turistických atraktivít, avšak doteraz nebol jeho potenciál ani zďaleka
využitý.
K spomínanému náučnému chodníku
sa môžeme dostať priamo zo susednej obce Šiatorská Bukovinka, ktorá
leží na medzinárodnej ceste Lučenec
– Budapešť. Náučný chodník Šomoška bol v predošlých rokoch rekonštruovaný, takže nás čaká naozaj
all-exclusive nenáročná túra, počas
ktorej sa na deviatich stanovištiach
môžeme na informačných paneloch
dočítať všetky podrobné informácie
o tamojšej histórii, geológii, flóre,
faune a ďalších zaujímavostiach. Zo
začiatku pôjdeme dolinou Bukovinského potoka, v ktorom sa vyskytuje
rak riečny – symbol čistoty vody. Nie
je to však jediný živočích, na ktorého môžeme cestou naďabiť, veď napríklad pri mojej poslednej návšteve
Šomošky som tu na vlastné oči videl
salamandru škvrnitú. V tejto časti
trasy sú najzaujímavejšie jazierka
s prameňom, ktoré síce boli umelo
vybudované, no dotvárajú prostrediu typický šmrnc a ako som vyčítal
z jedného zdroja, tak zohrávajú
významnú úlohu pri rozmnožovaní
a vývoji tamojších obojživelníkov.
V necelej polovici trasy náučného
chodníka sa jeho trasa odkloní z
doliny a začne stúpať smerom na
vrch. Táto časť je nepochybne zaujímavejšou, pretože sa tu nachádza
hneď niekoľko európskych unikátov.
Prvým z nich je tzv. kamenné more,
a nech si pod týmto názvom predstavíme čokoľvek, nijak lepšie sa tento
prírodný úkaz nedá nazvať. Jedná
sa totiž o veľkú plochu kamenných
sutín, ktoré sa tu nazbierali po vulkanickej činnosti a keďže tieto balvany
pokryli značnú časť stráne, vytvárajú
to realistický dojem mora kameňov.
Po tomto prírodnom unikáte nás na
trase náučného chodníka čaká hneď
ďalší a je ním tzv. kamenný vodopád. Jedná sa o skutočný skamenený vodopád, ktorý vznikol stuhnutím
prúdu lávy a radí sa medzi európske
rarity. Trasou náučného chodníka sa
ďalšej dostaneme na hradný vrch,
odkiaľ sú prekrásne výhľady na slovenskú Cerovú vrchovinu na sever
a maďarské doliny na juh. Hrad Šomoška je dnes už iba zrúcaninou, hoci
niektoré jeho časti sú zrekonštruované, takže po tejto nenáročnej túre
je určite potešením objavovať jeho
útroby. Z vrchu je možné vrátiť sa
naspäť rovnakou trasou alebo zísť
do susednej maďarskej rovnomennej obce.
Ako som už spomínal, tento región je
plný najrôznejších turistických atrakcií a nachádza sa tu mnoho zaujímavých miest, bohužiaľ iba malá časť z
nich je známa. Hneď v susedstve sa
nachádza ďalší náučný chodník nesúci názov Mačacia, ktorý vás prevedie tamojšími kameňolomami a časť
trasy majú tieto dva náučné chodníky
spoločnú.
Ak by vám jeden hrad nestačil, v
okolí ich môžete nájsť viacero, z tých
najbližších spomeniem napríklad
Fiľakovský hrad alebo hrad Hajnáčka, či ukryté skvosty ako napríklad
Pohanský hrad alebo Soví hrad. Táto
oblasť ponúka príležitosti hlavne tým
dobrodružnejším turistom, pre ktorých je tu vyznačených hneď niekoľko turistických chodníkov vedúcich
lesmi a stráňami tohto zabudnutého
kraja, ktoré však odkrývajú doposiaľ
nepoznanú krásu prírody južnej časti stredného Slovenska. Verím, že si
sem nájde cestu mnoho nových návštevníkov.
text_Martin Vojtek
foto_Martin Vojtek
Sankt Gallen
Prechádzky pri Bodensee
SanktGallen je hlavným mestom
rovnomenného kantónu St. Gallen
vo Švajčiarsku. Založené bolo v 7.
storočí. Dnesmá asi 160.000 obyvateľov a predstavuje centrum kultúry
východného Švajčiarska.
Nachádza sa medzi Bodamským
jazerom a Alpami a preto ponúka
vynikajúce rekreačné zariadenia,
bohatú históriu, umenie a turistické
chodníky.
Knižnica
Knižnica sa nachádza v Benediktínskom kláštornom komplexe Opátstva svätého Havla v SanktGallen,
ktorý založil v 8. Storočí írsky mních
Gallus. Jeho knižnica je v súčasnosti
jednou z najbohatších a najstarších
na svete a obsahuje 2100 rukopisov,
1650 prvopisov a starých tlačí rovnako ako 160 000 kníh. Nachádzajú sa tu
vzácne rukopisy najstaršieho známeho architektonicky vypracovaného plánu na pergamene. Katedrála a
knižnica sú hlavnými symbolmi tohto
pozoruhodného architektonického
komplexu, ktorý odráža 12 storočí
nepretržitej činnosti.Knižnica sa nachádza na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Bohaté farebné steny, police zo
smreka a masy rovnomerne rozdelených kníh sú vyhlásené ako
astronómov.Na rakve skutočnej múmie, ktorá bola neterou faraóna sa
nachádzajú hieroglyfy z Egyptskej
knihy mŕtvych. Unikátna je podlaha
z jedľového dreva, v ktorej sú štyri
veľké hviezdy. (V sále preto môžete
byť iba v papučiach s motívom stien
knižnice, ktoré Vám dajú pri vstupe )
Knižnica dnes slúži ako múzeum s
každoročne meniacimi sa výstavami, ktoré postupne ukazujú kúsky
svojich klenotov. Na druhej starne
je to stále aktívna knižnica, ktorá
vypožičiava čitateľom knihy. Avšak
staré knihy sa môžu čítať len v čitárni
a exemplárov v podobe rukopisov a
prvotlače sa nemôžu návštevníci ani
dotknúť, pretože sú chránené, alebo
využívané výskumnými pracovníkmi
z celého sveta.
text_Monika Bereníková
foto_Monika Bereníková
Cestovanie
najkrajší barokový areál vo Švajčiarsku a jedna z najkrajších knižníc na
svete. Maľby po stenách predstavujú štyri ekumenické rady: Nicaea,
ConstantineOpel, Efeze, Chalcedón.
Čísla na bočných lištách symbolizujú
pápežov. Nad vchodom do knižnice
je vyrezaný Grécky nápis „lekáreň
duše“. Hala má niekoľko pilierov,
ktoré sú v rohoch zosilnené dekoratívnymi korintskými stĺpmi. V miestnosti sú vsadené sklenené výklenky,
ktoré obsahujú najstaršie rukopisy
a exempláre knižnice.Múmia a glóbusnachádzajúce sa v miestnosti sú
dva príklady osobitnej kultúry. Glóbus je svetovým unikátom. S jeho
7000 názvami miest a mien je to
prakticky „písomný dokument “. Je
to replika sveta z roku 1571, ktorá je
pomaľovanáportrétmi najznámejších
_19
Rozhovor s členom kapely Brainscan
V musick zone vám tentokrát prinášame rozhovor s členom kapely,
ktorá sa čim ďalej, tým viac sa dostáva do širokeho povedomia. Kapelu
Brainscan ste už mohli vidiet okrem
svojich koncertých turné aj na mnohých letných festivaloch a dokonca
aj v jednom z ročníkov sútaže Česko
Slovensko má talent.
und Studio – Amsterdam), ktorý bol
donedávna členom kapely Textures.
Poďme k hudbe. Aký štýl hudby hráte?
Ťažko to zaškatuľkovať jedným slovom. Pôvodný zámer bol pohybovať
sa v hardcoreových
vodách, no myslím, že tvorba kapely
je na jednu „škatuľku“ príliš pestrá.
K hardcore základu sa
postupne nabalili aj prvky rocku a
metalu, čo pomerne intenzívne vygradovalo aj na nedávno
vydanom albume „Reflections“.
pretože nájsť jednu dve reprezentatívne veci je naozaj ťažké.
Máte teraz nejaký novy album?
Ako som pred chvíľou naznačil, v
septembri nám vyšiel nový album s
názvom REFLECTIONS. Album vyšiel
pod hlavičkou vydavateľstva Gothoom Productions a nehrávali sme
ho pod producentskou taktovkou
Jochema Jacobsa (Split Second So-
Myslíš, že patríte už k známejším kapelám svojho žánru?
Ťažko povedať, čo znamená pojem
„známejšia“ kapela. Slovenská hudobná scéna je pomerne malá a keď
sa bavíme o scéne v rámci žánrov je
už fakt malá. Myslím, že do istej miery tu každý o každom niečo vie.... Ale
Čím je podľa teba album Reflections
zaujímavý?
Tvorba skladieb na albume bola v
značnej miere tímovou záležitosťou.
V kapele je 6 hudobníkov, z ktorých
každý do kapely prináša trochu iný
vplyv, hoci jadro je spoločné. Na
albume je tak cítiť pomerne veľkú
žánrovú rozmanitosť, pričom sa tam
objavujú momenty a atmosféry, ktoré by od Brainscan čakal málokto.
Objavili sa melodické refrény niekoľko oddychových pasáží, album je
možno viac pesničkový, ale myslím,
že názor si v konečnom dôsledku
musí poslucháč spraviť sám. CD „Reflections“ treba určite počuť celé,
Music
Na začiatok sa nám predstav. Ako sa
voláš, akú máš prezývku a aký post
v kapele
zastávaš?
Ahojte, takže moje meno je Ján Novosad, ale v mojom okolí ma všetci
poznajú pod nickom
Cremo. Som členom banskobystrickej kapely Brainscan, v ktorej hrám
na gitare.
gitara, Peter Rusnák
– basová gitara a speváci Martin
Androvič a Tomáš Smida). Po nahratí
prvého EP „Scan My
Brain“ (2009) prišiel do kapely Brian
Bajak, ktorý je podobne ako ja zo Žiliny. V tejto zostave
kapela nahrala album „Breaking
Down Your Mind“ (2011) pod producentskou taktovkou
Andyho Classena (Stage-One-Studio
– Nemecko). Po odohraní turné k
novému albumu z kapely odchádza
Marek Pecnik, miesto ktorého prichádza bubeník Tomáš Krista a krátko po jeho príchode opustil kapelu
aj gitarista Brian, na miesto ktorého
som mal tu česť začať spolupracovať s chalanmi ako gitarista aj ja.
Prečo práve Cremo?
Pochádza to z jedného predpotopného vtipu. Myslím, že to nestojí za
reč.
Kedy a prečo kapela vznikla a ako
dlho v nej už hráš?
Kapela vznikla v máji 2008, no keďže
som nebol jej členom od úplného začiatku, podrobnosti
nepoznám. Viem však, že sa vtedy
stretla partia, ktorej členovia mali
hudobne k sebe veľmi
blízko a keďže boli v tom čase poväčšine bez kapiel, netrvalo dlho a
rozbehli tuto formáciu.
_20
Koľkokrát sa zmenila zostava kapely
od začiatku jej pôsobenia?
Kapela začala v 5 člennej zostave
(Marek Pecnik – bicie, Filip Glocko –
Kde môžu naši čitatelia album zohnať?
Naše CD nosíme so sebou na koncerty, ale stačí si kliknúť aj na naše
profily na Facebooku, či Bandzone
a kontaktovať ktoréhokoľvek člena
kapely. No a samozrejme tiež na oficiálnej mailovej adrese brainscan.
[email protected]
v čase, keď som ešte tu v Žiline hrával so svojou kapelou ABOWE, boli
pre mňa Brainscan vzorom v tom,
že do istej miery sa im darilo lámať
„žánrové“ bariéry, objavovali sa na
akciách a festivaloch, ktoré neboli
pre kapely podobného smerovania
príliš typické. Vždy tam bola tá myšlienka „byt metalovou kapelou aj
pre nemetalových ľudí“ a myslím, že
práve vďaka tomu sa kapele podarilo dať o sebe vedieť aj trochu širšej
verejnosti, no a samozrejme verím,
že sa nám to bude dariť aj naďalej.
Čo sa týka koncertov. V kde všade
mávate koncerty?
Kapela za svoje 5 ročne účinkovanie
odohrala už viac ako 300 koncertov
na klubovej aj festivalovej úrovni.
Väčšina destinácii je v SR a ČR , ale
mali sme tú česť vystupovať už aj v
Maďarsku, Rakúsku, Poľsku či Nemecku. Tiež sme mali vystupovali na
najväčších festivaloch slovenských a
českých festivaloch , ako napr. Rock
For People, Topfest, Basinfirefest,
Rock Pod Kameňom, JamRock, Terchovský Budzogáň a pod. V súčasnosti práve riešime tohtoročné festivaly a zatiaľ to vyzerá tak, že máme
pred sebou veľmi rušnú sezónu, na
čo sa už všetci tešíme.
Ako to vidíš s kapelou do budúcna?
Ako som už povedal, túto sezónu
nás čaká veľká porcia koncertov,
čím chceme predovšetkým podporiť
náš aktuálny album no a verím, že
sa nám opäť podarí osloviť ďalších
a ďalších ľudí. Čiže najbližšia budúcnosť bude určite koncertná a nechajme sa prekvapiť, možno sa časom
opäť objavia myšlienky a nápady na
nový album.
Na záver. Čo pre teba kapela znamená?
Znamená to pre mňa a myslím, že aj
pre všetkých z nás veľmi veľa. Je to
niečo, čo nás napĺňa a motivuje. Je
to životný štýl, ktorý je pre nás do istej miery samozrejmosťou. Dá sa povedať, že každý úspešný koncert je
splnením detského sna a toto sú pre
nás všetkých výnimočné veci, ktoré
by som doprial zažiť každému.
Pozdravujem čitateľov ŽUŽO a verím
že sa vidíme na koncertoch !!!
text_Pavol Šlachta
foto_Internet
Rock`n`rollové Šnicle
Mladý energický zvuk
Aj napriek tomu, že kapela je slovenská, texty sú naspievané výhradne
anglicky. Jožko má však angličtinu
veľmi čistú, bez typického „slovensko-anglického“ prízvuku, čomu
vďačí zrejme svojmu vysokoškolskému štúdiu, ktoré prebiehalo v angličtine. Zaujímavosťou ale je, že kapela
chcela do svojho repertoáru zaradiť
aj pieseň naspievanú v slovenčine,
no nakoniec ju úplne vymazali, keďže im znela čudne.
Radosť, sloboda a kopa pozitívna
srší z muziky slovenskej rock’n’rollovej kapely Walter Schnitzelsson, ktorá vás už pri prvom počutí prekvapí
svojim mladým, sviežim a energickým zvukom. Túto veselú kapelu tvoria traja chalani, a to Jozef Rezník
(spev, gitara), Jakub Joštiak (basa)
a Miroslav Michale (bicie). Prvé
stretnutie medzi nimi prebehlo už na
strednej škole, kedy v školskej jedálni prišiel Jakub s obedovou táckou
v rukách (na nej čevabčiči a čaj) za
Jožkom a zavolal ho pojamovať do
Dolného Kubína. Začali spolu hrávať,
no WS vznikol až oveľa neskôr. Mira
spoznali na súťaži kapiel.
Názov vznikol celkom bizarne. Jožko
a jeho kamoši si pri pive vymýšľali
švédske mená. Jeho „ponemečtené“
meno dostalo príponu „sson“ a to sa
ujalo až na toľko, že sa stalo názvom
kapely. Názov svedčí aj o ich humornej povahe, ktorú však dopĺňajú kritikou k sebe samým, keďže sa zo svojho hudobného talentu snažia vyťažiť
maximum. So základnou nástrojovou
kombináciou gitara-basa-bicie už
majú za sebou prvé EP Mother (2012),
no a v októbri 2013 vyšiel ich debutový album Fever (Slnko Records).
Okrem rock’n’rollu sa však v nie-
Music
ktorých skladbách objavujú elektronické prvky, husle, tuba no a možno
ucítiť aj jemný závan punku.
Ak si chcete hudbu tejto mladej a
veľmi nádejnej kapelky skutočne
vychutnať, najlepšou možnosťou sú
live koncerty, ktoré „šnicle“ naozaj
milujú. Užijete si ich nie len vy, ale
aj samotné trio hudobníkov. Vďaka
nim majú k nám fanúšikom skutočne blízko. Svedčí o tom aj fakt, že
ich klip k pilotnému singlu z albumu
Fever „This night’s fever“ je zložený
z letných videí fanúšikov. Preto vám
želáme skvelú nespútanú zábavu a
kapele ešte veľa kvalitných hudobných počinov a úspechov!
text_ Iva Zacharová
foto_ Internet
_21
Etiketa / Recenzie
Ako sa vyhnúť “Faux Pas“
Tentokrát by som vám rada poradila, ako sa „popasovať“ v spoločnosti
napríklad so žuvačkou, ale i to, ako
správne chodiť po schodoch.
Pre niekoho to môže znieť divne, ba
až hlúpo, ale i chôdza hore, resp.
dolu schodmi je hotová veda, najmä v dnešnej dobe „mimoriadne
krátkych“ sukní. Krásnym príkladom
ako sa etiketa vyvíjala je aj to, že
kedysi dávno bol hotový prehrešok
už zhliadnutie ženského členka, prípadne pri šikovnejších mužoch lýtka.
Dnes sa to neberie až tak tragicky
a vážne, riadime sa pravidlami bezpečnosti a pohodlia spoločensky významnejšej osoby, avšak isté zásady
platia stále. Hore schodmi ide prvá
žena, za ňou ju nasleduje muž, ktorý
jej poskytuje oporu, ak by sa náhodou potkla, keďže náhoda vie byť ale
poriadny „blbec“. Dolu schodmi však
nastáva zmena, opäť z dôvodu bezpečnosti a teda prvý ide muž, aby bol
nižšie. Toto poradie držíme i keď má
žena krátku sukňu, ktorá privádza
muža do rozpakov. Je tu však maličký rozdiel. Muž ide tesne za ňou, aby
ju zakryl vlastným telom a zabránil
tak rozpakom. Dolu schodmi nesmieme zabudnúť tiež na to, že by mal byť
muž mierne pootočený k žene, aby
jej poskytol oporu v podobe svojej
ruky a nie preto, ako sa často muži
mýlia, aby bol prvý v cieli.
Žuvačka je istotne veľmi užitočný vynález, ale taktiež spôsobuje mnoho
problémov v spoločenskej etikete.
Síce obnovuje voňavý dych po jedle
a odstraňuje nepríjemný zápach z
úst, ale vehementné prežúvanie je
však veľmi nespoločenské a pôsobí
neúctivo voči členom konverzácie
a okoliu. Ak už teda musíte použiť
žuvačku, tak hlavne nenápadne.
Len ju prevaľujte na jazyku, aby sa
uvoľnili aromatické esencie. Odporúčam mať tiež pri sebe vreckovku
alebo nejaký papierik, kde žuvačku
„nenápadko“ odložíte skôr ako si
sadnete k stolu alebo sa zapojíte do
konverzácie. V prípade núdze, keď
vám hrozí faux pas a nečakane k
vám pristúpi významná osoba, ne-
máte veľmi čas schovávať žuvačku,
zbavte sa jej jednoducho prehltnutím. Nebojte sa! Nie je to zdraviu
škodlivé a informácie, že sa vám
polepia črevá sú vymyslené. Keby
to bola pravda, žuvačky by sa nevyrábali. Podobne ako žuvačky nám
môžu poslúžiť mentolové cukríky,
samozrejme veľmi malých rozmerov.
Dávajte ale pozor, aby vám nehrkali
v kabelke.
Dúfam, že vám tieto rady trošku pomôžu stať sa dámou/džentlmenom a
keď vás budú ľudia stretať na ulici,
nepomyslia si, že stretli prežúvavé
zvieratko.
text_Diana Zraková
foto_Internet
Tinker Bell: Secret of the Wings
Z jedného detského smiechu, narodené dve víly. Sme
sestry.
_22
Viem na mňa nečakaná rozprávka.
Ale niekedy je pekné si pozrieť milú
rozprávku, no nie? Jednou takouto
rozprávkou je aj o Cililing. Ja som
rozprávku pozerala s českým dabingom. Keby som náhodou na túto
rozprávku natrafila so slovenským
dabingom nemala by som ani tušenia, že Zvonilka je vlastne Cililing
po slovensky. Ale teraz k filmu, teda
k rozprávke. Rozprávka zo začiatku
ukazuje život teplomilných víl, hlavne Zvonilky. Ktorá má svoju hlavu a
chce vidieť aj inú krajinu ako svoju
vlastnú. Veľmi ju zaujíma zimná krajina. Aj keď v zákone majú, že nesmú
prekračovať hranicu. Ale načo sú
zákony? No predsa aby sa porušili.
A niekedy z toho vznikne krásne a
veselé dobrodružstvo. Máte radi
rozprávky, na ktorých sa zasmejete? Ak áno, tak odporúčam túto milú
rozprávku.
text_Simona Krištofičová
foto_Internet
The Stanley Parable
Obyčajne o hrách písať nezvyknem
(pravda) ani ich nehrávam (lož) ale
narazil som na kúsok, ktorý nemožno nechať zapadnúť prachom.
Hlavný hrdina, Stanley ,je zúfalo obyčajný človek, ktorého najväčší životný úspech je, že sa hra volá po ňom.
Jeho prácou je stláčanie kláves v
kanclíku číslo 427 nepomenovaného
podniku, podľa toho ako mu monitor
rozkáže. Užíva si svoj život, cíti sa
šťastne. Plní rozkazy bez mihnutia
oka. Celé roky až do dňa, keď sa žiaden rozkaz na obrazovke neobjaví,
nikto mu nedá pokyn čo robiť a on si
sedí v kancelárií, uvedomujúc si, že
treba zistiť čo sa deje.
hlások v hlave hovorí „A Stanley sa
vybral hore po schodoch do kancelárie svojho šéfa.“ Vy teda vyšlapete schodíky, navštívite kanclík Mr.
Bossa hra vás vedie ďalej, žiadne
titulky na záver, vypíname hru, dovi.
Ale čo ak sa vzopriete rozprávačovi a pôjdete po schodoch dole? Po
toľkých rokoch neposlúchnuť pokyn
a hľadať si vlastnú cestu. Hra je
tak skvelá práve preto, že vám dá
možnosť rozhodnúť sa a rozprávač
úžasnou „postavou“ práve preto, že
sa prispôsobuje okolnostiam. Do akej
miery si vyberáte svoju cestu sami,
alebo je azda celý Stanleyho život
len naskriptovaná dráha? Hra má
niekoľko záverov, ku každému vedú
iné rozhodnutia v hre, počas ktorých
sa s vami bude zahrávať rozprávač,
bude vašim priateľom aj súperom,
bude vám pomáhať aj škodiť a čo je
najdôležitejšie – vždy vám ponúkne
priestor na zamyslenie sa a porovnanie Stanleyho života s tým svojím.
Skutočne máte možnosť voľby?
text_Ján Novodomský
foto_Internet
Recenzie
Ovládanie je limitované na skromné
šípky a myšátko, herné prostredie je
interaktívne asi ako v Pacmanovi,
v hre sa nestrieľa, nešoféruje, nepilotuje, dokonca ani neskáče. Len
kráčate a tu a tam stlačíte nejaký
ten gombík. Prečo by ste teda mali
takémuto počinu a týmto riadkom
vôbec venovať pozornosť? Kvôli
rozprávačovi (hlas prepožičal Kevan Brighting), ktorý vás sprevádza
celou cestou a rozpráva príbeh ako
sa stal naozaj. Napríklad sa dostanete ku schodom, pri ktorých vám
Bohovia a monštrá
Originálny názov: Gods and monsters
Rok: 1998
Žáner: Dramatický, Životopisný
Dĺžka filmu: 1 hodina 40 minút
Pravdupovediac nemám ani len tušenie prečo som si vybrala tento
film. Asi preto, lebo ukazuje život
jedného z mnohých režisérov a scenáristov, ktorý vymysleli a spracovali
jeden z najstrašidelnejších monštier
v hororom žánri. Nie je to nik iný ako
Frankestain. Kto by ho nepoznal?
Všakže? Ale tento film nie je o Frankenstainovi, to nie. Je o jeho stvoriteľovi. O pánovi Jamesovi Whaleovi.
Film rozpráva jeho príbeh. Ako sa
dostal ku kresleniu, ako sa v jeho
hlave zrodil nápad o Frankenstainovi a to aký život žil. V tomto filme si
v hlavne úlohe zahrá Ian McKellen a
v úlohe záhradníka si zahrá Brendan
Fraiser. Čo s tým má vlastne záhradník spoločné? Zapnite si film a sami
sa presvedčte.
text_Simona Krištofičová
foto_Internet
_23
Osemsmerovka
Osemsmerovka
Výhercovia z KEDY KDE ČO?
Silvia Baďurková
Peter Volf
Rado Pacúch
Dominika Abíková
Martina Trstenská
Maroš Varga
Výhru si môžeš vyzdvihnúť ktorýkoľvek pondelok o 20:00 v redakcií ŽUŽO (Prízemie blokov GH)
_24
Sudoku
Sudoku
_25
Detroit 2014
Boli predstavené aj tieto modely
Autosalón je jedinečnou príležitosťou pre automobilky aby na seba
upútali pozornosť odbornej ako i
laickej verejnosti svojimi najlepšími
vychytávkami. Autosalón Detroit 2014
nie je výnimkou .Bolo predstavených
množstvo zaujímavých modelov, nás
zaujali predovšetkým tieto:
Mercedes-Benz S600
Automobilka zo Stuttgartu rozšírila
svoju ponuku o zatiaľ najluxusnejší
Auto - moto
VW Passat BlueMotion Concept
Volkswagen predstavil zaujímavý
koncept známeho modelu Passat s
výraznou úsporou paliva. Pod kapotou sa nachádza motor 1,4 TSI s technológiou ACT, ktorá zabezpečuje pri
nízkej záťaži vypínanie dvoch valcov.
Porsche 911 Targa
Medzi modely pútajúce na seba veľkú pozornosť patrí určite aj tento. Aj
keď v podstate nejde o žiadnu novinku nový model Porsche 911 Targa výnimočný určite je. Dizajnom sa totiž
vracia k starej koncepcii modelu Targa z roku 1965.Typický je opäť masívny ochranný oblúk a panoramatické
_26
kúsok, ktorý predstavila na Detroitskom autosalóne. Ide o model Mercedes-Benz S600. Zásadné zmeny sa
oproti predchádzajúcim modelom
nekonali, za zmienku však stojí zvýšenie zdvihového objemu valcov a
tým aj výkonu, pričom spotreba poklesla. Výkon teda vzrástol o 10 kW
na výslednú hodnotu 390 kW. Krútiaci
moment ostal nezmenený tak ako pri
prechádzajúcich verziách nadobúda
hodnotu 830 Nm. Nebýva ale zvykom
aby sa pri zvýšení výkonnostných
parametrov znížila spotreba. Vývojovému týmu z Mercedesu sa to
podarilo až o 21 %. Priemerná hodnota na 100km sa teda pohybuje okolo
prijateľných 11 litrov benzínu , čo je v
porovnaní so staršou verziou úspora až o 3 litre na 100km. S takouto
spotrebou a zachovanou dynamikou
bude určite Mercedes-Benz S600 zaujímavým produktom na trhu v USA a
Číne, kde automobilka očakáva najväčší záujem.
Spolu s dvojspojkovou prevodovkou
je zabezpečená funkcia „plachtenia“ kde je napríklad pri dochádzaní na križovatku auto poháňané
len zotrvačnou energiou akoby
bol zaradený neutrál. Vďaka tejto
funkcii, zlepšeným aerodynamickým
vlastnostiam a zníženým valivým od-
porom pneumatík je úspora paliva
oproti klasickej verzii (VW Passat 1,4
TSI) o 0,7 litra nižšia. Keďže ide o koncept bude záležať na záujme verejnosti či automobilka spustí aj sériovú
výrobu modelu.
zadné okno. Pozornosť si zaslúži
mechanizmus skladania strechy,
ktorý je na pomerne zložitý. Ide o
elektro-hydraolický systém, ktorý pri
nadvihnutí kapoty a zadného okna
zasunie plátenú strechu do zadného
kufra. Po tomto procese sa opäť vráti zadné okno na svoje miesto. Celý
proces trvá 19 sekúnd. Kvôli tomuto
riešeniu bolo potrebné vychádzať z
konštrukcie kabrioletu , čo vyžaduje
zvýšenú pevnosť karosérie. Pohonné
jednotky ostali nezmenené pričom
pri tej najdynamickejšej verzii auto
zvládne zrýchlenie na 100km/h za 4,8
sekundy. Spotreba sa pohybuje od
8,7 do 10 litrov na 100 km. Na záver
ešte informácia o cene, ktorá je pri
základnej verzii tohto skvostu stanovená na 109 338 eur.
text_Miroslav Lužbeťák
foto_Internet
Hybrid od Audi
Audi so svojím novým konceptom
Audi Allroad shooting brake sa
zrejme pokúša naznačiť širokej verejnosti ako aj potencionálnym zákazníkom ktorým smerom sa bude
v budúcnosti nemecká automobilka
uberať. Určite by to bol výhodný
krok vzhľadom na fakt, že automobily typu SUV či crossovery sú na trhu
čoraz žiadanejšími. Tento model je
totiž akýmsi miešancom medzi SUV a
coupé . Keď sa pridá ešte atraktívny
dizajn a dynamika, ktorou sú vozy od
Audi typické niet pochýb o tom, že
model Allroad shooting brake bude
silným hráčom na portfóliu vozového parku bavorskej automobilky.
Pohon
Zaujímavosťou tohto modelu je
okrem iného aj to, že bude poháňaný až troma motormi. Dva z nich sa
nachádzajú v prednej časti . Sú to
benzínový štvorvalec TFSI s výkonom 215 kW a krútiacim momentom
380 Nm a elektrický motor, ktorý
disponuje výkonom 40 kW. Oba tieto
motory budú spolu spriahnuté pomocou špeciálne šesťstupňovej prevodovky e-S Tronic. Tretím motorom, ktorý je uložený v zadnej časti
bude elektromotor s výkonom 85
kW a krútiacim momentom 270 Nm.
Tento systém pohonných jednotiek
pomocou ktorých budú poháňané
obe nápravy predstavilo Audi pod
názvom e- Tron Quattro.
Vďaka elektromotoru bude auto
schopné absolvovať vzdialenosť
50 km čisto na elektrickú energiu.
Hlavným účelom zabudovania elektropohonu bolo však predovšetkým znížiť spotrebu benzínového
štvorvalca . Ten v spolupráci s oboma elektrickými „pomocníkmi“ bude
schopný jazdiť pri skvelej spotrebe-
priemerne 1,9 litra na 100 km.
Exteriér
Allroad shooting brake je dlhé 4 200
mm, 1850 mm široké a 1410 mm vysoké. Rázvor kolies je 2510 mm. Aj napriek týmto relatívne malým proporciám sa model podobá na športovo
ladené ,robustné auto. Dizajnérom
sa podarilo splniť ich cieľ, ktorý bol
navodiť dojem, že auto je vytvorené
z jedného veľkého kusu materiálu.
Interiér
Interiér automobilu je zameraný
predovšetkým na potreby vodiča.
Je jednoduchý a zároveň elegantný,
pričom nič nepúta vodičovu pozornosť a môže sa plne venovať situácii
na ceste. Je to zabezpečené aj vďaka 12,3 displeju umiestnenému priamo pred vodičom , kde si môže sám
navoliť čo bude displej zobrazovať .
Vďaka svojmu dynamickému výrazu
je určené predovšetkým mladým a
športovo založeným ľudom Práve
túto cieľovú skupinu sa Audi snažilo upútať na autosalóne v Detroite.
Európski mladí „športovci za volantom“ si musia počkať na tento hybrid
do marca, kedy bude predstavený
na autosalón vo švajčiarskej Ženeve .
text_Miroslav Lužbeťák
foto_Internet
Auto - moto
Allroad shooting brake
_27
Hrajúce legendy
Futbal
Tí, na ktorých sa nezabúda
_28
Často sa hovorí, že každý je nahraditeľný. Platí to aj vo futbale, veď
predsa klub netvorí len jeden hráč.
V každom klube sú prinajmenšom
dve desiatky futbalistov, ktorí sú
schopní nastúpiť a „podať výkon“.
Rozdiel je však v ich kvalitách. A nie
vždy ide len o kvality, ktoré možno
vidieť či už „na vlastné oči“ alebo v
nejakých pozápasových či posezónnych štatistikách. Niekto je v tíme
aby strieľal góly, niekto kvôli vytváraniu gólových šancí, niekto na to, aby
gólom zabraňoval. Niekto má skúsenosti, niekto mladícku dravosť. A niekto má dar v podobe vodcovských
schopností, ktoré v spojení so skúsenosťami, talentom a odhodlanosťou
znamenajú zrod legendy, osobnosti,
na ktorú nikdy nezabudnú spoluhráči, protihráčí, futbaloví odborníci a
najmä navždy ostane v srdciach a
spomienkach fanúšikov po celom
svete. Tu sa vám pokúsim priblížiť
aspoň niektorých nezabudnuteľných
vodcov, ktorí už majú niečo za sebou
a stali sa legendami hoci ešte stále
behajú po trávnikoch. A hoci každý z
nich hrá inom klube, spája ich jedna
vec, a to tá, že celú svoju kariéru zasvätili jedinému klubu a dnes sú jeho
ikonou.
Ryan Giggs
Keď sa hovorí o hrajúcich legendách,
tak ako prvý mi napadol waleský veterán, futbalový elegán Ryan Giggs.
Hoci v novembri oslávil už 40. narodeniny a jeho rovesníci už pred pár
rokmi zavesili kopačky na klinec, on
je ešte stále platným hráčom v jednom z najlepších klubov sveta, ktorým Manchester United rozhodne je.
Hoci začínal v Manchestri City, v roku
1987 ešte ako dorastenec prestúpil k
mestskému rivalovi a jeho farby háji
už 26 rokov ! V roku 1990 nastúpil na
svoj prvý ligový zápas a dnes má na
svojom konte takmer 700 ligových zápasov v drese „Červených diablom“
a celkovo už viac než 900. Aj keď je
pravdou, že uvažuje o ukončení
svojej aktívnej kariéry je viac než
chvályhodné, že počas takmer tisícky
profesionálnych zápasov nevidel ani
jednu červenú kartu a aj preto sa
nenájde snáď žiadny futbalový fanúšik, ktorý by si tohto hráča nevážil
a často môžeme u protihráčov vidieť
na trávniku úctu k tejto legende, veď
len málokto si ho dovolí čo i len potiahnuť za dres.
Francesco Totti
Veľký vodca, ktorého nie náhodou
prezývajú „rímsky cisár“. Od svojich
trinástich rokov si na seba obliekol
dres jediného klubu, a to slávneho
rímskeho AS. Dnes už 37-ročný ofenzívny záložník Totti je ikonou svojho
klubu a ani zranenia, ktoré sa mu v
posledných rokoch pletú pod nohy
častejšie ako by chcel, mu nezobrali
nič z jeho futbalového umenia. Za
všetko hovoria nielen štatistiky ako
230 gólov v 545 zápasoch v Serii A,
ale aj skúsenosti z veľkých zápasov
(takmer 100 zápasov v európskych
pohárov a predovšetkým účasť na
dvoch ME a 2 MS), ktorým dal bodku
v roku 2006, keď sa podieľal na zisku
titulu na MS v drese Talianska v roku
2006. A aj keď aj v jeho prípade sa koniec kariéry neúprosne blíži, veľkým
vodcom ostane navždy.
Carles Puyol
Ďalší futbalista, ktorý tu rozhodne
nesmie chýbať, je čoskoro 36-ročný
španielsky dlhovlasý obranca Carles Puyol, ktorý svoj futbalový život
spojil s katalánskym veľkoklubom FC
Barcelona, ktorého súčasťou je od
roku 1995, keď prišiel do akadémie La
Masia. Hoci do prvého týmu sa dostal
„až“ vo veku 20 rokov a ešte ďalšie
2-3 sezóny bojoval o svoje miesto v
základnej zostave, dnes možno nie
je „legendou“, ale veľkým vodcom
určite je a to nielen vďaka svojmu
prehľadu a skvelej organizácii obrannej činnosti na ihrisku, ale predovšetkým tým, že má v šatni autoritu a je schopný usmerniť hviezdami
nabitý tím Barcelony. No keď som
pri Barcelone, nesmiem zabudnúť
ani na ďalšie hrajúce legendy klubu, ktorými sú Andrés Iniesta a Xavi
Hernandéz, ktorí taktiež počas celej
kariéry neobliekli iný dres.
Steven Gerrard
Podľa mnohých najväčší futbalový
vodca súčasnosti nikdy neobliekol
dres iného klubu ako je FC Liverpool, hoci mal oňho záujem aj Real
Madrid. Reč je o kapitánovi „The
Reds“ a taktiež aj hrdého Anglicka,
o 33-ročnom Stevenovi Gerrardovi.
Tohto futbalistu zdobí nielen neuveriteľný prehľad na ihrisku a unikátne
strely z diaľky, ale aj schopnosť psychicky podporiť spoluhráčov počas
nepriaznivého stavu. Je otázne, či
to bola práve jeho zásluha, ale aj
vďaka nemu dokázal FC Liverpool
v roku 2005 otočiť nepriaznivý priebeh finálového zápasu Ligy Majstrov,
počas ktorého The Reds prehrávali
s AC Milan už 0:3 ! A určite stojí za
zmienku aj fakt, že ako stredný záložník prekročil hranicu 100 gólov v
Premier League.
John Terry
Posledným, no rozhodne nie zanedbateľným členom tohto „VIP klubu“
je anglický stopér, ktorý svoju profesionálnu kariéru spojil s londýnskym klubom FC Chelsea. 33-ročný
fenomenálny hlavičkár už dlhé roky
patrí medzi opory nielen svojho klubu, ale aj anglickej reprezentácie, v
ktorej bol niekoľko rokov kapitánom,
no o pásku prišiel kvôli morálnemu
konfliktu, keďže sa prevalil „sexuálny škandál“ so spoluhráčovou priateľkou. No na hráčskych kvalitách sa
to nijako neprejavilo a fanúšikovia
ho berú ako hráča s veľkými vodcovskými schopnosťami. A pri FC Chelsea nesmiem zabudnúť ani na ďalšiu
ikonu, Franka Lamparda, no ten na
rozdiel od Terryho hral aj za iný klub,
a to za West Ham.
text_Martin Fitko
foto_internet
Slovenské kluby v Lige Majstrov
Na druhého účastníka v LM si Slováci
museli počkať 8 sezón. No čakanie sa
oplatilo, pretože Artmedia Petržalka
sa nielen zúčastnila, no dokonca jej
účasť sprevádzali úspechy ! Po rokoch, ktoré slovenským klubom prinášali samé sklamania sa slovenský
majster ocitol už v 1. predkole a tak
Petržalka potrebovala vyradiť 3 súperov, čo sa nezdalo reálne. A už
ten prvý, kazašský Kairat Almaty,
delilo od vyradenia slovenského klubu len pár sekúnd, no Peter Staňo
dokázal v nadstavenom čase predĺženia rozhodnúť o postupe Petržalky. Druhé predkolo prinieslo dva
divoké výsledky, Petržalka doma vyhrala so škótskym Celticom 5:0 a ani
debakel 0:4 v odvete jej nezobral
postup. V 3. predkole Petržalka
nedokázala streliť srbskému Partizanu Belehrad za 210 minút ani gól,
no keďže ani nedostala, rozhodovať museli penalty. A tie skončili 4:3
v prospech klubu z nášho hlavného
mesta. No aj napriek týmto výsledkom doba v hlavnej fáze Petržalka
outsider. Súpermi v základnej skupine boli traja majstri svojich krajín,
taliansky Inter Milan, portugalský FC
Porto a škótsky Rangers. Petržalka
však pozitívne prekvapila a okrem
výhry 2:3 v Porte, kde už prehrávala
2:0 dokázala získať aj ďalšie 3 body
za dve remízy s Rangersom a jednu
s Portom. A obsadila v skupine skvelé 3. miesto, čím sa kvalifikovala do
jarnej časti Poháru UEFA, kde však
vypadla s Levski Sofia hneď v 16/
finále. Napriek tomu to je dodnes
najväčší úspech slovenského klubu
v ére samostatnosti. Okrem nezabudnuteľných výkonov klub zarobil
niekoľko miliónov eur a je takmer
nepredstaviteľné, aby sa po pár rokoch finančne zabezpečený klub so
skvelými hráčmi po takomto úspechu
ocitol v krachu a hral 3. slovenskú
ligu. A fanúšikovia klubu môžu o podobných úspechoch len snívať.
Zatiaľ posledným klubom v hlavnej
fáze, je MŠK Žilina, ktorej sa to podarilo v sezóne 2010/11. A ani Žilina
nezačala dobre, veď hneď v prvom
zápase 2. predkola zahanbujúco
prehrala na pôde maltskej Birkirkary
0:1. No to bola našťastie jej posledná
prehra v predkolách. Odvetu zvládla
s prehľadom 3:0 a domáci štadión bol
nedobytná pevnosť aj pre bulharský
Litex Loveč a následne aj pražskú
Spartu, ktorú dokázala Žilina vyradiť v poslednom (štvrtom) predkole.
Práve vyradenie Sparty po výsledkoch 0:1 v Prahe a 2:0 v Žiline bude
pre fanúšikov nezabudnuteľné.
A tak sa MŠK Žilina na 5. pokus prebojovala do hlavnej fázy. Tu ju v skupine F čakala trojica klubov, ktoré boli
nielen finančne, na inej úrovni a tak
by Žilina a jej fanúšikovia boli určite
radi za každý bod. Okrem francúzskeho Marseille a ruského Spartaku
Moskva bol súperom Žiliny aj slávny
londýnsky klub sponzorovaný miliardárom Romanom Abramovičom,
Chelsea. No paradoxne práve s ňou
bola, a dokonca, na Stamford Bridge, Žilina najbližšie k bodom, o ktoré
prišla až v 86. minúte. A tak sa napokon cesta slovenského majstra, ktorý aj v poslednom zápase pár minút
viedol s Marseille skončila najhoršie
ako mohla, bez bodu a so skóre 3:19,
ktoré dostalo hrozivú podobu najmä
vďaka debaklu 0:7 s Marseille na domácom štadióne.
Takže bilancia slovenských zástupov
nie je práve ružová, veď z 19 pokusov sa do hlavnej fázy dostali len 3
krát. A následne z 18 zápasov v skupinovej fáze majú nepriaznivú bilanciu 1-3-14, pričom okrem Petržalky
nezískali naše kluby ani jediný bod.
No samozrejme, len ťažko sa kluby
z našej ligy môžu rovnať s klubmi
z najprestížnejších líg, veď najlepšie
platení hráči veľkoklubov zarobia za
sezónu viac peňazí ako je rozpočet
najbohatších slovenských klubov.
A tak môžeme len dúfať a tipovať,
kedy sa nejakému nášmu klubu podarí postúpiť do hlavnej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe.
text_Martin Fitko
foto_internet
Futbal
Slovenské trio medzi európskou elitou
Už od roku 1955 majstri jednotlivých
európskych futbalových líg reprezentujú svoje štáty v súťaži, ktorá sa
nazýva Champions League (po slovensky Liga Majstrov), ďalej budem
používať skratku LM. Dnes ju kvôli
zvýšeniu atraktivity hrajú aj kluby,
ktoré domáce ligy nevyhrajú (skončia na 2.,3. resp. aj 4. mieste, podľa
poradia v rebríčku európskych líg).
Hlavnú fázu tejto futbalovo, a samozrejme, aj finančne atraktívnej súťaže nehrajú všetky „kvalifikované“
kluby, väčšina z nich najskôr do nej
musí postúpiť cez niekoľko predkôl
(od 1 po 3, podľa poradia v spomínanom rebríčku). Do hlavnej fázy
sa tak pravidelne dostávajú najmä
kluby z kvalitnejších líg, no každoročne sa do hlavnej fázy podarí
prepojovať aj klubom z priemerných
líg, medzi ktoré patrí aj Slovensko,
niekedy dokonca aj podpriemerných líg ako napríklad z Bieloruska,
Kazachstanu či Cypru, ktoré však
v súčasnosti, čím ďalej, tým viac,
slovenské kluby predbiehajú. My si
pripomenieme 3 slovenské kluby,
ktorým sa v ére samostatnosti (od
roku 1994) podarilo do hlavnej fázy
dostať, a samozrejme aj ich pôsobenie v hlavnej fáze LM.
Prvým slovenským klubom medzi
európskou elitou boli v sezóne
1997/98 1. FC Košice, ktoré sa do hlavnej fázy dostal hneď po prvom titule
z domácej ligy. V tej dobe hralo LM
24 klubov a slovenský šampión musel postúpiť cez 2 predkolá. V prvom
si Košice ako favorit bez väčších
problémov poradili s islandským
Akranessom. V druhom boli v pozícii outsidera, no po domácej výhre
2:1 dokázali v odvete remizovať 0:0
na pôde ruského majstra Spartaku
Moskva. A úspech bol na svete ! Zverenci Jána Kozáka vedeli, že v hlavnej fáze nebudú mať na postup reálnu šancu, a najmä po žrebe, ktorý
bol ku Košiciam krutý. Napokon Košice nezískali v skupine ani bod, keď
dvakrát prehrali s Manchestrom United, Juventusom Turín a aj s holandským Feenoordom. No za zmienku
stojí aspoň to, že s každým súperom
dokázali Košice hrať vyrovnané zápasy, napríklad s neskorším finalistom Juventusom doma prehrali len
0:1. No v ďalšom roku vypadli v 2.
predkole s dánskym Brondby a to bol
začiatok dlhého úpadku nádejného
klubu ...
_29
Ženy v IT
Rozhovor s budúcou FRI-čkárkou
IT
Žijeme v 21. storočí, no predsudky
sú bohužiaľ stále aktuálne. Jednou
z tém je aj tá, že sa nájdu ľudia, ktorí
tvrdia, že žena patrí do kuchyne, nie
za volant alebo počítač. Avšak len
máloktorý muž si uvedomí, že ženy
aj za tým počítačom alebo volantom
podajú lepšie výkony, ako oni sami
a potom sa cítia zahanbene. Ja som
sa rozhodol tento článok venovať
ženám, ktoré sa rozhodli pre prácu
v IT a dokázali prežiť každodenné
posmešky od spolužiakov, ktorí stále tvrdili (a mnohí stále aj tvrdia), že
sú lepší, ako ony, lebo žena proste
nemôže byť „ajťáčka“, hoci oni školu opustili už v prvom ročníku. Poďme sa spoločne pozrieť na jedno
z dievčat, ktoré by sa rado presadilo
v tomto smere. Veronika Šalgová
je maturantka na gymnáziu v Partizánskom a o tom, kam chce ísť po
maturite má už dlho jasno. Prihlášku
si podáva na našu FRIčku a ja som
sa ju práve preto rozhodol trochu
vyspovedať.
_30
Takže, Veronika, čo ťa priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
Už od základnej ma veľmi bavila matika, a tak som bola presvedčená, že
chcem študovať niečo s ňou spojené. Vybrala som si ju aj ako voliteľný
predmet v 3. a aj 4.ročníku na gympli, no potrebovala som si ešte zvo-
liť jeden maturitný predmet. Keďže
sme v tretiaku začali s programovaním a zaujalo ma to, prihlásila som sa
na krúžok programovania a tak bol
výber ďalšieho maturitného predmetu jasný. V rozhodnutí ma utvrdili
aj aktuálne štatistiky uplatnenia študentov po absolvovaní školy.
Prečo si sa rozhodla študovať práve
v Žiline?
Pred piatimi rokmi tu moja sestra
úspešne ukončila ekonomiku a manažment a jej priateľ informatiku
a dodnes bývajú v Žiline, takže tu občas trávim víkendy alebo prázdniny.
Nechcela som ísť študovať do mesta,
ktoré by mi bolo úplne cudzie. Tak ak
sa sem dostanem, nebudem musieť
byť dezorientovaná z nového mesta,
iba z novej školy :D
Podávaš si prihlášky aj inde na informatiku?
Nie som ešte rozhodnutá, či si chcem
podať aj inde, pretože inde ani veľmi nechcem ísť. No najviac pravdepodobné je, že risknem len jednu
prihlášku a buď sa budem spoliehať
na bezprijímačkové prijatie alebo
ak nie, tak sa posnažím na prijímačkách.
Nebojíš sa predsudkov, alebo toho,
že budeš možno jediné dievča
v krúžku?
Predsudkov sa určite nebojím, práve
naopak, budem sa snažiť o to, aby
ma brali za rovnocennú a budem
rada, ak sa mi to podarí. Na FRIčku
ide aj moja kamarátka, tak budem
dúfať, že nás dajú spolu.
A na záver by som chcel vedieť, kde
sa vidíš o 7 rokov?
No za predpokladu, že to nebude
ešte stále štúdovať na FRIčke, by
som sa rada podielala na vývoji softvérových aplikácií.
Dievčatá v IT podporuje aj nie veľmi
známa stránka www.AjTyvIT.sk, ktorá okrem iného poskytuje aj rôzne
rozhovory s úspešnými „ajťáčkami“.
Každým rokom sa počet dievčat prihlásených na informatiku zvyšuje,
tak ak niekto z Vás pozná nejaké
dievča s dobrým logickým myslením,
neváhajte ju povzbudiť pre štúdium
v tomto smere. Určite Vám neskôr
poďakuje.
text_Tomáš Rebro
foto_Internet
Súperenie dvoch gigantov
Android alebo IOS?
Aký je medzi nimi rozdiel?
Android beží na jadre Linuxu, čo je
open-source platforma. Znamená
to, že je to voľne šíriteľný software,
v ktorom si môžete sami robiť modifikácie a vylepšenia a tí skúsenejší
používatelia môžu využívať rôzne
iné funkcie, ako je taktovanie procesora, či nahradenie originálneho
softwaru od výrobcu, kým iOS je
uzavretá platforma, v ktorej nemôžete nijako upravovať nejaké súčasti
systému, čo tiež nie je na škodu, nakoľko ak máte jeden software optimalizovať pre 2 alebo 3 typy mobilu,
môžete to spraviť omnoho lepšie,
ako pri priam stovkách rôznych typov, ako je to pri Androide. Optimalizácia je dôležitá pre rýchly chod zariadenia. Čím lepšie optimalizované
zariadenie, tým rýchlejšie reaguje
a pracuje. Každopádne ak tvorcovia Androidu chceli preraziť, museli
spraviť rázny krok, ktorý by prerazil,
čo sa im nakoniec aj podarilo a dokonca zrejme aj viac, ako očakávali.
Patentové vojny
Popularita nového softwaru pre
mobily a tablety stúpala, čo by sa
nepáčilo nikomu, komu by konkuroval a v prípade Apple to nebolo inak.
Predstavitelia Apple začali tvrdiť,
Použitie v praxi
Obe mobilné platformy sú v dnešnej
dobe veľmi rozsiahle a každá je lepšia v niečom inom. Nedovolím si povedať, že nie je dobrá jedna z nich,
pretože v tom prípade by ani zďaleka neboli tam, kde sú teraz.
Ak máte veľa peňazí navyše, ste
nenáročný používateľ a potrpíte
si na štýlovosti skombinovanou so
stabilitou a rýchlosťou zariadenia,
tak je iOS od firmy Apple pre Vás
ten správny spoločník, na ktorého
sa môžete spoľahnúť. Ako pri všetkých produktoch od Apple, platí sa
za kvalitu, no bohužiaľ veľká časť
toho, čo zaplatíte, zaplatíte len za
to, že je to produkt od Apple. No ak
ste jeden z tých, ktorí si radi prispôsobujú veci a neprekážajú Vám
možné občasné chybičky (ktoré sa
však môžu vyskytnúť aj pri iOS – nič
predsa nie je dokonalé), tak určite
vyskúšajte OS od firmy Google. Oproti iOS ušetríte značnú sumu peňazí
pri správnom výbere zariadenia
a máte s mobilným zariadením viac
možností. Za zmienku určite stojí aj
spomenutie, že na Androide fungujú niektoré vojenské bezpilotné lietadlá, Google Glass, Smart hodinky,
Smart televízory a rôzne iné veci.
Dva klany nadšencov
Niekedy je naozaj zábava sledovať
niektoré debaty pod nejakým obrázkom na facebooku, ako sa hádajú
dva klany. Jedni obhajujú produkty s
Androidom a sťažujú sa na iOS, druhí
zas presne naopak. Ale naozaj len
mizivé percento malo možnosť naozaj si porovnať obe platformy a ešte
menšie percento z nich sa vyjadrí
objektívne. Ja osobne som mal tú
česť s oboma a teda si môžem aspoň
čiastočne porovnať, čo je pravda.
Mne osobne viac sadol Android, na
iOS som si ani po čase používania
nevedel zvyknúť. Možno preto, že
som bol zvyknutý na Android, na ktorý si nedám dopustiť, hoci si naň občas aj zanadávam, no stojí mi to za
to. Môj názor Vám nechcem vnucovať a nechám to na Vás, ako sa rozhodnete pri kúpe nového mobilu ak
sa neviete rozhodnúť práve medzi
týmito platformami. Ja len dúfam,
že nech sa rozhodnete akokoľvek,
tak ostanete objektívni a neznížite
sa na úroveň tých, ktorí „hejtujú“ tú
druhú platformu len preto, lebo ju
nemajú radi.
text_Tomáš Rebro
perokresba_Peter Šušlík
IT
Na jednej strane zelený robot, na
strane druhej je nahryznuté jablko.
Dva giganty, ktoré si navzájom konkurujú. Jedno majú však spoločné.
Obaja sa snažia vytlačiť toho druhého z trhu. Niektorí možno stále netušia, o čom píšem, iní už možno otočili
stránku, pretože ich táto téma nezaujíma. Odkedy Android konkuruje
operačnému systému iOS, sú Google
a Apple na nože, ale to asi väčšina
z vás vie. Avšak málokto sa zamyslí
nad tým, prečo to tak je. Ako je možné, že Android sa zjavil z ničoho nič
a monopol Applu sa skončil? Prečo
si veľa ľudí obľúbilo práve Android
a nedá naň dopustiť?
že Android je ukradnutý produkt
a odkopírovaný od nich. Prakticky
jediné spoločné mali to, že pre obe
platformy bola dôležitá tvorba aplikácií. Každé jedno zariadenie malo
v sebe len niekoľko základných aplikácií a zvyšok záležal len a len na
používateľovi, aké aplikácie si vyberie a nainštaluje, teda pre každého
užívateľa je konkrétne zariadenie
špecifické a výnimočné.
V časoch, keď všetci čakali v rade na
nový „ajfón“ sa začali šíriť reči o tom,
že ak je pravda, že Android je vlastne to isté, čo iOS, prečo by mali platiť
za predražené produkty od Applu,
keď môžu mať lacnejšiu verziu? Toto
bola posledná kvapka a Apple si začal kupovať nezmyselné patenty, ako
napríklad rolovacia horná lišta s časom a signálom - prvýkrát sa objavila v Androide a Apple to skopíroval
(áno, Apple si patentoval niečo, čo
sa objavilo najprv v Androide), špecifický tvar zariadenia a rôzne iné.
Potom za porušovanie patentov súdili najmä firmu Samsung, od ktorých
mimochodom brali procesory pre ich
zariadenia. Súdy samozrejme Samsung prehráva, nakoľko nevlastnia
patenty na niektoré veci, na ktoré si
zdravý rozum patent spraviť nedá.
Ale obe firmy si v týchto „patentových vojnách“ všimli, že im stúpli predaje, pretože sa o nich hovorilo. Teraz sú tieto pseudovojny podľa môjho
názoru len nástrojom na reklamu.
Smutným faktom je ten, že obe firmy vynakladajú väčšinu finančných
zdrojov do patentov, nie do vývoja
novej technológie.
_31
Naučte sa čítať 2x efektívnejšie
Radosť čítať
Získajte viac času pre seba. „Naučíme Vás texty zvládnuť 2x rýchlejšie,
vďaka čomu môžete čas ušetrený
pri čítaní článkov, učebníc, emailov
alebo iných dokumentov venovať
zábavnejším veciam. Schopnosť
rýchleho čítania uplatníte každý deň
pri práci či štúdiu a je tiež výborným
rozšírením životopisu.“ Toto všetko
sľubuje web stránka www.legentas.
com.
Naučíte sa čítať o viac ako 100%
rýchlejšie prostredníctvom interaktívnych cvičení a zrozumiteľne
slov za minútu. S Legentas rozšírite
svoje zrakové pole a zlepšíte pohyb
svojho zraku po riadku. Vďaka tomu
znížite čas potrebný na čítanie.
Čítanie je naučená schopnosť a
všetci začíname od nuly. Čítať sa
zvyčajne učíme okolo 6 rokov, pričom okolo 8 rokov veku sa väčšina
škôl prestáva venovať ďalšiemu
rozvoju čítania. Ten sa potom prirodzene završuje okolo 12 rokov na
hodnote pod 200 slov za minútu. Tým
ale limity nášho čítania nie sú zďaleka vyčerpané. Riešením je svoje číta-
Neškolený čitateľ, má šírku zrakového rozpätia 1-2 slová, zhruba 9
znakov kvôli častému prekrývaniu
fixácií očí sa pri čítaní na riadku zastaví zhruba 7-9x. Stranu textu so 60
znakmi na riadok a 30 riadkami (1800
znakov) číta takto: na riadku sa zastaví 7-9x, t. j. 2,1 - 2,7 sekúnd na riadok na 30 riadkov je to 63 - 81 sekúnd.
V priemere teda 1800 znakov (asi 300
slov) zaberie neškolenému čitateľovi
72 sekúnd. V slovách za minútu ide o
250 slov za minútu.
Efektívne čítanie
Školený čitateľ, má šírku zrakového
rozpätia 3-4 slová, zhruba 20 znakov
vďaka minimálnemu prekrývaniu
fixácií očí sa pri čítaní na riadku zastaví zhruba 3-4x. Stranu textu so 60
znakmi na riadok a 30 riadkami (1800
znakov) číta takto: na riadku sa zastaví 3-4x, t. j. 0,9 - 1,2 sekúnd na riadok na 30 riadkov je to 27-36 sekúnd.
V priemere teda 1800 znakov (asi 300
slov) zaberie školenému čitateľovi
31,5 sekúnd. V slovách za minútu ide
o 571 slov za minútu.
Koľko hodín denne čítate? Pri čítaní
dvoch hodín denne, ročne ušetríte
548 hodín pomocou Legentas online
kurzu.
vysvetlenej teórie. Vďaka online
forme môžete študovať kedykoľvek
a odkiaľkoľvek.
Ako to vlastne funguje? Vedeli ste
že?
_32
riadku.
Ľudský mozog bežne spracuje aj
500 slov za minútu, pokiaľ sú zobrazené samostatne. Súvislé texty ale
neškolení čitatelia čítajú rýchlosťou
v priemere iba 200-250 slov za minútu. Dôvodom je, že ľudský zrak
pri čítaní skáče po riadku. Neškolených čitateľov spomaľuje zbytočne
veľký počet týchto skokov. Vďaka
zvládnutiu rýchleho čítania môžete
aj súvislé texty čítať rýchlosťou 500+
nie zefektívniť, respektíve rozvinúť
svoje schopnosti súvisiace s čítaním.
Vďaka kurzu postupne zvládnete
prečítať viac znakov v texte naraz
(tzn. rozšírite rozpätie svojho zraku)
a súčasne sa plynulejšie pohybovať
po riadku vďaka lepším fixáciám očí
a správnym návykom pri čítaní.
Aký je rozdiel medzi školeným a neškoleným čitateľom?
Obidvaja čitatelia potrebujú na
jednu fixáciu na text ten istý čas
(200-400 ms, v priemere 300 ms), pri
ktorej skutočne čítajú. Rozdiel je ale
v počte znakov prečítaných súčasne a efektívnosti pohybu zraku po
Na stránke môžete získať skúšobnú
verziu ZDARMA, hneď po prihlásení. O možnostiach efektívnejšieho
čítania sa presvedčte sami a úplne
bezplatne. Skúšobná verzia zdarma
pokrýva test rýchlosti čítania, základy rýchleho čítania a prvé 3 lekcie
online výučbového kurzu. Tak isto je
dostupná PLNÁ VERZIA (pre študentov), ktorá je však už spoplatnená
/32 EUR/ , a PLNÁ VERZIA (časovo
neobmedzený prístup) spoplatnená
sumou /65 EUR/.
text_Simona Giglerová
foto_Internet
Rušné dni na univerzite
V poslednom marcovom týždni sa to
zaujímavými akciami na univerzite
len tak hemžilo. Ja spomeniem dve,
na ktoré som mal možnosť ísť a páčili
sa mi.
Ak sa bude prednáška niekedy opakovať, tak určite prídem nabrať
novú inšpiráciu a vám to odporúčam
tiež, lebo sa dozviete omnoho viac,
ako z tohto článku.
V ten istý deň ako prebiehal
workshop, tak na rektoráte začali
každoročné Dni príležitostí, ktoré
organizačne kryla študentská organizácia IAESTE. Táto akcia trvala dva
dni a prezentovali sa tu rôzne fir-
o informatikov alebo strojníkov
hlavne z vyšších ročníkov. Keď som
im ako prvák povedal, že by som
chcel aspoň nejakú brigádu, tak
mi takmer všadepovedali, že mám
prísť o rok, možno pre mňa niečo
nájdu potom, keďže nemám žiadne
skúsenosti, no napriek tomu som
dal na seba kontakt asi trom firmám
s tým, že mi budú zasielať informácie
o pracovných miestach a možno sa
nejaká príležitosť objaví, veď jeden
nikdy nevie. Každopádne verím, že
veľa študentov si našlo nejakú prácu, ktorá im vyhovuje a nejakú dobu
vydrží. A kto si prácu nenašiel, tak
sa mohol tešiť z rôznych reklamných
predmetov, medzi ktoré patrili najmä perá a kľúčenky, ale našli sa aj
originálne predmety, ako reflexné
pásky, antistresové loptičky, či in-
Univerzitka
V utorok 25. 3. sa na FRI-čke konala
prednáška Social Impact Award –
rozbiehačský workshop. Zábavnú,
poučnú a interaktívnu prednášku
viedol pán Juraj Kováč - zakladateľ
Rozbehni sa!, autor publikácie „Ako
začať s holou riťou“. Prítomní zistili, ako rozbehnúť spoločensky prospešný biznis – inými slovami – ako
vyriešiť nejaký spoločenský problém
a ešte na tom zarobiť. Nemusíte byť
vynálezca niečoho úplne nového,
stačí, ak si vezmete nejaký spoločenský problém a prídete na to, aká
platená služba by tento problém
val na riešení problému, ktorí majú
snáď všetci študenti – na mobilnej
aplikácii, ktorá mala slúžiť na odpisovanie na testoch. A ako čerešnička
na koniec je fakt, že sme svoj nápad
mohli uverejniť a 3 najlepšie projekty
získajú dotáciu 2500€ na rozbehnutie
vlastného biznisu.
mohla vyriešiť. Možno to znie jednoducho, no také „easy“ to zase nie je.
Presvedčili sme sa o tom aj na vlastnej koži, či už keď sme mali len tak
vymyslieť riešenie daných – zdanlivo jednoduchých problémov, alebo
v súťaži o akademickú slivku na konci tejto zaujímavej prednášky. Dostali sme 15 minút na vyriešenie problému, ktorý sme si sami vybrali. Tieto
sušené slivky vyhrali dievčatá, ktoré
perfektne odprezentovali svoju
požičovňu videohier. Ja som praco-
my, ktoré si hľadali nových zamestnancov. Niektoré firmy si pripravili
pre študentov aj prednášky, kde sa
predstavovali a informovali, na aké
posty hľadajú ľudí. Ako motivácia ostať na viacerých prednáškach bola
aj tombola, kde sa každý deň súťažilo o zaujímavé a hodnotné ceny.
Každá firma mala svoj vlastný stánok, kde ste sa mohli zastaviť a spýtať sa, na akú pozíciu hľadajú ľudí.
Väčšina firiem mala záujem hlavne
stantné polievky. Ak som sa aj spýtal
firmy, ktorá hľadala niekoho s inou
špecializáciou, ako som ja, tak mi vedeli poradiť, na koho sa mám obrátiť.
Jediné čo ľutujem, je to, že som nemal možnosť byť na viacerých prednáškach, no o rok sa to snáď zmení.
text_Tomáš Rebro
foto_Tomáš Ťaptík
_33
Vtipy
robíš zajtra?” . . . . . . . . . . . . . On:
“Chrbát...”
Rozprávajú sa dve dôchodkyne : Ty
počúvaj Hedviga neverila by si mi
akého mám doma blba ? No a aké
baterky do neho idú?
Trošku hluchá babka okopáva
na SNP záhradku a okolo nej ide
partizán a hovorí jej: Smrť fašizmu !
Babka na to: Aj tebe synku !
Ide babka po púšti a spadne na ňu
balkon.
Vtipy
Dedko leží na posteli a prihovára sa
svojmu orgánu:
- No tak, postav sa, veď to je taká
krásna ženská, no tak!
-Babka z kúpeľne:
- Už môžem, dedo?
- Drž hubu, veď ťa pozná po hlase!
Babka spadne z 13. poschodia.
Postaví sa omráčená a opráši sa.
Okolo sa nahrnie kopa ľudí medzi
nimi aj policajt a ten sa babky pýta:Babka čo sa tu stalo?- Ja ti neviem
synak, ja som teraz prišla.
Stretnú sa dvaja muži a jeden
hovorí druhému:- Neuveríš, čo sa mi
stalo. Poslal som ženu pre zemiaky a
zrazilo ju auto.- Preboha a čo budeš
teraz robiť?- Neviem, asi ryžu.
Chlapec: Milujem ťa tak, že by som
napísal tvoje meno na môj dom.
Dievča: Ak ma miluješ, tak...napíš
tvojdom na moje meno.
Skončila sa svetová atómová vojna,
po ktorej neostal kameň na kameni.
Nažive zostal len jediný muž, ktorý
sa zhrozene pozerá na tú spúšť.
Príde k nemu opica, pritúli sa a pýta
sa: „Tak čo, začneme odznovu?“
_34
Posilňovňa. Ženu neskutočne priťahuje jeden kulturista, ktorý práve
dvíha 25kg jednoručku na biceps,
nabere odvahu, vybere sa za ním s
úmyslom nadviazania prvého kontaktu a pozvania na kávu.. Ona:”Čo
Do taxíka naskočí úplne nahá žena
a hovorí:- Odvezte ma na Poštovú
12.Taxikár ju vezie na udanú adresu,
ale každú chvíľu sa otočí na klientku.
Tá je z toho namrzená a vraví taxikárovi:- To ste prosím vás, ešte nevideli nahú ženu?- Videl, len by ma
zaujímalo odkiaľ vyberiete peniaze
na zaplatenie taxíka!
Príde mladík do drogérie a kúpi si
kondómy. Keď číta popis na zadnej
strane všimne si dátum spotreby
“17.10.2015”. Mladík si povzdychne a
povie:”Tak neznášam keď ma do
niečoho tlačia.”
“Čo si dostal k narodeninám?””Obraz od Rembrandta!””A od ostatných?”
Niektoré ženy je potrebné zahrnúť
láskou,niektoré žený je potrebné
zahrnúť šperkami,niektoré ženy je
potrebné zahrnúť kvetinami,niektoré ženy je potrebné zahrnúť nehou
a niektoré ženy je potrebné zahrnúť
hlinou.
NIKDY SA NEVZDÁVAJ SVOJICH SNOV!!!SPI ĎALEJ ...
-Už dlho som nevidel Joža, nevieš,
čo je s ním?-Otvoril si obchod.-Hej?
A s čím?-S páčidlom.
Pride Jean-Claude Van Damme do
potravin,stara predavacka sa na
neho otoci a hovori:’’ tak co Vam
dam ‘’
Matka volá na syna z kuchyne:
-Synku čo robíš?
-Ležím mama.
-A čo robí otec?
-Pomáha mi.
Končím s alkoholom.Také okno som
ešte nemal.Vonku je jeseň a ja si
vôbec nepamätám leto.
Dievča: “ Milujem prírodu’’.Chlapec:
‘’ Aj preto, čo ti urobila?”
Pýta sa chlapček mamičky:
- Mama, čo je to mozog?
- Daj mi pokoj s tými večnými otázkami, ja mám v hlave úplne iné veci!
Učiteľka povie deťom, že ten kto
odpovie na niektorú z týchto otázok,
nemusí ísť týždeň do školy.
Najprv sa pýta: Koľko má rokov
Adrien Brody?
Nikto nevie. Potom sa pýta: Koľko
mililitrov vody je v reaktore v
Mochovciach?
Nikto nevie. Morickovi sa to nepáči
a tak si vyzuje topanku a hodí ju
do učiteľky. Učiteľka skríkne: Kto to
hodil!?
A Moricko: Ja... Dovidenia za týždeň!
----Na hodine zemepisu. 20 blondínok
a učiteľ. Učiteľ vyzve 1 z nich: Nikol,
ukážte mi na mape kde je Amerika.
Nikol ide k mape a ukáže Ameriku.
Učiteľ hovorí: Výborne!
Ďalšia otázka: Kto objavil Ameriku?
- Ako sa vraví múdrej blondínke?Zlatý retriever.
- Doktor, moje manželka je studená
ako ľadovec. Čo s tým mám robiť?Dám vám pilulky, dáte jej je do kávy
a uvidíte ten cvrkot v noci.Večer
strčí manželke jednu do kávy,
sebe tiež, aby ako muž nesklamal.
Obaja si ľahnú na postel a manželka
vraví:- Ty ja mám takú obrovskú
chuť na chlapa!A manžel smutne
odpovie:- Ja tiež
Na rozvodovom pojednávaní sa
sudca pýta manžela:”Koľkokrát ste
boli svojej manželke neverný?””Ale
pán sudca, ja som sa sem prišiel
rozviesťa nie vychvaľovať.”
19 blondínok zborovo odvetí: NIKOL!
----Ide blondína s walkmanom po chodníku, zrazu jej walkman spadne na
zem a blondína stuhne. Príde mladík
k walkmanu, nasadí si ho na uši a
počuje:- Pravá, ľavá, pravá...
Kostra išla ku kožnému
Mamí, koľko pasty je v zubnej paste?
- A čo ja viem.
- Ja to viem. Od gauču po kúpeľňu.
Sedia dvaja šachisti nehybne pri stole nad rozohranou partiou. Po chvíli
Ide 13ročný chlapec po ceste a
pred sebou si kope mŕtvu žabu.
Príde pred bordel, zazvoní a hovorí
bordelmame:- Chcem ženu.Bordelmama sa zasmeje:- Ale chlapče, veď
máš sotva 15 rokov, choď domov.
Chlapec vytiahne z vrecka 100
dolárov a bordelmama ho pozve
ďalej. Nasleduje druhá mladíkova
požiadavka:- Žena, s ktorou budem
súložiť, musí mať aids.Bordelmama
sa zarazí, ale po ďalšej 100dolárovke
sa opať nechá presvedčiť. Chlapec
si zasúloži a spokojne odchádza
domov. Bordelmame to nedá a pri
odchode sa chlapca spýta:- Chlapče,
preboha, vieš mi to vysvetliť, celý
život máš pred sebou a teraz aids,
veď umrieš.Chlapec sa posmeje a
vysvetlí:- Prídem domov, posúložím
vychovávateľku, dostane aids. Príde
domov otec, posúloží vychovávateľku, dostane aids, príde mama z
práce, otec ju posúloží, dostane aids
a ráno príde poštár, posúloží mamu
, dostane aids a zomrie. A to má za
to, že mi dnes ráno zabil žabu.
Try again. Fail better!
Hovorí Putin Merkelovej: “Už ste od
nás raz na hubu dostali, tak moc
nevyskakujte.”
Koľko druhov ľudí je na svete? 10 - tí,
čo chápu binárnej sústave a tí, čo jej
nerozumejú.
dnešnej omši:- Na okraj kalicha nie
je nutné dávať koliesko citróna.- Tie
kabínky v bočnej lodi sú spovednice,
nie toalety.- Snažte sa neopierať
o obraz Panny Márie, a už vôbec
ju nemusíte objímať a bozkávať.Máme 10 prikázaní, nie 12.- Apoštolov
bolo 12, nie 7, a žiadny z nich nebol
trpaslík.- Nášho Pána Ježiša Krista
a Jeho Apoštolov nenazývame “JC
& His Boys”.- Dávid porazil Goliáša
prakom a kameňom, nie je pravda,
že by ho “dojebal”.- Judáša neoznačujeme za “skurveného zmrda”.Svätého Otca sa nepatrí prezývať
“Papa Ratzi”.- Bin Ládin nemal nič
dočinenia s Ježíšovou smrťou.- Svätená voda je na požehnanie, nie
na osviežovanie zátylku.- Nikdy sa
nemodlite sediac na schodíkoch
pred oltárom.- Hostie sa majú rozdať
veriacim, nemajú sa prikusavať k
vínu.- Veriaci hádžu príspevky do
pokladničky dobrovoľne; odstráňte
ten nápis: “Vaše prepitné je môj
plat”.- Hriešnici pôjdu do pekla, nie
“do piče”.- Pri otčenáši je možné
dvíhať ruky k nebesiam, ale nie
sa kývať do vlny.- Vašu iniciatívu,
aby si všetci prítomní zatancovali,
hodnotím kladne, ale robiť vláčik po
celom kostole, to NIE!Dôležité: Ten,
čo sedel v kúte pri oltári, a o ktorom
ste tvrdili, že to je “buzík v sukni”
a “transvestita bez make-upu”, to
som bol ja.Dúfam, že do budúcej
nedele tieto nedostatky napravíte.
Inak, na prvú kázeň to bolo celkom
dobré.
čítač čo najďalej pod stôl, zapínam
ho, nadávam, odchádzam.
----Príde blondínka do obchodu a hovorí predavačovi:prosím si tento televízor”,a predavač na to:blondínkam nepredávame. Blondíka príde
domov a prefarbí si vlasy. Príde do
obchodu a hovorí predavačovi:prosím si tento televízor “,a predavač
na to:blondínkam nepredávame.A
ako ste zistili ,že som blondínka?Lebo toto je mikrovlnná trúba.”
----Albertov vyrok prevedeny do dnesnej doby:Len 3 veci sú nekonečné...
Vesmír, ľudská hlúposť a skúšobná
verzia Winraru...
Vtipy
jeden z nich hovorí:- Si na ťahu.- A to
si mi nemohol povedať už včera?
S pozdravom,
Nový farár bol pri svojej prvej
kázni tak nervózny, že takmer ani
nedokázal prehovoriť. Ďalšiu nedeľu, pred druhou kázňou, sa spýtal
prítomného arcibiskupa, že čo by
mal urobiť, aby sa uvoľnil. Ten mu
poradil:- “Kvapnite si do vody trochu
vodky, uvidíte, že po niekoľkých
hltoch budete trochu kľudnejší.”Farár poslúchol radu a skutočne,
cítil sa tak výborne, že by dokázal
rečniť aj vo víchrici, úplne kľudne.
Po bohoslužbe sa vrátil do sakristie,
kde našiel lístok od arcibiskupa,
ktorý mu odkazoval:
Arcibiskup
Chuckovi Norrisovi hodinky netykajú
ale vykajú.
----Vypol sa mi počítač - volám systémového administrátora. Prichádza
administrátor, ťažko povzdychuje,
volačo si tam hundre pod nos, asi
10 krát otáča moju stoličku, kope do
počítača a ten sa zapína. Znova si
ťažko povzdychuje, stále hundre,
odchádza. On je proste šaman!
Vážený Otče:
Nabudúce si nalejte vodku do
vody, nie vodu do vodky. V ďalšom
pripájam niekoľko poznámok, aby sa
už neopakovalo to, čo som videl na
Druhá strana: Zavolali ma k užívateľovi. Ten idiot sa toľko točil na
stoličke, že sa mu na ňu namotal
kábel zo zástrčky. Ticho nadávam,
rozmotávam kábel, odkopávam po-
Vieš ako sa volá najlepšia svokra
na svete?
-Nie.
-V podstate je to jedno, len nech to
má vytesané do kameňa...
V mäsiarstve za pultom visí veľké
zarámované zrkadlo. Zákazník sa
pýta mäsiara, prečo ho tam zavesil.
- Pane, videli ste už ženu, ktorá,
keď má pred sebou zrkadlo, aby
sa pozerala na váhu? - odpovedá
mäsiar.
_35
Vtipy
Vtipy
_36
Maľovaná krížovka
Maľovaná krížovka
zdroj_Internet
_37
Komix
Komix
_38
_39
Komix
Download

Untitled