Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AIRBOX
1.
BEZPEČNOST
Symboly bezpečnosti práce:
Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný
provoz.
Pozor! Nebezpečí! Bezpečnostní upozornění!
Nebezpečí - elektrický proud nebo vysoké napětí!
Nebezpečí úrazu!
Airbox
OBSAH
Strana
1. Bezpečnost………….. ………………………………………………………….
2
2. Popis vzduchotechnické jednotky AirBox……………………….……............
4
3. Provozní podmínky………………………………………………………...........
4
4. Skladování a přeprava…………………………………………………………..
5
5. Montáž a uvedení do provozu………………………………………………….
6
6. Údržba a opravy…………………………………………………………............ 12
Životu nebezpečné! Nevstupujte pod zavěšené břemeno!
Pozor! Horký povrch!
7. Servis a adresa distributora……………………………………………………. 16
Tento návod k použití obsahuje důležité technické a bezpečnostní pokyny. Před vybalením,
montáží a prováděním jakýchkoliv prací s vzt jednotkou si pečlivě přečtěte tento návod k použití
Důležitá upozornění, informace!
ROSENBERG s.r.o.
345 34 Klenčí pod Čerchovem 101
Tel. +420/379 775 811
Fax +420/379 795 222
Homepage: www.rosenberg.cz
E-mail: [email protected]
BA 100 BB10/98/8.vydání
1
2
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
2.
Bezpečnostní pokyny:
Expedované vzduchotechnické jednotky AirBox firmy
Rosenberg jsou vyrobeny podle platných technických
požadavků! Rozsáhlé kontroly materiálu, provozu a kvality
zajišťují vysokou užitnou hodnotu a dlouhodobou životnost.
Přesto mohou tato zařízení představovat nebezpečí, jsou
obsluhovány nevyškoleným personálem nebo byly
instalovány a používány v rozporu s tímto návodem.
POPIS VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY AIRBOX
Vzduchotechnické jednotky AirBox jsou konstruovány na základě stavebnicového principu, proto
je lze vyrobit a instalovat v libovolné kombinaci. Tyto jednotky lze využít k vytápění, chlazení,
filtrování, směšování, jakož i ke zpětnému získávání tepla. Objemový průtok vzduchotechnických
jednotek AirBox činí od 500 m³/h do 72.000 m³/h. Větší objemové průtoky vzduchu dodáváme
na vyžádání.
3.
Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod!
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Používané radiální ventilátory jsou vhodné pro transport:
-
-
Provozujte výlučně zabudované kompletní ventilátory nebo ventilátory s namontovanou
ochrannou mřížkou (vhodné a ověřené ochranné mřížky jsou k dispozici jako příslušenství
a na vyžádání dodáme)!
-
Montáž, elektrické připojení a zabezpečení, údržbu a provoz smí provádět pouze vyškolený
odborný personál!
-
Ventilátory provozujte dle platných předpisů, uvedeného výkonu (viz.typový štítek) a se
schválenými transportními médii!
3
čistého vzduchu
mírně znečištěného vzduchu prachem a vzduchu, který obsahuje malé množství
mastných částic
-
lehce agresivních plynů a par
-
médií do max. hustoty vzduchu 1,3 kg/m³
-
médií do max. vlhkosti 95%
4
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
4.
5.
•
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
MONTÁŽ A PROVOZ
Jednotlivé části skladujte v originálním balení v suchu a chraňte ho před povětrnostními vlivy.
-
Montáž a elektroinstalační práce smí provádět
pouze vyškolená a zaučená osoba, podle platných
předpisů a pokynů výrobce!
Otevřené palety zakryjte plachtou a chraňte funkční části před znečištěním (např.
třískami, kamením, dráty atd.)
•
Skladujte při teplotách v rozmezí -30°C do +40°C.
•
Při době skladování delší než 1 rok zkontrolujte před montáží lehkost chodu ložisek
(=> otáčením rukou).
•
Zařízení smí být přemisťováno buď vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem. Při přepravě
jeřábem musí být náklad zajištěn popruhy (viz. obrázek 1 => váha dle typového štítku)
•
-
•
Zabraňte deformaci skříně nebo jiným poškozením.
•
Používejte vhodné montážní pomůcky jako např. předepsané lešení apod.
•
Před zvedáním zařízení zavřít servisní dvířka!
Životu nebezpečné! Nevstupovat pod zavěšená břemena!
Nosné popruhy
Vzpěra (dřevěná
nebo ocelová
Zařízení lze montovat na vodorovné základy, odolné proti prohnutí nebo na konstrukci.
=> Vybudování základů musí odpovídat stavebně-technickým požadavkům na akustiku a na
odborně provedený odvod vody z kondenzátoru a ze zvlhčovače vzduchu (pozor na
správnou výšku sifonu).
•
Obrázek 1
Před montáží odstranit přepravní podstavce (pokud jsou k dispozici)!
Pokud se mezi zařízení a základy bude vkládat zvukově izolační podložka, je potřeba
postupovat následovně:
-
na základ načrtnout půdorys celé jednotky
-
podle schématu položit na základ gumové pásky
složenou jednotku postavit na gumové pásky
•
Větrací kanály musí být připojeny na vzduchotechnickou jednotku volně, pomocí elastických
přírub. Montážní délka elastické příruby musí být kratší než celková délka (tj. manžeta není
v nataženém stavu).
•
Jednotlivé moduly je nutné nejdříve rozestavit a vyrovnat a teprve poté smontovat
přiloženými svorkami popř. šrouby či jiným spojovacím materiálem. (obr.2 + 3).
Modul
Oka
(není součástí
standardního
vybavení)
Základní rám
5
6
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Obrázek 2 / Profil 40 mm
Obrázek 3 / Profil 20 mm
7
8
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Elektrické přípojky částí zařízení, jako jsou např. elektromotory k ventilátorům a pumpám,
elektrický ohřívač vzduchu, servomotory atd., se musí připojovat dle návodu výrobce a v souladu
s ustanoveními dodavatele elektrické energie. Elektrický ohřívač vzduchu je třeba opatřit
bezpečnostním spínačem dle VDE 0100, část 420. Funkčnost bezpečnostního spínače musí být
při uvedení do provozu a při každém zapínání po delší odstávce přezkoušena. V případě údržby
celého zařízení je nutná kontrola případného znečištění elektrického ohřívače vzduchu
a jeho vyčištění. Pokud jsou na elastických přírubách ventilátorů a kanálových přípojek
uzemňovací pásky, je nutná kontrola odborného uchycení a jejich případné dotáhnutí.
b) motorovým jističem – u ventilátorů se standardním motorem poháněným přes klínový
řemen
Motor musí být proti přetížení zajištěn ochranným spínačem,
jehož termické relé lze nastavit na naměřený proud + 10%,
nejvíce však na jmenovitou hodnotu proudu motoru.
•
Nepoužívat kovové průchodky v případě zapojení
na plastovou svorkovnici!
•
Ventilátory
Před kontrolou směru otáček:
− odstranit cizí tělesa z prostoru ventilátoru
− ručně několikrát otočit oběžným kolem a zkontrolovat lehký chod
− zkontrolovat krátkým impulzivním zapnutím směr otáčení (=> šipka směru otáčení)
Při špatném směru otáčení může dojít k přetížení motoru!
U ventilátorů se zabudovaným měřením průtoku vzduchu je nutné dbát na technické údaje.
Elektrické připojení:
− dle ustanovení dodavatele elektrické energie
− síťové napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku
− motor připojit dle schématu umístěného ve svorkovnici
− elektrické vedení musí být v rámci celého stavebního celku dostatečně dlouhé, jelikož je
potřeba při napínání klínového řemenu bezproblémové posunutí motoru.
=> u třífázového motoru
- lze změnit směr otáčení záměnou dvou fází!
=> u jednofázového motoru
- lze směr otáčení změnit (pokud je to nutné) záměnou Z1 (černá) za Z2 (oranžová)
(změna směru proudu v pomocném vinutí)
•
Ochrana motoru:
a) pomocí termokontaktů (bimetalový kontakt) – u přímo poháněných ventilátorů s vnějším
rotorem a řízením otáček.
Termokontakty na ochranu motoru musí být na řídící
obvod zapojeny tak, aby v případě poruchy nedošlo
k samovolnému zapnutí
Příprava vzduchotechnické jednotky na uvedení do provozu:
− řádná mechanická montáž
− elektrické připojení dle platných předpisů
− odstranění cizích předmětů z nasávací a výfukové části ventilátoru
− odstranění transportní pojistky mezi ventilátorem a základním rámem
− klínové řemeny napnout předepsaným způsobem
− namontovat všechny ochranné pomůcky (příslušenství) nebo zajistit ventilátor
ohrazením nebo jeho instalací mimo dosah, uzavření kontrolních dvířek
Moduly s ventilátory mohou být uvedeny do provozu
teprve po namontování dle platných předpisů
při dopravě velkého množství vzduchu a
malém protitlaku (kanálový systém není zcela
namontován), může dojít k překročení
spotřeby proudu (zakázaná oblast)
→ tepelná ochrana motoru může reagovat
9
10
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
•
Uvedení do provozu ventilátoru:
− kontrola funkčnosti (klidný chod, vibrace, nevyváženost, proud ve všech třech fázích ev.
ovladatelnost)
Otvory pro nasávání vzduchu udržovat volné! Včasná kontrola
znečištění ochranných mřížek a ochrany proti dotyku a pokud je
to nutné – vyčistit!
•
Žaluziové klapky:
Kontrola pevnosti šroubení a spojů. V případě pohonu servomotorem nastavit tyčová táhla
tak, aby byl garantován úhel natáčení 90° a klapky dosáhly při uzavření do koncové
polohy.
•
Příprava žaluziových klapek k uvedení do provozu:
− řádná mechanická montáž
Pokud je na sebe napojených více klapek, je nutná kontrola propojení. Také je nutná
kontrola pevnosti šroubení a spojů.
− garance úhlu natáčení 90° (při uzavření dosáhnou klapky koncovou polohu)
− řádné zapojení servomotoru
− pákový systém táhel a ozubené převody zajistit proti dotyku
•
Kapsové filtry:
Kapsové filtry se vsazují pomocí napínacích svorek na montážní rám. Musí být provedeno
vzduchotěsně.
•
Z-Line a standardní filtry:
Z-Line filtry se vsazují do rámu.
Kontrola vzduchotěsnosti krytu. Filtr nesmí být poškozen (=> stává se nestabilním).
•
Ohřívač vzduchu (PWW):
Při připojení potrubí je potřeba dbát na to, aby nedošlo k záměně přívodního a zpětného
konektoru (zpravidla platí princip protiproudu – přívod vody na straně úniku vzduchu)
•
Chlazení vzduchu (PKW):
Při připojení potrubí je potřeba dbát na to, aby nedošlo k záměně přívodního a zpětného
konektoru (zpravidla platí princip protiproudu – přívod vody na straně úniku vzduchu)
−
V návaznosti na požadavky hluku lze zapojit potrubí s nebo bez elastických spojovacích
článků (potenciometr). Potrubí musí být připojeno přírubami, aby se zachovala
bezproblémová manipulace s výměníkem tepla v případě údržby apod.
V případě připojení potrubí na odvod kondenzované vody,
odpadní vody či přepadu je nutné dbát na připojení vnějšího
konektoru na sifon. Výška sifonu je závislá na podtlaku či
přetlaku vzduchotechnické jednotky, nesmí dojít k nasání či
výfuku vzduchu z uzavřeného odpadního potrubí.
11
V případě, že je výměník tepla přišroubován přímo na potrubí,
musí být toto provedeno přes montážní konzoly, aby bylo
zamezeno případnému poškození.
•
Ohřívač vzduchu (PWW) – před prvním uvedením do provozu:
− řádná mechanická montáž a připojení potrubí
− před plněním systému vodou důkladně odvzdušnit ohřívač vzduchu
− dotáhnutí spojovacích částí (šrouby) => viz. montáž
− při delší odstávce, především v případě mrazu je nutné tepelný výměník a potrubí
zcela vypustit. Pomocí tlaku vzduchu a odstraněním veškerých odvzdušňovacích
a vypouštěcích šroubů se docílí úplné vypuštění.
•
Chlazení vzduchu (PKW) – před prvním uvedením do provozu:
− řádná mechanická montáž a připojení potrubí
− před plněním systému vodou důkladně odvzdušnit chlazení vzduchu
− dotáhnutí spojovacích částí (šrouby) => viz. montáž
− při delší odstávce, především v případě mrazu je nutné tepelný výměník a potrubí
zcela vypustit. Pomocí tlaku vzduchu a odstraněním veškerých odvzdušňovacích
a vypouštěcích šroubů se docílí úplné vypuštění.
6.
Údržba a opravy
Údržbu a opravárenské práce smí provádět pouze
vyškolená a poučená osoba podle příslušných
směrnic a předpisů výrobce!
Používejte výhradně otestované a povolené originální náhradní
díly firmou Rosenberg.
Používat pouze běžné čistící prostředky a při čištění dodržovat
předepsaná bezpečnostní opatření, nepoužívat pomůcky, které
by mohly poškrábat povrch či ho jinak poškodit (poničila by se
povrchová ochrana!)
12
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Před každou údržbou:
− ventilátory a ostatní elektricky poháněné
součástky vypnout a odpojit od sítě!
− vyčkat na zastavení oběžného kola!
− zabezpečit proti samovolnému zapnutí!
− výměníky tepla nechat vychladnout!
•
Obrázek 4
Čištění ventilátoru:
− vyčistit otvory sání
− očistit oběžné kolo ventilátoru (pokud je nutné demontovat ochrannou mřížku)
− motor nesmí být ponořen do vody
− oběžné kolo, lopatky neohýbat
− namontovat ochrannou mřížku
•
Kontrola řemenového pohonu:
Zejména v počátečních provozních hodinách je nutná pravidelná kontrola řemenového
pohonu. Po uplynutí 0,5 – 4 hodin v plném zatížení, a potom po cca. 24 hodinách provozu je
potřeba pohon opět zkontrolovat popř. napnout řemen.
Měřící přístroj zavěsit pomocí háčku A uprostřed řemene. Táhlo B připravit do polohy viz. obr.
Zkušební sílu závislou na profilu nanést na stupnici C. Měřící přístroj nastavit kolmo k řemenu
a na stupnici D přečíst intenzitu promáčknutí. Dokud není dosažená správná intenzita
promáčknutí Ea, upravit napnutí řemene.
Nedostatečné napnutí řemene způsobuje předčasný výpadek
klínového řemene, protože není stejnoměrně přenášen výkon.
Příliš velké napnutí řemene vede k brzkému opotřebení ložisek.
Při napínání řemene je třeba dbát na to, že odchylka bočnice
řemene nesmí přesáhnout 1o. V případě delší odstávky, uvolnit
řemen pro ochranu ložisek.
− ochranu řemene odstranit
− klínový řemen zkontrolovat dle obrázku 4
=> popř. klínový řemen napnout
1.
uvolnit napínací šrouby na straně rámu motoru
2.
řemen podle potřeby napnout pomocí napínacích šroubů
3.
napínací šrouby na rámu utáhnout
•
Všeobecná kontrola:
− vůle ložisek je příliš velká?
− mazivo je vytlačováno z ložisek?
− povrchová úprava je poškozená (dopravované médium je příliš agresivní?)
− neobvyklé provozní zvuky?
− je výkon ventilátoru v případě rozšíření kanálového systému dostatečný (nehrozí
přetížení)?
•
Žaluziové klapky:
−
Periodická prohlídka (každé 3 měsíce):
− funkčnost
− znečištění
− poškození
− koroze
− pevné usazení dílů
− lehkost chodu
− připevnit ochranu řemenu
Pokud je potřeba vyměnit řemen, je bezpodmínečně nutné, uvolnit řemenový pohon!
13
14
Návod k použití
Návod k použití
Vzduchotechnické jednotky AirBox
Vzduchotechnické jednotky AirBox
−
Prohlídka v případě potřeby:
− ložiska špiní (ložiska z umělé hmoty nevyžadují mazání)
− čištění
Silně znečistěné výměníky tepla mají omezenou funkčnost, a proto
musí být okamžitě vyčištěny. Na čištění lamel používejte vysavač,
stlačený vzduch nebo měkké kartáče.
Znečištěné a zvápenatělé odlučovače kondenzátu vedou
k propouštění kondenzátu. Na odvápnění a čištění lamel odlučovače
doporučuje firma Rosenberg prostředek ROGA-LIN firmy ROGAChemie Aachen (Tel. 0049-241/163485).
• Standardní filtry:
Životnost filtrů nelze obnovovat, v případě potřeby je nutné provést výměnu dle níže uvedeného
postupu:
kapsové filtry:
- kontrolní dvířka otevřít
- napínací spony uvolnit
- kapsový filtr vyjmout
- nový filtr vsadit
- nový filtr upevnit napínacími sponami
- kontrolní dvířka uzavřít
7.
Služby zákazníkům, adresa distributora
Produkty firmy Rosenberg podléhají stálé kontrole kvality a odpovídají platným předpisům.
Z-LINE filtry a zasouvací kapsové filtry:
- kontrolní dvířka otevřít
- filtr z vodící lišty vyjmout
- nový filtr zasunout
- kontrolní dvířka uzavřít
V případě dotazů ohledně našich výrobků se obraťte na nejbližšího výrobce vzduchotechnických
zařízení na našich pobočkách nebo přímo na:
Filtrační třída
Doporučený tlakový rozdíl
EU 3 – EU 5
200 - 250
EU 6
EU 7 – EU 9
250 - 300
250 - 300
ROSENBERG s.r.o.
345 34 Klenčí pod Čerchovem 101
Tel. +420/379 775 811, +420/379 775 821
Fax +420/379 795 222
Homepage: www.rosenberg.cz
E-mail: [email protected]
Pro účinnější kontrolu doporučujeme na vstupní stranu filtračního
zařízení nainstalovat přístroj na měření tlaku
•
Vodní výměníky tepla:
Činnost
Kontrola zašpinění, poškození a koroze
Kontrola funkčnosti přívodu a odvodu
Odvzdušnění
Čištění průchodu vzduchu
dodatečně u chladiče: kontrola funkčnosti odtoku vody
a pachového uzávěru
dodatečně u chladiče: kontrola odlučovače, jeho příp.
poškození a koroze
15
Provedení údržby
pravidelně
dle potřeby
X
X
X
X
X
X
16
Download

Vzduchotechnické jednotky AIRBOX 1