Príručka pre užívateľa
KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM SPLIT – model CORONA
Nástenné klimatizačné jednotky s ekologickým chladivom R-410a
Vážený zákazník !
Ďakujeme Vám za nákup našeho klimatizačného systému. Pred použitím nami
dodaného klimatizačného systému SPLIT si prosím dôkladne prečítajte túto
príručku.
OBSAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inštrukcie
Vlastnosti
Dôležité informácie o bezpečnosti systému
Pokyny pre hospodárnu prevádzku systému
Popis systému
Rozsah prevádzky
Popis diaľkového ovládača
Sprievodca užívateľa
Ručné ovládanie
Poruchy a ich odstránenieí
Inštrukcie :
1. Všetky zobrazenia v návode sú len nákresy a nie detailné výkresy
2. Pro zamezení poškození vlivem nesprávné obsluhy prosíme o pečlivé pročtení kapitoly
„Upozornění“
Vlastnosti :
•
•
•
•
•
•
•
Klimatizační systém s kazetovou vnitřní jednotkou je vhodný pro použití v hotelech,
administrativních budovách, kancelářích, domácnostech, aj.
Vysoký výkon v režimech Chlazení/Vytápění („Pouze Chlazení „ bez režimu vytápění!) při
vysoké účinnosti a nízké spotřebě elektrické energie
Snadné čištění vzduchového filtru
Funkce dálkového ovládání bezdrátovým (IR) ovladačem
Nízká provozní hlučnost
Atraktivní vzhled ladící s interiérem místnosti
Možnost zaslepení některého z výdechů
-1-
Důležité informace o bezpečnosti systému
POZOR !
Montáž jednotky musí provést odborná a proškolená firma!
NEBEZPEČNÉ !
Nezasahujte do vnitřních částí systému. Jednotka
neobsahuje části, které by mohly být opravovány
uživatelem, tj. neotvírat kryty jednotek - vystavujete se
vysokému napětí.
NEBEZPEČNÉ !
Nikdy nevkládejte ruce nebo předměty do výstupu
z vnitřní nebo venkovní jednotky. Jednotky obsahují
ventilátory pracující při vysokých otáčkách. Kontakt s nimi
by mohl způsobit vážné poranění a zničení jednotky.
NEBEZPEČNÉ !
Nikdy nestříkejte nebo nenalévejte vodu do jednotky.
Předejdete tím vážným poraněním elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ !
Občas provětrejte místnost, je-li klimatizační systém
v provozu a také je-li v místnosti používán plynový
spotřebič.V opačném případě může být nedostatek kyslíku
v místnosti.
UPOZORNĚNÍ !
Při údržbě nebo čištění jednotky vždy odpojte systém od
elektrického zdroje - tím předejdete úrazu elektrickým
proudem. Při čištění jednotky se řiďte příslušnými pokyny
této příručky. Uživatel je povinen zajistit pravidelné
kontroly a revize elektrického zařízení klimatizační
jednotky ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 1610,
podle
skutečnosti,
kde
je
klimatizační
jednotka
zabudována, tj. v kancelářích, hotelech, školách resp.
školkách, zdravotnictví a v domácnostech.
POZOR !
Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky pro domácnost na bázi kyseliny (např. pro čištění odpadů). Může
dojít k rychlému poškození částí jednotky (drenážní
vaničky výměníku, atp.) Při čištění nikdy nepoužívejte
tekuté nebo aerosolové přípravky, jednotku otřete suchou
a měkkou látkou. Jednotku nikdy nečistit proudem vody!!
UPOZORNĚNÍ !
Pro správný provoz jednotky je potřeba zajistit
odpovídající provozní podmínky (teplota a vlhkost –
viz. Naše příručka).Je-li systém provozován mimo
předepsaný rozsah, může dojít k poruchovému
chodu či poškození jednotky, nebo k vytékání
vodního kondenzátu z nitřní jednotky. Klimatizační
jednotku je zakázáno provozovat v prostorách,
podle povahy zpracovávaných nebo skladovaných
látek viz. ČSN 33 2000-3.
-2-
Pokyny pro hospodárný provoz systému
Udržujte teplotu v místnosti na komfortní
úrovni
Pravidelně čistěte vzduchový filtr
Znečištěný (nebo event. ucpaný) filtr značně snižuje
výkonnost jednotky - doporučená perioda čištění :
každé 2 týdny.
Nikdy neotevírejte zbytečně dveře a okna
Pro dodržení nastavené teploty otevírejte okna a
dveře pouze na dobu nezbytně nutnou.
Okenní rolety
Zatáhněte rolety. Tím zabráníte přímému dopadu
slunečních paprsků.
Využívejte efektivně časové nastavení
Nastavte časový interval na Vámi požadovanou denní dobu. Nastavte rovnoměrnou cirkulaci
upraveného vzduchu. Upravte směr průtoku upraveného vzduchu tak, aby byla zajištěna jeho
rovnoměrná cirkulace v místnosti.
Rozsah provozu
TEPLOTA /REŽIM
Chlazení
Vytápění
Odvlhčování
Vnitřní teplota
17°C – 32°C
Pod 30°C
17°C – 32°C
Venkovní teplota
16°C – 43°C
-5°C – 24°C
5 °C – 24°C
Poznámka :
1.Nepoužívat klimatizační systém mimo výše uvedený rozsah, protože může dojít
k aktivaci některé z ochran a také k poruše systému.
2. Při provozu v režimu „chlazení“ při relativní vlhkosti prostředí > 80% je nebezpečí
kondenzace vodních par na dekoračním panelu vnitřní jednotky. Tomuto jevu se zamezí
nastavením žaluzie a otáček ventilátoru na „High“.
-3-
Popis ovladače
 Tlačítko  : Stisknout tlačítko a zvýšit nastavení vnitřní teploty až na hodnotu 30°C.
 Tlačítko  : Stisknout tlačítko a snížit nastavení vnitřní teploty až na hodnotu 17°C.
 Tlačítko Mode (režim) : při každém stisknutí tlačítka se objeví nové zobrazení režimu
v pořadí
AUTO-COOL
(chlazeni)
–
DRY(odvlhčení)-HEAT(vytapění)-FAN(ventilace)
POZOR !!! HEAT pro verze tepelné čerpadlo.
 Tlačítko SWING (cyklace žaluzií) : Stisknutím tlačítka SWING se aktivuje cyklace
žaluzií. Opětovným stisknutím se SWING(cyklace žaluzií vypne).
 Tlačítko RESET : Při stisknutí tohoto tlačítka RESET se zruší všechna aktuální nastavení
a systém se vrátí do nastavení původních hodnot.
 Tlačítko AIR DIRECTION (nastavení směru průtoku vzduchu) : každým
stisknutím se poloha žaluzie posune o 6°. Nastavení žaluzie pod určitým úhlem se projeví
v účinnosti režimu chlazení nebo vytápění – v automatickém režimu (AUTO) se poloha
změní. Při stisknutí tlačítka AIR DIRECTION se na displeji dálkového ovladače neobjeví
žádný symbol.
 Tlačítko zobrazení LED na panelu : stisknutím tlačítka se vymažou údaje na
displayi, opětovným stisknutím tlačítka se funkce aktivuje.
 Tlačítko FAN : Toto tlačítko se používá pro ovládání otáček ventilátoru. Při každém
stisknutí tlačítka se zvolí otáčky v následujícím pořadí : AUTO , LOW(nízké),MED(střední) ,
HIGH(vysoké) a zpět na AUTO. Je-li zvolen režim AUTO nebo DRY (odvlhčení), otáčky
ventilátoru nelze ovládat tlačítkem FAN, jsou ovládány automaticky.
 Tlačítko ZAP/VYP (ON/OFF) : stisknutím tlačítka se systém rozběhne, opětovným
stisknutím se systém zastaví.
 Tlačítko TIMER ON : Tlačítko spouští režim časového nastavení – TIMER ON; každým
stisknutím tohoto tlačítka se nastavení zvýší o 30 minut. Zvýší-li se hodnota nastavení na
10 hodin, každé stisknutí zvýší nastavení o 60 minut. Pro zrušení režimu postupně tisknout
tlačítko, až zmizí zobrazení na display.
 Sleep : Stisknout tlačítko SLEEP(noční provoz) – ekonomický provoz systému. Při
opětovném stisknutí tlačítka se režim zruší.
V režimech FAN(ventilace) a DRY(odvlhčení) nelze funkce SLEEP/TURBO využívat.
 Tlačítko TIMER OFF : Tlačítko spouští režim časového nastavení, vypnutí – TIMER
OFF; každým stisknutím tohoto tlačítka se nastavení zvýší o 30 minut. Zvýší-li se hodnota
-4-
nastavení na 10 hodin, každé stisknutí zvýší nastavení o 60 minut. Pro zrušení režimu
postupně tisknout tlačítko, až zmizí zobrazení na displayi.
 Tlačítko LOCK : stisknutím se systém / nastavení zablokuje, opětovným stisknutím se
odblokuje.
 Tlačítko TURBO : rychlé chlazení resp. vytápění - po stisknutí tlačítka systém začne
intenzivně chladit nebo vytápět
POPIS SYSTÉMU
Vnitřní jednotka
1. Přední panel
2. Sání vzduchu
3. Vzduchový filtr
4. Výdech vzduchu
5. Horizontální vzduchová žaluzie
6. Vertikální vzduchová žaluzie
7. Ovládací a monitorovací panel
8. Přijímač signálu z dálkového ovladače
9. Dálkový ovladač
10. Manuální ovládací tlačítko na panelu
11. Připojovací potrubí, odvod kondenzátu
12. Vstup venkovního vzduchu
13. Výstup venkovního vzduchu
Provozní dioda (LED) se rozbliká
(frekvencí 5 × za vteřinu) při aktivaci
některé z ochran.
Upozornění :
Všechna ze zobrazení v této příručce jsou
pouze ilustrativní. Ve skutečnosti mohou
být tato zobrazení odlišná , a to v závislosti
vnitřní a venkovní, od Vámi zakoupeného
modelu jednotky.
V příručce zobrazený tvar ovladače a panelu
na vnitřní jednotce je identický pro většinu
modelů CORONA.
Zobrazení funkcí na ovládacím panelu vnitřní jednotky
Zobrazení na panelu vnitřní jednotky je podobné jako následující obrázky:
Přijímač signálu
Přijímač signálu
Ukazatel automatického provozu AUTO
Toto zobrazení se rozsvítí v případě nastavení jednotky do automatického režimu
(AUTO).

Zobrazení odmrazování (DEFROST) (pro modely s chlazením a topením)
Toto zobrazení (dioda) se rozsvítí v případě spuštění režimu odmrazování
(automaticky)
nebo při spuštění / přepnutí systému do režimu vytápění (HEAT)

-5-

Ukazatel teploty
Zobrazuje se při provozu jednotky / nastavení teploty

Provozní dioda (OPERATION)
Tato dioda bliká pro napojení systému na elektrický zdroj a svítí během provozu.

Zobrazení časového nastavení (TIMER)
Dioda se rozsvítí při nastavení časového nastavení (TIMER) – ZAP/VYP (ON/OFF)
Ruční/manuální ovládání
Ruční / manuální provoz lze přechodně využívat v případě, že není k dispozici funkční dálkový
(IR) ovladač.
 Otevřít a směrem nahoru odklopit přední
panel a zajistit západkami (cvaknutí)
 Jednou stisknout ovládací tlačítko a spustí
se automatický režim provozu (AUTO)
 Zavřít panel do původní (provozní) polohy
UPOZORNĚNÍ :
- Při každém stisknutí tlačítka je pořadí
přepínání režimů : AUTO-Chlazení-VYP
- Dvakrát stisknout tlačítko-systém je v
režimu nuceného chlazení-pouze pro TEST.
- Třetím stisknutím tlačítka se systém vypne.
- Pro správné řízení systému je nutné použít
IR ovladač.
OPTIMÁLNÍ PROVOZ
Pro dosažení optimálního provozu a výkonu je potřeba zajistit :
• Správně nastavit směr proudění upraveného vzduchu z vnitřní jednotky, tj. ne
přímo na osoby prodlévající v místnosti
• Nastavit hodnotu teploty v místnosti tak, aby byl zajištěn nejvyšší komfort.
Vyvarovat se extrémním (krajním) hodnotám nastavení.
• Při provozu klimatizace zavřít všechna okna a dveře v místnosti, aby se zamezilo
snížení výkonu vlivem vzduchu z venkovního prostředí.
• Pro ekonomický a komfortní provoz klimatizace používat tlačítko časového
nastavení (TIMER ON), tzn. zvolit čas spuštění klimatizace.
• Do sání a výfuku klimatizační jednotky nevkládat žádné předměty – snížení
účinnosti nebo zastavení klimatizační jednotky.
• Pravidelně čistit vzduchový filtr, jinak dojde ke snížení chladicího nebo topného
výkonu.
• Neprovozovat jednotku se zavřenými horizontálními žaluziemi.
-6-
NASTAVENÍ PROUDU VZDUCHU
- Správně nastavit směr proudění vzduchu,
aby se zabránilo teplotním rozdílům
v místnosti.
- Polohu horizontálních žaluzií nastavovat
zásadně dálkovým ovladačem
- Ručně nastavit vertikální žaluzie
Nastavování vertikálního proudění
vzduchu
Systém sám automaticky nastavuje vertikální směr proudění vzduchu v závislosti na
provozním režimu.
Nastavování vertikálního směru
proudění
Nastavovat funkci pouze za provozu.
- Stisknout tlačítko“AIR DIRECTION“ na
dálkovém ovladači a nastavit žaluzii
v požadované poloze
- Následné nastavení dalších poloh se
realizuje jednotlivými stisky tlačítka AIR
DIRECTION
Nastavení horizontálního proudění
(vlevo-vpravo)
Ručně nastavit vertikální žaluzie pomocí
páčky na levé nebo pravé straně ramene
žaluzie (podle modelu). Při manipulaci se
žaluziemi dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo ke zranění od pohyblivých částí
(rotor ventilátoru). Je-li systém
v provozu,nastavit proud vzduchu páčkou
nalevo nebo napravo podle přání uživatele.
Automatické cyklování vzduchové
žaluzie-SWING (cyklování odshora
dolů)
Tuto funkci lze aplikovat pouze za provozu
klimatizační jednotky.
- Stisknout tlačítko SWING na dálkovém
ovladači
- Pro zastavení funkce opět stisknout
tlačítko SWING
-7-
POZOR !
-
-
-
-
Tlačítka nastavení proudění vzduchu (AIR DIRECTION) a cyklování žaluzií
(SWING) nelze aktivovat, je-li jednotka mimo provoz (včetně režimu časového
nastavení TIMER ON).
Neprovozovat dlouhodobě systém při nastavení proudění vzduchu přímo
směrem dolů v režimech chlazení (COOL) nebo odvlhčení (DRY). Jinak hrozí
tvoření se kondenzátu na povrchu horizontálních žaluzií, který může stékat
v podobě kapek vody na podlahu nebo nábytek.
Nehýbat s horizontálními žaluziemi ručně.Vždy používat tlačítka AIR DIRECTION
nebo SWING. Ruční manipulací s žaluzií lze poškodit mechanismus jejího
pohonu. Pokud dojde k poruše pohybu žaluzií, je nutné restartovat systém.
Je-li pro rozběhu systém ihned zastaven, může se stát, že se žaluzie nebude
pohybovat až 10 vteřin.
FUNKCE A REŽIMY KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU
AUTOMATICKÝ PROVOZ
- Je-li klimatizační jednotka v režimu AUTOmatický
provoz, podle teploty nastavení a skutečné se
automaticky volí režim chlazení, vytápění a
ventilace.
- Klimatizační systém ovládá automaticky teplotu
v místnosti v závislosti na požadované /
nastavené teplotě.
- Je-li režim AUTO nevýhodný pro uživatele,lze
zvolit požadovaný režim ručně.
REŽIM NOČNÍHO PROVOZU
Při stisknutí tlačítka SLEEP (NOČNÍ PROVOZ)
během provozu chlazení, vytápění nebo AUTO,
systém automaticky zvýší (chlazení) nebo sníží
(vytápění) teplotu o 1°C za hodinu. Nastavení
bude stejné následující 2 hodiny. Otáčky
ventilátoru jsou ovládány automaticky.
Pozor : Jednotka bude automaticky vypnuta
po 7 hodinách provozu SLEEP (noční provoz).
REŽIM ODVLHČENÍ
- Režim odvlhčení automaticky zvolí režim odvlhčení
na základě rozdílu teploty mezi nastavením a
skutečnou teplotou v místnosti.
- Teplota je ovládána zapínáním a vypínáním
chlazení a ventilátoru.Otáčky ventilátoru jsou LOW
(nízké).
-8-
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ !
Před čištěním klimatizační jednotky je nutné
zastavit systém a odpojit od elektrického zdroje.
Čištění vnitřní jednotky a dálkového ovladače
POZOR !
- Jednotku a dálkový ovladač otřít suchou látkou
- Vlhkým kusem látky lze utírat pouze při značném
znečištění
- Přední panel jednotky lze vyjmout a umýt ve
vodě. Po umytí utřít suchým kusem látky.
- Při čištění plastových částí nepoužívat chemikálie
a tekuté písky.
- Nepoužívat benzín, rozpouštědlo, tekuté písky,
prášky nebo jim podobné prostředky, které mohou
způsobit poškrábání povrchu plastových částí.
Čištění filtrů
Ucpaný filtr snižuje chladící výkon jednotky.
Doporučujeme jeho vyčištění každé 2 týdny.
1. Zdvihnout přední panel/mřížku vnitřní jednotky
a zajistit do západek /ozve se cvaknutí
západek/.
2. Vyjmout filtr za madlo a vytáhnout směrem
dolů.
3. Po vyjmutí filtru z vnitřní jednotky filtr vymýt a
následovně vysušit (!) nebo alespoň vysát
vysavačem.
-9-
4. Vyjmout elektrostatický filtr z jeho
uložení (viz obr. Vlevo)
Pozor ! Minimálně 10 minut po
odstavení jednotky se nedotýkat
elektrostatického filtru-hrozí výboj
statické elektřiny.
- Elektrostatický filtr vyčistit jemným
detergentem a vysušit na slunečním
světle (min. 2 hodiny).
- Před zpětným osazením
elektrostatického filtru zkontroloval
uložení (podpůrný rám) v jednotce.
5. Zpětně namontovat filtr do
původní polohy
6. Nasadit horní část filtru nazpět do
jednotky a dbát na jeho správné
usazení po obou stranách / hranách.
Údržba :
Pokud má být jednotka delší čas
mimo provoz, je nutné :
(1) Jednotku provozovat v režimu
ventilace (FAN) na několik hodin,
aby se vysušily její vnitřní části.
(2) Zastavit systém, odpojit od
elektrického zdroje a vyjmout
monočlánky z dálkového ovladače.
(3) Venkovní jednotka vyžaduje
pravidelnou údržbu a čištění
kvalifikovanou a autorizovanou
firmou.
Kontrola před uvedením do provozu
- kontrola elektrického zapojení
- kontrola usazení vzduchového filtru
- kontrola nasávaní a výdechu
do/z jednotky.
UPOZORNĚNÍ :
- nedotýkat se kovových částí při
vyjímání vzduchového filtru, hrozí
poranění od ostrých hliníkových
lamel. Do klimatizační jednotky
nestříkat vodu,
hrozí poškození izolace, které může
vest k úrazu elektrickým proudem.
- Při každém čištění jednotku odpojit
od elektrického proudu.
- 10 -
PROVOZNÍ POKYNY :
Během provozu klimatizační jednotky může dojít k následujícím jevům :
1. Ochrana systému
Ochrana kompresoru
- Kompresor nemůže nastartovat 3 minuty po posledním STOPu.
Zamezení průvanu studeného vzduchu v místnosti (pouze modely chlazení +
topení)
- Jednotka je konstruována tak, aby nedocházelo k distribuci studeného vzduchu
v místnosti během režimu vytápění, tj. nastavená teplota nebyla dosažena a
výměník:
A) Při spuštění režimu vytápění
B) Odmrazování venkovního výměníku
C) Vytápění při nízkých teplotách
-
Při odmrazování se vypnou oba ventilátory – vnitřní a venkovní (pouze modely
chlazení + topení)
Během režimu vytápění namrzá venkovní výměník , čímž dochází ke snížení
jeho účinnosti.
Během tohoto režimu se zastaví vytápění a jednotka se přepne automaticky do
odmrazování.
Čas odmrazování se může měnit od 4 až 10 minut v závislosti na venkovní
teplotě a množství námrazy na venkovním výměníku.
2. Z vnitřní jednotky vystupuje bílá mlha
- bílá mlha se tvoří v důsledku velkých teplotních rozdílů mezi vstupním a
výstupním vzduchem v režimu chlazení (COOL) v prostředí o vysoké relativní
vlhkosti.
- Bílá mlha může být vytvořena v důsledku vlhkosti vytvořené během režimu
odmrazování, kdy se systém následně spustí v režimu vytápění (HEAT) po
odmrazování
3. Hlučnost klimatizační jednotky
- Během provozu kompresoru nebo bezprostředně po jeho zastavení se
z jednotky mohou ozývat zvuky podobné syčení. Tyto zvuky jsou vyvolané
průtokem chladiva.
- Také se z jednotky mohou ozývat zvuky podobné pištění, které jsou vyvolány
teplotní roztažností plastových dílů.
- Při prvním spuštění klimatizační jednotky je možné, že se bude ozývat jemný
zvuk při pohybu vzduchových žaluzií.
4. Vyfukovaný prach z vnitřní jednotky
Pokud klimatizační systém nebyl delší dobu používán nebo při prvním spuštění
jednotky může dojít k vyfouknutí usazeného prachu.
5. Zvláštní pachy šířící se z jednotky
Následkem nasání pachů ze stavebních materiálů, nábytku nebo cigaretového kouře
může jednotka vyfukovat tyto pachy do místnosti.
6. Klimatizační jednotka se přepíná do ventilace (FAN) během chlazení (COOL)
nebo topení (HEAT) - platí pro modely chlazení + vytápění
Pokud klimatizační systém dosáhne skutečného nastavení teploty v místnosti, vypne se
kompresor a systém je pouze v režimu ventilace (FAN), změní-li se teplota,
tj . poklesne v režimu vytápění nebo stoupne v režimu chlazení, přepne se systém
nazpět do příslušného režimu.
- 11 -
7. Na povrchu jednotky se mohou tvořit kapky vodního kondenzátu během režimu
chlazení při vysoké relativní vlhkosti (> 80%). V takovém případě nastavit maximální
rozevření vzduchových žaluzií a nastavit otáčky na HIGH.
8. Režim vytápění (pro chlazení + vytápění)
Klimatizační systém v režimu vytápění přečerpává teplo z venkovního prostředí do
vnitřního pomocí chladicího média. Při poklesu venkovní teploty se množství tepla
poměrně sníží. Současně dochází k vyšší zátěži a spotřebě elektrické energie se
zvyšujícím se rozdílem mezi vnitřní a venkovní teplotou. Při nízkých venkovních
teplotách se pro dosažení komfortu doporučuje doplňkový zdroj vytápění.
9. Funkce automatického restartu
Při výpadku elektrického proudu se systém zastaví. Pro jednotky bez zabudovaného
autorestartu je nutné systém spustit tlačítkem ZAP/VYP, má-li jednotka zabudovaný
autorestart, spustí se automaticky sama ve stejném režimu a při stejných hodnotách
nastavení jako před výpadkem proudu.
10. Osvětlení nebo mobilní telefon v blízkosti elektroniky vnitřní jednotky mohou způsobit
rušení a nepravidelný chod systému. V případě takových potíží v provozu systému se
doporučuje ZAP/VYP elektrické napájení /na jističi/ a poté stisknout tlačítko ZAP/VYP
buď na panelu nebo dálkovém ovladači.
- 12 -
Poruchy , jejich diagnostika a odstranění
Poruchy a jejich řešení
Při vzniku níže uvedených poruch IHNED zastavit klimatizační systém a kontaktovat
autorizovanou servisní firmu.
Provozní dioda (LED) nebo jiné diody na panelu rychle bliká (5×/vteřinu) a
toto blikání nelze odstranit ani VYP/ZYP elektrického zdroje.
Časté vypálení pojistek nebo časté vypadávání jističe.
Porucha
Vniknutí cizího předmětu nebo vody do klimatizační jednotky.
Dálkový ovladač nefunkční nebo nepracuje správně.
Jiné abnormální stavy klimatizace.
Poruchy
Jednotka se
nerozeběhne
Jednotka nechladí
Příčina
Výpadek proudu
Jednotka je odpojená od
elektrického zdroje.
Vypálené pojistky
Vybité monočlánky v dálkovém
ovladači.
Nesprávné nastavení časového
režimu jednotky.
Nesprávné nastavení teploty
nebo netopí
(chlazení+vytápění)
Opatření
Počkat , až bude elektr. zdroj funkční
Zkontrolovat jednotku na jističi.
Vyměnit pojistky.
Vyměnit monočlánky.
Počkat na čas rozběhu nebo zrušit
časové nastavení.
Nastavit znovu teplotu – viz popis
dálkového ovladač.
Vyčistit vzduchový filtr.
Zavřít okna a dveře.
Odstranit překážky ze sání a výdechu.
Zablokovaný vzduchový filtr.
Dveře a okna jsou otevřeny.
Sání nebo výdech z jednotky
jsou zablokovány.
Kompresor nepracuje z důvodu Počkat, až interval vyprší.
3-minutového ochranného
intervalu.
Pokud nebyla příčina poruchy odstraněna, prosíme kontaktovat autorizovanou servisní
firmu. O příznaku poruchy autorizovanou firmu co nepodrobněji informovat.
Poznámka :
V případě závažné poruchy , tj. poruchy , která není popsána ve výše uvedené
tabulce, nesnažit se neodborně zasahovat do klimatizačního systému, neboť by
mohlo dojít k úrazu nebo k závažnému poškození zařízení. Jakékoliv neodborné
zásahy do zařízení, které způsobí poškození funkčnosti systému budou mít za
následek ztrátu záruky ze strany dodavatele zařízení.
- 13 -
Download

KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM SPLIT – model CORONA