Predmet: Vybrané problémy politickej filozofie
Vyučujúci: Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Forma realizácie premetu: Predmet sa realizuje vo forme seminára, v rámci ktorého študenti
prezentujú výstupy svojho skúmania jedného zo zvolených problémov a obhajujú svoje
vystúpenie v diskusii o danej problematike. Svoje vystúpenie odovzdajú vo forme seminárnej
práce.
Podmienky na udelenie kreditov: Na absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne
70 bodov.
Dochádzka
Aktivita na seminároch
Prezentácia
Seminárna práca
12 bodov
24 bodov
24 bodov
40 bodov
Seminárna práca má byť vypracovaná v rozsahu 6 – 8 strán s použitím minimálne piatich
relevantných zdrojov. Práca má popísať v čom spočíva podstata problému, aké sú jeho
aspekty, príp. aké paradoxy či protiklady ho tvoria. Ďalej má práca predstaviť kľúčové pojmy
a objasniť ich význam v kontexte daného problému. Práca by tiež mala obsahovať historický
kontext problému, rôzne názory na daný problém, prípadne hlavných predstaviteľov
názorových platforiem zaoberajúcich sa problémom. Načrtnúť možné riešenia, príp.
predpokladané či hroziace dôsledky v prípade neriešenia problému. Hodnotenie seminárnej
práce pozostáva z týchto kritérií:
Štruktúra a logické usporiadanie
Štylistická a gramatická úroveň
Odborný štýl a terminológia
Správnosť používania literatúry
Vlastné hodnotiace postoje
6 bodov
6 bodov
8 bodov
10 bodov
10 bodov
Témy prezentácií/seminárnych prác:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Výchova k občianstvu ako problém Platónovej politickej filozofie
Problém výchovy k občianstvu v Aristotelovom politickom myslení
Miesto a význam výchovy k občianstvu u Ch. Montesquieua
Hobbesova reflexia pôvodu, podoby a možnosti slobody
Otázka slobody v myslení J. J. Rousseaua
Miesto a význam vlastníctva v myslení J. J. Rousseaua
Pojem občana u J. J. Rousseaua
Problematika možnosti politického riešenia ekologickej krízy v diele A. Naessa
Význam Jonasovej teórie zodpovednosti pre politickú filozofiu
Literatúra:
ARENDTOVÁ, H. 1996. Původ totalitarismu I-III. Praha : OIKOYMENH.
ARENDTOVÁ, H. 2009. Vita activa. Praha : OIKOYMENH.
ARISTOTELES. 1998. Politika. Bratislava : Pravda.
ARISTOTELES. 2011. Etika Nikomachova. Bratislava : Kalligram.
ARON, R. 1992. Esej o svobodách. Bratislava : Archa.
BONDY, E. 2002. Neuspořádaná samomluva. Brno : L.Marek.
BUCHANAN, J. M. 1996. Hranice slobody. Medzi anarchiou a Leviatanom. Bratislava :
Archa.
FRASEROVÁ, N. – HONNETH, A. 2004. Přerozdělování nebo uznání? Praha : Filosofia.
HABERMAS, J. 2000. Strukturální přeměna veřejnosti : Zkoumání jedné kategorie občanské
společnosti. Praha : Filosofia.
HABERMAS, J. 2000. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Praha : Filosofia.
HABERMAS, J. 1999. Dobiehajúca revolúcia. Bratislava : Kalligram.
HABERMAS, J. 2012. K ústave Európy. Bratislava : Kalligram.
HOBBES, T. 2011. Leviatan. Bratislava : Kalligram.
HOBBES, T. 1988. Výbor z díla. Praha : Svoboda.
HONNETH, A. (ed.). 2007. Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy současného kapitalismu.
Praha : Filosofia.
CHOVANCOVÁ, J. 2006. Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava : UK VOPF.
JONAS, H.: Pricip odpovědnosti. Praha : OIKOYMENH, 1997.
KATUNINEC, M. – ZÁLEŠÁK, T. – MARTINKOVIČ, M. (ed.) 2007. Etika a politika.
Trnava : FF TU.
KELLER, J. 1996. Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích. Praha : Český
spisovatel.
KELLER, J. 2005. Soumrak sociálního státu. Praha : SLON.
KELLER, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha :
SLON.
KISSINGER, H. 2006. Krize. Praha : Academia.
KOHÁK, E. 2002. Průvodce po demokracii. Praha : SLON.
LYSÝ, J. 2006. Dejiny politického myslenia. : staroveký Blízky Východ, antika, Čína, India,
islam. Bratislava : UK.
LYSÝ, J. 2006. Dejiny politického myslenia : od stredoveku po súčasnosť. Bratislava : UK.
MILLER, D. – COLEMANOVÁ, J. – CONNOLLY, W. – RYAN. A. (Ed.) 2003.
Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Barrister & Principal.
MONTESQUIEU, CH. 1989. Duch zákonov. Bratislava : Tatran.
MULGAN, R. G. 1998. Aristotelova politická teorie : Úvod do studia politických teorií. Praha
: OIKOYMENH.
NAESS, A. 1996. Ekologie, pospolitost a životní styl : Náčrt ekosofie. Tulčík : Abies.
PLATÓN. 1939. Politická výchova. Praha : Bohuslav Hendrich.
PLATÓN. 2009. Štát. Bratislava : Kalligram.
PLATÓN. 1980. Ústava. Bratislava : Pravda.
RAWLS, J. 1997. Politický liberalizmus. Prešov : Slovacontact.
RAWLS, J. 2007. Spravodlivosť ako férovosť. Bratislava : Kalligram.
ROUSSEAU, J.-J. 1978. Rozprava o politické ekonomii. In: ROUSSEAU, J.-J. 1978.
Rozpravy. Praha : Svoboda, s. 151-199.
ROUSSEAU, J.-J. 2010. O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi. Bratislava : VSSS.
ROUSSEAU, J.-J. 2010. O spoločenskej zmluve. Bratislava : Kalligram.
ROUSSEAU, J.-J. 2011. Rozprava o vedách a umeniach. Bratislava : VSSS.
SCRUTON, R. 1999. Slovník politického myšlení. Brno : Atlantis.
SHAPIRO, I. – HABERMAS, J. 2002. Teorie demokracie dnes. Praha : Filosofia.
SCHMITT, C. 2007. Pojem politična. Praha : OIKOYMENH.
Kol. 1997. Spor o spravedlnost. Praha : Filosofia.
SWIFT, A. 2005. Politická filozofie. Praha : Portál.
THOREAU, H. D. 2009. Štyri eseje. Marek Šulík.
VALACH, M. 2009. Svět na předělu : o politické a morální krizi kapitalismu. Všeň :
Grimmus.
VOEGELIN, E. 2000. Nová věda o politice. Brno : CDK.
Download

Predmet: Vybrané problémy politickej filozofie