AKTUALITY
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
PRAHA – BRNO – OLOMOUC
č. 10/2014/2
5. ročník
18. října 2014
Z vědecké konference o tzv. církevních zákonech z roku 1949
Ve čtvrtek 16. října 2014 se v aule Vysoké školy CEVRO Institut v Praze 1, Jungmannova 17,
uskutečnila vědecká konference na téma Katolická církev a „církevní zákony“ po únorovém
převratu v Československu 1948. Konference se konala z iniciativy Společnosti pro dialog
církve a státu v Olomouci (předseda ThDr. ICLic. Jiří Koníček). První blok konferoval JUDr.
Jakub Kříž, Ph.D., vedoucí Katedry soukromého práva a Centra konfesního práva Vysoké
školy CEVRO Institut, druhý blok JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., z Katedry veřejného práva
a veřejné správy téže vysoké školy.
Z vědecké konference o tzv. církevních zákonech konané v Praze 16. října 2014: zleva doprava Mgr. Michal
Krýsl, doc. Stanislav Přibyl, dr. Jakub Kříž, prof. Jiří Rajmund Tretera, dr. Jiří Koníček.
Foto Záboj Horák
Revue církevního práva č. 59–3/14 právě vyšla
Distribuce bude provedena v nejbližších dnech.
Z nové literatury
FLORJA, Boris N., Církevní rozkol a slovanský svět, Pavel Mervart, s. l., 2014, 192 s., ISBN
978-80-7465-097-0.
KRAS, Paweł, NODL, Martin, Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, Colloquia
mediaevalia Pragensia 14, FILOSOFIA, Praha, 2014, 308 s., ISBN 978-80-7007-365-0.
MADLEŇÁKOVÁ, Lucia, Církve a náboženské společnosti, Správněprávní aspekty jejich
vzniku a činnosti, Leges, Praha, 2014, 224 s., ISBN 978-80-7502-039-0.
SVOBODA, Bohumil, Thomas More: světec a utopista, Stanislav Juhaňák – TRITON, Praha,
192 s., ISBN 978-80-7387-726-2.
Časopisy, periodika
Adnotatio Iurisprudentiae, Časopis jurisprudence kanonického práva, Akademie
kanonického práva, Brno, 2014, ISSN 2336-4629,
č. 1–2/2014.
Eastern canon law, St Athanasius Greek-Catholic Theological Institute, Nyíregyháza, 2013,
ISSN 2064-0412,
č. 1/2013,
z obsahu:
PREE, Helmuth, Il ruolo dell’interpretazione dello ius commune nell’identificare lo
spazio a disposizione delle legislazioni particolari: un CCEO rigido o flessibile?, s.
177–200,
SZABÓ, Péter, L’«antiqua traditio» fonte “vigente” di diritto? Ermeneutica del can.
2/CCEO sull’interpretazione, s. 201–232.
Jménem pracovního výboru SPCP
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP, předseda a
doc. JUDr. Záboj Horák, Ph. D., místopředseda.
Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj SPCP Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou
rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: [email protected], web:
http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou až dvakrát měsíčně (nejméně 12 krát do roka),
mimořádná čísla a doplňující materiály příležitostně. Starší čísla online na http://spcp.prf.cuni.cz/aktual.htm.
Download

Aktuality č. 10/2014/2 - Společnost pro církevní právo