Základná škola, Školská 14, Bošany
Tematický výchovno - vzdelávací plán
Predmet:
Ročník:
Prírodoveda
IV.
Počet hodín:
33
Cieľ, kompetencie
Tematický celok/téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Získavať vedomosti o
vzťahoch medzi živou a
neživou prírodou. Viesť
deti k pozorovaniu
priestoru v ktorom
žijeme. Rozvíjať
schopnosť realizovať
jednoduché prírodovedné
experimenty
Opakovanie
Veci okolo nás
Prečo je more slané?
Čo sme v minulom roku
spolu zistili a čo nové sme
sa naučili.
Kolobeh vody v prírode,
povrchová a podzemná
voda, sladká a slaná voda
Podľa obrázka vedieť
rozprávanie,
rozprávať o kolobehu
pozorovanie, pokus,
vody v prírode. Vedieť, že projekt
voda v prírode môže byť
povrchová, podzemná,
sladká, slaná. Vedieť, že
voda sa nachádza aj v
telách živočíchov a rastlín
SJL rozprávanie
Vrstvy zemskej kôry,
zvetrávanie hornín, pôda
Podľa obrázka vedieť
rozprávanie,
pomenovať jednotlivé
pozorovanie, pokus
vrstvy zemskej kôry.
Vedieť porozprávať, ako
počasie vplýva na
zvetrávanie hornín.
Vedieť, že tenkú vrstvu
povrchu Zeme tvorí pôda
VLA - glóbus
Prečo sa skaly lámu?
Prečo železo hrdzavie?
Školský rok: 2013/2014
Vyučujúci: Honzová I., Neštinová E.
Vzdušný obal Zeme atmosféra. Zloženie
vzduchu
Metódy a formy
Vedieť vymenovať plyny, rozpávanie, rozhovor
ktoré sa nachádzajú vo
vzduchu. Vedieť
porozprávať, aké škody
okolo nás môžu spôsobiť
vzduch a voda
Medzipredm
etové vzťahy
Počet
hodín
Mesiac
3
IX.
1
X.
1
Prečo autá musia
tankovať?
Opakovanie
Formovať zásady
zdravého spôsobu života
a získané poznatky
využívať v skutočnom
živote. Viesť deti k
starostlivosti o svoje telo a
zdravie a zároveň chrániť
aj život a zdravie iných
Potravinová pyramída.
Človek ako súčasť
Tráviaca sústava
prírody
Prečo je dôležité, čo jeme?
Prečo ľudské telo potrebuje Spôsoby vylučovania
čistiacu stanicu?
odpadových látok z tela
Prečo človek nemôže
lietať?
Prečo človek nevie dýchať
pod vodou?
Objasňovať pojem
vesmír, vytvárať
predstavy o vesmírnych
telesách a o spôsoboch
skúmania vesmíru
Všetky veci, ktoré sa hýbu, Vedieť porozprávať, na
potrebujú energiu - aj
čo všetko je potrebná
človek
energia
práca s obrázkami
Vedieť rozprávať o tom, prezentácia s
ako potrava putuje naším dataprojektorom
telom. Vedieť povedať,
ktoré potraviny by sme
mali jesť vo väčšom
množstve a ktoré čo
najmenej
VYV elektrické
spotrebiče
PDA zeleninový
šalát
1
Vedieť, že človek sa
prezentácia s
zbavuje odpadových látok dataprojektorom
v tele aj močením. Vedieť
podľa obrázka
pomenovať časti
vylučovacej sústavy
XI.
1
Oporno-pohybová sústava Vedieť, čo tvorí oporno- prezentácia s
pohybovú sústavu, vedieť dataprojektorom,
povedať, akú funkciu má práca s obrázkami
kostra a akú svaly
Dýchacia sústava
Vedieť podľa obrázka
prezentácia s
vymenovať časti dýchacej dataprojektorom,
sústavy a jednoducho
práca s obrázkami
opísať proces dýchania
Sila, jednotka sily, meradlo Vedieť, že sila sá dá
rozhovor, praktické
Vesmír
merať silomerom, že
činnosti
Prečo veci padajú na Zem? sily, gravitačná sila
jednotkou sily je newton.
Vedieť odmerať silu
potrebnú na zdvihnutie
100g čokolády
2
1
TEV - rýchly
beh
1
TEV preťahovanie
lanom
1
XII.
predstavy o vesmírnych
telesách a o spôsoboch
skúmania vesmíru
XII.
Prečo Slnko svieti a hreje? Slnko a slnečná energia
Prečo je nebo modré?
Prečo sa Mesiac mení?
Prečo je obloha plná
hviezd?
Chápať význam vedy pre
každodenný život,
objektívne posudzovať
pozitívne a negatívne
vplyvy vedy na prírodu a
životné prostredie.
Cieľavedome skúmať
využívanie techniky a
spôsob jej fungovania
Oboznamovať deti s
prírodninami tak, aby sa
rozvíjala ich prírodovedná
gramotnosť. Získavať
vedomosti o vzťahoch
medzi živou a neživou
prírodou. Opisovať,
porovnávať a triediť
informácie získané
pozorovaním zvierat.
Uvedomenie si potreby
prírodu chrániť
Mesiac - prirodzená
družica Zeme, fázy
mesiaca, súhvezdia
Vedieť, že Slnko je náš
rozhovor, pokus
prirodzený zdroj svetla a
tepla, vedieť, že svetlo je
energia
1
Vedieť, že Mesiac je
prezentácia s
VYV - vesmír
prirodzená družica Zeme, dataprojektorom,
okolo ktorej obehne raz internetový prehliadač
za 28 dní. Vedieť podľa
obrázka pomenovať fázy
Mesiaca
Technika a technické
objavy
Prečo kompas ukazuje
sever?
Magnet, magnetická sila,
dva póly magnetu
Prečo existujú stroje?
Páka, naklonená rovina,
kladka
Vedieť vo svojom okolí
nájsť a uviesť príklad
jednoduchého stroja
rozhovor,
pozorovanie, pokus
VYV - na
stavbe
Elektrická energia,
elektrárne, elektrické
spotrebiče
Vedieť, že elektrická
energia sa vyrába v
elektrárňach z vodnej,
jadrovej alebo tepelnej
energie. Vedieť povedať
o bezpečnom
zaobchádzaní s
elektrospotrebičmi
prezentácia s
dataprojektorom
VLA jadrové
elektrárne na
Slovensku
Prečo máme elektrické
zásuvky?
Opakovanie
Živočíchy - súčasť
prírody
Prečo žijú niektoré
živočíchy samy?
Vedieť, že magnet pôsobí pozorovania, pokusy
magnetickou silou na
predmety zo železa,
vedieť, ako sa volajú póly
magnetu
Bezstavovce. Dážďovka a Vedieť triediť obrázky
práca s
slimák- hermafroditi
zvierat na stavovce a
encyklopédiou
bezstavovce. Vedieť
vysvetliť, čo to znamená,
keď je živočích
hermafrodit a uviesť
príklad takého živočícha
1
I.
1
1
2
II.
SJL - čítanie
1
gramotnosť. Získavať
vedomosti o vzťahoch
medzi živou a neživou
prírodou. Opisovať,
porovnávať a triediť
informácie získané
pozorovaním zvierat.
Uvedomenie si potreby
prírodu chrániť
Rozvíjať pozorovacie a
kategorizačné schopnosti.
Rozvíjať schopnosti o
rozmanitosti prírody
rozprávať a
argumentovať
Prečo je pre nás hmyz
dôležitý?
Spoločenstvo - základ
života v prírode
Prečo niektoré živočíchy
žijú v skupinách?
Hmyz, stavba tela, hmyz s Vedieť vymenovať
práca s obrázkami
úplnou a neúplnou
zástupcov hmyzu, vedieť
premenou
uviesť príklad na hmyz s
úplnou a neúplnou
premenou
Živočíšne spoločenstvo
2
Vedieť vymenovať
práca s obrázkami
živočíchy, ktoré žijú v
skupinách - v živočíšnom
spoločenstve
1
Prečo vlci žijú vo svorke?
Svorka, kolónia
Prečo mravce nezablúdia? Mravce - mravčie
spoločenstvo, včely včelie spoločenstvo
Získavať informácie o
prírode pozorovaním a
skúmaním. Rozvíjať
schopnosť pozorovať
detaily a viesť ich k
zovšeobecňovaniu.
Vnímať pozorované javy
ako časť komplexného
celku prírody. Rozvoj
komunikačných
schopností
VYV - včela
Rastliny - súčasť prírody Základné rozdiely medzi
rastlinami a živočíchmi,
Prečo rastliny žijú na
časti rastlinného tela
jednom mieste?
Vedieť povedať, ako
voláme veľké živočíšne
spoločenstvá, vedieť
vysvetliť hierarchiu vlčej
svorky
práca s
encyklopédiou
Vedieť povedať, čo tvorí
spoločenstvo včiel a
mravcov, akú úlohu plnia
kráľovné, robotnice a
samčekovia v týchto
spoločenstvách a čo
majú tieto dve
spoločenstvá rovnaké a
čo rozdielne
Vedieť vymenovať časti
rastlinného tela, vedieť
povedať, čo rastliny k
svojmu životu potrebujú
prezentácia s
dataprojektorom
III.
1
2
práca s prírodninami,
pokus
IV.
1
Získavať informácie o
prírode pozorovaním a
skúmaním. Rozvíjať
schopnosť pozorovať
detaily a viesť ich k
zovšeobecňovaniu.
Vnímať pozorované javy
ako časť komplexného
celku prírody. Rozvoj
komunikačných
schopností
IV.
Prečo sú rastliny zelené?
Prečo rastliny rastú a
starnú?
Opakovanie
Rastlinné bunky,
chloroplasty, chlorofyl
Fotosyntéza - premena
slnečnej energie
Časti huby, rozmnožovanie
Huby - súčasť prírody
Prečo huby nepatria medzi húb, symbióza,
parazitizmus,
typické rastliny
saprofytizmus, plesne
Opakovanie
Vedieť, ako sa volá
farbivo, ktoré má každá
rastlinná bunka, vedieť
vysvetliť, prečo listy na
jeseň menia svoju farbu
rozhovor, rozprávanie VYV - strom
na jar
1
Vedieť, ako sa volá
prezentácia s
proces, vďaka ktorému
dataprojektorom
rastliny rastú, vedieť
vymenovať tri živly, ktoré
sú pre tento proces
dôležité, vedieť
jednoducho vysvetliť
proces fotosyntézy
Vedieť, že huby sa
rozmnožujú výtrusmi,
ktoré sa nachádzajú v
plodnici, vedieť, ktoré
jedlé huby zbierame v
lese
2
V.
práca s obrázkami,
pokus
2
2
VI.
Download

Základná škola, Školská 14, Bošany