PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME
Pátek 25. ledna 2013 / Friday the 25th od January
9:00 Registrace účastníků valné hromady AZO / Registration of participants of General Meeting of AZO
10:00 Valná hromada AZO; registrace účastníků konference / General Meeting of AZO; Registration
11:00 Oběd (vydává se průběžně od 11:00 do 14:00) / Lunch (from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.)
Společná část – vedoucí: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. / The Joined Part – chairman: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
12:30 Zahájení / Opening
12:35 Zdravice ministra spravedlnosti / Greetings of the Minister of Justice
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR
12:40 Legislativní stav znalecké činnosti a jeho vývoj / Legislative status of expert activities and its development
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR, Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., Mgr. Petr Ševčík – MSp ČR
13:10 Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013 / Actual State of Expert activities in the Czech Republic in 2013
Prof. Ing. Albert Bradáč DrSc., Ing. Petr Daňhel - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
13:40 Inženýrství a inženýrské obory / Engineering
Prof. Ing Přemysl Janíček DrSc. FEng - VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
14:00 Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství / Environmental Forensics and her Position in Forensic Engineering
Doc. Ing. Vladimír Adamec CSc., Ing. Barbora Schüllerová - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
14:30 Přestávka na kávu, rozdělení do sekcí / Coffee break, division into sections
Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí – vedoucí: Ing. Milan Šmahel, Ph.D. / Construction and Real Estate Evaluation – chairman Ing. Milan Šmahel,,Ph.D.
14:50 Přijatá novela stavebního zákona / Amendment to the Building Act
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - MU v Brně, Právnická fakulta
15:20 Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství / Development of the
Magnetic Methods for Testing Homogeneity of Fiber-concrete Structures and Potential Applications in the Forensic Engineering
Ing. et Ing. Petr Bílek , prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
15:50 Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně / Analysis of Reconstruction of a Flat Roof on the Villa in Brno
Prof. Ing. Miloslav Novotný CSc., Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., Ing. Jindřich Sobotka, Ing. Tomáš Petříček, Ing. Jan Gintar - VUT v Brně, Fakulta stavební
16:20 Povinnost celoživotního vzdělávání znalců jmenovaných soudy a ministrem spravedlnosti v návaznosti na výkon znalecké činnosti s
přihlédnutím k platné právní úpravě a nástin modelu řešení / Obligation of Continual Training of Experts Appointed by Courts and the Minister of
Justice, Concurrently with the Performance of their Practice, Taking into Account Legal Rules in Force and Outline of Model Solution
Mgr. Kateřina Pivoňková - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
16:50 Závěr dne / Conclusion of the day
18:00 Společenský večer ve stylové kavárně „U královny Elišky“, oficiální zahájení 18:45
Gala evening in the rustic wine bar „U královny Elišky“, the official opening at 6:45 PM.
Sobota 26. ledna 2013 / Saturday the 26th of January
Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí –vedoucí: Ing. Milan Šmahel, Ph.D. / Construction and Real Estate Evaluation – chairman Ing. Milan Šmahel, Ph.D.
9:00 Zkušenosti s posuzováním vad a poruch vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů / Experience with Defects and Accidents Classification of
Exterior Heat-insulating Composite Systems
Ing. Milan Šmahel, Ph.D. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
9:30 Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí / The Consequences of the Amendment to the Expropriation
Act for Expert Activity and Real Estate Evaluation
Mgr. Jakub Hanák - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
10:00 Věcná břemena v kontextu nového občanského zákoníku - pojmy a definice z pohledu oceňovatele / Easements in the Context of the New Civil
Code - Concepts and Definitions from the Perspective of Valuator
Ing. Jaroslav Hába - ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
10:30 Přestávka na kávu / Coffee break
10:45 Problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu stávajících objektů / Problems of Processing of the
Building Energy Performance Certificate in Case of Sale and Lease of Existing Buildings
Ing. Petr Hlavsa - VUT v Brně, Fakulta stavební
11:15 Tepelné mosty a vady zateplených fasád / Thermal Bridges and Defects of Insulated Facades
Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební
11:45 Dopad novely zákona veřejných zakázek na stavební zakázky / Impact of Amendment to the Law Placing of Public Orders on Building Orders
Ing. Zdeněk Krejza - VUT v Brně, Fakulta stavební
12:15 Oběd / Lunch
13:15 Vady dřeva jako primární příčiny havárie / Wood Defects as the Primary Causes of the Accident
Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební
13:45 Vliv změny norem na spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí / Influence of standards changing on reliability of lightweight roof
structures
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. František Girgle, Ph.D., Ing. Petr Daněk, Ph.D., Ing. Jana Růžičková
14:15 Přestávka na kávu / Coffee break, division into sections
14:30 Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí a goodwill / Special Influences Affecting the Price of Real Estate and Goodwill
Ing. Vladimír Kulil - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
15:00 Analýza vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu / Analysis of Selected Judicial Decisions in the Field of Landscape Character
Ing. Markéta Honzová - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
15:30 Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku
povrchových vod z povodí / Model Example of the Damages Calculation on Forest Water Feature Caused byAccelerated Drain Surface Water
Ing. Petr Bureš - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
16:00 Závěr dne / Conclusion of the day
Download

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME