Základná škola, Školská 14, Bošany
Predmet:
Ročník:
Počet hodín:
Prírodoveda
III.
66
Tématický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok: 2013/2014
Vyučujúci: H. Korvasová, E. Neštinová
Cieľ, kompetencie Tematický celok Obsahový štandard
Rozlišovať prírodniny Veci okolo nás
Triediť veci na ľudské
od vecí, ktoré vyrobil Prečo sa veci líšia? výtvory a na
človek. Nadobudnúť
prírodniny a tie na
schopnosť
živé a neživé
pozorovať, hodnotiť
a zapisovať výsledky
pozorovania
Výkonový štandard
Vedieť deliť veci na ľudské
výtvory a prírodniny, vedieť,
že živé prírodniny prijímajú
potravu, dýchajú, rastú,
vyvíjajú sa a rozmnožujú
Získať elementárny
ucelený pohľad na
rastlinnú ríšu. Opísať
rastlinné telo a
vysvetliť funkciu
jednotlivých častí
rastlinného tela.
Chápať správny
vzťah človeka k
rastlinám, ich
význam pre človeka
a potrebu ich
ochrany
Metódy a formy
rozhovor, pozorovanie,
pokusy
Medzipredm.
vzťahy
hod.
VYV- výrobok z
prírodnín
mes.
2
Rastliny - súčasť
prírody
Prečo stromy
plačú?
Nové pojmy: miazga a
živica. Pagaštan
konský a gaštan jedlý,
časti stromu
Vedieť, že stromy bez miazgy vychádzka, pozorovanie, VYV- výrobok z
odumierajú a že miazga
pokus
gaštanov
ihličnatých stromov sa volá
živica. Vedieť vymenovať časti
stromu a vedieť, čím sa líši
jedlý gaštan od nejedlého
Prečo existujú
nahé semená?
Nahosemenné
rastliny = ihličnaté
stromy
Vedieť, že ihličnaté stomy
majú nahé semená, vedieť
opísať a porovnať borovicu,
jedľu, smrek a smrekovec
opadavý
pozorovanie, rozhovor,
práca s obrázkami a
prírodninami
IX.
3
2
rastlinám, ich
význam pre človeka
a potrebu ich
ochrany
Prečo máme
stromy, ktoré
majú semená
ukryté?
Krytosemenné
rastliny = listnanté
stromy
Vedieť, že jabloň, hruška a
pozorovanie, pokus
pomarančovník sú
krytosemenné rastliny, že ich
semená sú ukryté v plodoch
Rozširovať predstavu Veci okolo nás
o kľúčových
Prečo je voda vo
fyzikálnych pojmoch: fľaši a knihy nie?
pevná látka,
kvapalná, plynná
Veci sú vyrobené z
Vedieť, že veci sú vyrobené z rozhovor, pozorovanie,
látok, vlastnosti látok, látok, vedieť vymenovať látky, didaktická hra
látky tuhé a kvapalné z ktorých sú vyrobené veci
okolo nás, vedieť triediť látky
na tuhé a kvapalné
Nadobudnúť
zručnosť merať
objem, pochopiť
význam merania
dohodnutými
jednotkami pre
každodenný život.
Nadobudnúť
zručnosť merať
hmotnosť, opísať
postup merania,
zapísať výsledky do
tabuľky a zhodnotiť
výsledky merania
Meranie objemu
kvapalných a pevných
látok, porovnávanie,
objemov. Odmerný
valec, jednotky
objemu. Meranie
hmotnosti, meradlo
hmotnosti, jednotky
hmotnosti
Prečo je slon
ťažký a more
veľké?
Vedieť odmerať objem
rozhovor, pozorovanie,
kvapaliny pomocou
pokusy
odmerného valca s použitím
jednotky objemu.Vedieť
odmerať hmotnosť predmetu
na kuchynskej alebo osobnej
váhe s použitím jednotiek
hmotnosti- kg, g
2
2
M- slovné úlohy
s jednotkami
objemu a
hmotnosti
X.
3
Získať začiatočnú
Prečo je zmrzlina Teplota, topenie,
predstavu o
studená?
tuhnutie, Celziov
fyzikálnych pojmochstupeň
topenie, tuhnutie,
vyparovanie
Prečo mláky
miznú?
Objasňovanie
pojmov vesmír,
slnečná sústava,
planéta, družica.
Tvorba predstáv o
vesmírnych telesách
Chápať význam
techniky a elektrickej
energie v našom
živote. Poznávať
technické
prostriedky, ktoré sú
založené na
fyzikálnom princípe
jednoduchých
mechanizmov
Vedieť, že topením a
pozorovanie, praktické
tuhnutím sa látky nemenia na činnosti
iné látky, že sa menia len ich
vlastnosti, vedieť, že
meradlom teploty je teplomer
a jednotkou Celziov stupeň
MAT - číselné
hodnoty na
teplomeri
SJL - opis
pracovného
postupupríprava
horúcej
čokolády
Plynné látky, vodná Vedieť, že plynné látky sa
rozprávanie, pokus
para, skvapalňovanie skvapalňovaním menia na
kvapaliny a kvapalina sa
vyparovaním mení na plynnú
látku
2
2
Vesmír
Prečo Slnko
vychádza a
zapadá?
Pohyb Zeme okolo
svojej osi, deň a noc
Vedieť, že Zem sa otočí okolo rozprávanie, pozorovanie VYV - hodiny
svojej osi za 24 hodín, že
hodina má 60 minút a minúta
60 sekúnd
Prečo je Zem
guľatá?
Zem, Slnko, mesiac,
planéty, slnečná
sústava
Vedieť, že Zem je planéta,
prezentácia s
ktorá obieha okolo Slnka
dataprojektorom
spolu s ďalšími planétami.
Vedieť vymenovať planéty,
vedieť povedať, že družica
planéty sa nazýva mesiac a že
Slnko, planéty a ich mesiace
tvoria slnečnú sústavu
VYV - vesmír
Vedieť vysvetliť, ako sila mení rozhovor, pozorovanie,
polohu a tvar vecí
pokus
TEV preťahovanie
lanom
Technika a
Sila
technické objavy
Prečo sa lopta
kotúľa?
XI.
3
2
XII.
2
techniky a elektrickej
energie v našom
živote. Poznávať
technické
prostriedky, ktoré sú Prečo je ľad
založené na
šmykľavý?
fyzikálnom princípe
jednoduchých
mechanizmov
XII.
Trenie
Poznať základnú
stavbu a funkciu
ľudského organizmu,
získať pocit
spolupatričnosti so
živou prírodou a
uvedomovať si
rovnosť všetkých
ľudí bez ohľadu na
farbu pleti a telesné
znaky. Viesť deti k
rešpektovaniu
vlastného zdravia
TEV - šmýkanie
na ľade,
korčuľovanie
2
Prečo má bicykel Ozubené kolesá,
pedále?
remene a reťaze
Prečo žiarovka
svieti?
Vedieť povedať, že sila, ktorá rozprávanie,
vzniká pri dotyku dvoch vecí porovnávanie, pokus
sa nazýva trenie
Elektrická vodivosť,
vodič, izolant,
elektrický obvod
Vedieť vysvetliť princíp
rozprávanie, rozhovor,
fungovania jednoduchých
pokus
strojov. Vedieť z papierových
ozubených kolies vytvoriť
prevod
TEV bicyklovanie
Vedieť vysvetliť význam
pozorovanie, pokus
elektrickej energie, vedieť
zostaviť jednoduchý elektrický
obvod, vedieť pokusom zistiť,
ktoré látky vedú a ktoré
nevedú elektrický prúd
SJL - opis
pracovného
postupu
Človek ako súčasť
prírody
Prečo sa
podobáme na
opicu?
Prečo vidíme,
cítime, počujeme?
Ako sa narodí človek. Vedieť, že cicavce sa rodia ako rozprávanie, práca s
Cicavce
živé mláďatá a že po narodení obrázkami
sa živia materským mliekom
Zmysly a zmyslové
orgány
Vedieť, že človek má 5
zmyslov a vedieť priradiť k
zmyslom zmyslové orgány
Prečo
potrebujeme
zmysly?
Koža. Oko
Vedieť, že koža je hmatový
rozhovor, pozorovanie
orgán a vedieť vymenovať
niekoľko jej funkcií. Vedieť, že
oko je orgán zraku
2
2
I.
VYV - zvieratá
2
praktické činnosti
2
2
II.
znaky. Viesť deti k
rešpektovaniu
vlastného zdravia
potrebujeme
zmysly?
II.
Sluch. Chuť. Čuch
Prečo si učením
precvičujeme
mozog?
Prečo počujeme
tlkot srdca?
Získať elementárny
ucelený pohľad na
živočíšnu ríšu,
poznať stavbu tela a
životné prejavy
niektorých
živočíchov, chápať
správny vzťah
človeka k zvieratám
a potrebu ich
ochrany
Vedieť, že ucho je orgánom
sluchu. Vedieť, že chuť je
zmysel, vďaka ktorému
rozlišujeme 4 chute a že
orgánom čuchu je nos
rozhovor, rozprávanie,
projekt
2
Nervová sústava,
Vedieť povedať, že nervovú
rozhovor, rozprávanie
mozog, miecha, nervy sústavu tvorí mozog, miecha a
nervy. Vedieť ukázať, kde v
tele sú uložené časti nervovej
sústavy. Vedieť hovoriť o tom,
čo všetko riadi mozog
IFV vyhľadávanie
informácií na
internete
Srdcovo-cievna
sústava
SJL - čítanie
textu
práca s encyklopédiou
Živočíchy - súčasť Svet stavovcov
prírody
Prečo
majú niektoré
živočíchy kostru?
Vedieť, že srdce je sval,
ktorého hlavnou činnosťou je
pumpovať krv, ktorá prúdi v
cievach
Vedieť, že pevnú kostru a
chrbticu zloženú zo stavcov
majú ryby, obojživelníky,
plazy, vtáky a cicavce
Prečo existujú
cicavce?
Vedieť vymenovať niekoľko
typických znakov cicavcov
rozprávanie, rozhovor,
pozorovanie
Vedieť, že vtáky majú na
rozdiel od cicavcov telo
pokryté perím a sú
prispôsobené životu vo
vzduchu. Vedieť vymenovať
ďalšie typické znaky vtákov
práca s obrázkami
Svet cicavcov
Prečo vtáky vedia Svet vtákov
lietať?
2
2
III.
práca s encyklopédiou,
práca s obrázkami,
projekt
VYV - dinosaury
2
2
2
Prečo had v
chlade
nezamrzne?
Svet plazov
Vedieť, že aj plazy patria
prezentácia s
medzi stavovce, že medzi
dataprojektorom
plazy patria hady, korytnačky,
jaštery a krokodíly a že ich
dôležitým znakom je, že
nemajú stálu telesnú teplotu
2
IV.
Prečo žaba môže Svet obojživelníkov
žiť vo vode aj na
súši?
Prečo žralok nie je Svet rýb
typická ryba?
Viesť deti k
pozorovaniu
priestoru v ktorom
žijeme, pozorovať
realitu a uvedomiť si
význam rastlín a
živočíchov pre život
človeka.
Spoločenstvo Prírodné
základ života v
spoločenstvá
prírode
Prečo u nás nie je
púšť?
Vedieť, že obojživelníky sú
prezentácia s
živočíchy, ktoré majú vlhkú
dataprojektorom
kožu, rodia sa vo vode a veľkú
časť svojho života trávia na
súši. Vedieť vymenovať ich
ďalšie typické znaky
2
Vedieť, že ryby a drsnokožce prezentácia s
dýchajú žiabrami, pri pohybe dataprojektorom
im pomáhajú plutvy a kožu
majú pokrytú šupinami
VYV - ryba
Vedieť, že rastliny a zvieratá, rozhovor, rozprávanie,
ktoré žijú v určitom prostredí práca s obrázkami
tvoria prírodné spoločenstvo.
Vedieť vymenovať základné
podmienky života rastlín a
zvierat
SJL rozprávanie
2
2
V.
Viesť deti k
Prečo ryby
uvedomeniu si toho, nelietajú?
že prírodu treba
chrániť
Prečo medvede
nemajú rady
parky?
Vodné spoločenstvo
Kultúrne
spoločenstvo
Prečo sú lesy
Lesy ihličnaté,
pľúcami planéty? listnaté, zmiešané,
pralesy
Opakovanie
Vedieť, že vodným
spoločenstvom môže byť
rybník, rieka, more aj oceán.
Vedieť vymenovať niekoľko
zvierat a rastlín sladkých a
slaných vôd
rozhovor, rozprávanie,
práca s obrázkami
Vedieť, že je to spoločenstvo, rozhovor, rozprávanie,
ktoré vytvoril človek tak, že si práca s obrázkami
upravil pôvodné prírodné
spoločenstvo, alebo vytvoril
úplne nové prírodné
spoločenstvo
Vedieť vymenovať tri typy
prezentácia s
lesov a vedieť hovoriť aspoň o dataprojektorom
štyroch funkciách lesa
SJL rozprávanie
2
V.
SJL rozprávanie
TEV - vychádzka
2
2
3
VI.
Download

Základná škola, Školská 14, Bošany