Základná škola, Školská 56/9, 972 47 Oslany
Ročník: ôsmy
Vyučujúci: Bc. Ing. Zdeněk Hájek
Tematicko – výchovno – vzdelávací plán
FYZIKA
2 hodiny týždenne (60 hodín)
týždeň
mesiac
I. SVETLO – 21 hodín
TÉMA
ČINNOSTI, METÓDY A
FORMY PRÁCE
1.
Čo sa budeme učiť
• motivačné pokusy k
obsahu vyučovania
• experiment
• pozorovanie
• vysvetlenie
SKÚMANIE VLASTNOSTI SVETLA (7 h)
Slnečné svetlo
a teplo.
IX.
Zdroje svetla.
2.
Priamočiare šírenie
svetla.
Rozklad svetla.
Farby spektra.
3.
Skladanie farebných
svetelných lúčov.
• zostrojenie
jednoduchej aparatúry
podľa
vlastného
návodu
• meranie teploty
• meranie
veľkosti
plochy
osvetlenej
žiarovkou a Slnkom
• zostrojenie grafu
•
navrhnutie
pokusu
ilustrujúceho
priamočiare šírenie
svetla
• identifikácia
farieb
prirodzeného svetla –
rozklad
svetla
hranolom
• praktické
skladanie
farieb
–
modrej,
červenej a zelenej
VÝSTUP
(ČO ŽIAK VIE)
ROZVÍJANÉ
KOMPETENCIE
• opísať
priebeh
experimentu
• aplikovať
vzťah:
tvrdenie – dôkaz
• dokázať
navrhnúť
aparatúru
na
konkrétne meranie
• zaznamenať
namerané
hodnota
teploty a času do
tabuľky a zostrojiť graf
• experimentom dokázať
premenu svetla na
teplo
• porovnať zdroje svetla
– Slnko, žiarovka
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať
poznatky
do technickej praxe
POJMOVÁ MAPA
• slnečné svetlo
• teplo
• graf: lineárny vzťah
medzi
teplotou
a
časom
• zdroj svetla
• priamočiare
šírenie
svetla
• graf
lineárnej
a
nelineárnej závislosti
• spektrum
• farby spektra
•
navrhnúť experiment
na dôkaz
priamočiareho
šírenia svetla
• navrhnúť jednoduchý
experiment na rozklad
svetla
• skladanie farieb
• biela farba svetla je
zložená zo súboru
farieb
• opísať skladanie farieb
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
PRIEREZOVÉ TÉMY
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať svoje okolie
• vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
Skladanie farebných
pigmentov.
• praktické
skladanie
farieb
–
azúrovej,
fialovej a žltej
• skladanie farieb
• čierna farba svetla je
zložená zo súboru
farieb
• praktické pozorovanie
absorpcie
farieb
spektra pri dopade na
farebné povrchy
• klasifikácia prostredí z
hľadiska
prechodu
svetla – absorpcia
farieb spektra
4.
Absorpcia svetla.
ODRAZ A LOM SVETLA (13 h)
• aktivita zameraná na
objavenie
zákona
odrazu svetla
Odraz svetla.
Zákon odrazu.
X.
5.
Zobrazovanie rovinným
zrkadlom.
Odraz svetla
na guľových zrkadlách.
• aktivita zameraná na
zobrazenie predmetu
rovinným zrkadlom
• aktivita zameraná na
zobrazenie predmetu
guľovým zrkadlom
6.
7.
• aktivita zameraná na
objavenie
zákona
lomu svetla
• úvodný pokus s
kvapkou vody
Šošovky.
XI.
8.
Zobrazovanie spojkou.
• guľové zrkadlá – duté
a vypuklé
• optická os, ohnisko,
predmet, obraz
• skutočný obraz
• neskutočný obraz
• priamy a prevrátený
obraz
Zobrazovanie guľovými
zrkadlami.
Lom svetla.
Zákon lomu. Dúha.
• zákon odrazu svetla
• uhol dopadu a uhol
odrazu
svetelného
lúča
• kolmica dopadu
• opticky
redšie
a
opticky
hustejšie
prostredie
• lom svetla
• zákon lomu svetla
• rovinné zrkadlo
• aktivita zameraná na
zákon lomu svetla
rovinné zrkadlo
dúha
základné
parametre
šošoviek
• optická os, ohnisko,
ohnisková vzdialenosť
• predmet, obraz
• základné
parametre
•
•
•
•
• opísať absorbovanie a
odraz farieb spektra od
bieleho povrchu a
farebných povrchov
• riešiť úlohy zadané
testovou formou
• navrhnúť experiment
na dôkaz platnosti
zákona odrazu a lomu
svetla
• znázorniť
graficky
zobrazenie predmetu
rovinným
• čítať s porozumením
odborný text
• znázorniť
graficky
zobrazenie predmetu
guľovým zrkadlom
• čítať s porozumením
odborný text
• čítať s porozumením
odborný text
• porozumieť
aplikácii
zákonitosti
do
technických zariadení
• rozlíšiť reálnu situáciu
od modelovania
• navrhnúť experiment
na dôkaz platnosti
zákona lomu svetla
• čítať s porozumením
odborný text
• znázorniť
graficky
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať poznatky do
technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať
svoje
okolie
• vyhodnocovať
situáciu z hľadiska
bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
zobrazenie predmetu
spojkou
• aktivita zameraná na
zobrazenie predmetu
rozptylkou
Zobrazovanie
rozptylkou.
• optické vlastnosti oka
Optické vlastnosti oka.
9.
• chyby oka
• odstránenie chýb oka
okuliarmi
Chyby oka.
Okuliare.
Praktické využitie
šošoviek.
10.
Ďalekohľady.
• aktivity s
súpravou
optickou
• aplikácia
poznatkov
štruktúry
• prezentácia projektov
• prezentácia skupinovej
práce žiakov
• súťaž
Projekt 1:
šošoviek
• optická os, ohnisko,
ohnisková vzdialenosť
• predmet, obraz
• základné
parametre
šošoviek
• optická os, ohnisko,
ohnisková vzdialenosť
• predmet, obraz
• oko,
očná
guľa,
rohovka, očný nerv,
žltá škvrna, sietnica,
sklovec,
šošovka,
akomodácia,
• optická os, ohnisko,
ohnisková vzdialenosť
• predmet, obraz
zobrazenie predmetu
spojkou
• Internet - simulácia
• základné
ľudského oka
• krátkozrakosť
• ďalekozrakosť
• astigmatizmus
• vysvetliť
princíp
použitia okuliarov pri
odstraňovaní chýb oka
• čítať s porozumením
odborný text
• Internet - simulácia
• čítať s porozumením
odborný text
časti
okuliare
lupa
ďalekohľad
súbor
pojmov,
vzťahov,
faktov
a
zručností
• používanie
správnej
terminológie
•
•
•
•
• znázorniť
graficky
zobrazenie predmetu
rozptylkou
• Internet - simulácia
• čítať s porozumením
odborný text
• Internet - simulácia
•
•
•
•
•
11.
XII.
Zostrojenie
jednoduchého zariadenia
na rozklad svetla.
•
•
•
SKÚMANIE SILY (13 h)
Telesá pôsobia na seba
• aktivity zamerané na
• sila
ako
vzájomné
čítať s porozumením
odborný text
Internet - simulácia
získavať
informácie
pre tvorbu projektu z
rôznych zdrojov
správne citovať zdroje
informácií
tvorivo
využívať
poznatky
na
vypracovanie projektu
prezentovať a obhájiť
svoju prácu v triede
porozumieť
aplikácii
zákonitosti
do
technických zariadení
demonštrovať
na
jednoduchom príklade
vzájomné pôsobenie
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať poznatky do
technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať
svoje
okolie
• vyhodnocovať
situáciu z hľadiska
bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
silou.
Účinky sily na teleso.
Skladanie síl
rovnakého smeru.
12.
Skladanie síl
opačného smeru.
Skladanie dvoch
rôznobežných síl.
13.
uvedomenie
si
reálneho vzájomného
pôsobenia
• praktické
ukážky
pohybových
a
deformačných účinkov
sily na teleso
• grafické znázornenie
síl a ich výslednice
• precvičenie skladania
síl rovnakého smeru
• precvičenie vzťahu na
výpočet výslednice síl
• grafické znázornenie
síl a ich výslednice
• precvičenie skladania
síl opačného smeru
• precvičenie vzťahu na
výpočet výslednice síl
• precvičenie skladania
dvoch rôznobežných
síl
Rovnováha síl.
• praktická
ukážka
otáčavých účinkov sily
pôsobenie telies
• pôsobisko sily
• smer a veľkosť sily
• klasifikácia
účinkov
sily
• pohybové účinky sily
• deformačné účinky sily
• pravidlá skladania síl
rovnakého smeru
• výslednica síl
•
•
pravidlá skladania síl
opačného smeru
výslednica síl
• pravidlá
skladania
rôznobežných síl
• rovnobežník síl
• rovnováha síl
• otáčavé účinky sily
Otáčavé účinky sily.
•
aktivity zamerané na
overenie podmienky
rovnováhy na páke
•
•
•
•
•
Ťažisko telesa a jeho
určenie.
•
praktické určovanie
ťažiska telesa
Tlaková sila.
•
precvičovanie vzťahu
• definícia ťažiska telesa
• praktické určovanie
ťažiska
• vzťah pre výpočet
14.
Rovnovážna poloha
páky.
I.
15.
páka
moment sily
rameno sily
výpočet momentu sily
jednotka
momentu
sily 1 Nm
telies
• charakterizovať
silu
ako fyzikálnu veličinu,
ktorá má smer a
veľkosť
• znázorniť
silu
orientovanou úsečkou
• vysvetliť vybrané javy
z
bežného
života
súvisiace
so
skladaním síl
• zostrojiť výslednicu síl
• určiť rovnováhu síl
pôsobiacich na teleso
v tej istej priamke
• vysvetliť vybrané javy
z
bežného
života
súvisiace
so
skladaním síl
• zostrojiť výslednicu síl
• určiť rovnováhu síl
pôsobiacich na teleso
v tej istej priamke
• zostrojiť výslednicu síl
• určiť rovnováhu síl
pôsobiacich na teleso
v tej istej priamke
• pokusom
ilustrovať
otáčavý účinok sily
• aplikovať pri riešení
úloh vzťah pre výpočet
momentu sily
• použiť
jednotku
momentu sily Nm
• pokusom
overiť
podmienky rovnováhy
na páke
• opísať
príklady
praktického
využitia
páky
• určiť
ťažisko
vybraných telies
• vysvetliť vybrané javy
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať
poznatky
do technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať
svoje
okolie
• vyhodnocovať
situáciu z hľadiska
bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
na výpočet tlaku
Tlak v kvapaline.
meranie
atmosférického tlaku
vodným stĺpcom
• demonštrácia prenosu
tlaku v kvapalinách a
plynoch
• Archimedov zákon a
jeho demonštrácia
• Archimedov
zákon
pre plyny a jeho
demonštrácia
•
Tlak v plyne.
16.
17.
Sily pôsobiace
na telesá
v kvapalinách.
Sily pôsobiace
na telesá
v plynoch.
Dôsledky pôsobenia
síl.
•
vytváranie
poznatkov
štruktúry
tlaku
• tlaková sila
• meranie
tlaku
kvapalinách
• meranie
tlaku
plynoch
v
v
• analýza
síl
pôsobiacich na teleso
v
kvapalinách
a
plynoch
• Archimedov zákon
• analýza
síl
pôsobiacich na teleso
v plynoch
•
• súbor
vzťahov,
zručností
• opis pohybu telies v
praktických situáciách
• klasifikácia
pohybov
telies
z
reálnych
situácií
• relatívnosť pohybu
• pokoj a pohyb telesa
• trajektória, dráha
• klasifikácia pohybov
telies
Priamočiary a
krivočiary pohyb.
• zavedenie
názvu
priamočiary
a
krivočiary pohyb
Rovnomerný
a nerovnomerný pohyb.
• zavedenie
názvu
rovnomerný
a
nerovnomerný pohyb
• priamočiary
a
krivočiary pohyb
• posuvný a otáčavý
pohyb
• rovnomerný
a
nerovnomerný pohyb
Opisujeme pohyb
telesa.
18.
19.
Rýchlosť pohybu
telesa a jej meranie.
III.
Dráha pohybu a jej
závislosť od času.
• zavedenie
rýchlosti
ako fyzikálnej veličiny
• rýchlosť ako fyzikálna
veličina
• grafické
zobrazenie
závislosti
dráhy
pohybu telesa od času
• grafické
zobrazenie
vzťahu medzi dráhou
(rýchlosťou) a časom
pri
rovnomernom
priamočiarom pohybe
• vzťah pre výpočet
rýchlosti, dráhy a času
20.
Priemerná rýchlosť
nerovnomerného
• určovanie
rýchlosti
pohybu
telesa
v
• merať
tlak
atmosférický
• demonštrovať prenos
tlaku v kvapalinách a
plynoch
• analyzovať
sily
pôsobiace na teleso v
plyne,
napr.
v
atmosférickom
vzduchu
pojmov,
faktov
a
SILA A POHYB (9 h)
II.
z
bežného
života
súvisiace s pôsobením
tlakovej sily
• opísať pohyb telies
vzhľadom
na
iné
telesá
• opísať pohyb telies
cez pojmy dráha, čas,
rýchlosť
• klasifikovať
pohyby
telies
• rozlíšiť pohyb podľa
trajektórie
na
priamočiary
a
krivočiary
• rozlíšiť pohyb podľa
rýchlosti
na
rovnomerný
a
nerovnomerný
• zostrojiť graf lineárnej
závislosti dráhy od
času pre rovnomerný
priamočiary pohyb
• zostrojiť
graf
konštantnej závislosti
rýchlosti od času pre
rovnomerný
priamočiary pohyb
• čítať údaje z grafu
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať
poznatky
do technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať svoje okolie
• vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie
pomôcok.
ochranných
praktických situáciách
pohybu.
Grafické znázornenie
rýchlosti a dráhy
pohybu v čase.
• výpočtové
úlohy
zamerané
na
priemernú rýchlosť
21.
Výpočet rýchlosti a
dráhy pohybu.
22.
• analytická
poznatkov
aplikácia
• Zistenie
informácií
zameraných
na
prehľad
rýchlostí
pohybu alebo silových
pôsobení telies
Projekt 2:
Rýchlosť pohybu
• priemerná rýchlosť
• výpočet
priemernej
rýchlosti
• jednotky
rýchlosti
1 m/s, 1 km/h
• súbor
pojmov,
vzťahov,
faktov
a
zručností
• prezentácia projektov
• používanie
správnej
terminológie
PRÁCA. VÝKON. TRENIE (4 h)
Mechanická práca.
• zavedenie vzťahu na
výpočet práce a jeho
precvičenie pri riešení
úloh
•
Práca na naklonenej
rovine.
23.
•
Výkon.
IV.
Trenie.
Trecia sila a jej
meranie.
24.
•
porovnanie veľkosti
vykonanej práce pri
použití
naklonenej
roviny
s
prácou
vykonanou
pri
dvíhaní telesa bez
naklonenej roviny
zavedenie vzťahu na
výpočet výkonu a
jeho precvičenie pri
riešení úloh
praktické
overenie
veľkosti trecej sily
• výpočet mechanickej
práce, ak sila pôsobí v
smere pohybu telesa
• práca ako fyzikálna
veličina
• jednotka práce 1 J
• naklonená rovina
• práca na naklonenej
rovine
• práca v gravitačnom
poli Zeme
• vzťah pre výpočet
výkonu
• výkon ako fyzikálna
veličina
• jednotka výkonu 1 W
• trenie ako jav
• trecia
sila
a
jej
meranie silomerom
• riešiť výpočtové úlohy
s využitím vzťahov pre
rovnomerný
priamočiary pohyb
• rozlíšiť okamžitú a
priemernú rýchlosť
• vypočítať
priemernú
rýchlosť pohybu telesa
a vykonanú dráhu
• tvorivo
využívať
poznatky
na
vypracovanie projektu
• prezentovať a obhájiť
svoju prácu v triede
• aplikovať vzťah na
výpočet mechanickej
práce v jednoduchých
výpočtových úlohách
• zaznamenať si údaje
z
merania
a
vypočítať vykonanú
prácu
• použiť jednotky práce
• aplikovať vzťah na
výpočet výkonu v
jednoduchých
výpočtových úlohách
• použiť jednotky výkonu
• opísať trenie ako jav z
bežného života
• opísať príčiny vzniku
trecej sily
• zaznamenať si údaje z
merania
a
určiť
veľkosť trecej sily
• analyzovať situácie, v
ktorých sa prejavujú
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať
poznatky
do technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať svoje okolie
• vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIA (4 h)
Pohybová energia
telesa.
Polohová energia
telesa.
• definovanie pohybovej
energie a jej vzťahu k
rýchlosti telesa
• pohybová
energia
telesa
• definovanie polohovej
energie
• zavedenie vzťahu na
jej výpočet
•
25.
Vzájomná premena
pohybovej a polohovej
energie telesa.
26.
Zákon zachovania
energie.
•
• pohybová
energia
telesa
• jednotka energie 1J
• polohová
energia
telesa
• vzťah pre výpočet
polohovej energie
• jednotka energie 1 J
praktické
ukážky
riešenia
úloh
na
výpočet
vzájomnej
premeny
foriem
energie telesa
• mechanická energia
• zákon
zachovania
mechanickej energie
historické
aspekty
zákona zachovania
energie
•
definícia
zákona
zachovania energie
ENERGIA V PRÍRODE, TECHNIKE A SPOLOČNOSTI (9 h)
Vnútorná energia
telesa.
Zmena U telesa
konaním práce.
V.
Zmena vnútornej
energie telesa
tepelnou výmenou.
27.
Zdroje energie.
Fosílne palivá.
•
praktické ukážky a
príklady
zmeny
vnútornej
energie
konaním práce
• praktické ukážky a
príklady
zmeny
vnútornej
energie
tepelnou výmenou
• klasifikácia
zdrojov
energie s dôrazom na
zdroje využívané na
Slovensku
• vnútorná
energia
telesa
• zmena
vnútornej
energie
telesa
konaním práce
• zmena
vnútornej
energie
telesa
tepelnou výmenou
• zdroje energie a ich
klasifikácia
• prírodné
zdroje
energie
• fosílne palivá
účinky trenia
• vymenovať
prejavy
trenia v kladnom a
zápornom zmysle
• vysvetliť
pojem
pohybová energia
• aplikovať vzťah pre
pohybovú
energiu
telesa pri riešení úloh
• použiť
jednotky
energie
• vysvetliť
pojem
polohová energia
• aplikovať vzťah pre
polohovú
energiu
telesa pri riešení úloh
• použiť
jednotky
energie
• rozlíšiť polohovú a
pohybovú
energiu
telesa
• na
jednoduchých
príkladoch
vysvetliť
vzájomnú
premenu
rôznych foriem energie
a zákon zachovania
energie
• zaujať kladný postoj k
opatreniam vedúcim k
úsporám energie
• vysvetliť spôsoby
zmeny vnútornej
energie telesa pri
konaní práce
• vysvetliť
spôsoby
zmeny
vnútornej
energie
telesa
pri
tepelnej výmene
• vymenovať
príklady
fosílnych
palív
a
podmienky ich vzniku
• opísať
výhody
a
nevýhody
využitia
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať
poznatky
do technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať svoje okolie
• vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
Výhrevnosť paliva.
28.
Elektrárne.
Netradičné zdroje
energie.
• budovanie predstavy
výhrevnosti paliva cez
spaľovanie
orieška,
kocky cukru
• druhy elektrární a ich
princíp s dôrazom na
Slovensko
• referáty
žiakov
o
netradičných zdrojoch
energie
•
•
•
•
•
elektráreň
druhy elektrární
vodná elektráreň
tepelná elektráreň
jadrová elektráreň
• netradičné
zdroje
energie – slnečná,
veterná,
vodná,
geotermálna
• alternatívne
zdroje
energie
• čítanie s porozumením
o šetrení s energiou
29.
Čísla o spotrebe
energie nás varujú.
• vytváranie
poznatkov
štruktúry
Všadeprítomná energia.
Budúcnosť energetiky.
VI.
30.
Projekt 3:
Využitie slnečnej
energie.
• prezentácia projektov
• prezentácia skupinovej
práce žiakov
• súťaž
• súbor
pojmov,
vzťahov,
faktov
a
zručností
• štruktúra pojmov a
zručností
• používanie správnej
terminológie
• používanie
správnej
terminológie
fosílnych palív
• chápať energiu a jej
zdroje
ako
spoločenský fenomén
• opísať
výhody
a
nevýhody
využitia
fosílnych a iných palív
• chápať energiu a jej
zdroje
ako
spoločenský fenomén
• chápať energiu a jej
zdroje
ako
spoločenský,
ekonomický
a
environmentálny
fenomén
• posúdiť zdroje energie
využiteľné
na
Slovensku
• rozlíšiť
ekologicky
výhodné
od
nevýhodných zdrojov
energie
• čítať s porozumením
texty zamerané na
odborné problémy
• chápať energiu a jej
zdroje
ako
spoločenský fenomén
• zaujať kladný postoj k
opatreniam vedúcim k
úsporám energie
• získavať
informácie
pre tvorbu projektu z
rôznych zdrojov
• správne citovať zdroje
informácií
• dokument. film
• riadený rozhovor
• tvorivo
využívať
poznatky
na
vypracovanie projektu
• prezentovať a obhájiť
svoj projekt v triede
Kognitívna
• porovnať
výsledky
zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
• dokázať
tvrdenie
experimentom
• aplikovať poznatky do
technickej praxe
Komunikačná
• prezentovať výsledky
pozorovania a merania
• tvoriť nové informácie
z
pozorovania
a
experimentálnych
zistení
• vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
Interpersonálna
• podieľať sa na práci v
skupine
• akceptovať skupinové
rozhodnutia
Intrapersonálna
• nadobudnúť
presvedčenie,
že
fyzikálne
poznatky
môžu zlepšiť kvalitu
života človeka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
• deliť si úlohy
• niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
• organizovať prácu
Dopravná výchova
• pozorovať svoje okolie
• vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede.
Používanie ochranných
pomôcok.
Download

8. ročník - Základná škola, Školská 56/9, Oslany