Brzdová sústava
Brzdovú sústavu tvorí súbor zariadení,
ktorých cieľom je:
„
„
Zmenšiť rýchlosť pohybujúceho sa vozidla (príp. až do
jeho zastavenie)
Zabezpečiť stojace vozidlo, proti samovoľného pohybu
Brzdová sústava pozostáva z:
„
„
Brzdových mechanizmov, v ktorých sa vytvárajú brzdové
momenty
Ovládacej sústavy. Ktorá vytvára potrebnú energiu a
sprostredkuje jej prívod k brzdným mechanizmom
Rozdelenie brzdových sústav
„
„
„
„
„
Sústava pre prevádzkové brzdenie
Sústava pre núdzové brzdenie
Sústava pre parkovacie brzdenie
Sústava pre odľahčovacie brzdenie
Sústava pre samočinné brzdenie
Brzdová sústava pozostáva z:
„
„
„
„
„
Zariadenie pre dodávku energie
Ovládacie zariadenie
Prevod
Prídavné zariadenie pre brzdenie prípojného vozidla
Brzdový mechanizmus
Brzdová sústava z hľadiska zariadenia
pre dodávku energie
„
„
„
„
Priamočinná
S posilňovačom
Strojová
Nájazdová
Brzdový mechanizmus
„
Trecia brzda
… Kotúčová
… Bubnová
„
Motorová, elektrická, elektromagnetická
alebo hydrodynamická brzda
Požiadavky na brzdovú sústavu
„
„
„
„
Najmenej dve od seba nezávislé brzdové
sústavy (prevádzkové brzdenie, parkovacie
brzdenie)
Pri poruche prevádzkového brzdenia – núdzové
brzdenie
Prevádzkové brzdenie na všetky kolesá
Núdzové a parkovacie brzdenie, aspoň jedno
koleso na každej strane
Konštrukcie častí brzdovej sústavy
„
Používajú sa dva typy trecích bŕzd
… Kotúčová
… bubnová
Bubnová brzda
Typy brzdových čeľustí
„
a) otočná, b) voľná čeľusť plávajúca, c) voľná čeľusť nakotvená
Druhy bubnových čeľustí podľa zmyslu
momentu trecej sily k otočnému bodu
Základné typy bubnových bŕzd
„
„
„
„
„
Simplex
Duplex
Servo
Duo-Duplex
Duo-Servo
Charakteristiky základných typov bubnových
bŕzd a kotúčovej brzdy
Príklady konštrukcie brzdového bubna
Príklady spojenia brzdového bubna
Schéma ovládania brzdových čelustí
nákladného automobilu
Pákový mechanizmus ovládania parkovacej
brzdy osobného automobilu
Kotúčová brzda
Schémy používaných typov kotúčových bŕzd
Kotúčová brzda s prídavnou bubnovou
brzdou
Spätný pohyb pracovného piesta pri
odbrzdení
Konštrukčné riešenia brzdových kotúčov
Ovládacie sústavy bŕzd
Kvapalinová
„ Vzduchová
„ Kombinovaná
„ Mechanická
„
Ovládacie sústavy osobných automobilov
Spôsoby zapojenia dvoj-okruhovej
sústavy
Silové pomery pri núdzovom brzdení
Prierez podtlakovým posilňovačom
Prierez pretlakovým posilňovačom
Deliče brzdného tlaku
Schéma mechanickej sústavy parkovacej
brzdy
Vzduchové ovládacie sústavy
Protiblokovacie regulačné systémy
Princíp systému ABS
Regulačný cyklus ABS
Schéma regulačného systému
„
1 - impulzný kotúč, 2 - snímač, 3 - elektronická riadiaca jednotka, 4 - stupňový piest
akčného člena, 5 - guľkový spätný ventil akčného člena, 6 - hlavný brzdový valec, 7 elektromagnetický ovládaný regulačný ventil
3-cestný elektromagnetický ventil
„
1 - snímač uhlovej rýchlosti otáčania sa kolesa (pastorka), 2 - kolesová brzda, 3 hydraulická jednotka, 4 - hlavný brzdový valec s podtlakovým posilňovačom, 5 elektronická riadiaca jednotka, 6 - kontrolka ABS
Systém ABS
Elektronické brzdové systémy
„
EWB – Electronic Wedge Brake
Brzdový systém EHB
Elektronická brzdová sústava EMB
Brzdová sústava EBS
Hydraulický brzdový asistent
Aktívny posilňovač bŕzd
Download

10.Stavba automobilov.pdf