Školský vzdelávací program
Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
Škola v rozmanitosti
1
Školský vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených v ZŠ
Stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2
Dĺžka štúdia štyri roky a päť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: základná škola
Predkladateľ:
Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
Adresa: Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
Riaditeľ školy: PaedDr. Helena Balková
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Ing. Mariana Bertová
Ďalšie kontakty: 037 6426902-04
Fax: 037 6426902-03
e-mail: [email protected]
www.zssm-tm.edupage.org
Zriaďovateľ:
Obec Tesárske Mlyňany
Adresa: Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany
Kontakty: 037 6426917
Platnosť dokumentu od 1. septembra 2013
Podpis riaditeľky:
2
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Základná škola je základná škola so všetkými ročníkmi,( „plnoorganizovaná“). Vzhľadom na priestorové možnosti umožňuje
vzdelávanie aj žiakom, ktorých znevýhodnenie umožňuje vzdelávanie v bežnej triede ZŠ.
Podmienky ZŠ neumožňujú odborné vyučovanie predmetov Individuálne tyflopedické cvičenia, Priestorová orientácia, Pohybová
výchova a ani vzdelávanie nevidiacich žiakov.
2. Charakteristika žiakov
Sú to:
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len “ŠVVP“)je:
1. žiak so zdravotným znevýhodnením:
- žiak so zdravotným postihnutím (so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou),
- žiak chorý alebo zdravotne oslabený,
- žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, žiak s intelektovým výkonom
v hraničnom pásme, žiak s poruchou správania)
2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. žiak s nadaním
3
3. Charakteristika pedagogického zboru a osobitosti práce so zdravotne znevýhodnenými žiakmi
v podmienkach našej ZŠ z hľadiska personálneho zabezpečenia:
Na škole nepracujú odborní zamestnanci: špeciálny pedagóg, psychológ, ani školský logopéd.
Pre zdravotne postihnutých žiakov je zabezpečený asistent učiteľa.
1. Pre žiaka s poruchou aktivity a pozornosti odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť poskytuje centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Zlaté Moravce.
2. Pre žiaka s vývinovými poruchami učenia odbornú špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivosť poskytuje centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
3. Žiakovi s narušenou komunikačnou schopnosťou logopedickú starostlivosť poskytuje logopéd v poradenskom zariadení –
CŠPP Zlaté Moravce. Predmet Individuálna logopedická intervencia sa na škole nevyučuje. Logopedickú starostlivosť poskytuje centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v rozsahu rámcového obsahu vzdelávania v predmete Individuálna logopedická
intervencia, Rozvíjanie špecifických funkcií.
4. Žiak s telesným postihnutím má na našej ZŠ k dispozícii asistenta učiteľa.
Žiak má upravený rozvrh hodín tak, aby mohol končiť vyučovanie 4. vyučovacou hodinou.
5. Na našej ZŠ je možné začleniť takého zrakovo postihnutého žiaka, ktorého postihnutie si nevyžaduje personálne zabezpečenie
a je takého charakteru, že pomocou kompenzačných pomôcok dokáže žiak pracovať samostatne v bežnej triede. V prípade potreby škola
podá žiadosť o asistenta učiteľa.
Predmet Priestorová orientácia sa zabezpečí v spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva špecializovaným na prácu
s jednotlivcami so zrakovým postihnutím Nová Baňa alebo so školou pre žiakov so zrakovým postihnutím.
V rámci kontinuálneho vzdelávania je žiaduce zabezpečiť špeciálneho pedagóga z vlastných PZ.
4. Organizácia prijímacieho konania
Do základnej školy sa žiak so ŠVVP prijíma na základe psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky v centre
špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) a v centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (ďalej len
4
„CPPPaP“). V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy vyžadovať aj odbornú lekársku
diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.).
O prijatí dieťaťa s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia CŠPP a
CPPPaP, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
„Riaditeľka školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základnej školy poučí zástupcu o všetkých
možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ (§ 61 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z.)
Riaditeľka školy je povinná informovať v prvom kontakte rodičov o podmienkach prijatia (písomná žiadosť rodiča, správy z
odborných vyšetrení z príslušného poradenského zariadenia, spolupráca so špeciálnym pedagógom a logopédom).
Ak sa ŠVVP žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a žiak ďalej navštevuje školu, jeho ďalšie vzdelávanie ako vzdelávanie žiaka s ŠVVP
sa mu zabezpečí po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o zmenu formy vzdelávania a vyplneného „Návrhu na
prijatie“ predloženého riaditeľke školy.
5. Dlhodobé projekty
V rámci projektu Šanca pre deti (socio) ING LION v roku 2008 boli zakúpené pracovné stoly a pomôcky na relaxáciu pre zdravotne
znevýhodnených žiakov.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie,
musí byť na škole evidovaný ako žiak so ŠVVP za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. Ak žiak má vypracovaný individuálny
vzdelávací program, zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.
Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov zabezpečujeme systematickú spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva a
prevencie. ( Škola veľmi úzko spolupracuje s CPPPaP v Zlatých Moravciach ako aj so Špeciálnou základnou školou v Zlatých Moravciach.)
Jednotlivých vyšetrení sa zúčastňuje žiak v sprievode zákonného zástupcu.
5
7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Pre žiakov so ŠVVP máme vytvorené bezbariérové prostredie, ktoré tvorí nájazdová plošina, zdvíhacia plošina a bezbariérové
WC. Pre žiakov telesne a zrakovo postihnutých máme zakúpené špeciálne pracovné stoly a stoličky. V triede má žiak lavicu upravenú
pre vozíčkarov.
8. Škola ako životný priestor
Zdravú a príjemnú klímu školy, v ktorej sa nikto nesmie cítiť vyčlenený, vytvárajú spoločne žiaci, učitelia a rodičia.
Usilujeme sa vytvoriť pre všetkých žiakov so ŠVVP otvorené prostredie dôvery, priateľskej, spolupracujúcej atmosféry, aby nepociťovali
záťaž svojho znevýhodnenia.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
V škole sú vybudované bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky. Na začiatku školského roka žiakov poučujeme o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci s ohľadom na ich znevýhodnenie, pravidelne vykonávame revíziu zdvíhacej plošiny. So zdvíhacou plošinou je
dovolené manipulovať len asistentovi učiteľa a školníkovi. V odborných učebniach sa žiaci pohybujú podľa osobitných vnútorných
poriadkov a na aktivitách mimo školy bezpečnosť žiakov zabezpečujeme v spolupráci so zákonným zástupcom alebo asistentom.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
6
Motto:
1. Pedagogický princíp
Spolu žiť
Spolu tvoriť
Spolupracovať
Školy v rozmanitosti
Náš zámer je:
rozvinúť potenciál každého žiaka a viesť ho ku schopnosti zaradiť sa plnohodnotne do
spoločnosti.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
2.1 Základné poslanie:
Základným poslaním školy je poskytnúť žiakom so ŠVVP na oboch stupňoch vzdelávania základné vzdelanie a výchovu pre
plnohodnotný život.
2.2 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy; takýto
žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so školským zariadením
výchovného poradenstva a prevencie ;
Žiakom so zdravotným znevýhodnením sa vytvárajú špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:
a) Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam
žiakov so zdravotným znevýhodnením.
7
b) V prípade potreby je žiakom so zdravotným znevýhodnením možné predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky.
c) Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov, sa
vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov.
d) U žiakov so zdravotným znevýhodnením si stanovuje učiteľ štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc momentálny
psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia.
e) U žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, špecifickými poruchami učenia je druhý cudzí jazyk voliteľný a závisí od
individuálnych schopností konkrétneho žiaka. Rozhodnutie o vzdelávaní v druhom cudzom jazyku je výsledkom
špeciálnopedagogickej diagnostiky v konkrétnom prípade.
4. Pedagogické stratégie
Metódy a formy práce sú podriadené znevýhodneniu žiaka zodpovedajúce jeho individuálnym potrebám.
Výučba sa realizuje v klasickej hodinovej dotácii podľa rámcového učebného plánu. Prierezové témy uskutočňujeme aj formou
blokov.
4.1 Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežnej triede základnej školy (integrované
vzdelávanie)
Žiak musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracováva triedny učiteľ spoločne so školským
zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií.
Žiak môže mať IVP počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov
odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
4.1.2 Individuálny výchovno-vzdelávací program (ďalej len „IVP“)
je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
8
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:
a) základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;
b) požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;
c) modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;
d) aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;
e) špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;
f) špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;
g) požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ;
h) zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných.
Ak je žiakovi so ŠVVP potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje
vyučujúci daného predmetu v spolupráci s výchovným poradcom a so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho
programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov
predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného
predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie
vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka.
IVP podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ a zákonný zástupca žiaka.
4.2 Školský vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ)
Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii má vyplnený „Návrh na prijatie“. Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva
podľa rámcového učebného plánu našej školy a podľa individuálneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na narušenie. IVP sa
aktualizuje podľa požiadaviek ročníka a aktuálneho stavu žiaka. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacích programov pre deti
a žiakov so ZZ, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu:
9
1. Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti (ISCED 1 – primárne vzdelávanie)
2. Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie)
3. Vzdelávací program pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie)
4. Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím (ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie)
5. Vzdelávací program pre deti žiakov so zrakovým postihnutím (ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie)
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Pri hodnotení a klasifikácii integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP sa používajú:
Ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka.
Školský vzdelávací program Škola pre život – časť Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov.
Príslušný štátny vzdelávací program – časť vzdelávací program pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
10
Download

ŠkVP pre žiakov so ŠVVP začlenených v ZŠ