CZ.1.07/2.2.00/28.0143
Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů
UP pro praxi
PROGRAM a ČASOVÝ HARMONOGRAM
Psychologické konference s mezinárodní účastí (nejen) pro doktorandy a o
doktorandech „PhD Existence “
PO
19.5.
8:00
PhD Existence „Mašinky v psychologii“ – 1. den
Začátek registrace účastníků konference
Auditorium Maximum
(109 1.p., kapacita 140 míst)
09:00
až
09:15
Slavnostní zahájení konference
(moderuje A. Neusar)
prof. RNDr. Jaroslav Miller, CSc.
rektor Univerzity Palackého
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
děkan Filozofické fakulty UP
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie FF UP
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí projektu Impuls
9:15
až
10:15
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Vedoucí programového výboru
Zvané přednášky
(moderuje M. Lečbych)
Preiss, M.
Mašinka v hlavě - sociální žádoucnost
Kulišták, P
Cerebellum: kognitivní a afektivní funkce
Coffeebreak (15 minut)
Posluchárna R. Smetany
(239 2.p., kapacita 35 míst)
Velká posluchárna
(225 2.p.,
kapacita 35 míst)
Carolina
(009 přízemí,
kapacita 40 míst)
10:30
až
12:00
Zvané přednášky
(moderuje R. Procházka)
Panelová diskuze (90min)
Novotný, M.
Počítačová kognitivní remediace ADHD dětí
cestou internetu
Neusar, A., Mareš, J.,
Smékalová, E.
Výuka psychologie pro
nepsychology
Šlepecký, M.
Využití měření stresového profilu v klinické
praxi.
Workshop (90min)
Dolejš, M.
Jak zkonstruovat dotazník
(max. 20 účastníků.
Rezervace u registrace)
Obědová pauza (12:00 – 13:30)
13:30
až
15:00
Zvané přednášky/ Keynotespeakers
(Chaired by Z. Sedláčková)
v angličtině, netlumočeno)
Ústní příspěvky
(moderuje M. Charvát) prezentace
20 minut. – tematická podobnost)
Dimov, A, Szabó, T.
Functional Near Infrared Brain Optical Imaging
and related techniques that help us infer
psychological states from physiological data
Friedlová, M., Obereignerů, R.,
Reiterová, E., Orel, M.
Základní psychometrické ukazatele
Pětifaktorového osobnostního
dotazníku pro děti (FFPI-C)
Šmahaj, J., Zielina, M, Procházka, R.
Možnosti využití virtuální reality ve výzkumu a
terapeutickém procesu
Poláčková Šolcová, I
Mašinky v psychologii? Raketky v psychologii!
Obereignerů, R., Reiterová, E., Orel,
M., Friedlová, M.
Základní psychometrické ukazatele
Škály sebepojetí u dětí Piers-Harris
2 (PHCSCS-2)
Látalová, V., Pilárik, L.
Overenie psychometrických
vlastností a faktorovej štruktúry
slovenskej verzie dotazníka TMMS
(Trait Meta-MoodScale)
Brabcová, D., Kršek, P., Kohout,
J.Zárubová,J.
Adaptace dotazníku kvality života u
dětí
s
epilepsií
CHEQOL-25:
zkušenosti z doktorského studia
Coffeebreak (30 minut)
Ústní příspěvky
(moderuje A. Neusar)
Ústní příspěvky
(moderuje L. Šrámková)
Czereová, L.
Jak studovat Ph.D. studium v
zahraničí, kde není Ph.D.
studium?
Skopal, O. Dolejš, M.
Sebepojetí českých adolescentů
ve vztahu k rizikovému chování
– dle Rosenbergovy koncepce
sebehodnocení
Doleček, J.
Live action role-playing jako
nástroj popularizace vědy ve
vzdělávání
Kundrát, J.
Možnosti využití gamifikace v
akademickém time
managementu
Dolejš, M., Skopal, O.
Tvorba a standardizace
dotazníku Výskyt rizikového
chování u adolescentů (VRCHA)
Čerešník, M.
Sebapoňatie slovenských
adolescentov vo vzťahu
k rizikovému správaniu
15:30
až
17:00
Ústní příspěvky
(moderuje Z. Sedláčková)
Ústní příspěvky
(moderuje O. Skopal)
Ústní příspěvky
(moderuje L. Šrámková)
Ústní příspěvky
(moderuje M. Zielina)
Dorazilová, A., Kozlíková, B., Dvořáček, T.,
Zamec, T.
Neurorehabilitace a mobilní aplikace
Drozdová, K.
Test Reyovy-Osterriethovy figury v
adaptaci podle Meyerse a Meyerse návrh na jeho rozšíření
Charvát, M., Viktorová, L.,
Neusar, A.
Interaktivní hlasovací systém
ve výuce početných tříd
Studená, H.
Design výzkumu: Sociální
determinanty rozvoje
hudebního zájmu a talentu
Cígler, H., Jabůrek, M., Straka, O.,
Portešová, Š.
Test matematického nadání:
Konstrukce psychodiagnostické
metody s využitím IRT
Mudrák, J., Zábrodská, K.,
Machovcová, K.
Školitel (zlých) snů: zkušenost
PhD studentů s neetickým
chováním na pracovišti
Baník, G., Gajdošová, B.
Hudobná preferencia, rizikové
správanie, osobnosť a afektivita
adolescentov
Dlhošová, K.
Teoretický prehľad výskumov teórie
mysle u pacientov s psychotickým
ochorením vzhľadom k používaným
metódam
Workshop (120min.)
Lečbych, M., Hosáková, K.
Metody tréninku kognitivních
funkcí (15:30-17:30)
(max. 20 účastníků, rezervace u
registrace.
Místo
konání:
Katedra psychologie, Vodární 6)
Vavrysová, L., Charvát, M.,
Hutyrová, M., Zdráhalová, M.,
Růžička, M.
Diferenciace adolescentů v
ústavní výchově na základě
osobnostních profilů pomocí
shlukové analýzy
Malůš, M., Kavková, V., Pšurný, M., Kupka, M.
Vliv metod omezené zevní stimulace na
variabilitu srdeční frekvence
Šimáková, R.
Exekutivní funkce u dětí s diabetem
17:15
až
18:30
Kupčík, O., Skopalová, J.
Klima třídy na 2. stupni základních škol z
hlediska projevů rizikového chování ve třídě
Šrámková, L., Cakirpaloglu, P.
Postoje k dopravní policii v ČR
Flaška, K., Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P.
Časová perspektiva v Jungově typologii
osobnosti
20:00
Ústní příspěvky
(moderuje L. Viktorová)
Ústní příspěvky
(moderuje O. Skopal)
Workshop (90min.)
Neusar, A.
Prostor pro dodatečné
prezentace
Jak se vyvarovat nejčastějších
chyb v odborných článcích
(max. 20 účastníků.
Rezervace u registrace)
Začátek společenského programu (M trojka, Masarykova 3, Olomouc) a raut + hudba k poslechu. Hraje kapela Bujabéza
ÚT
20.5.
8:00
PhD Existence „Mašinky v psychologii“ – 2. Den
Registrace účastníků konference
Auditorium Maximum
(109 1.p., kapacita 140 míst)
09:00
až
10:30
Zvané ústní příspěvky
(moderuje Z. Sedláčková)
Praško, J.
Neurofyziologické nálezy u pacientů
s úzkostnými poruchami a jejich
psychologické a psychopatologické koreláty
Zemánková, P.Lungu, O.
Zvyšování kapacity motorického učení u pacientů
s Parkinsonovou nemocí: Využití rytmické
počítačové hry
Posluchárna R. Smetany
(239 2.p.,
kapacita 35 míst)
Velká posluchárna
(225 2.p.,
kapacita 35 míst)
Carolina
(009 přízemí,
kapacita 40 míst)
Ústní příspěvky
(moderuje O. Skopal)
Ústní příspěvky
(moderuje A.Neusar)
Ústní příspěvky
(moderuje M. Charvát)
Majerová, H.
Mentální mapování prostoru u
osoby se zrakovým postižením
Doležel, M.
Ukradený management: reflexe
rozporů ve vnímání podstaty a
poslání manažerského výzkumu
očima doktoranda
Hubištová, M.
Zábavná matematika
Hrabovecká, M.
DukeHealth Profile – prehľad a
analýza publikovaných
výskumov
Kolářová, M.
Všeobecně rozvíjející program
pro předškoláky
Haklová, K.
Raná intervence jakožto
významný resilientní faktor
rodičovství v oblasti
tyflopedické
Vitásková, K., Říhová, A.,
Logoped a jeho role v rámci
diagnostiky pragmatické
jazykové roviny u osob s
poruchami autistického spektra
Kövérová, E.
Cesta zo školy do osady
Benediková, M.
Komponenty osobnej a
pracovnej morálky u
zamestnaných a
nezamestnaných v závislosti na
vybraných sociodemografických
ukazovateľoch
Coffeebreak (30 minut)
11:00
až
12:30
Ústní příspěvky
(moderuje J. Šmahaj)
Ústní příspěvky
(moderuje L. Šrámková)
Zielina, M., Šmahaj, J.
Libetovy experimenty a svobodná vůle
Zedková, V.
Vlivy podílející se na rozvoji
komunikačních kompetencí u
Ústní příspěvky/Oral
presentation (netlumočeno)
– 20min.
(moderuje A. Neusar)
Krok, D.
Ústní příspěvky
(moderuje R.Procházka)
Hamplová, M., Kolařík, M.
Samostatnost u dětí
mladšího školního věku
Němečková, Z., Stehlík, M.
Sociální opora u českých vojáků nasazených
v Afghánistánu
Suda, S.
Dialogické jednání - případová studie
dospívajících osob s
kombinovanými vadami
Šebková, L., Vitásková, K.
Afázie jako součást
kognitivního deficitu osob po
cévní mozkové příhodě
Kasáčková, J.
Zaměstnávání jako vlivný
činitel kvality života osob s
mentálním postižením
The use of mediation models
in exploratory studies on
subjective and psychological
well-being
Gocman, M., Szarzyńska, M.,
Toro, P.A.
Substance abuse after foster
care: A comparison of those
leaving institutional and family
placements.
Růžička, M., Hutyrová, M.,
Spěváček, J.
Děti s problémy v chování v
kontextu institucí – síť nebo
past?
Kundrát, J.
Live action role playing a
rozvoj osobnosti
Shangwei Li
Reflection and outlook on
basic education for the
children with learning
disorders—Some thoughts
from a case about a rural
student in the southwest PRC
Yuntong PENG, Ruqin Liu
Applying Positive Behavior
Support to Reduce Selfinjurious Behaviors of a Child
with ASD
Obědová pauza (12:30 – 14:00)
14:00
až
16:00
Ústní příspěvky
(moderuje M. Zielina)
Ústní příspěvky
(moderuje I. Velková)
Durkáč, D.
Koreláty interpersonálních cieľov
Trefilíková, T.
Detekce a analýza
současného stavu v oblasti
Ústní příspěvky
(moderuje J. Šmahaj)
Ústní příspěvky
(moderuje M. Dolejš)
Žilková, I.
Počiatočná fáza kariérneho
vývinu absolventov
Červinková, H., Svoboda, P.
Diagnostika matematickým
obtíží pomocí Číselné tabulky
Gladyszová, E.
Personalisty vnímaná manipulace u uchazečů
u výběrového pohovoru
Šejdová, Z., Šrámková, L.
Riskantní jednání mladých řidičů - pilotní
studie
Jirmanová, E.
Partnerské styly a osobnost vysokoškolských
studentů
diagnostiky SPU u žáků se
zrakovým postižením
študijného programu
psychológia.
Trefilíková, T., Švecová, V.
Analýza komunikačních
systémů u jedinců se
senzorickým postižením
Jokl, J., Vacková, K.,
Drozdová, K.
Test přísloví – první zkušenosti
Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J.
Co je málo a co už je moc?
aneb Ideální počet sexuálních
partnerů
Lacková, K.
Problematika percepce
vlastní identity u jedinců se
získaným těžkým zrakovým
postižením v dospělém věku.
Švecová, V.
Žák střední školy pro
sluchově postižené v roli
partnera
16:00
až
16:30
Vyhlášení vítězů všech soutěží a slavnostní
ukončení konference
(moderuje M. Dolejš)
Chadimová, L.
Vliv kognitivní komplexity na
faktorovou strukturu
osobnosti
Pulkrábková, A.
Počítačová rehabilitace
kognitivních funkcí pomocí
programu NEUROP, kazuistika
Posterová sekce I, II. Předsálí Auditoria Maxima (1. patro)
(moderuje P. Cakirpaloglu)
Posterová sekce I - 19.5. od 13:30 - 15:00
Od autorů se očekává krátká (3-5 minuty) ústní prezentace posteru během tohoto bloku (v níže uvedeném pořadí).
13:30
až
15:00
Karasová, J., Očenášová, L.
Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P.
Václaviková, I.
Karasová, J., Baranovská, A.
Charvát, M., Vavrysová, L., Hutyrová, M.,
Zdráhalová, M.
Dokulilová, D.
Rovenská, D., Slavkovská, M.
Zibrinyiová, V.
Kavková, V., Vičar, M., Moudrá, L.
Barátová, M., Mesárošová, B.
Kubíková, K., Szachtová, A.
Brožek, T.
Šromová, E., Šmahaj, J.
Šafárová, K. Urbánek,T.
Testovanie psychometrických vlastností dotazníka The CoreSelf – Evaluations Scale.
Pilotná štúdia
Výzkum osobnosti zaměřený na sociálně-pracovní a motivační charakteristiky s
dopadem na diagnostiku osobnosti
K otázke zisťovania sebaúčinnosti vo zvládaní konfliktu práce a rodiny
prostredníctvom Self-efficacy for Work/Family Conflict Management Scale
Identifikácia zdrojov stresu a stratégií zvládania v povolaní vysokoškolského
pedagóga
Srovnání osobnostních charakteristik adolescentů ve výchovných ústavech s normou
populace a vztah těchto charakteristik k jejich problémovému chování
Specifika neuropsychologické rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě
Virtuálne vzťahy adolescentov v kontexte sebehodnotenia
Rozdiely vo vnímaní osobnosti a nárokov práce IT špecialistu
Jak měřit imaginaci ve sportu. Popis dotazníku VMIQ-2
Kresba rodiny ako nástroj merania reprezentácie vzťahovej väzby
Rozvoj tvořivosti, komunikace, expresivity a kritického myšlení u budoucích učitelů.
Psychodiagnostické metody v rámci dynamického modelu psychologických procesů
při chronické bolesti
Sebepojetí u intelektově nadaných dětí
Kresba začarovaného zvířete (validizace projektivní metody)
Posterová sekce II - 20.5. od 11.00-12:30
Od autorů se očekává krátká (3 -5 minut) ústní prezentace posteru během tohoto bloku (v uvedeném pořadí).
11:00
až
12:30
Viktorová, L., Charvát, M.
Baňasová, K. Benka, E.
Obsahová validita testů studijních předpokladů – Víme, co (ne)měříme?
Problémy, reziliencia a kvalita života slovenských detí
Reichelová, E.
Sedláčková, Z., Procházka, R.
Predikcia školského prospechu testom inteligencie a dynamickým testom latentnej učebnej
schopnosti
Aplikace funkční MR v neuropsychologickém výzkumu: Adaptace na konflikt a jeho kognitivní
regulace u pacientů s mozkovými lézemi
Psychofyziologie
Holubová, A.,
Narcismus u manažerů a jeho vliv na pracovní atmosféru
Horáková, P.
Míra úzkosti u příslušníků Hasičského záchranného sboru
Holubová, M.
Psychická zátěž hasičů
Očenášková, V., Sobotková, I.
Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních
Moudrá L., Vičar, M., Kavková V., Válková, H.
Agresivita u dětí vs bojové sporty a umění
Nilius, P., Krulová, P., Beránková, D., Ressner,
P., Minarčíková, J, Vantuch, J.
Ticháková, Z., Pauknerová, D.
Kognitivní rehabilitace u pacientů s neurodegenerativním typem onemocnění
Suchá, J.
Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR
Štefková, I.
Klimeš, P.
Strategie zvládání zátěžových situací u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a
mládež
Vztah sebehodnocení a chování souvisejícího se zdravím
Piroska Palasicsné Szövényi
Examining the relation between student burnout, dysfunctional attitudes and social support
Krivá, L.
Analýza časových snímků studentů VŠE
Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu.
Za název příspěvku odpovídá autor příspěvku.
Download

oficiální program konference