Trojfázové motory DR/DV/DT/DTE/DVE
Asynchrónne servomotory CT/CV
Vydanie
02/2003
Návod na obsluhu
10575030 / SK
SEW-EURODRIVE
Obsah
I
1
Dôležité upozornenia ........................................................................................ 4
2
Bezpečnostné pokyny ...................................................................................... 5
3
Konštrukcia motora .......................................................................................... 6
3.1 Princíp Montáž trojfázového motora ......................................................... 6
3.2 Typový štítok, typové označenie............................................................... 7
4
Mechanická inštalácia ...................................................................................... 9
4.1 Skôr než začnete ...................................................................................... 9
4.2 Prípravné práce ........................................................................................ 9
4.3 Inštalácia motora..................................................................................... 10
4.4 Tolerancia pri montážnych prácach ........................................................ 11
5
Elektrická inštalácia........................................................................................ 12
5.1 Pokyny na zapojenie............................................................................... 12
5.2 Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom.................................. 12
5.3 Osobitosti pri jednofázových motoroch ................................................... 12
5.4 Osobitosti pri magnetoch s točivým poľom a mnohopólových
motoroch ................................................................................................. 13
5.5 Osobitosti pri spínacej prevádzke ........................................................... 13
5.6 Pripojenie motora.................................................................................... 14
5.7 Príprava motorov konštrukčnej veľkosti 56 a 63 – Knockout .................. 15
5.8 Pripojenie motora DT56...+/BMG............................................................ 15
5.9 Jednofázové vyhotovenie ET56.............................................................. 16
5.10 Pripojenie motora cez konektor IS .......................................................... 16
5.11 Pripojenie motora cez konektory AS.. a AM.. ......................................... 20
5.12 Pripojenie motora cez konektor ASK1 .................................................... 20
5.13 Pripojenie brzdy ...................................................................................... 22
5.14 Doplnkové vybavenie.............................................................................. 23
6
Uvedenie do prevádzky .................................................................................. 27
6.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky ................................................. 27
6.2 Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzáverom spätného chodu ....... 28
7
Prevádzkové poruchy ..................................................................................... 29
7.1 Poruchy motora....................................................................................... 29
7.2 Poruchy brzdy ........................................................................................ 30
7.3 Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom .................................... 30
8
Kontrola / údržba............................................................................................. 31
8.1 Intervaly údržby a kontroly ...................................................................... 31
8.2 Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy ............................................ 32
8.3 Kontrola a údržba motora ....................................................................... 35
8.4 Kontrola a údržba brzdy BMG02............................................................. 37
8.5 Kontrola a údržba brzdy BR03................................................................ 38
8.6 Kontrola a údržba brzdy BM15-62/BMG05-8/BMG61/122...................... 42
9
Technické údaje .............................................................................................. 47
9.1 Spínacia práca, brzdné momenty brzdy BMG02 .................................... 47
9.2 Údaje pre objednávku výmeny brzdy BMG02......................................... 47
9.3 Spínacia práca, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty
brzdy BR03, BMG05-8............................................................................ 48
9.4 Spínacia práca, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty
brzdy BM15 - 62, BMG61/122 ................................................................ 49
9.5 Prevádzkový odber prúdu ....................................................................... 50
9.6 Prípustné typy ložísk............................................................................... 54
9.7 Tabuľka mazív pre valivé ložiská motorov SEW..................................... 54
10
Index zmien...................................................................................................... 55
0
kVA
i
f
n
P Hz
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
3
1
Dôležité upozornenia
1
Dôležité upozornenia
Bezpečnostné
upozornenia
a varovania
Návod na obsluhu
Dodržujte bezpodmienečne uvedené bezpečnostné upozornenia a varovania!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.
Nebezpečenstvo úrazu.
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.
Nebezpečenstvo poranenia.
Možné následky: Ľahké alebo drobné poranenia.
Nebezpečenstvo poškodenia.
Možné následky: Poškodenie pohonu a okolia.
Tipy pre používateľov a užitočné informácie.
Dodržovanie návodu na obsluhu je predpokladom bezporuchovej prevádzky
a prípadného uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo záruky. Skôr než začnete pracovat’
s pohonom, prečítajte si pozorne návod na obsluhu!
Návod na obsluhu obsahuje dôležité servisné pokyny; musí byt’ preto uložený v blízkosti
prístroja.
Likvidácia
Tento výrobok obsahuje:
•
Železo
•
Hliník
•
Meď
•
Plasty
•
Elektronické prvky
Jednotlivé časti treba likvidovat’ v súlade s platnými predpismi.
4
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Bezpečnostné pokyny
2
2
Bezpečnostné pokyny
Úvodné
poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzt’ahujú predovšetkým na použitie motorov. Pri
použití prevodových motorov dodržujte prosím zároveň bezpečnostné pokyny
týkajúce sa prevodoviek uvedené v príslušnom návode na obsluhu.
Dodržujte prosím aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých
kapitolách tohto návodu na obsluhu.
Všeobecne
Počas prevádzky a po jej skončení môžu byt’ motory a prevodové motory, resp. ich
pohyblivé súčasti a súčasti vedúce elektrický prúd na povrchu horúce.
Všetky práce súvisiace s transportom, uskladnením, zostavením/montážou,
pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávat’ len
kvalifikovaný personál. Pri tom treba bezpodmienečne dbat’ na
•
príslušné podrobné prevádzkové návody a schémy,
•
varovné a bezpečnostné štítky na motore/prevodovom motore,
•
špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia,
•
národné/regionálne bezpečnostné predpisy a úrazovú prevenciu.
Značné škody na zdraví a majetku môžu vzniknút’ pri
Používanie
v súlade
s predpismi
•
nesprávnom použití,
•
chybnej inštalácii a obsluhe,
•
nepovolenom odstránení potrebných ochranných krytov alebo skrine prístroja.
Tieto elektromotory sú určené pre priemyslové zariadenia. Zodpovedajú platným
normám a predpisom a spĺňajú požiadavky smernice č. 73/23/EWG pre nízke napätie.
Technické parametre a údaje o prípustných prevádzkových podmienkach nájdete na
výkonovom štítku a v dokumentácii.
Všetky údaje musia byt’ bezpodmienečne dodržané!
Transport
Prekontrolujte dodávku ihneď po jej obdržaní. Ubezpečte sa, že nedošlo
k prípadnému poškodeniu pri transporte. Prípadné poškodenie ihneď oznámte
spoločnosti zabezpečujúcej transport. Uvedenie do prevádzky v takom prípade
nie je možné.
Pevne dotiahnite zaskrutkované transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnost’
motora/prevodového motora; nie je možné pridávat’ žiadnu ďalšiu zát’až.
Použité závesné skrutky s okom zodpovedajú norme DIN 580. Predpisy a zát’aže
uvedené v tejto norme treba bezpodmienečne dodržat’. Ak sú na prevodovom
motore upevnené dve transportné oká, resp. dve závesné skrutky s okami, je
nevyhnutné pri transporte zviazat’ obidve tieto oká (skrutky). Smer t’ahu
viazacieho lana alebo ret’aze potom podľa DIN 580 nesmie prekročit’ uhol 45°.
Pokiaľ je to potrebné, použite vhodné, dostatočne dimenzované transportné pomôcky.
Použitú transportnú ochranu odstráňte pred uvedením do prevádzky.
Inštalácia /
montáž
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická inštalácia"!
Kontrola / údržba
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Kontrola/údržba"!
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
3
Konštrukcia motora
3
Konštrukcia motora
Nasledujúcu schému treba chápat’ ako principiálny nákres. Slúži ako priraďovacia
pomôcka k zoznamu súčastí. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhotovenia sa
môžu vyskytnút’ odchýlky!
3.1
Princíp Montáž trojfázového motora
31
20
44 41
1
3
12
11
10
9
7
106
2
13
107
100
101
103
22
35
32
36
37
42
116
118
117
119
111
16
112
123
135
130
129
134
115
113
131
132
02969AXX
Legenda
1
2
3
7
9
10
11
12
13
Rotor, komplet
Poistný krúžok
Lícované pero
Štít prírubového ložiska
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Skrutka so šest’hrannou
hlavou (t’ahadlo)
16 Stator, komplet
20 Krúžok Nilos
22 Skrutka so šest’hrannou
hlavou
6
31
32
35
36
37
41
42
44
100
Lícované pero
Poistný krúžok
Veko ventilátora
Ventilátor
V-krúžok
Dištančná podložka
Štít ložiska B
Radiálne guľkové ložisko
Šest’hranná matica
101 Pružná podložka
103 Závrtná skrutka
106 Hriadeľový tesniaci
krúžok
107
111
112
113
115
116
117
118
119
Ochranný kotúč
Tesnenie
Dolná čast’ svorkovej skrine
Valcová skrutka
Svorková doska
Upínacie strmene
Skrutka so šest’hrannou hlavou
Pružná podložka
Valcová skrutka
131
132
134
135
Tesniaci krúžok
Veko svorkovej skrine
Uzavieracia skrutka
Tesniaci krúžok
123 Skrutka so šest’hrannou hlavou
129 Uzavieracia skrutka
130 Tesniaci krúžok
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
3
Konštrukcia motora
3.2
Typový štítok, typové označenie
Typový štítok
Príklad: brzdový motor DFV 160 M4/BM
DFV 160 M 4 /BM
01.3001234568.0001.00
11 S1
220 - 240 ∆ / 380 - 415 Y
240 -266 ∆ / 415 - 460 Y
1440 / 1740
230 AC
109
B5
0.83
39.0 / 22.5
35.5 / 20.5
F
55
BGE1.5
150
03214AXX
Typové označenie
Príklady: trojfázové (brzdové) motory DR/DT/DV/DTE/DVE
DT 90S4 / BMG / TF / IS
Doplnok motora - integrovaný konektor IS
Doplnok motora - snímaè teploty TF
Doplnok motora - brzda
Konštrukèná ve¾kos 90S a štvorpólové vyhotovenie
Pätkový motor
DFV 132M2 / BM / TF / AMA1 / EV1T
Doplnok motora - inkrementálny snímaè 5 V TTL
Doplnok motora - konektor AMB1
Doplnok motora - snímaè teploty TF
Doplnok motora - brzda
Konštrukèná ve¾kos 132M a dvojpólové vyhotovenie
Prírubový motor
DVE 112 M4 F / RS / Z / C
Doplnok motora - ochranný kryt
Doplnok motora - doplnkový zotrvaèník Z
Doplnok motora - uzáver spätného chodu
Konštrukèná ve¾kos 112M a štvorpólové vyhotovenie
DVE..F = pätkový/prírubový motor
v triede energetickej úspornosti EFF1
06150ASK
Príklad: výrobné číslo
01. 301234568. 0001. 00
Posledná èíslica roku výroby (dvojmiestny údaj)
Be né èíslo kusu (štvormiestny údaj)
Zákazkové èíslo (desa miestny údaj)
Predajná organizácia
05156ASK
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
7
3
Konštrukcia motora
Typový štítok
Príklad: Brzdový servomotor CT90L4/BMG/TF/ES1S
CT90L4 BMG TF / ES1S
01.3410069302.0001.00
30.5
10.5
3000
103
345
28
B5
230~
7.9
F
54
20
BGE 1.5
51358AXX
Typové označenie
Príklady: brzdové (servo)motory CT/CV
CT 90L4 / BMG / TF / AV1Y
Doplnok motora - snímaè absolútnych hodnôt
Doplnok motora - snímaè teploty TF
Doplnok motora - brzda
Konštrukèná ve¾kos 90L a štvorpólové vyhotovenie
Pätkový motor
CFV 132M4 / BM / TF / EV1S
Doplnok motora - inkrementálny snímaè sínus/kosínus
Doplnok motora - snímaè teploty TF
Doplnok motora - brzda
Konštrukèná ve¾kos 132M a štvorpólové vyhotovenie
Prírubový motor
CV 112M4 F / C / ES2R
Doplnok motora - inkrementálny snímaè 24 V TTL
Doplnok motora - ochranný kryt
Konštrukèná ve¾kos 112M a štvorpólové vyhotovenie
CV..F = pätkový/prírubový motor
06114ASK
Príklad: výrobné číslo
01.3410069302.0001. 00
Posledná èíslica roku výroby (dvojmiestny údaj)
Be né èíslo kusu (štvormiestny údaj)
Zákazkové èíslo (desa miestny údaj)
Predajná organizácia
05161ASK
8
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Mechanická inštalácia
4
4
Mechanická inštalácia
Pri inštalácii prosím bezpodmienečne dbajte na dodržanie bezpečnostných
pokynov uvedených v kapitole 2!
4.1
Skôr než začnete
Pohon smie byt’
namontovaný len
vtedy, ak:
•
údaje na výkonovom štítku pohonu, resp. výstupné napätie frekvenčného meniča,
súhlasí s parametrami napät’ovej siete
•
je pohon nepoškodený (nie je zrejmé žiadne poškodenie spôsobené prepravou
alebo skladovaním),
•
je zaistené splnenie nasledujúcich predpokladov:
teplota okolia medzi –25 °C a +40 °C 1,
nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, pary, žiarenie a pod.,
nadmorská výška maximálne 1000 m,
berte ohľad na obmedzenie snímača,
osobitné vyhotovenie: vyhotovenie pohonu podľa neštandardných podmienok.
–
–
–
–
–
4.2
Prípravné práce
Z konca hriadeľov treba dôkladne odstránit’ antikoróznu ochranu, nečistoty a ďalšie
nežiaduce látky (použite bežne dostupné rozpúšt’adlo). Rozpúšt’adlo nesmie preniknút’
k ložiskám alebo k tesniacim krúžkom – Nebezpečenstvo poškodenia materiálu!
Dlhodobé
skladovanie
motorov
•
Berte prosím ohľad na zníženú trvanlivost’ mazacích tukov v guľkových ložiskách pri
skladovaní dlhšom ako jeden rok.
•
Preskúšajte, či motor vplyvom dlhšieho skladovania neabsorboval vlhkost’. Na to
treba zmerat’ odpor izolácie (merné napätie 500 V).
Odpor izolácie (→ nasledujúci obrázok) závisí od teploty! Ak odpor izolácie nie je
dostatočný, treba motor vysušit’.
[M ]
100
10
1
0,1
0
20
40
60
80
[°C]
01731AXX
1. minimálna teplota motorov s uzáverom spätného chodu: –15 °C, berte ohľad na to, že môže byt’
obmedzený i teplotný rozsah prevodovky (→ návod na obsluhu prevodovky)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
9
4
Mechanická inštalácia
Vysušenie
motora
Zahrejte motor
•
teplým vzduchom, alebo,
•
cez oddeľovací transformátor
– vinutie zapojte do série (→ nasledujúci obrázok)
– pomocné striedavé napätie veľkosti max. 10 % menovitého napätia, s prúdom
max. 20 % menovitého prúdu
Transformátor
01730ASK
Proces vysúšania ukončite, akonáhle dôjde k prekročeniu minimálneho odporu izolácie.
Prekontrolujte svorkovú skriňu, či:
4.3
•
je vnútorný priestor suchý a čistý,
•
sú prípojky a upevňovacie prvky bez korózie,
•
je v poriadku utesnenie škár,
•
sú káblové spojky tesné, prípadne ich vyčistite, resp. vymeňte.
Inštalácia motora
Motor, resp. prevodový motor, smie byt’ namontovaný len v danej pracovnej polohe na
rovnej základovej konštrukcii, ktorá nie je vystavovaná otrasom a má zodpovedajúcu
torznú tuhost’.
Motor a pracovný stroj dôkladne ustavte, aby nedochádzalo k neprípustnému
namáhaniu výstupných hriadeľov (dbajte na dodržanie maximálnych prípustných
priečnych a axiálnych síl!).
Zabráňte rázom a úderom na konce hriadeľov.
Vertikálnu pracovnú polohu chráňte pomocou krytov
cudzorodých telies alebo kvapaliny (ochranný kryt C).
pred
vniknutím
Dbajte na ničím neobmedzený prívod chladiaceho vzduchu, nie je možné znovu
nasávat’ teplý vzduch odvádzaný z iných agregátov.
Súčasti, ktoré sa na hriadeľ upevňujú dodatočne pomocou polovičnej lícovanej drážky,
je potrebné vyvážit’ polovičným lícovaným perom (hriadele motorov sú vyvážené
pomocou polovičného lícovaného pera).
Prípadné otvory na skondenzovanú vodu sú uzavreté plastovými zátkami a smú
sa otvárat’ len v nevyhnutnom prípade potreby; otvárat’ tieto otvory nie je
prípustné, pretože by tým došlo k zrušeniu vyššieho druhu ochrany.
Pri brzdových motoroch s ručným odbrzdením naskrutkujte buď ručnú páku (pri
spätnom ručnom odbrzďovaní) alebo závitový kolík (pri stacionárnom ručnom
odbrzďovaní).
Pri montáži snímača dbajte na nasledujúce okolnosti:
Pätkové motory CT/DT71, CT/DT(E)90, CV/DV(E)132M, CV/DV(E)160L treba podložit’,
pretože polomer krytu je väčší než výška hriadeľa.
Pri pätkových (brzdových) motoroch veľkosti DTE90L a DVE132M zodpovedá výška osi
najbližšieho väčšieho normovaného motora podľa IEC (100 mm resp. 160 mm). Pätné
rozmery motorov DTE90, DVE180 a DVE225 sa líšia od rozmerov podľa IEC, pozri
kapitolu "Pokyny k rozmerovým listom" v katalógu prevodových motorov.
10
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Mechanická inštalácia
Inštalácia vo
vlhkých
priestoroch alebo
na voľnom
priestranstve
4
Svorkovú skriňu ustavte pokiaľ možno tak, aby prívody káblov smerovali nadol.
Závity káblových spojok a zaslepovacích zátok pretrite tesniacou hmotou a dôkladne
dotiahnite – potom ich znovu pretrite.
Prívody káblov dobre utesnite.
Tesniace plochy svorkovej skrine a jej veka pred opätovnou montážou dôkladne
očistite; tesnenia musia byt’ nalepené z jednej strany. Opotrebované tesnenia vymeňte!
V prípade potreby vylepšite antikorózny náter.
Prekontrolujte spôsob ochrany.
4.4
Tolerancia pri montážnych prácach
Koniec hriadeľa
Príruby
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
• ISO k6 pri ∅ ≤ 50 mm
• ISO m6 pri ∅ > 50 mm
• Vystreďovací otvor podľa DIN 332, tvar DR..
Tolerancia súosovosti okrajov podľa DIN 42948
• ISO j6 pri ∅ ≤ 230 mm
• ISO h6 pri ∅ > 230 mm
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
11
5
Elektrická inštalácia
5
Elektrická inštalácia
Pri inštalácii prosím bezpodmienečne dbajte na dodržanie bezpečnostných
pokynov uvedených v kapitole 2!
Na spínanie motora a brzdy musia byt’ použité spínacie kontakty spotrebnej
kategórie AC-3 podľa EN 60947-4-1.
5.1
Pokyny na zapojenie
Pri inštalácii dbajte na dodržanie bezpečnostných pokynov.
Ochrana pred
nežiaducim
ovplyvnením
zariadenia na
ovládanie brzdy
Kvôli ochrane pred nežiaducim ovplyvnením zariadenia na ovládanie brzdy nesmú byt’
brzdové vedenia uložené spoločne s taktovanými výkonovými vodičmi v jednom kábli.
Taktované výkonové vodiče sú predovšetkým:
– výstupné vedenia z frekvenčných meničov, servomeničov, prúdových meničov,
rozbehových a brzdových zariadení,
– prívody k brzdovým odporom a pod.
Ochrana pred
nežiaducim
ovplyvnením
ochranných
zariadení motora
5.2
Kvôli ochrane pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motorov SEW
(snímač teploty TF, termostaty vinutia TH):
– smú byt’ zvlášt’ odtienené prívody uložené v jednom kábli spolu s taktovanými
výkonovými vodičmi,
– nesmú byt’ netienené prívody uložené v jednom kábli spolu s taktovanými
výkonovými vodičmi.
Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom
Pri motoroch napájaných meničom treba rešpektovat’ príslušné pokyny na zapojenie
vydané výrobcom meniča. Dodržujte bezpodmienečne návod na obsluhu frekvenčného
meniča.
5.3
Osobitosti pri jednofázových motoroch
Berte prosím v úvahu, že jednofázové motory SEW (okrem ET56L4 →
kap. "Jednofázové vyhotovenia ET56") sú dodávané bez doplnkového vybavenia ako
sú napr. kondenzátory, rozbehové relé alebo odstredivé spínače. Potrebné diely je
potrebné zakúpit’ v špecializovanej predajni a zapojit’ podľa príslušných návodov
a schém.
12
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
5.4
Osobitosti pri magnetoch s točivým poľom a mnohopólových motoroch
V závislosti od konštrukčného vyhotovenia môže pri odpojovaní magnetov s točivým
poľom a mnohopólových motorov dochádzat’ k vzniku veľmi vysokých indukovaných
napätí. Odporúčame preto použit’ ochranu pomocou varistorov zapojených podľa
nasledujúceho obrázka. Veľkost’ varistorov závisí okrem iného aj od početnosti
spínaní – dbajte na správne naprojektovanie!
U
U1
U
V1
U
W1
01732CXX
5.5
Osobitosti pri spínacej prevádzke
Pri spínacej prevádzke motorov treba vhodným zapojením vylúčit’ možné poruchy
spínacieho zariadenia. Smernica EN 60204 (Elektrické vybavenie strojov) požaduje
odrušenie vinutia motora kvôli ochrane numerických a programovateľných riadiacich
prvkov. Odporúčame použit’ ochranné zapojenie na spínacích členoch, pretože
prevažne spínacie procesy bývajú príčinou porúch.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
13
5
Elektrická inštalácia
5.6
Pripojenie motora
Pri prevádzke s elektronickými regulačnými prístrojmi bezpodmienečne dodržujte
príslušné návody na uvedenie do prevádzky a schémy zapojenia!
Pripojenie motora
cez svorkovú
skriňu
Drobné
pripojovacie diely
•
podľa priloženej schémy,
•
skontrolujte prierezy vedení,
•
správne usporiadajte svorkové mostíky,
•
prívody a ochranný vodič pevne priskrutkujte,
•
vo svorkovej skrini: prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite.
Pamätajte prosím: pri motoroch veľkosti DR63 - DV132S sú drobné pripojovacie diely
(pripojovacie matice k prívodom, svorkové mostíky, podložky a pružné podložky)
pribalené v sáčku. Podľa vyhotovenia svorkovej dosky tieto diely montujte v súlade
s nasledujúcim obrázkom. Pri spôsobe zapojenia uvedenom na obrázku vpravo odpadá
druhá upevňovacia matica, podložka a pružná podložka. Externý prívod (6) môže byt’
namontovaný buď priamo alebo ako káblová koncovka (4) pod podložkou prípojky (5).
1
5
6
2
1
2
5
7
3
6
8
4
3
4
50926AXX
1
Pripojovací čap
1
Pripojovací čap
2
Pružná podložka
2
Šest’hranná matica s prírubou
3
Podložka prípojky
3
Svorkový mostík
4
Vývod motora
4
Prípojka motora s pripojovacou svorkou
5
Horná matica
5
Podložka prípojky
6
Podložka
6
Externá prípojka
7
Externá prípojka
8
Dolná matica
Asynchrónne servomotory konštrukčného radu CT/CV sa dodávajú so zapojenými
svorkovými mostíkmi podľa výkonového štítku.
14
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
5.7
Príprava motorov konštrukčnej veľkosti 56 a 63 – Knockout
Pozor: používajte ochranné okuliare – nebezpečenstvo úrazu pri odletujúcich
úlomkoch!
•
Nasaďte veko svorkovej skrine a priskrutkujte ho,
•
určite, ktoré káblové prívody sa majú otvárat’,
•
otvorte káblové prívody
– dlátom alebo podobným nástrojom (nasadit’ šikmo),
– ľahkým úderom kladiva.
01733AXX
Pozor – do vnútra svorkovej skrine sa nesmú úderom dostat’ cudzorodé
predmety!
5.8
•
Otvorte svorkovú skriňu, prípadne odstráňte vylomený kúsok uzáveru
•
Káblovú spojku zaistite priloženou kontramaticou
Pripojenie motora DT56...+/BMG
Motor má v hlave vinutia pevne zapojený uzol s tromi prípojkami. Siet’ové prívody (L1,
L2, L3) sa pripojujú v svorkovej skrini (1) na svorkový blok pomocou klietkových
t’ahových pružín (2). Brzda BMG02 sa nastavuje pomocou brzdového meniča
BG1.2 (3). Alternatívne je možné nastavenie brzdy zo spínacej skrine pomocou
usmerňovačov radu BM.
1
3
2
TF TF
U
V
W
04861AXX
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
15
5
Elektrická inštalácia
5.9
Jednofázové vyhotovenie ET56
Jednofázový motor ET56 je dodávaný so vstavaným a zapojeným prevádzkovým
kondenzátorom:
1~230 V, 50 Hz
CB = 4 µF
1~230 V, 60 Hz
CB = 4 µF
1~110 V, 60 Hz
CB = 20 µF
Rozbeh s plnou zát’ažou je možný len s prevádzkovým kondenzátorom!
Jednofázový motor nie je možné kombinovat’ s TF.
5.10
Pripojenie motora cez konektor IS
03075AXX
Spodná čast’ konektora IS je už z výroby kompletne zapojená, vrátane doplnkových
zapojení ako napr. do brzdového usmerňovača. Horná čast’ konektora IS je súčast’ou
dodávky a musí byt’ zapojená podľa schémy.
CSA povoľuje používat’ konektor IS až do 600 V. (Upozornenie pre použitie podľa
predpisov CSA: svorkové skrutky M3 dot’ahujte krútiacim momentom 0,5 Nm! Dbajte na
prierezy vedení podľa American Wire Gauge (AWG) podľa nasledujúcej tabuľky!)
Prierez vedenia
16
Ubezpečte sa, že druh vedenia zodpovedá platným predpisom. Menovité prúdy sú
uvedené na typovom štítku motora. Použiteľné prierezy vedení sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
bez výmenného
svorkového mostíka
s výmenným
svorkovým mostíkom
kábel mostíka
dvojité obsadenie
(motor a brzda/SR)
0,25 - 4,0 mm2
0,25 - 2,5 mm2
max. 1,5 mm2
max. 1 x 2,5 a 1 x 1,5 mm2
23 - 12 # AWG
23 - 14 # AWG
max. 16 # AWG
max. 1 x 14 # a 1 x 16 # AWG
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
Zapojenie hornej
časti konektora
•
Povoľte skrutky veka krytu
– Snímte veko krytu
•
Povoľte skrutky veka hornej časti konektora
– Vyberte z veka hornú čast’ konektora
•
Odstráňte plášt’ z pripojovacích káblov
– Pripojovacie vodiče odizolujte v dĺžke cca 9 mm
Zapojenie podľa
schémy DT82,
DT83
Zapojenie podľa
schémy DT81
•
Pretiahnite kábel káblovým prívodom
•
Pripojte vedenie podľa schémy
– Opatrne dotiahnite skrutky svoriek!
•
Namontujte zástrčku (→ odstavec "Montáž zástrčky")
Pre rozbeh / 쑶:
•
Pripojenie so 6 vodičmi
– Opatrne dotiahnite skrutky svoriek!
– Ochrany motora v spínacej skrini
•
Namontujte zástrčku (→ odstavec "Montáž zástrčky")
Pre prevádzku alebo 쑶:
•
Pripojenie podľa schémy.
•
Podľa požadovaného prevádzkového režimu motora (쑶 alebo ) namontujte
výmenný svorkový mostík, ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.
•
Namontujte zástrčku (→ odstavec "Montáž zástrčky").
01734AXX
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
01735AXX
17
5
Elektrická inštalácia
Zariadenie na
nastavenie brzdy
BSR – príprava
výmenného
svorkového
mostíka
pre prevádzku :
na strane výmenného svorkového mostíka vodorovne odstrihnite len prázdny kovový
pásik označeného hrotu podľa nasledujúceho obrázka – ochrana proti dotyku!
50429AXX
pre prevádzku 쑶:
na strane 쑶 výmenného svorkového mostíka vodorovne odstrihnite dva hroty označené
na nasledujúcom obrázku – ochrana proti dotyku!
50430AXX
Zapojenie podľa
schémy DT81 pre
prevádzku
v režime alebo
쑶 pri dvojitom
obsadení svoriek
•
pri dvojito obsadenom svorkovom mieste:
– pripojte mostíkové káble
•
pri požadovanom prevádzkovom režime:
– vložte svorkové káble do výmenného svorkového mostíka
•
namontujte výmenný svorkový mostík
•
pri dvojito obsadenom svorkovom mieste:
– prívody motora pripojte nad výmenným svorkovým mostíkom
•
pripojte ostatné vedenia podľa schémy
•
namontujte zástrčku (→ odstavec "Montáž zástrčky").
01738AXX
18
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
Montáž zástrčky
Veko krytu zástrčky IS môže byt’ zoskrutkované so spodnou čast’ou krytu podľa
požadovanej polohy prívodných káblov. Horná čast’ zástrčky zobrazená na
nasledujúcom obrázku musí byt’ predtým namontovaná do veka krytu v súlade
s polohou dolnej časti zástrčky:
•
určite požadovanú montážnu polohu,
•
hornú čast’ zástrčky zoskrutkujte s vekom krytu v súlade so stanovenou montážnou
polohou,
•
uzavrite konektor,
•
dotiahnite káblové spojky.
01739AXX
Montážna poloha hornej časti zástrčky vo veku krytu
01740AXX
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
19
5
Elektrická inštalácia
5.11
Pripojenie motora cez konektory AS.. a AM..
ASE1
AMA1
50956AXX
Konektory AS.. alebo AM.. sú umiestnené zo strany na svorkovej skrini. K svorkovej
skrini sú pripevnené buď dvomi strmeňmi pri typoch AMA1, AMB1 a ASB1 alebo jedným
strmeňom pri typoch AMD1, AME1, ASD1 a ASE1.
Vyhotovenia ASD1 a ASE1 s jednostrmeňovým upevnením zodpovedajú predpisu
DESINA vydanému Zväzom nemeckých výrobcov obrábacích strojov (VDW).
®
Spodná čast’ konektora ASA1 / ASD1, resp. ASB1 / ASE1 a konektora AMA1 / AMD1,
resp. AMB1 / AME1 je už z výroby kompletne zapojená, vrátane doplnkových vývodov,
napr. pre brzdový usmerňovač.
Hornú čast’ zástrčky musí zákazník zakúpit’ v špecializovanej predajni a pripojit’
podľa zodpovedajúcich schém (priložené k motoru).
5.12
Pripojenie motora cez konektor ASK1
ASK1
ASK1
2
1
1
A
B
51081AXX
ECO FAST
certified
20
Pohony s konektorom ASK1 sú certifikované podľa špecifikácie ECOFAST (verzia 1.1).
Spínacie alebo riadiace prístroje, ktoré musia byt’ tiež certifikované, je možné
k motorom SEW-EURODRIVE pripojit’ pomocou konfekcionovaných systémových
káblov alebo cez nosníkovú dosku (integrovaná montáž → obr. B). Konektor ASK1
s jednostrmeňovým upevnením je pripevnený zo strany na svorkovú skriňu a je už
z výroby kompletne zapojený vrátane doplnkových vývodov ako napr. pre brzdový
usmerňovač.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
Poloha konektora
•
Systémový kábel konfekcionovaný podľa špecifikácie ECOFAST musí
zákazník zakúpit’ v špecializovanej predajni.
•
Pri integrovanej montáži podľa špecifikácie ECOFAST musí zákazník zakúpit’
nosníkovú dosku s predmetovým číslom 0187 390 3 u firmy SEW-EURODRIVE.
Nosníkové dosky iných výrobcov rozmerovo nesúhlasia s motormi
SEW-EURODRIVE.
Možné polohy konektora ASK1 sú "X" (= normálna poloha), "1", "2" alebo "3". Bez
špeciálneho údaja sa dodáva poloha "3". Pri integrovanej montáži (použitie nosníkovej
dosky) sa dodáva výhradne poloha "3".
ASK1
2
3
1
X
51083AXX
Montáž
nosníkovej dosky
•
Vyskrutkujte štyri upevňovacie skrutky (1) pod svorkovou doskou (→ obr. A).
•
Nosníkovú dosku (2) nasaďte na upevňovacie otvory a pripevnite ju skrutkami (1)
(→ obr. B).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
21
5
Elektrická inštalácia
5.13
Pripojenie brzdy
Brzda je odbrzďovaná elektricky. Brzdenie prebieha mechanicky po vypnutí napätia.
Dbajte na platné predpisy príslušných profesijných družstiev ohľadne ochrany
proti výpadku fáz a s tým súvisiacim zapojením/zmenou zapojenia!
•
Pripojte brzdu podľa príslušnej priloženej schémy.
•
Upozornenie: S ohľadom na spínané jednosmerné napätie a vysoké prúdové
zat’aženie treba použit’ buď špeciálne brzdové stýkače alebo striedavé stýkače
s kontaktami spotrebnej kategórie AC-3 podľa EN 60947-4-1.
•
Pri vyhotovení s ručným odbrzďovaním naskrutkujte
– ručnú páku (pri spätnom ručnom odbrzďovaní),
– resp. závitový kolík (pri stacionárnom ručnom odbrzďovaní).
•
Pripojenie
zariadenia na
ovládanie brzdy
22
Po výmene nosiča brzdového obloženia sa dosiahne maximálny brzdný moment až
po niekoľkých zopnutiach.
Jednosmerná kotúčová brzda je ovládaná zopnutím ochranného obvodu pomocou
zariadenia na ovládanie brzdy. Toto zariadenie je umiestnené v svorkovej skrini/spodnej
časti konektora IS alebo je potrebné namontovat’ ho do spínacej skrine (→ odstavec
"Pokyny na zapojenie").
•
Prekontrolujte výkonové prierezy - brzdové prúdy (→ kap."Technické údaje")
•
Pripojte zariadenie na ovládanie brzdy podľa príslušnej priloženej schémy.
•
Pri motoroch tepelnej triedy H namontujte do spínacej skrine brzdový usmerňovač!
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
5.14
Doplnkové vybavenie
Dodané doplnkové vybavenie zapojte podľa priložených schém.
Snímač teploty TF
Nepripájat’ žiadne napätie!
Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U ≤ 2,5 V alebo I < 1 mA):
•
normálne hodnoty: 20...500 Ω, odpor za tepla > 4000 Ω
•
hodnoty pri premennej polarite s oddeleným vinutím: 40...1000 Ω,
odpor za tepla > 4000 Ω
Termostat vinutia TH
Termostaty sú štandardne zapojené do série a otvárajú sa pri prekročení maximálnej
teploty vinutia. Môžu byt’ zapojené do obvodu na sledovanie pohonu.
VST
VJS
Napätie U [V]
250
400
60
24
Prúd (cos ϕ = 1,0) [A]
2,5
0,75
1,0
1,6
1,6
0,5
Prúd (cos ϕ = 0,6) [A]
Odpor kontaktov max. 1 Ohm pri 5 V = / 1 mA
Externý ventilátor
Konštrukčná veľkost’ motora 71 - 132S
Systém VS
•
1 x 230 VST, 50 Hz
•
pripojenie cez vlastnú svorkovú skriňu
•
max. pripojovací prierez 3 x 1,5 mm2
•
káblové spojky M16 x 1,5
Pokyny na pripojenie systému VS nájdete v schéme VS (objednávacie číslo: 0975 8385).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
23
5
Elektrická inštalácia
Systém VR
•
24 VJS ± 20 %
•
Pripojenie konektorov
•
maximálny pripojovací prierez 3 x 1 mm2
•
skrutkovacie káblové spojky Pg7 s vnútorným priemerom 7 mm
Externý ventilátor VR je k dispozícii pre jednosmerné napätie 24 V a pre striedavé
napätie 100 ... 240 V.
24
VJS
24V
DC
+
2
1
50990AXX
V konštrukčnom vyhotovení na striedavé napätie sa dodáva externý ventilátor VR
a spínacie zariadenie UWU51A (→ nasledujúci obrázok).
Vstup: 100 ... 240 VST – 6 % / + 10 %, 50/60 Hz
•
Výstup: 24 VJS – 1 % / + 2 %, 1,25 A
•
Prípojka: skrutkovacie svorky 0,2 ... 2,5 mm2, odpojiteľné
•
Druh ochrany: IP20; Upevnenie na nosnej lište EN 50022 v spínacej skrini
77
•
38
74,5
84,5
50919AXX
Pokyny na pripojenie externého ventilátora VR nájdete v schéme VR (objednávacie
číslo: 0880 3198).
24
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
5
Elektrická inštalácia
Konštrukčná veľkost’ motora 132M - 280
Systém V
•
3 x 400 VST, 50 Hz
•
pripojenie cez vlastnú svorkovú skriňu
•
maximálny pripojovací prierez 4 x 1,5 mm2
•
káblové spojky M16 x 1,5
Pokyny na pripojenie systému V nájdete v schéme V (objednávacie číslo: 0975 8385).
Pri systémoch VS môže byt’ pripojený transformátor kvôli prispôsobeniu neštandardným
napätiam. Systémy VS a V sú k dispozícii tiež pre frekvenciu 60 Hz.
Prehľad snímačov
Snímač
Pre motor SEW
Druh snímača
Hriadeľ
Špecifikácie
EH1T1)
EH1S2)
EH1R
Napájanie
5 VJS regulované
DR63...
Kódovač
Dutý hriadeľ
-
1 VJS sin/cos
24 VJS
5 VJS TTL/RS-422
5 VJS regulované
5 VJS TTL/RS-422
24 VJS
5 VJS TTL/RS-422
5 VJS regulované
5 VJS TTL/RS-422
24 VJS
5 VJS TTL/RS-422
5 VJS regulované
5 VJS TTL/RS-422
24 VJS
5 VJS TTL/RS-422
EH1C
24 VJS HTL
ES1T1)
ES1S2)
ES1R
1 VJS sin/cos
CT/DT/CV/DV71...100
DTE/DVE90...100
ES1C
ES2R
24 VJS HTL
Rozpínací
hriadeľ
ES2T1)
ES2S2)
CV/DV(E)112...132S
Kódovač
-
1 VJS sin/cos
24 VJS HTL
ES2C
EV1T1)
EV1S2)
EV1R
CT/CV71...200
DT/DV71...280
DTE/DVE90...225
1 VJS sin/cos
Plný hriadeľ
EV1C
24 VJS HTL
NV11
Stopa A
NV21
Stopa A+B
NV12
NV22
DT/DV71...132
DTE/DVE90...132S
Približovací
snímač
Plný hriadeľ
Stopa A
Stopa A+B
NV16
Stopa A
NV26
Stopa A+B
AV1Y
AV1H3)
Signál
5 VJS TTL/RS-422
CT/CV71...200
DT/DV71...280
DTE/DVE90...225
Snímač
absolútnych
hodnôt
1 impulz/otáčka,
spojenie
24 VJS
6 impulzov/otáčok,
spojenie
15/24 VJS
Plný hriadeľ
Snímač
HIPERFACE®
2 impulzy/otáčky,
spojenie
Rozhranie MSSI
a 1 VJS sin/cos
12 VJS
Rozhranie RS485
a 1 VJS sin/cos
1) odporúčaný snímač pre prevádzku so zariadením MOVITRAC® 31C
2) odporúčaný snímač pre prevádzku so zariadením MOVIDRIVE®
3) odporúčaný snímač pre prevádzku so zariadením MOVIDRIVE® compact
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
25
5
Elektrická inštalácia
•
Pokyny na pripojenie kódovačov ES1./ES2./EV1./EH1. a snímačov absolútnych
hodnôt AV1Y a AV1H nájdete v nasledujúcich schémach:
•
•
•
Schéma zapojenia kódovačov ES1./ES2./EV1./EH1.: objednávacie číslo
0918 6832
Schéma zapojenia snímačov absolútnych hodnôt AV1Y: objednávacie číslo
0918 6808
Schéma zapojenia snímačov absolútnych hodnôt AV1H: objednávacie číslo
1052 9705
maximálne dynamické zat’aženie snímača ≤ 10g ≈ 100 m/s2
Prípojka snímača
Pri pripojení snímača na menič bezpodmienečne dodržujte pokyny uvedené v návode
na obsluhu príslušného meniča!
•
Maximálna dĺžka vedenia (menič - snímač):
– 100 m pri mernej kapacite ≤ 120 nF/km
•
Prierez žíl: 0,20...0,5 mm2
•
Používajte tienené vedenia s párovo skrútenými žilami (výnimka: vedenia pre
snímače HTL) veľkoplošne odtienené z obidvoch strán:
– pri snímači v káblovej spojke alebo v zástrčke snímača
– pri meniči na elektronickej tieniacej svorke alebo na kryte subzástrčky D
•
26
Kábel snímača ukladajte priestorovo oddelene od výkonových káblov s odstupom
najmenej 200 mm.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Uvedenie do prevádzky
I
6
0
6
Uvedenie do prevádzky
6.1
Predpoklady na uvedenie do prevádzky
Pri uvádzaní do prevádzky prosím bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné
pokyny uvedené v kapitole 2!
Pred uvedením
do prevádzky sa
presvedčite, či:
•
je pohon nepoškodený a či nie je blokovaný,
•
po dlhšom skladovaní boli vykonané opatrenia podľa kapitoly "Prípravné práce",
•
boli správne zapojené všetky prípojky,
•
súhlasí smer otáčania motora/prevodového motora
– (otáčanie motora doprava: U, V, W podľa L1, L2, L3),
Počas uvádzania
do prevádzky sa
presvedčite, či:
•
sú správne nainštalované všetky ochranné kryty,
•
sú všetky ochranné zariadenia motora aktívne a či sú nastavené na menovitý prúd
motora,
•
je pri pohone zdvihu použité spätné ručné odbrzďovanie brzdy,
•
neexistuje nijaké ďalšie potenciálne nebezpečenstvo.
•
motor bezchybne beží (bez pret’ažovania, kolísania otáčok, nadmerného hluku
a pod.),
•
je nastavený správny brzdný moment v súlade s príslušným spôsobom použitia
(→ kap. "Technické údaje"),
•
V prípade problémov (→ kap. "Prevádzkové poruchy").
Pri brzdových motoroch so spätným ručným odbrzďovaním brzdy treba po
uvedení do prevádzky odmontovat’ ručnú páku! Na uloženie páky slúži držiak na
vonkajšej strane motora.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
27
I
6
Uvedenie do prevádzky
0
6.2
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzáverom spätného chodu
9
8
5
3
4
2
1
X
7
10
6
50447AXX
Rozmer "x" po
montáži
Motor
Rozmer "x" po montáži
DT71/DT80
6,7 mm
DT(E)90/DV(E)100
9,0 mm
DV(E)112/132S
9,0 mm
DV(E)132M - 160M
11,0 mm
DV(E)160L - 225
11,0 mm
DV250 - 280
13,5 mm
Nesmie dôjst’ k rozbehu motora v uzavretom smere (dodržujte polohu fáz pri
zapojení). Pri montáži motora na prevodovku berte ohľad na smer otáčania koncového
hriadeľa a počet prevodových stupňov. Pre kontrolu je možné uzáver spätného chodu
jeden raz vyskúšat’ v uzavretom smere pri polovičnom napätí motora:
1. Motor odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
2. Snímte veko ventilátora (1) a ventilátor (2), odstráňte valcové skrutky (3).
3. Odstráňte V-krúžok (4) a tesniacu prírubu s plsteným krúžkom (5) (mazací tuk
uschovajte na ďalšie použitie).
4. Odstráňte poistnú podložku (6) (neplatí pre DT71/80), pri DV132M-160M odstráňte
tiež vyrovnávaciu podložku (10).
5. Unášač (8) a ret’az zvieracieho telesa (9) kompletne stiahnite cez závitové otvory (7),
otočte o 180° a znovu nasaďte.
6. Znovu doplňte mazací tuk.
7. Dôležité: ret’az voľnobehu nevystavujte tlaku ani rázom – riziko poškodenia
materiálu!
8. Počas nasadzovania – krátko pred preniknutím zvieracieho telesa do vonkajšieho
krúžku – otáčajte pomaly hriadeľom rotora v smere otáčania. Zvieracie teleso je
potom možné ľahšie zasunút’ do vonkajšieho krúžku.
9. Zostávajúce časti uzáveru spätného chodu namontujte podľa bodov 4 až 2
v opačnom poradí, dbajte na montážny rozmer "x" pre V-krúžok (4).
28
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Prevádzkové poruchy
7
Prevádzkové poruchy
7.1
Poruchy motora
Porucha
motor sa nerozbehne
motor sa nerozbehne alebo
sa rozbieha t’ažko
motor sa nerozbieha
v zapojení do hviezdy, ale
len v zapojení do
trojuholníka
Možná príčina
7
Náprava
prívodné káble sú prerušené
skontrolujte a prípadne opravte prípojky
brzda neodbrzďuje
→ kap. "Poruchy brzdy"
spálené poistky
vymeňte poistky
zopla ochrana motoru
skontrolujte správne nastavenie ochrany, prípadne
odstráňte chybu
ochrana motora nespína, porucha riadenia
prekontrolujte riadenie ochrany motora a prípadne
odstráňte chybu
motor je konštruovaný na zapojenie do
trojuholníka ale je zapojený do hviezdy
opravte zapojenie
napätie a frekvencia sa najmä pri spúšt’aní
výrazne líšia od požadovaných hodnôt
zabezpečte lepšie siet’ové parametre; prekontrolujte
prierez prívodov
nedostatočný krútiaci moment pri zapojení
do hviezdy
pokiaľ nie je spínací prúd pri zapojení do trojuholníka
príliš vysoký, zapínajte rovno do trojuholníka, v opačnom
prípade použite väčší motor alebo motor v osobitnom
vyhotovení (konzultácie)
porucha kontaktu v prepínači hviezda trojuholník
odstráňte poruchu
chybný smer otáčania
motor je chybne pripojený
vymeňte dve fázy
motor vrčí a má vysoký
odber prúdu
brzda neodbrzďuje
→ kap. "Poruchy brzdy"
chybné vinutie
motor treba opravit’ v odbornej dielni
rotor zadrháva
vypadávajú poistky,
prípadne okamžite spína
ochrana motora
skrat vo vedení
odstráňte skrat
skrat v motore
dajte chybu odstránit’ v odbornej dielni
káble sú chybne pripojené
opravte zapojenie
motor prebíja do kostry
dajte chybu odstránit’ v odbornej dielni
veľký pokles otáčok pri
zat’ažení
pret’aženie
zmerajte zát’až, prípadne použite väčší motor alebo
znížte zat’aženie
napät’ové straty
zväčšite prierez vedenia
motor sa príliš silno zahrieva
(zmerat’ teplotu)
pret’aženie
zmerajte zát’až, prípadne použite väčší motor alebo
znížte zat’aženie
nedostatočné chladenie
upravte prívod chladiaceho vzduchu, resp. uvoľnite
chladiace cesty, prípadne použite externý ventilátor
teplota okolia je príliš vysoká
dbajte na dodržanie predpísaného rozsahu teplôt
motor je zapojený do trojuholníka namiesto
predpokladaného zapojenia do hviezdy
opravte zapojenie
vedenie má chybný kontakt (chýba jedna
fáza)
opravte chybný kontakt
spálené poistky
nájdite a odstráňte príčinu; vymeňte poistky
siet’ové napätie sa líši o viac než 5 % od
menovitého napätia motora. Vyššie napätie
pôsobí nepriaznivo hlavne na
mnohopólové motory, pretože pri týchto
motoroch je prúd pri behu naprázdno i pri
normálnom napätí blízky menovitému
prúdu
prispôsobte motor napätiu v sieti
prekročená menovitá doba prevádzky
(S1 až S10, DIN 57530), napr. príliš častým
spínaním
prispôsobte menovitú dobu prevádzky požadovaným
prevádzkovým podmienkam; prípadne požiadajte
odborného pracovníka o určenie správneho pohonu
guľkové ložiská sú namáhané pnutím,
znečistené alebo poškodené
motor znovu ustavte, skontrolujte guľkové ložiská (→ kap.
"Prípustné typy ložísk"), prípadne ich namažte (→ kap.
"Tabuľka mazív pre valivé ložiská motorov SEW") alebo
vymeňte
vibrácie rotujúcich častí
odstráňte príčinu, resp. nevyváženost’
cudzorodé telesá v prívodoch chladiaceho
vzduchu
vyčistite prívody chladiaceho vzduchu
príliš silný hluk
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
29
7
Prevádzkové poruchy
7.2
Poruchy brzdy
Porucha
Možná príčina
Náprava
brzda neodbrzďuje
chybné napätie na riadiacom zariadení brzdy
pripojte správne napätie
výpadok riadiaceho zariadenia brzdy
vymeňte ovládanie brzdy, prekontrolujte vnútorný odpor
a izoláciu brzdovej cievky, prekontrolujte spínacie
zariadenie
kvôli opotrebovanému brzdovému obloženiu
bola prekročená maximálna prípustná veľkost’
pracovnej vzduchovej medzery
zmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
úbytok napätia vo vedení > 10 %
zabezpečte správne pripojovacie napätie; prekontrolujte
prierez káblov
nedostatočné chladenie, brzda je príliš
horúca
vymeňte brzdový usmerňovač BG za typ BGE
skrat vo vinutí alebo v telese brzdovej cievky
brzdu a ovládacie zariadenie brzdy kompletne vymeňte
(odborná dielňa), prekontrolujte spínacie prístroje
chybne nastavená pracovná vzduchová
medzera
zmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
motor nebrzdí
opotrebované brzdové obloženie
vymeňte celé brzdové obloženie
chybný brzdný moment
upravte brzdný moment (→ kap. "Technické údaje")
• zmenou druhu a počtu brzdových pružín
• brzda BMG 05: namontovaním konštrukčne
rovnakého telesa cievky brzdy BMG 1
• brzda BMG 2: namontovaním konštrukčne rovnakého
telesa cievky brzdy BMG 4
len BM(G): pracovná vzduchová medzera je
taká veľká, že sa nastavovacie matice
dotýkajú dorazov
nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
len BR03, BM(G): zariadenie na ručné
odbrzdenie nie je správne nastavené
správne nastavte nastavovacie matice
brzda účinkuje
s oneskorením
brzda je pripojená na strane striedavého
napätia
pripojte brzdu na stranu jednosmerného a striedavého
napätia (napr. BSR); dodržujte schému zapojenia
neobvyklé zvuky v oblasti
brzdy
opotrebenie ozubenia trhavým rozbehom
prekontrolujte projektovú dokumentáciu
kyvné momenty vplyvom chybne
nastaveného frekvenčného meniča
prekontrolujte/opravte nastavenie frekvenčného meniča
v súlade s návodom na obsluhu
7.3
Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom
Pri prevádzke motora s frekvenčným meničom sa môžu tiež vyskytnút’ príznaky
popísané v kapitole "Poruchy motora". Význam týchto problémov a pokyny na ich
riešenie nájdete v návode na použitie frekvenčného meniča.
Oddelenie služieb
zákazníkom
30
Ak budete potrebovat’ pomoc nášho oddelenia služieb zákazníkom, prosíme Vás
o uvedenie nasledujúcich údajov:
• údaje na výkonovom štítku (úplné)
• druh a rozsah poruchy
• čas a okolnosti vzniku poruchy
• pravdepodobná príčina
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Kontrola / údržba
8
8.1
Kontrola / údržba
•
Používajte len originálne náhradné diely podľa príslušných platných zoznamov
dielov!
•
Pri výmene brzdovej cievky je vždy potrebné vymenit’ aj ovládanie brzdy!
•
Motory sa môžu pri prevádzke silno zahriat’ – nebezpečenstvo popálenia!
•
Zaistite alebo spust’te pohon zdvíhacieho zariadenia (nebezpečenstvo zrútenia).
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
Intervaly údržby a kontroly
Zariadenie/čast’ zariadenia
Brzda
• BMG02
• BR03
• BMG05-8
• BM15-62
• BMG61/122 bez nadstavby
pre snímač
Brzda
• BMG02
• BR03
• BMG05-8
• BM15-62
• BMG61/122 s nadstavbou pre
snímač
Časový interval
•
Pri použití pracovnej brzdy:
najmenej každých 3 000 prevádzkových
hodín1)
•
Pri použití zastavovacej brzdy:
podľa zat’aženia každé 2 až 4 roky1)
Motor
•
Každých 10 000 prevádzkových hodín
Čo treba vykonat’?
Prekontrolujte brzdu.
• Zmerajte hrúbku nosiča brzdového
obloženia.
• Prekontrolujte nosič brzdového
obloženia, brzdové obloženie.
• Zmerajte, resp. nastavte pracovnú
vzduchovú medzeru.
• Prítlačný kotúč.
• Unášač/ozubenie.
• Tlakové krúžky.
Prekontrolujte brzdu.
• Odsajte zvyšky opotrebovaného
obloženia.
• Okrem BMG61/122 s nadstavbou pre
snímač: prekontrolujte spínacie kontakty
a prípadne ich vymeňte (napr. pri
opálení).
• Zmerajte veľkost’ pracovnej vzduchovej
medzery.
• BMG61/122 s nadstavbou pre snímač:
servisné práce smie vykonávat’ len firma
SEW-EURODRIVE!
Prekontrolujte motor.
• Prekontrolujte guľkové ložiská, prípadne
ich vymeňte.
• Vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa.
Vyčistite prívody chladiaceho vzduchu.
Motor s uzáverom spätného
chodu
•
Vymeňte olej v uzávere spätného chodu.
Tachogenerátor
•
Kontrola / údržba v súlade s príslušným
návodom na použitie.
•
Opravte, resp. obnovte povrchový
ochranný náter proti korózii.
Pohon
8
•
rôzny
(v závislosti od vonkajších vplyvov)
1) Limit opotrebenia je ovplyvňovaný mnohými faktormi a môže byt’ krátky. Potrebné intervaly kontroly/údržby musia byt’ individuálne
stanovené výrobcom zariadenia podľa projektových podkladov (napr. Prax pri projektovaní pohonov, zväzok 4).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
31
8
Kontrola / údržba
8.2
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
Demontáž inkrementálneho snímača (kódovača) EV1. / snímača absolútnych hodnôt AV1.
703 234 369 251 232
369
234
361
361
EV1.
EV1.
220
220
AV1.
AV1.
236
233
366
251
232
550
236 366 233
51322XX
demontáž EV1. / AV1. pri motoroch do konštrukčnej
veľkosti 225
51324AXX
demontáž EV1. / AV1. pri motoroch od konštrukčnej
veľkosti 250
Legenda
220 Snímač
236 Medzipríruba
369 Krycí plech
232 Valcová skrutka
251 Upínací kotúč
550 Brzda
233 Spojka
361 Krycie veko / Veko
ventilátora
703 Skrutka so
šest’hrannou hlavou
234 Skrutka so šest’hrannou
hlavou
366 Valcová skrutka
•
Demontujte krycie veko, resp. veko ventilátora (361). V prípade, že je použitý externý
ventilátor, najprv ho odmontujte.
•
Povoľte valcovú skrutku (366) na medziprírube a snímte krycí plech (369).
•
Povoľte spoj zvieracích nábojov spojky.
•
Povoľte valcové skrutky (232) a upínací kotúč (251) vytočte von.
•
Snímte snímač (220) spoločne so spojkou (233).
•
Po demontáži skrutiek (234) snímte medziprírubu (236).
Upozornenie:
Pri opätovnej montáži dbajte na to, aby hádzavost’ konca hriadeľa nebola väčšia než
0,05 mm.
32
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
Demontáž inkrementálneho snímača (kódovača) ES1. /ES2. /EH1.
1
733
367
220
361
2
3
EH1.
ES1. / ES2.
51341AXX
Legenda
ES1. /ES2.
EH1.
220 Snímač
361 Krycie veko
367 Upevňovacia skrutka
733 Upevňovacia skrutka momentovej vzpery
•
Demontujte krycie veko (361).
•
Povoľte upevňovacie skrutky (733) momentovej vzpery.
•
Otvorte skrutkovací kryt na zadnej strane kódovača (220).
•
Centrálnu upevňovaciu skrutku (367) otvorte o cca 2-3 otáčky a povoľte kónus
ľahkým úderom na hlavu skrutky. Potom vytočte upevňovacie skrutky a snímte
kódovač.
•
Vyskrutkujte centrálne upevňovacie skrutky [3] a snímte kódovač.
Upozornenie:
Pri opätovnej montáži:
– čap snímača [1], resp. koniec hriadeľa [2] natrite prostriedkom Noco-Fluid®
– centrálnu upevňovaciu skrutku (367) dotiahnite momentom 2,9 Nm
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
33
8
Kontrola / údržba
Demontáž približovacieho snímača NV1. /NV2.
3.5
01114CXX
Pozor!Vrtuľa ventilátora musí byt’ bezpodmienečne v pokojovej polohe!
•
Snímte zástrčku.
•
Snímte kryt ventilátora vrátane NV1. /NV2., zabráňte pretočeniu, aby nedošlo
k poškodeniu iniciátora.
•
Ak bol montážny blok krytu ventilátora demontovaný alebo ak sa uvoľnil, pri
opätovnej montáži bezpodmienečne dodržte:
Spínacia plocha iniciátora musí byt’ nastavená do vzdialenosti 3,5 mm od
prizmatickej hrany (→ horný obr.).
34
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
8.3
Kontrola a údržba motora
Príklad: motor DFT90
10
11 12
9
6
4
1
2
7
8
5
3
15
20
19
18
17
16
14
13
50922AXX
Legenda
1 Poistný krúžok
8 Poistný krúžok
15 Skrutka so šest’hrannou
hlavou
2 Ochranný kotúč
9 Rotor
16 V-krúžok
3 Hriadeľový tesniaci krúžok
10 Krúžok Nilos
17 Ventilátor
4 Uzavieracia skrutka
11 Guľkové ložisko
18 Poistný krúžok
5 Ložiskový (prírubový) štít A
12 Dištančná podložka
19 Veko ventilátora
6 Poistný krúžok
13 Stator
20 Skrutka krytu
7 Guľkové ložisko
14 Štít ložiska B
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
35
8
Kontrola / údržba
Priebeh
Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
1. Ak je použitý externý ventilátor a snímač, demontujte ich (→ kap. "Prípravné práce
pri údržbe motora a brzdy").
2. Demontujte veko príruby resp. ventilátora (19) a ventilátor (17).
3. Demontujte skrutky so šest’hrannou hlavou (15) z ložiskových štítov A (5) a B (14),
stator (13) oddeľte od ložiskového štítu A.
4. Pri motoroch s brzdou BM/BMG:
– Otvorte veko svorkovej skrine, odpojte brzdové káble od usmerňovača.
– Ložiskový štít B s brzdou odtlačte od statora a opatrne snímte (brzdový kábel
prípadne pripevnite drôtom).
– Stator vytiahnite o 3-4 cm.
5. Pri motoroch s brzdou BMG02, BR03:
– Brzdu vrátane odbrzďovacieho strmeňa (pri vyhotovení s ručným odbrzďovaním)
kompletne odmontujte.
6. Vizuálna kontrola: je vo vnútri statora vlhkost’ alebo prevodový olej?
– Pokiaľ nie, pokračujte krokom 9.
– Pokiaľ je vnútri vlhkost’, pokračujte krokom 7.
– Pokiaľ je vnútri prevodový olej, nechajte motor opravit’ v odborné dielni.
7. Pokiaľ je vnútri statora vlhkost’:
– Pri prevodových motoroch: odmontujte motor od prevodovky.
– Pri motoroch bez prevodovky: odmontujte prírubu A.
– Vyberte rotor (9).
8. Vinutie očistite, vysušte a elektricky preskúšajte (→ kap. "Prípravné práce").
9. Vymeňte guľkové ložiská (7, 11) (len za prípustné typy ložísk → kap. "Prípustné typy
ložísk").
10.Vymeňte hriadeľový tesniaci krúžok (3) v ložiskovom štíte A.
11.Statorové sedlo znovu utesnite a V-krúžok, resp. labyrintové tesnenie (DR63)
namažte.
12.Namontujte motor, brzdu atď.
13.Potom preskúšajte prevodovku (→ návod na obsluhu prevodovky).
Mazanie uzáveru
spätného chodu
36
Uzáver spätného chodu je z výroby namazaný antikoróznym tekutým mazadlom
Mobil LBZ. Pokiaľ chcete použit’ iné mazadlo, musí zodpovedat’ triede NLGI 00/000
s viskozitou základného oleja 42 mm2/s pri 40 °C na báze lithia a minerálnych olejov.
Teplotný rozsah je od –50 °C do +90 °C. Potrebné množstvo mazadla je uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Typ motora
71/80
90/100
112/132S
132M-160M
160L...225
250/280
Množstvo
mazadla [g]
9
15
15
20
45
80
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
8.4
Kontrola a údržba brzdy BMG02
Meranie hrúbky
nosičov
brzdového
obloženia,
výmena brzdy
BMG02
Stav nosičov brzdového obloženia sa zist’uje meraním ich hrúbky. Po dosiahnutí
minimálnej hrúbky nosičov brzdového obloženia treba brzdu BMG02 vymenit’
(→ nasledujúci obrázok). Pracovnú vzduchovú medzeru nie je možné nastavit’.
1
2
d
5 4
3
50345AXX
1. Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
2. Vyskrutkujte ručnú páku (1) (pri vyhotovení s ručným odbrzďovaním) a demontujte
veko ventilátora a ventilátor.
3. Povoľte skrutky (2) a brzdu vrátane odbrzďovacieho strmeňa (pri vyhotovení
s ručným odbrzďovaním) kompletne odmontujte.
4. Zmerajte hrúbku "d" nosiča brzdového obloženia (3):
Brzda
Typ
BMG02
Hrúbka "d" nosiča brzdového obloženia [mm]
Max. brzdný moment
max.
min.
[Nm]
6
5,4
5,6
0,8
1,2
5. Ak nosič brzdového obloženia dosiahol minimálnu hrúbku, treba brzdu
kompletne vymenit’.
6. Brzdu kompletne nasaďte na motor:
– Dbajte na to, aby ozubenie nosiča brzdového obloženia (4) zasahovalo do
ozubenia unášača (5).
– Elektrické prepojovacie káble brzdy veďte ložiskovým štítkom B a vnútrajškom
motora do svorkovej skrine.
7. Pomocou skrutiek (2) brzdu opät’ namontujte na ložiskový štít B.
8. Opät’ namontujte ventilátor a kryt ventilátora a priskrutkujte ručnú páku (1) (pri
vyhotovení s ručným odbrzďovaním).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
37
8
Kontrola / údržba
8.5
Kontrola a údržba brzdy BR03
13
12
14
11
10
16 15
9
17
18
8
7
12
6
4
2
5
3
1
5
50067AXX
Legenda
38
1 Unášač
7 Nosič brzdového obloženia
13 Ručná páka
2 Spona
8 Prítlačný kotúč so závrtnou
skrutkou
14 Odbrzďovací strmeň
3 Poistný krúžok
9 Tlmiaci plech
15 Tesniaci krúžok
4 Trecí plech
10 Brzdové pružiny
16 Poistná matica
5 Skrutka
11 Teleso cievky
17 Kužeľová pružina
6 Vodiaci krúžok
12 Skrutka
18 Utesnenie
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
Kontrola
brzdy BR03,
meranie
pracovnej
vzduchovej
medzery
Pracovná vzduchová medzera nie je nastaviteľná a merat’ sa môže len prostredníctvom
zdvihu prítlačného kotúča pri odbrzďovaní.
1. Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
2. Vyskrutkujte ručnú páku (13) (pri vyhotovení s ručným odbrzďovaním) a demontujte
veko ventilátora a ventilátor.
3. Demontujte poistné matice (16) a pri ručnom odbrzďovaní vyberte kužeľové
pružiny (17) a odbrzďovací strmeň (14).
X
4. V pokojovom stave brzdy zmerajte vzdialenost’ x (→ nasledujúci obrázok):
50066AXX
– od konca závrtnej skrutky na prítlačnom kotúči (8) k telesu cievky (11).
5. Brzdu elektricky odbrzdite.
6. Zmerajte vzdialenost’ x v odbrzdenom stave brzdy:
– od konca závrtnej skrutky na prítlačnom kotúči (8) k telesu cievky (11).
7. Hodnota rozdielu zodpovedá pracovnej vzduchovej medzere, t. j. zdvihu kotúča
kotvy (18):
– V prípade, že je pracovná vzduchová medzera ≤ 0,8 mm, znovu namontujte
kužeľové pružiny (17), odbrzďovací strmeň (14) a poistné matice (16).
– Ak je pracovná vzduchová medzera ≥ 0,8 mm, treba brzdu kompletne vymenit’.
– Pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu s medzi kužeľovými
pružinami (stlačenými na doraz) a nastavovacími maticami (→ nasledujúci
obrázok).
s
01111BXX
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BR03
2
Dôležité: pozdĺžna vôľa s je potrebná na to, aby sa pri opotrebení brzdového
obloženia mohol prítlačný kotúč posunút’. V opačnom prípade by nemohlo byt’
zaručené bezpečné brzdenie.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
39
8
Kontrola / údržba
8. Demontované diely opät’ namontujte. Novú brzdu (pokiaľ bola pracovná vzduchová
medzera ≥ 0,8 mm) kompletne nasuňte na motor (→ nasledujúci obrázok).
– Dbajte na to, aby ozubenie nosiča brzdového obloženia zasahovalo do ozubenia
unášača a aby zástrčka na strane motora zodpovedala zásuvke na strane brzdy.
50175AXX
Zmena brzdného
momentu brzdy
BR03
Brzdný moment je možné stupňovito menit’ (→ kap. "Spínacia práca, pracovná
vzduchová medzera, brzdné momenty brzdy BR03, BMG05-8")
•
použitím rôznych brzdových pružín,
•
zmenou počtu brzdových pružín.
1. Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
2. Vyskrutkujte ručnú páku (13) (pri vyhotovení s ručným odbrzďovaním) a demontujte
veko ventilátora a ventilátor.
3. Povoľte skrutky (12) a brzdu vrátane odbrzďovacieho strmeňa (pri vyhotovení
s ručným odbrzďovaním) kompletne odmontujte.
4. Povoľte skrutky (5) a snímte vodiaci krúžok (6) s trecím plechom (4), nosičom
brzdového obloženia (7), prítlačným kotúčom (8) a tlmiacim plechom (9).
5. Brzdové pružiny (10) vyberte z telesa cievky (11) a vymeňte ich za nové.
6. Nové brzdové pružiny symetricky usporiadajte.
7. Tlmiaci plech (9) zasuňte medzi dve závrtné skrutky na prítlačnom kotúči (8) tak, aby
vytvarovanie smerovalo vydutou stranou ku kotúču.
8. Prítlačný kotúč (8):
– Položte spoločne s tlmiacim plechom (9) na brzdové pružiny (10).
– Závrtné skrutky na prítlačnom kotúči (8) vložte do otvorov v telese cievky (6),
dbajte pritom na správnu polohu prítlačného kotúča.
9. Nosič brzdového obloženia (7) priložte rovnou stranou na prítlačný kotúč (8).
Upozornenie: Obloženie nesmie príst’ do styku s tukom alebo olejom!
10.Vodiaci krúžok (6) s trecím plechom (4) položte na nosič brzdového obloženia (7),
stlačte nadol a namontujte skrutky (5).
40
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
11.Pri vyhotovení s ručným odbrzďovaním:
– nasaďte kužeľové pružiny (17) a odbrzďovací strmeň (14), namontujte poistné
matice (16).
– Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu
s medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na doraz) a nastavovacími maticami
(→ nasledujúci obrázok).
s
01111BXX
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BR03
2
Dôležité: pozdĺžna vôľa s je potrebná na to, aby sa pri opotrebení brzdového
obloženia mohol prítlačný kotúč posunút’. V opačnom prípade by nemohlo byt’
zaručené bezpečné brzdenie.
12.Brzdu opät’ kompletne nasuňte na motor (→ nasledujúci obrázok):
– Dbajte na to, aby ozubenie nosiča brzdového obloženia zasahovalo do ozubenia
unášača a aby zástrčka na strane motora zodpovedala zásuvke na strane brzdy.
50175AXX
13.Opät’ namontujte ventilátor a kryt ventilátora a priskrutkujte ručnú páku (10) (pri
vyhotovení s ručným odbrzďovaním).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
41
8
Kontrola / údržba
8.6
Kontrola a údržba brzdy BM15-62/BMG05-8/BMG61/122
Brzdy BMG61 / BMG122 s nadstavbou pre snímač sa používajú len ako
zastavovacie brzdy. Servisné práce smie vykonávat’ len firma SEW-EURODRIVE.
Brzda BM(G)05-15
9
8
6
7
5
2
3
4
1
22
21
e
10
20
b
c
19
a
16
17
18
15
11
12
13
14
50923AXX
42
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
Brzda BM30-62, BMG61/122
10
e
d
20
a
19
17
15
12
13
18
16
14
11
8
7b
7
6
2
3
5
1a
50920AXX
Legenda
1
Motor so štítom brzdového
ložiska
1a len BMG61/122:
Medzipríruba
2 Unášač
3 Poistný krúžok
4 Antikorový krúžok (len BMG)
5 Tesniaci pás
6 Prstencová pružina
7 Nosič brzdového obloženia
7b len BM 32, 62:
Brzdová lamela, prstencová
pružina
Nosič brzdového obloženia
8
9
10a
10b
10c
10d
10e
11
12
13
Prítlačný kotúč
14 Špirálový upínací kolík
Tlmiaci kotúč (len BMG)
Závrtná skrutka (3x)
Protipružina
Tlakový krúžok
Nastavovacia objímka
Šest’hranná matica
Brzdová pružina
Teleso cievky
pri BMG: Tesnenie
pri BM: V-krúžok
15
16
17
18
19
20
21
22
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Ručná odbrzďovacia páka
Závrtná skrutka (2x)
Kužeľová pružina
Nastavovacia matica
Ventilátor
Poistný krúžok
Veko ventilátora
Skrutka krytu
43
8
Kontrola / údržba
Nastavenie pracovnej vzduchovej medzery pri brzdách BMG05-8/BM15-62 a BMG61/122 bez
nadstavby pre snímač
1. Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
2. Demontujte:
– pokiaľ sú namontované - externý ventilátor, počítadlá/snímače impulzov
(→ kap. "Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy"),
– veko príruby, resp. ventilátora (21).
3. Odsuňte tesniaci pás (5).
– V prípade potreby predtým povoľte objímku.
– Odsajte zvyšky opotrebovaného obloženia.
4. Zmerajte hrúbku nosiča brzdového obloženia (7, 7b):
Pokiaľ je nameraná hrúbka
– ≤ 9 mm pri motoroch do konštrukčnej veľkosti 100,
– ≤ 10 mm pri motoroch od konštrukčnej veľkosti 112,
– ≤ 12 mm pri motoroch od konštrukčnej veľkosti 250.
Vymeňte nosič brzdového obloženia (→ odstavec "Výmena nosiča brzdového
obloženia pri brzdách BMG 05-8, BM 15-62"), inak
5. Pri BM30-62/BMG61/122 bez nadstavby pre snímač:
Nastavovaciu objímku (10d) povoľte otáčaním v smere ložiskového štítu.
6. Zmerajte pracovnú vzduchovú medzeru A (→ nasledujúci obrázok)
(škárovou mierkou na troch rôznych miestach po 120°)
– pri type BM medzi prítlačným kotúčom (8) a telesom cievky (12),
– pri type BMG medzi prítlačným kotúčom (8) a tlmiacim kotúčom (9).
7. Dotiahnite šest’hrannú maticu (10e)
– kým nie je pracovná vzduchová medzera správne nastavená (→ kap. "Technické
údaje")
– pri BM 30-62 kým nie je veľkost’ pracovnej vzduchovej medzery rovná 0,25 mm.
8. Pri BM30-62/BMG61/122 bez nadstavby pre snímač:
dotiahnite nastavovacie objímky
– proti telesu cievky,
– kým nie je pracovná vzduchová medzera správne nastavená (→ kap. "Technické
údaje").
9. Nasaďte tesniaci pás, znovu namontujte demontované diely.
A
.
01957AXX
44
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
8
Kontrola / údržba
Výmena nosiča brzdového obloženia pri brzdách BMG05-8 / BM15-62 / BMG61/122 bez nadstavby pre
snímač
Pri výmene nosiča brzdového obloženia (pri BMG05-4 ≤ 9 mm; pri BMG62 ≤ 10 mm;
pri BMG61/122 ≤ 12 mm) skontrolujte aj ostatné demontované súčasti a v prípade
potreby ich vymeňte.
1. Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
2. Demontujte:
– ak sú namontované - externý ventilátor, počítadlá/snímače impulzov (→ kap.
"Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy"),
– snímte veko príruby, resp. ventilátora (21), poistný krúžok (20) a ventilátor (19).
3. Odstráňte tesniaci pás (5), demontujte ručné odbrzdenie:
– nastavovacie matice (18), kužeľové pružiny (17), závrtné skrutky (16),
odbrzďovaciu páku (15), špirálový upínací kolík (14).
4. Povoľte šest’hranné matice (10e), opatrne stiahnite teleso cievky (12) (pozor na
brzdový kábel!), vyberte (11) brzdové pružiny.
5. Vymontujte brzdový kábel (9), prítlačný kotúč (8) a nosič brzdového obloženia (7,
7b), vyčistite súčasti brzdy.
6. Namontujte nový nosič brzdového obloženia.
7. Súčasti brzdy znovu namontujte.
– Okrem montáže tesniaceho pásu, ventilátora a ventilátorového veka nastavte
pracovnú vzduchovú medzeru (→ odstavec "Kontrola brzdy BMG 05-8, BM 30-62,
nastavenie pracovnej vzduchovej medzery", body 5 až 8).
8. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu
s medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na doraz) a nastavovacími maticami
(→ nasledujúci obrázok).
s
01111BXX
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BMG05-1
1,5
BM15-62, BMG2-8, BMG61/122
2
Dôležité: táto pozdĺžna vôľa s je potrebná na to, aby sa pri opotrebení
brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč posunút’. V opačnom prípade by
nemohlo byt’ zaručené bezpečné brzdenie.
9. Nasaďte tesniaci pás, znovu namontujte demontované diely.
Upozornenie
•
Pokiaľ je pri manipulácii so závitovým kolíkom cítit’ odpor, pevné ručné odbrzdenie
(typ HF) je už odbrzdené.
•
Spätné ručné odbrzdenie (typ HR) je možné odbrzdit’ len silou ruky.
Pozor: Pri brzdových motoroch so spätným ručným odbrzďovaním brzdy treba
po uvedení do prevádzky/vykonaní údržby bezpodmienečne odmontovat’ ručnú
páku! Na uloženie páky slúži držiak na vonkajšej strane motora.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
45
8
Kontrola / údržba
Zmena brzdného
momentu bŕzd
BMG05-122,
BM15-62
Brzdný moment je možné stupňovito menit’ (→ kap. "Technické údaje")
•
použitím rôznych brzdových pružín,
•
zmenou počtu brzdových pružín
•
výmenou telesa cievky:
– BMG05: ak nie je maximálny brzdný moment dostatočný pre príslušný spôsob
použitia, musí byt’ kvôli bezpečnému brzdeniu namontované teleso cievky (12)
konštrukčne rovnakej brzdy BMG1.
– BMG2: ak nie je maximálny brzdný moment dostatočný pre príslušný spôsob
použitia, musí kvôli bezpečnému brzdeniu namontované teleso cievky (12)
konštrukčne rovnakej brzdy BMG4.
1. Motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
2. Demontujte:
– ak sú namontované - externý ventilátor, počítadlá / snímače impulzov
(→ kap. "Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy").
– Snímte veko príruby, resp. ventilátora (21), poistný krúžok (20) a ventilátor (19).
3. Odstráňte tesniaci pás (5), demontujte ručné odbrzdenie:
– nastavovacie matice (18), kužeľové pružiny (17), závrtné skrutky (16),
odbrzďovaciu páku (15), špirálový upínací kolík (14).
4. Povoľte šest’hranné matice (10e), stiahnite teleso cievky (12)
– o cca 50 mm (pozor na brzdový kábel!).
5. Vymeňte, resp. doplňte brzdové pružiny (11).
– Brzdové pružiny symetricky usporiadajte.
6. Súčasti brzdy znovu namontujte.
– Okrem montáže tesniaceho pásu, ventilátora a veka ventilátora nastavte
pracovnú vzduchovú medzeru (→ kap. "Nastavenie pracovnej vzduchovej
medzery", body 5 až 8).
7. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu
s medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na doraz) a nastavovacími maticami
(→ nasledujúci obrázok).
s
01111BXX
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BMG05-1
1,5
BMG2-8, BMG61/122, BM15-62
2
Dôležité: táto pozdĺžna vôľa s je potrebná na to, aby sa pri opotrebení
brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč posunút’. V opačnom prípade by
nemohlo byt’ zaručené bezpečné brzdenie.
8. Nasaďte tesniaci pás, znovu namontujte demontované diely.
Upozornenie:
46
Pri opakovanej demontáži vymeňte nastavovacie matice (18) a šest’hranné matice (10e)!
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
9
Technické údaje
9.1
Spínacia práca, brzdné momenty brzdy BMG02
Brzda
Typ
BMG02
9.2
Pre motor veľkosti
Spínacia práca
v rámci jedného
intervalu údržby
DT56
ET56
Hrúbka nosiča
brzdového
obloženia [mm]
i
f
n
9
P Hz
Brzdný moment
[106 J]
max.
min
[Nm]
30
6
5,6
5,4
1,2
0,8
Údaje pre objednávku výmeny brzdy BMG02
Brzda
Typ
Napätie
Brzdný moment
[VJS]
[Nm]
0,8
0574 319 2
1,2
0574 323 0
0,8
0574 327 3
1,2
0574 331 1
Napätie
Brzdný moment
Predmetové číslo brzdy
[VST]
[Nm]
BMG02
24
BMG02/HR
24
Brzda
Typ
230
BMG02
400
460/500
230
BMG02/HR
Predmetové číslo brzdy
400
460/500
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
0,8
0574 320 6
1,2
0574 324 9
0,8
0574 321 4
1,2
0574 325 7
0,8
0574 322 2
1,2
0574 326 5
0,8
0574 328 1
1,2
0574 332 X
0,8
0574 329 X
1,2
0574 333 8
0,8
0574 330 3
1,2
0574 334 6
47
kVA
9
i
f
n
Technické údaje
P Hz
9.3
Spínacia práca, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty brzdy BR03,
BMG05-8
Typ brzdy
Pre
Veľkost’
motora
Spínacia
práca
v rámci
jedného
intervalu
údržby
[106 J]
BR03
BMG052)
BMG1
63
71
80
Pracovná vzduchová
medzera
[mm]
min.1)
BMG23)
BMG4
BMG8
100
112M
132S
Brzdný
moment
Druh a počet pružín
Objednávacie čísla
pružín
max.
[Nm]
normálne
červené
normálne
červené
0,8
3,2
2,4
1,6
0,8
6
4
3
-
2
6
185 815 7
185 873 4
5,0
4,0
2,5
1,6
1,2
3
2
-
2
6
4
3
135 017 X
135 018 X
10
7,5
6,0
6
4
3
2
3
20
16
10
6,6
5,0
3
2
-
2
6
4
3
135 150 8
135 151 6
260
40
30
24
6
4
3
2
3
600
75
55
45
37
30
19
12.6
9,5
6
4
3
3
2
-
2
3
2
6
4
3
184 845 3
135 570 8
200
-
120
120
0,25
90
100
Nastavenie brzdných momentov
0,6
260
0,3
1,2
1) Pri skúške pracovnej vzduchovej medzery dbajte na to, že po skúšobnej prevádzke môžu na základe tolerancií rovnobežnosti nosiča
brzdového obloženia vzniknút’ odchýlky vo výške ± 0,15 mm.
2) BMG05: V prípade, že nedôjde k dosiahnutiu maximálneho brzdného momentu (5 Nm), je možné namontovat’ teleso cievky
brzdy BMG1.
3) BMG2: V prípade, že nedôjde k dosiahnutiu maximálneho brzdného momentu (20 Nm), je možné namontovat’ teleso cievky
brzdy BMG1.
48
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
9.4
i
f
n
9
P Hz
Spínacia práca, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty brzdy
BM15 - 62, BMG61/122
Typ brzdy
Pre
Veľkost’
motora
Spínacia
práca
v rámci
jedného
intervalu
údržby
[106 J]
BM15
132M, ML
160M
1000
BM30
160L
180
1500
BM31
200
225
1500
BM322)
180
Pracovná vzduchová
medzera
[mm]
min.1)
0,3
200
225
Brzdný
moment
max.
1,2
1500
0,4
BM622)
Nastavenie brzdných momentov
1,2
1500
BMG61
0,3
250
280
BMG1222)
2500
1,2
0,4
Druh a počet pružín
Objednávacie čísla
pružín
[Nm]
normálne
červené
normálne
červené
150
125
100
75
50
35
25
6
4
3
3
-
2
3
6
4
3
184 486 5
184 487 3
300
250
200
150
125
100
75
50
8
6
4
4
2
-
2
4
4
8
6
4
136 998 9
136 999 7
300
250
200
150
100
4
2
-
4
8
6
4
600
500
400
300
250
200
150
100
8
6
4
4
2
-
2
4
4
8
6
4
136 998 9
136 999 7
600
500
400
300
200
8
6
4
4
-
2
4
8
1200
1000
800
600
400
8
6
4
4
-
2
4
8
186 838 1
186 839 X
1) Pri skúške pracovnej vzduchovej medzery dbajte na to, že po skúšobnej prevádzke môžu na základe tolerancií rovnobežnosti nosiča
brzdového obloženia vzniknút’ odchýlky vo výške ± 0,15 mm.
2) Dvojkotúčová brzda
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
49
kVA
9
i
9.5
f
n
Technické údaje
P Hz
Prevádzkový odber prúdu
Hodnoty prúdu IP(prídržný prúd) sú efektívnymi hodnotami. Pri meraniach používajte
výlučne zariadenia na meranie efektívnych hodnôt. Spínací prúd (prúd urýchľovača) IU
pôsobí len krátkodobo (max. 120 ms) pri odbrzďovaní brzdy alebo pri poklesoch napätia
pod 70 % menovitého napätia. Pri použití brzdového usmerňovača BG alebo pri
priamom pripojení jednosmerného napätia – oboje je možné len pri brzdách do
veľkosti BMG4 – nevzniká žiadny zvýšený spínací prúd.
Brzda BMG02,
BR03
BMG02
BR03
Veľkost’ motora
56
63
Max. brzdný moment [Nm]
1,2
3,2
Brzdný výkon [W]
25
25
-
4
Pomer spínacích prúdov IU/IP
Menovité napätie UM
VST
BMG02
BR03
VJS
IP
[AST]
IJ
[AJS]
IP
[AST]
IJ
[AJS]
24
-
0,72
-
0,72
24 (23-26)
10
-
-
1,5
1,80
42 (40-45)
18
-
-
0,81
1,01
48 (46-50)
20
-
-
0,72
0,90
53 (51-56)
22
-
-
0,64
0,80
60 (57-63)
24
-
-
0,57
0,72
67 (64-70)
27
-
-
0,50
0,64
73 (71-78)
30
-
-
0,45
0,57
85 (79-87)
36
-
-
0,40
0,51
92 (88-98)
40
-
-
0,35
0,45
110 (99-110)
44
-
-
0,31
0,40
120 (111-123)
48
-
-
0,28
0,36
133 (124-138)
54
-
-
0,25
0,32
147 (139-154)
60
-
-
0,22
0,29
160 (155-173)
68
-
-
0,20
0,25
184 (174-193)
75
-
-
0,17
0,23
208 (194-217)
85
-
-
0,16
0,20
230 (218-243)
96
0,14
0,18
0,14
0,18
254 (244-273)
110
-
-
0,12
0,16
290 (274-306)
125
-
-
0,11
0,14
318 (307-343)
140
-
-
0,10
0,13
360 (344-379)
150
-
-
0,09
0,11
400 (380-431)
170
0,08
0,10
0,08
0,10
460 (432-500)
190
0,07
0,09
0,07
0,09
Legenda
50
IU
Prúd urýchľovača – krátkodobý spínací prúd
IP
Prídržný prúd – efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
IJ
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní menovitým napätím UM
UM
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
Brzda BMG 05 BMG 4
Veľkost’ motora
i
f
BMG 05
BMG 1
BMG 2
BMG 4
71/80
80
90/100
100
5
10
20
40
Brzdný výkon [W]
32
36
40
50
Pomer spínacích prúdov IU/IP
4
4
4
4
BMG 05
IP
[AST]
IJ
[AJS]
BMG 1
IP
[AST]
IJ
[AJS]
BMG 2
IP
[AST]
9
P Hz
Max. brzdný moment [Nm]
Menovité napätie UM
n
BMG 4
IJ
[AJS]
IP
[AST]
IJ
[AJS]
VST
VJS
24 (23-25)
10
2,0
3,3
2,4
3,7
-
-
-
-
42 (40-46)
18
1,14
1,74
1,37
1,94
1,46
2,25
1,80
2,80
48 (47-52)
20
1,02
1,55
1,22
1,73
1,30
2,00
1,60
2,50
56 (53-58)
24
0,90
1,38
1,09
1,54
1,16
1,77
1,43
2,20
60 (59-66)
27
0,81
1,23
0,97
1,37
1,03
1,58
1,27
2,00
73 (67-73)
30
0,72
1,10
0,86
1,23
0,92
1,41
1,14
1,76
77 (74-82)
33
0,64
0,98
0,77
1,09
0,82
1,25
1,00
1,57
88 (83-92)
36
0,57
0,87
0,69
0,97
0,73
1,12
0,90
1,40
97 (93-104)
40
0,51
0,78
0,61
0,87
0,65
1,00
0,80
1,25
110 (105-116)
48
0,45
0,69
0,54
0,77
0,58
0,90
0,72
1,11
125 (117-131)
52
0,40
0,62
0,48
0,69
0,52
0,80
0,64
1,00
139 (132-147)
60
0,36
0,55
0,43
0,61
0,46
0,70
0,57
0,88
153 (148-164)
66
0,32
0,49
0,39
0,55
0,41
0,63
0,51
0,79
175 (165-185)
72
0,29
0,44
0,34
0,49
0,37
0,56
0,45
0,70
200 (186-207)
80
0,26
0,39
0,31
0,43
0,33
0,50
0,40
0,62
230 (208-233)
96
0,23
0,35
0,27
0,39
0,29
0,44
0,36
0,56
240 (234-261)
110
0,20
0,31
0,24
0,35
0,26
0,40
0,32
0,50
290 (262-293)
117
0,18
0,28
0,22
0,31
0,23
0,35
0,29
0,44
318 (294-329)
125
0,16
0,25
0,19
0,27
0,21
0,31
0,25
0,39
346 (330-369)
147
0,14
0,22
0,17
0,24
0,18
0,28
0,23
0,35
400 (370-414)
167
0,13
0,20
0,15
0,22
0,16
0,25
0,20
0,31
440 (415-464)
185
0,11
0,17
0,14
0,19
0,15
0,22
0,18
0,28
500 (465-522)
208
0,10
0,15
0,12
0,17
0,13
0,20
0,16
0,25
24
1,38
1,54
1,77
2,20
Legenda
IU
Prúd urýchľovača – krátkodobý spínací prúd
IP
Prídržný prúd – efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
IJ
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
UJ
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
51
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
P Hz
Brzda BMG 8 BM 32/62
BMG 8
BM 15
BM 30/31; BM 32/62
112/132S
132M-160M
160L-225
Max. brzdný moment [Nm]
75
150
600
Brzdný výkon [W]
65
95
130
Pomer spínacích prúdov IU/IP
6,3
7,5
8,5
Menovité napätie UM
BMG 8
BM 15
BM 30/31; BM 32/62
VJS
IP
[AST]
IP
[AST]
IP
[AST]
24
2.771)
4,151)
5,001)
42 (40-46)
-
2,31
3,35
-
48 (47-52)
-
2,10
2-95
-
56 (53-58)
-
1,84
2,65
-
60 (59-66)
-
1,64
2,35
-
73 (67-73)
-
1,46
2,10
-
77 (74-82)
-
1,30
1,87
-
88 (83-92)
-
1,16
1,67
-
97 (93-104)
-
1,04
1,49
-
110 (105-116)
-
0,93
1,32
1,78
125 (117-131)
-
0,82
1,18
1,60
139 (132-147)
-
0,73
1,05
1,43
153 (148-164)
-
0,66
0,94
1,27
175 (165-185)
-
0,59
0,84
1,13
200 (186-207)
-
0,52
0,74
1,00
230 (208-233)
-
0,46
0,66
0,90
240 (234-261)
-
0,41
0,59
0,80
290 (262-293)
-
0,36
0,53
0,71
318 (294-329)
-
0.33
0.47
0.63
346 (330-369)
-
0,29
0,42
0,57
400 (370-414)
-
0,26
0,37
0,50
440 (415-464)
-
0,24
0,33
0,44
500 (465-522)
-
0,20
0,30
0,40
Veľkost’ motora
VST
1) Jednosmerný prúd pri pohone s BSG
Legenda
52
IP
Prídržný prúd – efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
IU
Prúd urýchľovača – krátkodobý spínací prúd
IJ
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
UM
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
Brzda BMG61,
BMG122
BMG61
Veľkost’ motora
i
f
n
9
P Hz
BMG122
250M...280S
Max. brzdný moment [Nm]
600
Brzdný výkon [W]
Pomer spínacích prúdov IU/IP
1200
200
6
Menovité napätie UM
BMG61/122
VST
IP
[AST]
208 (194-217)
1,50
230 (218-243)
1,35
254 (244-273)
1,20
290 (274-306)
1,10
318 (307-343)
1,00
360 (344-379)
0,85
400 (380-431)
0,75
460 (432-484)
0,65
500 (485-500)
0,60
Legenda
IU
Prúd urýchľovača – krátkodobý spínací prúd
IP
Prídržný prúd – efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
UM
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
53
kVA
9
i
9.6
f
n
Technické údaje
P Hz
Prípustné typy ložísk
Ložisko A
(trojfázový motor, brzdový motor)
Typ motora
DT56
DFR63
DT71-DT80
DT(E)90 - DV(E)100
DV(E)112 - 132S
DV(E)132M - 160M
DV(E)160L - 180L
DV(E)200 - 225
DV250 - 280
9.7
Prírubový
motor
6203-Z-J
6204-Z-J
6208-Z-J
Prevodový motor
6302-Z-J
6303-Z-J
6303-Z-J
6306-Z-J
6307-Z-J
6309-Z-J-C3
6312-Z-J-C3
6314-Z-J-C3
6316-Z-J-C3
Pätkový
motor
6204-Z-J
6208-Z-J
Ložisko B
(pätkový, prírubový, prevodový
motor)
Trojfázový motor Brzdový motor
6001-2RS-J
6001-2RS-J
6202-2C-J
6202-2RS-J-C3
6203-J
6203-RS-J-C3
6205-J-2Z
6205-RS-J-C3
6207-J-2Z
6207-RS-J-C3
6209-2Z-J-C3
6213-2Z-J-C3
6314-Z-J-C3
6315-Z-J-C3
Tabuľka mazív pre valivé ložiská motorov SEW
Valivé ložiská motorov sú z výroby naplnené mazacími tukmi uvedenými v nasledujúcej
tabuľke. SEW-EURODRIVE odporúča pri domazávaní vyplnit’ mazacím tukom vždy
jednu tretinu voľného priestoru medzi valivými elementami.
Ložiská s mazivami firmy Klüber sú konštruované ako uzavreté ložiská 2Z alebo 2RS.
Valivé ložiská
motorov
Teplota okolia
Výrobca
Typ
–25 °C ... +80 °C
Esso
Unirex EQ31)
+80 °C ... +100 °C
Klüber
Barrierta L55/22)
–45 °C ... +60 °C
Klüber
Asonic GHYF22)
1) minerálne mazivo (= ložisková vazelína na minerálnej báze)
2) syntetické mazivo (= ložisková vazelína na syntetickej báze)
54
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Index zmien
10
10
Index zmien
Oproti predchádzajúcemu vydaniu návodu na obsluhu trojfázových motorov (číslo
výtlačku: 10553509, vydanie 10/2002) boli vykonané nasledujúce doplnky a zmeny:
Všeobecne
•
Úsporné motory DTE / DVE a snímače EH1. boli zaradené do návodu na použitie.
Kapitola
Elektrická
inštalácia
•
Kapitola "Pripojenie motora" bola prepracovaná.
Uvedenie do
prevádzky
•
V kapitole "Zmena uzatváraného smeru pri motoroch s uzáverom spätného chodu"
boli úsporné motory zahrnuté do tabuľky.
Kapitola
Kontrola/Údržba
•
•
Kapitoly "Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy" a "Demontáž inkrementálneho
snímača (kódovača) ES1. / ES2. / EH1." boli prepracované.
Do tabuľky "Mazanie uzáveru spätného chodu" bol zaradený typ motora 250/280.
•
Tabuľka "Prípustné typy ložísk" bola prepracovaná.
Kapitola
Technické údaje
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
55
Index
Index
D
Demontáž približovacieho snímača NV1. /NV2. 33
Demontáž snímača ES1. / ES2. 33
Demontáž snímača EV1. / AV1H 32
Dlhodobé skladovanie motorov 9
E
Elektrická inštalácia 12
Externý ventilátor 23
I
Intervaly údržby a kontroly 31
J
Jednofázový motor ET56 16
K
Kontrola a údržba brzdy BM15-62, BMG05-122 42
Kontrola a údržba brzdy BMG02 37
Kontrola a údržba brzdy BR03 38
Kontrola a údržba motora 35
M
Mechanická inštalácia 9
montáže trojfázového motora 6
P
Prehľad snímačov 25
Prevádzkový odber prúdu 50
Prevádzkové poruchy brzdy 30
Prevádzkové poruchy motora 29
Pripojenie motora 14
Pripojenie motora cez konektor ASK1 20
Pripojenie motora cez konektor IS 16
Pripojenie motora cez konektory AS.. a AM.. 20
Prípustné typy ložísk 54
S
Snímač teploty TF 23
T
Tabuľka mazív pre valivé ložiská motorov 54
Technické údaje 47
Termostat vinutia TH 23
Tolerancia pri montážnych prácach 11
Typové označenie 7
Typový štítok 7
U
Uvedenie do prevádzky 27
V
Výrobné číslo 7
Z
Zapojenie doplnkového vybavenia 23
Zmena smeru uzavretia 28
56
Návod na obsluhu – Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
Zoznam adries
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Postfachadresse
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Servis Elektronik:
Tel. +49 171 7210791
Servis Getriebe und Motoren:
Tel. +49 172 7601377
Montážne
prevádzky
Servis
Garbsen
(pri Hannoveri)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen
Postfachadresse
Postfach 110453 · D-30804 Garbsen
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Kirchheim
(pri Mníchove)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Langenfeld
(pri Düsseldorfe)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Meerane
(pri Zwickau)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
Alžírsko
Distribúcia
Alger
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 2 8222-84
Fax +213 2 8222-84
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Argentína
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Austrália
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
12/2003
Zoznam adries
Belgicko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.
Bulharsko
Distribúcia
Sofia
BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 (2) 9532565
Fax +359 (2) 9549345
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Luná 591
CZ-16000 Praha 6-Vokovice
Tel. +420 220121234 + 220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Postfachadresse
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
http://www.sew.com.cn
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 3 589-300
Fax +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
Dánsko
VDistribúcia
Servis
Èeská republika
Distribúcia
Èile
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Èína
Estónsko
Distribúcia
Fínsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
12/2003
Zoznam adries
Gabun
Distribúcia
Libreville
Electro-Services
B.P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Athen
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
[email protected]
Technické
kancelárie
Bangalore
SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore
Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
[email protected]
Mumbai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai
Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
Toyoda-cho
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
[email protected]
Grécko
Distribúcia
Servis
Holandsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Hong Kong
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
India
Írsko
Distribúcia
Servis
Japonsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
12/2003
Zoznam adries
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-2311
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Kamerun
Distribúcia
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kolumbia
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Kórea
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Libanon
Distribúcia
Luxembursko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
12/2003
Zoznam adries
Macedónsko
Distribúcia
Skopje
SGS-Skopje / Macedonia
"Teodosij Sinactaski” 66
91000 Skopje / Macedonia
Tel. +389 2 384 390
Fax +389 2 384 390
[email protected]
Budapest
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca
Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 618671
Fax +212 2 6215-88
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 385-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
[email protected]
Lodz
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Lodz
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Wien
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Maïarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Maroko
Distribúcia
Nórsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Peru
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Poľsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Pobrežie slonoviny
Distribúcia
Portugalsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Rakúsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
12/2003
Zoznam adries
Rumunsko
Distribúcia
Servis
Bucuresti
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
71222 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 263
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
Fax +7 812 5352287
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
Telex 38 659
[email protected]
Sereď
SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
Trnavská 920
926 00 Sereď
Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
[email protected]
Chon Buri
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh
Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
Rusko
Distribúcia
Senegal
Distribúcia
Singapúr
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Servis
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Španielsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Švajèiarsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Švédsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Taliansko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Thajsko
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Tunisko
Distribúcia
12/2003
Zoznam adries
Turecko
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sirketi
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-81540 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164
+ 216 3838014
Fax +90 216 3055867
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 467-3792
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
USA
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
[email protected]
[email protected]
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
12/2003
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG · P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.com · [email protected]
Download

Trojfázové motory DR/DV/DT/DTE/DVE - SEW