Stručný popis MIREL VZ1.
Zobrazení na displeji
1 - žlutá, 2 - červená, 3 - zelená, 4 - mezikruží, 5 - modrá, 6 - snímač intenzity osvětlení,
7 - přenos 75Hz, 8 - přenos 50 Hz, 9 - indikace manuál, 10 - indikace – klidný svit vozidlo stojí (možno
zadat režim); kmitá nutnost snižování rychlosti nebo použít MANUÁL (zmačknout tlačítko potvrzení);
11 - třímístný displej, 12 - tlač. mínus, 13 - tlač. plus, 14 - tlačítko potvrzení.
Uvedení do provozu.
Zapnutím baterie, (jistič se nevypíná). Po zapnutí řízení vyžaduje test (zvukový signál a nápis D1). Strojv. musí
vypnout a zapnout řízení, přestavit směrový kontrolér do 0 – P – Z , zabrzdit a odbrzdit přídavnou brzdu.
Proběhnutí testu se projeví 2X krátce odpadnutím epv. VZ. Hlavní potrubí musí být naplněno.Tento test je
vyžadován po 8 hodinách provozu. Je-li lok. v pohybu po 8 hodinách čeká na zastavení a vyžádá si test.
Pohybuje-li se stále (po 8 hodinách), tak po uplynutí 12 hodiny zaúčinkuje VZ. (Chce test).
Po této manipulaci dojde automaticky k zadání režimu POSUN. V tomto režimu při rychlosti nad 20km/h se
musí obsluhovat tlačítko bdělosti. Max. rychlost je 40km/h. Při překročení o 3km/h displej kmitá, o 5km/h
houká, o 7 km/h účinkuje VZ. Dále je kontrolován soulad směrů. Je-li zařazen směr a lok. se pohybuje opačně po ujetí 6 m houká, po 10 m účinkuje VZ. Není-li na aktivním stanovišti (zapnuté řízení), zařazen směr, může
se lok. pohybovat libovolným směrem bez zaúčinkování VZ. Při vypnutí řízení (přecházení stan.) VZ
nezaúčinkuje.
Po najetí na vlak zadáme režim PRE (prevázka - provoz). (změna rež. a V, jen při V=0 km/h).
Zadání režimu a max. rychlosti vlaku provádíme tlačítky. 13 + pohyb vpravo, 12 - pohyb vlevo, 14 pohyb
dolů a také potvrzení zvolené rychlosti nebo režimu provozu.
Zadání PRE 1x plus, 1x potvrzení, zvolení režimu ( + - ), 1x potvrzení. Po 5 vteřinové nečinnosti na tlačítkách
se návěstní opakovač přepne zpět. Tlačítky 12, 13, 14 nastavíme také max. rychlost vlaku.
Zařízení v rež. PRE kontroluje:
Max.konstrukční rychlost HV. Max. rychlost vlaku.
Max. rychlost dle přenášeného znaku ZELENÁ
max. rychlost vlaku
ŽLUTÁ
120 km/h
MEZIKRUŽÍ 40 km/h
ČERVENÁ
30 km/h
Při jízdě na návěst 60, 80, 100 se musí přejít na manuál.Při snižování rychlosti vlakovým
zabezpečovačem bliká LED 10, strojvedoucí zmáčkne tlačítko potvrzení, na displeji se zobrazí MAN a svítí
LED 9. Po 5 vteřinách je nápis MAN nahrazen cílovou rychlostí. Tato bliká (2,5Hz), ale při jejím překročení
nedochází k houkání a k zaúčinkování VZ.Ukončení manuálu proběhne automaticky při dobrzdění na cílovou
rychlost nebo při přijetí návěstního znaku, kterého max. povolená rychlost je větší než byla původně.
MANUÁL se používá je-li delší traťový úsek než je brzdná vzdálenost
krátkodobé poruchy při přenosu kódu
jízda v mezistaničním úseku (např. s Z rozkazem)
Není-li přenos náv. znaků je max. rychlost 120 km/h. Při ztrátě přenosu kódu platí poslední max. rychlost
následujících 10 vt. V případě, že ztráta kódu je delší, mění se max. povolená rychlost podle max. povolené
rychlosti na nekódovaných tratích 120 Km/h. Jestliže byl vlak. zabezpečovač při ztrátě přenosu kódu v režimu
brzdící křivky déle než 5 vt. tak brzdná křivka pokračuje po celý 10 vt. interval.
Ukončení jízdy vlaku.
Před odstoupením z vlaku zvolíme režim POSUN. Necháme-li při posunu režim PROVOZ a přecházíme
stanoviště (vypneme řízení), nejde vybavit VZ tlačítkem – zaúčinkuje.
Odstavení se provede pouze vypnutím baterií.
Režim VÝLUKA . (Při jízdě v mezistaničním úseku)
Vlakový zabezpečovač kontroluje jako v režimu PROVOZ, mimo přenosu návěstních znaků.
Obsluha je jako na nekódované trati. Hlídá max. rychlost vlaku, nesoulad směru, je možné dálkové zastavení,
obsluhuje se tlačítko bdělosti.
Režim ZÁVĚS.
Používá se při jízdě jako postrk nebo s přípřeží. (Neovládá průběžnou brzdu). Je hlídaná konstrukční rychlost
vozidla. Je zobrazena na displeji. Dále je hlídán soulad směru, (je-li směr. kontrolér v poloze ”0” HKV se může
pohybovat libov. směrem); je možnost dálkoveho zastavení vlaku.
Činnost po zaúčinkování VZ.
Na displeji se zobrazí:
NZ1 - nebylo obsloužené tlačítko bdělosti
NZ2 - překročení max. povolené rychlosti
NZ3 - nesoulad směru jízdy se zařazeným směrem
NZ4 - dálkové zastavení vlaku dispečerem (zatím nezapojeno)
V případě, že příčiny nouzového zastavení trvají i po zastavení vlaku, (dispečerský povel dálkového zastavení)
není možné zrušit režim nouzového zastavení, dokud příčina nezanikne.
Po zastavení vlaku strojvedoucí zmáčkne tlačítko potvrzení (14) a na displeji se zobrazí
max. povolená rychlost. dojde k uzavření epv. VZ. Každá příčina nouzov. zastavení je
zaznamenána v paměti.
Signalizace poruch.
E00 – trvalá ztráta komunikace návěstního opakovače a základní jednotky
E01 – porucha zjištěna dohledávacím obvodem (watchdog) základní jednotky
E02 – porucha paměti základní jednotky
E03 – sdružená porucha navěstního opakovače
E04 – porucha komunikace zákl. jednotky s návěstním opakovačem na 1. stanovišti
E05 – porucha komunikace zákl. jednotky s návěstním opakovačem na 2. stanovišti
E06 – porucha komunikace procesových modulů v základní jednotce
E07 – porucha přenosové cesty snímání kódu při jednorázové autodiagnostice
E08 – porucha epv. při jednorázové autodiagnostice (uzavřený kohout VZ)
E10 – porucha integrity zaúčinkování procesových modulů v základní jednotce
E11 – porucha epv. při zaúčinkování vlakového zabezpečovače – nadostatečný pokles tlaku
E14 – porucha integrity vyhodnocení maximální povolené rychlosti
E15 – porucha integrity vyhodnocení přenášeného návěstního znaku
E20 – porucha měření rychlosti
E21 – porucha vyhodnocování skutečného směru pohybu
E22 – porucha napájení inkrementálního snímače otáček rychlosti
E23 – porucha napájení snímače tlaku v hlavním potrubí
E24 – porucha měření tlaku v hlavním potrubí
E30 – porucha dekódování a provádění instrukčních procesů
E31 – chyba integrity nastavovaných provozních parametrů
E32 – porucha obnovení autodiagnostického testu D1
V případě problému a závady vypneme jistič VZ chvíli vyčkáme a opět zapneme jistič.
Dále postupujeme jako při uvádění do provozu.
Pri každom spustení testu D1 musí rušňovodič vykonať nasledovné
a) naplniť HP na tlak 5 bar
b) spínač riadenia dať do polohy VYPNUTÉ - ZAPNUTÉ
c) smerovú páku (volič smeru) prepnúť do polohy P - O - Z - O
d) zabrzdiť HDV prídavnou brzdou a následne odbrzdiť znížením tlaku v BV pod 0,5 bar
Poradie vykonania úkonov s ovládacími prvkami nie je záväzné, úkony s brzdou a smerovou pákou sa musia vykonať při
zapnutom spínači riadenia. Postup vykonávania jednotlivých krokov testu D 1 je indikovaný na návestnom opakovači
sedem segmentovým stĺpcom pred nápisom D 1.
1. riadok - návestný opakovač nadviazal komunikáciu so základnou jednotkou
2. riadok - oba spínače riadenia dosiahli nulovú polohu
3. riadok - smerová páka na aktívnom stanovišti dosiahla polohu nula a 1. smer (vpred alebo vzad)
4. riadok - smerová páka na aktívnom stanovišti dosiahla polohu nula a 2. smer (vzad alebo vpred)
5. riadok - priamočinná brzda nadobudla stavy zabrzdené a odbrzdené
6. riadok - v prvej časti diagnostického testu EPV (otvorenie cez kanál M) došlo k požadovanému poklesu tlaku v hlavnom
brzdovom potrubí
7. riadok - v druhej časti diagnostického testu EPV (otvorenie cez kanál C) došlo k požadovanému poklesu tlaku v
hlavnom brzdovom potrubí
Rušňovodič má možnosť zapnúť a vypnúť ochranu najväčšej dovolenej rýchlosti jednodotykovou
voľbou na návestnom opakovači stlačením tlačidla „Potvrdenie“ pri idúcom HDV. Nastavená najväčšia dovolená rýchlosť
pri zapnutí je platná až do vypnutia ochrany opětovným stlačením tlačidla „Potvrdenie“. Zapnutie kontroly najvyššej
dovolenej rýchlosti je indikované na návestnom opakovači svietením červeného bodu v ľavom hornom rohu displeja na
návestnom opakovači. Po zapnutí kontroly najväčšej dovolenej rýchlosti sa na displeji na dobu 5 s objaví nápis „ZAP“, po
vypnutí sa na displeji na 5 s objaví nápis „VYP“. Kontrolu najvyššej dovolenej rýchlosti nie je možné zapínať a vypínať pri
modelovaní brzdnej krivky. Po jej zrušení sa obnoví nastavenie stanovenej rýchlosti.
medzikružie
Základná maximálna rýchlosť pri chode proti dvojsvetelnej návesti je 40 km.h-1 . V prípade návestenia vyššej rýchlosti má
obsluha možnosť jednodotykovou voľbou zvýšiť túto rýchlosť na príslušnú návestenú rýchlosť (60, 80 alebo 100 km.h-1 ).
Zvyšovanie sa vykonáva stlačením tlačidla PLUS na návestnom opakovači. Takto zvýšená rýchlosť je platná až do
prenesenia iného návestného znaku, alebo až do okamihu, kedy M-VZ 1 začne pracovať ako na nekódovanej trati.
Download

MIREL_VZ1_Strucny_popis