Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.6: TRENIE. TRECIA SILA
MENO A PRIEZVISKO:
TRIEDA:
LYŽIAR NA SVAHU
Lyžiar schádza po svahu, ktorý predstavuje naklonenú rovinu s uhlom
sklonu =40o. Hmotnosť lyžiara aj s výstrojom je 105 kg, koeficient
dynamického šmykového trenia medzi lyžami a snehom je f=0,15.
Pri riešení použite hodnotu g=10 m.s-2.
4. Ak lyžiar prejde zo svahu na vodorovnú rovinu, trecia sila, ktorá na neho
pôsobí, sa:
a. zmenší, lebo sa zmenší koeficient šmykového trenia,
zmenší, lebo sa zmenší veľkosť sily, ktorou je lyžiar pritláčaný
b.
k podložke,
c. zväčší, lebo sa zväčší koeficient šmykového trenia,
zväčší, lebo sa zväčší veľkosť sily, ktorou je lyžiar pritláčaný
d.
k podložke.
5. Veľkosť trecej sily pôsobiacej na lyžiara pohybujúceho sa po vodorovnej
rovine je:
Odpovedzte na otázky:
1. Na lyžiara pohybujúceho sa na svahu smerom nadol pôsobia sily:
- vo zvislom smere nadol ..... 1 ..... ,
- v smere pohybu ..... 2 ..... ,
- proti smeru pohybu ..... 3 ..... ,
- v smere kolmo na svah ..... 4 ..... .
2. Pohybová zložka tiažovej sily pôsobiacej na lyžiara na svahu má veľkosť:
a.
b.
c.
d.
FG1 = 804,3 N,
FG1 = 674,9 N,
FG1 = 1050 N,
FG1 = 4200 N.
3. Trecia sila pôsobiaca na lyžiara na svahu má veľkosť:
a.
b.
c.
d.
Ft = 101,2 N,
Ft = 157,5 N,
Ft = 120,6 N,
Ft = 630,0 N.
a.
b.
c.
d.
Ft = 157,5 N,
Ft = 101,2 N,
Ft = 120,6 N,
Ft = 630,0 N.
6. Ak na svahu pri určitom uhle sklonu nastane situácia, že lyžiar sa pohybuje
rovnomerne priamočiaro, potom:
a. pohybová zložka jeho tiažovej sily je väčšia ako trecia sila,
b. pohybová zložka jeho tiažovej sily je menšia ako trecia sila,
pohybová zložka jeho tiažovej sily je rovnako veľká ako trecia
c.
sila,
pohybová zložka jeho tiažovej sily je oveľa väčšia ako trecia
d.
sila.
7. Trecia sila, ktorá pôsobí na lyžiara, ak sa rozbieha z pokoja, je:
a.
b.
c.
d.
menšia ako trecia sila pri pohybe,
väčšia ako trecia sila pri pohybe,
rovnako veľká ako trecia sila pri pohybe,
nulová.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Trenie._Trecia_sila