Angličtina bez knihy a bez pera
Stupeň 1
© Katarína Koržová, 2001
Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť
kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená v nijakej forme, ani
elektronickým či mechanickým spôsobom, vrátane systémov na ukladanie a vyhľadávanie
informácií alebo využívaná pre komerčné účely, bez súhlasu vlastníka copyrightu.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
1
Stupeň 1
1
ÚVODNÉ CVIČENIE NA NÁCVIK SPRÁVNEJ VÝSLOVNOSTI ......4
1.1
2
MENÁ A POZDRAVY .......................................................................5
2.1
2.2
3
[2] Pozdravte osobu, ktorá práve prišla pozdravom Hello...................... 5
[3] Pozdravte osobu, ktorá práve prišla pozdravom Good morning...... 5
ČÍSLOVKY........................................................................................6
3.1
4
[1] Opakujte slová, ktoré počujete. Dbajte na správnu výslovnosť....... 4
[4] Odpovedajte celou vetou. .................................................................... 6
SLOVESO TO BE.............................................................................7
4.1
[5] Na otázky odpovedajte krátko kladne, Áno, je. Áno, som. Používajte
miesto Peter - he, miesto Mary - she. .................................................................. 7
4.2
[6] Na otázky odpovedajte krátko záporne, Nie, nie je. Nie, nie som. .... 7
4.3
[7] Na otázku odpovedajte druhou z možnosti. Nahraďte mená David,
Jane zámenami he, she. ....................................................................................... 8
4.4
[8] Na výrok reagujte otázkou, akoby ste nerozumeli, odkiaľ daná
osoba je. Použite he alebo she miesto mien. ..................................................... 8
4.5
[9] V odpovedi na otázku, či je to lietadlo alebo helikoptéra, sa
rozhodnite pre druhú z možností......................................................................... 9
4.6
[10] Na otázku odpovedzte kladne uvedenou možnosťou. Používajte
zámená it, they. ..................................................................................................... 9
4.7
[11] Na otázky, odpovedajte krátko záporne Nie, nie je, Nie, nie som.
Použite he, she, it, they a skrátené tvary. ......................................................... 10
4.8
[12] Na otázku, či je daná vec dobrá, nová a podobne, odpovedajte Áno
a pripojte celú vetu podľa vzoru. Pozor na členy............................................. 11
4.9
[13] Na otázku, kde dané veci sú, odpovedzte uvedenou možnosťou.
Použite he, she, it, they ako podmet. ................................................................ 11
5
THIS – THESE, THAT – THOSE A PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ ..
........................................................................................................ 13
5.1
[14] Na otázku Je toto moja kniha? odpovedzte To nie je vaša kniha, To
nie je tvoje pero. Vetu uveďte slovami Oh no. ................................................. 13
5.2
[15] Na vetu reagujte tak, že poviete, že vaše tašky to nie sú. ............. 13
6
WH - QUESTIONS A SLOVESO TO BE ........................................ 14
6.1
[16] Reagujte otázkou, akoby ste nerozumeli meno, zamestnanie, vek
a podobne. Používajte he, she miesto John, Mary, Catherine. ....................... 14
7
PREDMETOVÝ PÁD ...................................................................... 15
7.1
[17] Na otázku Je to pre Mary? odpovedzte kladne Áno, je to pre ňu. Je
to pre Petra? Áno, je to pre neho. Je to pre Richarda a Evu? Áno, je to pre
nich. ................................................................................................................... 15
8
THERE IS, THERE ARE. SOME - ANY - NOT ANY....................... 16
8.1
[18] Na otázku, či niekde niečo alebo niekto je, odpovedzte kladne Áno,
je. Áno, sú............................................................................................................ 16
8.2
[19] Na otázku, či niekde niečo je, odpovedzte Nie, nie je, Nie, nie sú. 17
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
2
Stupeň 1
8.3
[20] Budete počuť otázku : Sú tam dve alebo tri knihy? Odpovedzte
celou vetou druhou z možností, Sú tam tri knihy............................................. 17
8.4
[21] Na otázky Koľko ľudí, Koľko vody, niekde je, odpovedzte
pomocou I don’t know. There are some ... There is some ... .......................... 18
8.5
[22] Na otázku odpovedajte záporne krátko, Nie je. Nie sú a potom
zápor zdôraznite celou vetou pomocou Not any.............................................. 18
9
SLOVESO TO HAVE...................................................................... 20
9.1
[23] Odpovedajte krátko kladne. ............................................................. 20
9.2
[24] Odpovedajte krátko záporne............................................................ 21
9.3
[25] Na otázky odpovedajte kladne celou vetou pomocou uvedenej
možnosti. Používajte stiahnuté tvary. ............................................................... 21
9.4
[26] Pýtajte sa na počet pomocou How Many........................................ 22
9.5
[27] Reagujte záporne celou vetou. Chcete zdôrazniť, že daná osoba
nemá žiadne obrazy, žiadne problémy a podobne. Používajte Not Any. ....... 22
9.6
[28] Opýtajte sa celou vetou, prečo daná osoba nemá spomínanú vec..
................................................................................................................... 23
10
OPAKOVANIE - SLOVESO TO BE A TO HAVE......................... 24
10.1 [29] Odpovedajte krátko kladne. Pozor na striedanie Byť, Mať. .......... 24
10.2 [30] Odpovedajte krátko záporne. Pozor na striedanie slovies............ 26
10.3 [31] Na otázku, či niečo máte, či niekde niečo je, odpovedzte záporne,
že ľutujete, že to nemáte, že to tam nie je a podobne...................................... 28
11
11.1
12
12.1
12.2
13
ROZKAZOVACÍ SPÔSOB KLADNÝ A ZÁPORNÝ ..................... 29
[32] Budete počuť rozkaz, zopakujte ho a na konci dodajte Please. ... 29
CAN ............................................................................................. 30
[33] Odpovedajte krátko kladne. ............................................................. 30
[34] Odpovedajte krátko záporne............................................................ 30
ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE ............................................................ 32
13.1 [35] Pýtajte sa na posledné slová vo vete, ako keby ste ich nerozumeli.
Pýtajte sa na počet, vek, cenu a podobne. ....................................................... 32
13.2 [36] Na záporný výrok reagujte otázkou, ktorou chcete zistiť pravý
počet, vek, zamestnanie a podobne. Na konci otázky dodajte slovenské teda,
Then. ................................................................................................................... 32
Číslo v hranatej zátvorke udáva zvukovú stopu na CD.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
3
Stupeň 1
1 Úvodné cvičenie na nácvik správnej výslovnosti
1.1
[1] Opakujte slová, ktoré počujete. Dbajte na správnu výslovnosť.
Peter
Taxi
Charles
Sport
Mary
Tennis
Ann
Football
Video
Volleyball
Telephone
Police
Television
Listen
Radio
Look
Computer
Come
Calculator
Read
Aeroplane
Hello
Helicopter
England
Cassette
Slovakia
Camera
The United States
Photograph
Australia
Film
Canada
Sandwich
Morning
Coffee
Evening
Hamburger
Thank you
Coca Cola
Well
Salad
Very well
Orange juice
Good
Tea
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
4
Stupeň 1
2 Mená a pozdravy
2.1
[2] Pozdravte osobu, ktorá práve prišla pozdravom Hello.
Vzor: Peter is here.
Hello Peter.
David is here.
Hello David.
Margaret is here.
Hello Margaret.
Stephen is here.
Hello Stephen.
John is here.
Hello John.
Michael is here.
Hello Michael.
Mary is here.
Hello Mary.
2.2
[3] Pozdravte osobu, ktorá práve prišla pozdravom Good morning.
Vzor: Mr Collins is here.
Good morning, Mr Collins.
Mr Parker is here.
Good morning, Mr Parker.
Mr Atkins is here.
Good morning, Mr Atkins.
Mr Brown is here.
Good morning, Mr Brown.
Mrs Black is here.
Good morning, Mrs Black.
Mrs Smith is here.
Good morning, Mrs Smith.
Mrs Stewart is here.
Good morning, Mrs Stewart
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
5
Stupeň 1
3 Číslovky
3.1
[4] Odpovedajte celou vetou.
Vzor: How much is 7 and 17?
7 and 17 is 24.
How much is 25 and 50?
25 and 50 is 75.
How much is 33 and 10?
33 and 10 is 43.
How much is 40 and 13?
40 and 13 is 53.
How much is 80 and 11?
80 and 11 is 91.
How much is 34 and 34?
34 and 34 is 68.
How much is 60 and 12?
60 and 12 is 72.
How much is 11 and 12?
11 and 12 is 33.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
6
Stupeň 1
4 Sloveso To be
4.1
[5] Na otázky odpovedajte krátko kladne, Áno, je. Áno, som. Používajte
miesto Peter - he, miesto Mary - she.
Vzor: Is Peter from London?
Yes, he is.
Is Jane Collins from England?
Yes, she is.
Are you from Slovakia?
Yes, I am.
Is David from Liverpool?
Yes, he is.
Is Mark from San Francisco?
Yes, he is.
Is Mary from the United States?
Yes, she is.
Is John from Australia?
Yes, he is.
4.2
[6] Na otázky odpovedajte krátko záporne, Nie, nie je. Nie, nie som.
Vzor: Is Jane from Paris?
No, she isn’t.
Is David from Manchester?
No, he isn’t.
Is Mary Collins from Los Angeles?
No, she isn’t.
Are you from Poland?
No, I’m not.
Is Mr Brown from Chicago?
No, he isn’t.
Is Michael from Oxford?
No, he isn’t.
Is Alice from New York?
No, she isn’t.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
7
Stupeň 1
4.3
[7] Na otázku odpovedajte druhou z možnosti. Nahraďte mená David, Jane
zámenami he, she.
Vzor: Is David from London or New York?
He is from New York.
Is Jane from Manchester or Liverpool?
She is from Liverpool.
Is Michael from Oxford or Cambridge?
He is from Cambridge.
Is Mr Black from Washington or Detroit?
He is from Detroit.
Is Mary Collins from Edinburgh or Glasgow?
She is from Glasgow.
Is Peter Atkinson from Sydney or Melbourne?
He is from Melbourne.
Is Robert Harris from Canada or the United States?
He is from the United States.
4.4
[8] Na výrok reagujte otázkou, akoby ste nerozumeli, odkiaľ daná osoba
je. Použite he alebo she miesto mien.
Vzor: Jane Parker is from Nashville.
Where is she from?
Mary Lewis is from Dublin.
Where is she from?
Caroline Todd is from Santa Monica.
Where is she from?
Jack Smith is from Hawai.
Where is he from?
Catherine Watson is from Swindon.
Where is she from?
Kevin Nelson is from Wales.
Where is he from?
Elisabeth Barton is from Alaska.
Where is she from?
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
8
Stupeň 1
Brian Jones is from California.
Where is he from?
4.5
[9] V odpovedi na otázku, či je to lietadlo alebo helikoptéra, sa rozhodnite
pre druhú z možností.
Vzor: Is it an aeroplane or a helicopter?
It is a helicopter.
Is it a computer or a video?
It is a video.
Are they televisions or radios?
They are radios.
Are they cups or glasses?
They are glasses.
Is it an aeroplane or a star?
It is a star.
Is it a dictionary or a book?
It is a book.
Are they cars or buses?
They are buses.
4.6
[10] Na otázku odpovedzte kladne uvedenou možnosťou. Používajte
zámená it, they.
Vzor: What is it? An umbrella?
Yes, it is an umbrella.
What is it? A key?
Yes, it is a key.
What are they? Pictures?
Yes, they are pictures.
What are they? Videos?
Yes, they are videos.
What are they? Pens?
Yes, they are pens.
What is it? A watch?
Yes, it is a watch.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
9
Stupeň 1
What is it? A star?
Yes, it is a star.
What are they? Engines?
Yes, they are engines.
4.7
[11] Na otázky, odpovedajte krátko záporne Nie, nie je, Nie, nie som.
Použite he, she, it, they a skrátené tvary.
Vzor: Is John well?
No, he isn’t.
Is Mary here?
No, she isn’t.
Are John and Mary from Manchester?
No, they aren’t.
Is Richard here?
No, he isn’t.
Is it an English book?
No, it isn’t.
Are they knives and forks?
No, they aren’t.
Is it an ice cream?
No, it isn’t.
Are George and Michael students?
No, they aren’t.
Is it a French dictionary?
No, it isn’t.
Is Kevin from Scotland?
No, he isn’t.
Is Susan from Philadelphia?
No, she isn ‘t.
Are Catherine and Alice here?
No, they aren’t.
Is it a good picture?
No, it, isn’t.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
10
Stupeň 1
Are they Spanish magazines?
No, they aren’t.
Is it a watch?
No, it isn’t.
Is it a good book?
No, it isn’t.
4.8
[12] Na otázku, či je daná vec dobrá, nová a podobne, odpovedajte Áno
a pripojte celú vetu podľa vzoru. Pozor na členy.
Vzor: Is the car good?
Yes, it is. It’s a good car.
Is the film good?
Yes, it is. It’s a good film.
Are the books good?
Yes, they are. They’re good books.
Is the umbrella new?
Yes, it is. It’s a new umbrella.
Are the cars fantastic?
Yes, they are. They’re fantastic cars.
Is the computer good?
Yes, it is. It’s a good computer.
Are the bags new?
Yes, they are. They’re new bags.
4.9
[13] Na otázku, kde dané veci sú, odpovedzte uvedenou možnosťou.
Použite he, she, it, they ako podmet.
Vzor: Where are the books? In the bag?
Yes, they’re in the bag.
Where are the videos? In the car?
Yes, they’re in the car.
Where is Jane? In the car?
Yes, she’s in the car.
Where is Mike? In New York?
Yes, he ‘s in New York.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
11
Stupeň 1
Where are Alice and George? At the airport?
Yes, they’re at the airport.
Where is the umbrella? In the bag?
Yes, it’s in the bag.
Where are Mr and Mrs Ford? In London?
Yes, they’re in London.
Where are the bags? In the hotel?
Yes, they’re in the hotel.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
12
Stupeň 1
5 This – These, That – Those a privlastňovacie zámená
5.1
[14] Na otázku Je toto moja kniha? odpovedzte To nie je vaša kniha, To
nie je tvoje pero. Vetu uveďte slovami Oh no.
Vzor: Is this my book?
Oh no, it isn’t your book.
Is this my pen?
Oh no, it isn’t your pen.
Is this my room?
Oh no, it isn’t your room.
Is this my ticket?
Oh no, it isn’t your ticket.
Is this my watch?
Oh no, it isn’t your watch.
Is this my glass?
Oh no, it isn’t your glass.
5.2 [15] Na vetu reagujte tak, že poviete, že vaše tašky to nie sú.
Všimnite si: here - these, there – those.
Vzor: My bags arent’t here.
These aren’t my bags.
My pens aren’t here.
These aren’t my pens.
My books aren’t there.
Those aren’t my books.
My keys aren’t here.
These aren’t my keys.
My tickets aren’t there.
Those aren’t my tickets.
My glasses aren’t here.
These aren’t my glasses.
My friends aren’t there.
Those aren’t my friends.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
13
Stupeň 1
6 Wh - questions a sloveso To be
6.1
[16] Reagujte otázkou, akoby ste nerozumeli meno, zamestnanie, vek
a podobne. Používajte he, she miesto John, Mary, Catherine.
Vzor: John is from London.
Where is he from?
Her address is 17 Hamilton Road, Aberdeen.
What is her address?
Catherine is from Hollywood.
Where is she from?
Peter is a computer specialist.
What is his job?
His surname is Harris.
What is his surname?
Mary is a doctor.
What is her job?
Her surname is Anderson.
What is her surname?
John is 29.
How old is he?
His phone number is 004 703 1167.
What is his phone number?
Margaret is 3O.
How old is she?
Erik Wagner is German.
What is his nationality?
Her phone number is 003 146 928.
What is her phone number?
Cristina Cobos is Spanish.
What is her nationality?
George and Andrew are engineers.
What are their jobs?
Virginia and Lucy are 27.
How old are they?
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
14
Stupeň 1
7 Predmetový pád
7.1
[17] Na otázku Je to pre Mary? odpovedzte kladne Áno, je to pre ňu. Je to
pre Petra? Áno, je to pre neho. Je to pre Richarda a Evu? Áno, je to pre
nich.
Vzor: Is the dress for Susan
Yes, it’s for her.
Is the vanilla ice cream for Paul?
Yes, it’s for him.
Are these magazines for your friends?
Yes, they’re for them.
Is the helicopter for Mr and Mrs Miller?
Yes, it’s for them.
Are these photos for you and your friend?
Yes, they’re for us.
Is the cup of coffee for me?
Yes, it’s for you.
Is the letter for me?
Yes, it’s for you.
Are these tickets for Peter and his friend?
Yes, they’re for them.
Is the cup of tea for me?
Yes, it’s for you.
Is the glass of wine for me?
Yes, it’s for you.
Is the money for George?
Yes, it’s for him.
Are these magazines for Andrew and his children?
Yes, they’re for them.
Is the salad for that man?
Yes, it’s for him.
Are the letters for Jane and Kate?
Yes, they’re for them.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
15
Stupeň 1
8 There is, There are. Some - Any - Not Any
8.1
[18] Na otázku, či niekde niečo alebo niekto je, odpovedzte kladne Áno, je.
Áno, sú.
Vzor: Is there a good hotel here?
Yes, there is.
Is there a television in that room?
Yes, there is.
Is there a big table in the room too?
Yes, there is.
Is there a telephone ?
Yes, there is.
Are there any pictures in the room?
Yes, there are.
Are there any cups on the table?
Yes, there are.
Are there any questions?
Yes, there are.
Is there any money?
Yes, there is.
Is there any cheese in the fridge?
Yes, there is.
Are there any eggs?
Yes, there are.
Is there any clean water?
Yes, there is.
Is there a helicopter at the airport?
Yes, there is.
Are there any people there?
Yes, there are.
Is there any water in the glass?
Yes, there is.
Are there any people in front of the bank?
Yes, there are.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
16
Stupeň 1
Is there a good restaurant?
Yes, there is.
8.2
[19] Na otázku, či niekde niečo je, odpovedzte Nie, nie je, Nie, nie sú.
Vzor: Is there a Chinese restaurant?
No, there isn’t.
Are there any keys on the table?
No, there aren’t.
Is there a garden in front of the house?
No, there isn’t.
Are there any CDs by the Beatles?
No, there aren’t.
Is there any money?
No, there isn’t.
Are there any aeroplanes?
No, there aren’t.
Is there any medicine?
No, there isn’t.
Is there any bread on the plate?
No, there isn’t.
8.3
[20] Budete počuť otázku : Sú tam dve alebo tri knihy? Odpovedzte celou
vetou druhou z možností, Sú tam tri knihy.
Vzor: Are there two or three books?
There are three books.
Are there five or six boys in the street?
There are six boys in the street.
Are there five or six eggs in the fridge?
There are six eggs in the fridge.
Are there two or three glasses on the table?
There are three glasses on the table.
Are there ten or eleven computers in the room?
There are eleven computers in the room.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
17
Stupeň 1
Are there three or four prizes in the quiz?
There are four prizes in the quiz.
Are there twenty or thirty people in front of the entrance?
There are thirty people in front of the entrance.
8.4
[21] Na otázky Koľko ľudí, Koľko vody, niekde je, odpovedzte pomocou
I don’t know. There are some ... There is some ... .
Vzor: How many people are there?
I don’t know. There are some people.
How many cassettes are there?
I don’t know. There are some cassettes.
How much tea is there?
I don’t know. There is some tea.
How much money is there?
I don’t know. There is some money.
How many cars are there?
I don’t know. There are some cars.
How much water is there?
I don’t know. There is some water.
How much snow is there?
I don’t know. There is some snow.
How many questions are there?
I don’t know. There are some questions.
8.5
[22] Na otázku odpovedajte záporne krátko, Nie je. Nie sú a potom zápor
zdôraznite celou vetou pomocou Not any.
Vzor: Are there any banks in that street?
No, there aren’t. There aren’t any banks in this street.
Are there any computers in that room?
No, there aren’t. There aren’t any computers in that room.
Are there any pictures in that magazine?
No, there aren’t. There aren’t any pictures in that magazine.
Is there any butter in the fridge?
No, there isn’t. There isn’t any butter in the fridge.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
18
Stupeň 1
Are there any antibiotics there?
No, there aren’t. There aren’t any antibiotics there.
Are there any cars in front of the bank?
No, there aren’t. There aren’t any cars in front of the bank.
Are there any questions?
No, there aren’t. There aren’t any questions.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
19
Stupeň 1
9 Sloveso To have
9.1
[23] Odpovedajte krátko kladne.
Vzor: Have you got a good dictionary?
Yes, I have.
Have you got a favourite television programme?
Yes, I have.
Have you got a friend there?
Yes, I have.
Have you got a favourite sport?
Yes, I have.
Has he got a new address?
Yes, he has.
Has John got a brother?
Yes, he has.
Has she got a sister?
Yes, she has.
Has Mary got a new flat?
Yes, she has.
Have they got any children?
Yes, they have.
Have John and Mary got a house in London?
Yes, they have.
Have you got a new watch?
Yes, I have.
Has Mr Collins got a question?
Yes, he has.
Has Charles Atkinson got a factory?
Yes, he has.
Have Andrea and Joseph got three daughters?
Yes, they have.
Have you got a new phone number?
Yes, I have.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
20
Stupeň 1
9.2
[24] Odpovedajte krátko záporne.
Vzor: Have you got a favourite singer?
No, I haven’t.
Have you got a friend there?
No, I haven’t.
Have they got a garden?
No, they haven’t.
Has he got a dog?
No, he hasn’t.
Has she got long hair?
No, she hasn’t.
Has Charles got glasses?
No, he hasn’t.
Have Daniel and Catherine got any children?
No, they haven’t.
9.3
[25] Na otázky odpovedajte kladne celou vetou pomocou uvedenej
možnosti. Používajte stiahnuté tvary.
Vzor: Where have they got a house? In Cambridge?
Yes, they’ve got a house in Cambridge.
How many children have they got? Three?
Yes, they’ve got three children.
What have you got in your bag? A camera?
Yes, I’ve got a camera in my bag.
What kind of car has he got? A Mercedes?
Yes, he’s got a Mercedes.
How much money have they got? A million?
Yes, they’ve got a million.
How many sisters has he got? Five?
Yes, he’s got five sisters.
What has she got? A new bicycle?
Yes, she’s got a new bicycle.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
21
Stupeň 1
9.4
[26] Pýtajte sa na počet pomocou How Many.
Vzor: He’s got five CDs by The Beatles.
How many CDs by The Beatles has he got?
They’ve got two five dogs.
How many dogs have they got?
He’s got two cars.
How many cars has he got?
Jessica Porter’s got two questions.
How many questions has she got?
I’ve got five English dictionaries.
How many English dictionaries have you got?
Patrick ‘s got two passports.
How many passports has he got?
That boy’s got three dogs.
How many dogs has he got?
I’ve got two tickets for the concert.
How many tickets for the concert have you got?
9.5
[27] Reagujte záporne celou vetou. Chcete zdôrazniť, že daná osoba nemá
žiadne obrazy, žiadne problémy a podobne. Používajte Not Any.
Vzor: He’s got some pictures by Picasso in his room.
No, hasn ‘t got any pictures by Picasso in his room.
They’ve got some photos from their holiday in Egypt
No, they haven’t got any photos from their holiday in Egypt.
His brother’s got some problems in his company.
No, his brother hasn’t got any problems in his company.
She’s got some questions for you.
No, she hasn’t got any questions for me.
He’s got some tickets for that rock concert.
No, he hasn’t got any tickets for that rock concert.
They’ve got some money for that project.
No, they haven’t got any money for that project.
They’ve got some good maps in that book shop.
No, they haven’t got any good maps in that book shop.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
22
Stupeň 1
9.6
[28] Opýtajte sa celou vetou, prečo daná osoba nemá spomínanú vec.
Vzor: He hasn’t got his passport here.
Why hasn’t he got his passport here?
I haven’t got a good dictionary.
Why haven’t you got a good dictionary?
They haven’t got it here.
Why haven’t they got it here?
I haven’t got my car key with me.
Why haven’t you got your car key with you?
They haven’t got a balcony.
Why haven’t they got a balcony?
I haven’t got any reports from there.
Why haven’t you got any reports from there?
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
23
Stupeň 1
10 Opakovanie - Sloveso To be a To have
10.1 [29] Odpovedajte krátko kladne. Pozor na striedanie Byť, Mať.
Vzor: Have you got any questions?
Yes, I have.
Are you well?
Yes, I am.
Is that table free?
Yes, it is.
Have they got any fish?
Yes, they have.
Are you hungry?
Yes, I am.
Are there any pictures by Rembrandt?
Yes, there are.
Is Jane in a hurry?
Yes, she is.
Has he got any problems?
Yes, he has.
Is the street busy?
Yes, it is.
Are there any people?
Yes, there are.
Is blue his favourite colour?
Yes, it is.
Is there a good restaurant near here?
Yes, there is.
Have you got a favourite singer?
Yes, I have.
Is your soup hot?
Yes, it is.
Has she got a brother?
Yes, she has.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
24
Stupeň 1
Have you got any money here?
Yes, I have.
Is this yours?
Yes, it is.
Have they got a Mercedes?
Yes, they have.
Is there any mineral water?
Yes, there is.
Is the bank open on Sundays?
Yes, it is.
Has Mary got a cousin in Mexico?
Yes, she has.
Is the ticket office on the right?
Yes, it is.
Have they got a garden in front of their house?
Yes, they have.
Is the castle open now?
Yes, it is.
Has John got a new car?
Yes, he has.
Is the bus from York number 41?
Yes, it is.
Has Jessica got long hair?
Yes, she has.
Is Mr Vincent a photographer?
Yes, he is.
Has he got a meeting at five?
Yes, he has.
Have they got any food?
Yes, they have.
Is there a bus stop near here?
Yes, there is.
Is the post office on the left?
Yes, it is.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
25
Stupeň 1
10.2 [30] Odpovedajte krátko záporne. Pozor na striedanie slovies.
Vzor: Have you got any questions?
No, I haven’t.
Are you busy?
No, I’m not.
Is that seat free?
No, it isn’t.
Have they got any chicken?
No, they haven’t.
Are you hungry?
No, I’m not.
Are there any pictures by Picasso?
No, there aren’t.
Is Jane in a hurry?
No, she isn’t.
Has he got any problems?
No, he hasn’t.
Is the street busy?
No, it isn’t.
Are there any people?
No, there aren’t.
Is green his favourite colour?
No, it isn’t.
Is there a good Chinese restaurant near here?
No, there isn’t.
Have you got a favourite television programme?
No, I haven’t.
Have they got a dog?
No, they haven’t.
Is there any clean water?
No, there isn’t.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
26
Stupeň 1
Is the bank open in the evening?
No, it isn’t.
Is the ticket office on the left?
No, it isn’t.
Is the castle open on Mondays?
No, it isn’t.
Has he got dark hair?
No, he hasn’t.
Is the bus from Dover number 74?
No, it isn’t.
Has Alice got blue eyes?
No, she hasn’t.
Is Mr Vincent a waiter?
No, he isn’t.
Has he got a meeting today?
No, he hasn’t.
Have they got any photos from their holiday?
No, they haven’t.
Is there a car park near here?
No, there isn’t.
Is the supermarket on the left?
No, it isn’t.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
27
Stupeň 1
10.3 [31] Na otázku, či niečo máte, či niekde niečo je, odpovedzte záporne, že
ľutujete, že to nemáte, že to tam nie je a podobne.
Vzor: Have you got any stamps?
Sorry, I haven’t got any stamps.
Have you got any tickets for Sunday?
Sorry, I haven’t got any tickets for Sunday.
Is there an airport in that town?
Sorry, there isn’t an airport in that town.
Is there a telephone in the room?
Sorry, there isn’t a telephone in the room.
Have you got any money here?
Sorry, I haven’t got any money here.
Is there a morning train for Birmingham?
Sorry, there isn’t a morning train for Birmingham.
Is there a good programme on television tonight?
Sorry, there isn’t a good programme on television tonight.
Have you got a map of London?
Sorry, I haven’t got a map of London.
Has the company got an office in France?
Sorry, the company hasn’t got an office in France.
Have you got a letter for me?
Sorry, I haven’t got a letter for you.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
28
Stupeň 1
11 Rozkazovací spôsob kladný a záporný
11.1 [32] Budete počuť rozkaz, zopakujte ho a na konci dodajte Please.
Vzor Turn on the radio.
Turn on the radio, please.
Turn off the television.
Turn off the television, please.
Don’t stand in front of me.
Don’t stand in front of me, please.
Wait here a minute.
Wait here a minute, please.
Do it for me.
Do it for me, please.
Don’t tell him about it.
Don’t tell him about it, please.
Be careful.
Be careful, please.
Come this way.
Come this way, please.
Don’t put it there.
Don’t put it there, please.
Get my keys.
Get my keys, please.
Come with me.
Come with me, please.
Don’t do it now.
Don’t do it now, please.
Sit next to me.
Sit next to me, please.
Don’t look at it.
Don’t look at it, please.
Be quiet.
Be quiet, please.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
29
Stupeň 1
12 Can
12.1 [33] Odpovedajte krátko kladne.
Vzor: Can you swim?
Yes, I can.
Can you dance?
Yes, I can.
Can he play tennis?
Yes, he can.
Can she speak French?
Yes, she can.
Can John drive a truck?
Yes, he can.
Can his children swim?
Yes, they can
Can he translate from Italian?
Yes, he can.
Can Paul play guitar?
Yes, he can.
12.2 [34] Odpovedajte krátko záporne.
Vzor: Can you speak Japanese?
No, I can’t.
Can you speak Swedish?
No, I can’t.
Can Jessica play the piano well?
No, she can’t.
Can you translate the letter from Spanish?
No, I can’t.
Can his son swim 50 metres?
No, he can’t.
Can you sing a Spanish song?
No, I can’t.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
30
Stupeň 1
Can he read English books?
No, he can’t.
Can his father speak Greek?
No, he can’t.
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
31
Stupeň 1
13 Záverečné zhrnutie
13.1 [35] Pýtajte sa na posledné slová vo vete, ako keby ste ich nerozumeli.
Pýtajte sa na počet, vek, cenu a podobne.
Vzor: She’s got two brothers.
How many brothers has she got?
The tickets are 20 pounds altogether.
How much are the tickets altogether?
He can speak four languages.
How many languages can he speak?
He’s got the book from his brother.
Who has he got the book from?
He’s here with his sister.
Who is he here with?
There are two men in front of the bank.
How many men are there in front of the bank?
His friend’s name is Andrew.
What is his friend’s name?
The book is about Mexico.
What is the book about?
She would like a cup of coffee.
What would she like?
Their car is big and fast.
What is their car like?
The CD is by Madonna.
Who is the CD by?
13.2 [36] Na záporný výrok reagujte otázkou, ktorou chcete zistiť pravý počet,
vek, zamestnanie a podobne. Na konci otázky dodajte slovenské teda,
Then.
Vzor: His first name isn’t Richard.
What is his first name then?
He isn’t from California.
Where is he from then?
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
32
Stupeň 1
Her eyes aren’t blue.
What colour are her eyes then?
It isn’t five pounds.
How much is it then?
He isn’t a doctor.
What is his job then?
They haven’t got four children.
How many children have they got then?
She can’t speak three languages.
How many languages can she speak then?
The book isn’t about Canada.
What is the book about then?
It isn’t open at seven a.m.
What time is it open then?
He wouldn’t like it now.
When would he like it then?
He isn’t 25.
How old is he then?
They haven’t got five questions.
How many questions have they got then?
It isn’t for you.
Who is it for then?
Sorry, I wouldn’t like this cassette.
Which cassette would you like then?
© 2001, Angličtina
bez knihy a bez pera.
33
Stupeň 1
Download

Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 1