Základná škola, Mojzesovo – Černík
SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV
školský rok 2011/2012
Prerokovaný na pedagogickej rade, gremiálnej porade riad. školy
a zasadnutiach MZ a PK
Mojzesovo – Černík 01.09.2011
Mgr. Elena Puková
riaditeľka školy
OBSAH
1.
Všeobecné informácie ..................................................................... 3
2.
Systém hodnotenia žiakov na I. stupni ............................................. 4
2.1
Klasifikované predmety. .................................................................. 4
2.1.1 Klasifikačná stupnica pre diktáty ..................................................... 6
2.1.2 Bodová klasifikačná stupnica ........................................................... 6
2.2
Slovne hodnotené predmety ........................................................... 7
2.2.1 Systém hodnotenia slovne hodnotených predmetov ....................... 7
3.
Systém hodnotenia žiakov na II. stupni ............................................ 8
3.1
Klasifikované predmety ................................................................... 8
3.1.1 Klasifikačná stupnica pre diktáty ................................................... 10
3.1.2 Bodová klasifikačná stupnica ......................................................... 11
3.2
Výchovné a iné predmety .............................................................. 11
2
1.
Všeobecné informácie
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných
a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných
výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do
úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje
všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov v Základnej škole Mojzesovo Černík.
Systém hodnotenia je rozdelený na dve časti :
A.
Systém hodnotenia pre I. stupeň
B.
Systém hodnotenia pre II. stupeň
Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z METODICKÉHO POKYNU č. 22 /
2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci.
So systémom hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia, je umiestnený v každej
triede a je zverejnený na internetovej stránke školy www.zsmojzesovo.edupage.sk
3
2.
Systém hodnotenia žiakov na I. stupni
1. ročník
V 1. ročníku je zavedené hodnotenie všetkých predmetov známkou počas celého školského
roka. Výchovné predmety hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova sa
klasifikujú slovne 4 stupňami:
1. veľmi dobré výsledky
2. dobré výsledky
3. uspokojivé výsledky
4. neuspokojivé výsledky
( VDV )
( DV )
( UV )
( NV )
Predmety náboženská výchova a etická výchova sa klasifikujú.
2. 1 Klasifikované predmety
Žiaci 2. – 4. ročníka píšu písomné práce , ktorých časová náročnosť nepresiahne 15 – 20 min.
Zostavujú ich učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s preberaným učivom.
Hodnotené sú bodovou stupnicou. Vhodnosť zadaní písomných prác je prejednaná na
zasadnutiach MZ.
Výsledky písomných prác sú porovnávané so vzdelávacími štandardami a ich úspešnosť,
prípadne nedostatky sú rozobrané na zasadnutiach MZ.
Slovenský jazyk
Ročník Kontrolné diktáty
Písomné práce
Výstup. riad. previerka
počet, zameranie
termín
I.
6
2
1
II.
samohlásky, mäkké
september vstupná
jún
spoluhlásky, i, í, po
január polročná
mäkkých spoluhláskach , y,
ý po tvrdých spoluhláskach
veľké začiatočné písmená,
zhrnutie učiva
III.
8
2
1
vybrané slová po b , m, p, september vstupná
jún
r, s, v, z
január polročná
veľké začiatočné písmená
zhrnutie
IV.
6
spodobovanie, vybrané
2
september vstupná
1
jún
4
slová, pod. mená, slovesá
neohybné slovné druhy
zhrnutie
V slovenskom jazyku sa v 2. – 4. ročníku môžu pravidelne písať pravopisné cvičenia zamerané
na upevňovanie preberaného učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. O správnosti sú žiaci
informovaní počtom chýb alebo bodov.
Matematika
Ročník Vstupná previerka
počet, termín
I.
II.
1
september
III.
1
september
IV.
1
september
Mesačné previerky
počet, termín
Výstupná riad.pr.
počet, termín
8
okt., nov., dec., jan. ,
febr., mar. , apríl, máj
8
okt., nov.,dec.,jan.,febr.,
marec, apríl, máj
8
okt., nov., dec., jan., febr.,
marec, apríl, máj
1
jún
1
jún
1
jún
Výstupné previerky zo slovenského jazyka a matematiky sú predpísané vedením školy a ich
výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi. Sú súčasťou hodnotiacej
správy školy za príslušný rok.
Prírodoveda
Ústne skúšanie + písomné práce :
2. ročník 2x
3. ročník 4x
4. ročník 4x
apríl a jún
november, január, apríl, jún
november, január, apríl , jún
2. ročník 2x
3. ročník 4x
4. ročník 4 x
apríl a jún
november, január, apríl, jún
november, január, apríl, jún
Vlastiveda
Ústne skúšanie + písomné práce :
Cudzí jazyk
v 1. polroku v 3. ročníku sa cudzí jazyk klasifikuje.
ústne skúšanie
po každej lekcii preskúšanie slovnej zásoby / ústne, písomne /
po každej prebratej lekcii test
5
2. 1. 1 Klasifikačná stupnica pre diktáty
Počet chýb
známka
0–2
3–4
5–7
8 – 10
11 a viac
1
2
3
4
5
2. 1. 2 Bodová klasifikačná stupnica
Percento úspešnosti
100%
89%
74%
49%
24%
-
90%
75%
50%
25%
a menej
známka
1
2
3
4
5
Komisionálne preskúšanie žiakov
Ak žiak vymešká 40 % a viac z celkového počtu vyučovacích hodín v jednotlivých
predmetoch za každý polrok zvlášť, vykoná komisionálne preskúšanie z daného predmetu.
6
2. 2 Slovne hodnotené predmety
V 1.ročníku sú slovne hodnotené predmety výchovného zamerania :
•
•
•
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Hudobná výchova
Zavádzajúci nový predmet cudzí jazyk /ANJ/ v 3. ročníku klasifikujeme
2.2.1 Systém hodnotenia slovne hodnotených predmetov v 1. ročníku
Slovne hodnotené predmety nie sú klasifikované známkou. Žiak priebežne počas roka je
slovne hodnotený prostredníctvom zápisu do zošita. Žiak dostane za jeden štvrťrok
minimálne jeden zápis do žiackej knižky , ktorý vystihuje jeho prácu v tomto predmete. Na
vysvedčení sa žiak hodnotí nasledovne:
1. veľmi dobré výsledky
2. dobré výsledky
3. uspokojivé výsledky
4. neuspokojivé výsledky
( VDV )
( DV )
( UV )
( NV )
Toto hodnotenie sa vzťahuje aj na zápisy do ŽK a KH.
V 2., 3. a 4. ročníku sú známkami klasifikované všetky predmety ( vrátane výchovných ).
7
3. Systém hodnotenia žiakov na II. stupni
3.1 Klasifikované predmety
Matematika
Písomné hodnotenie
vstupná previerka, 4 písomné práce
výstupná previerka
ústne hodnotenie /viď poznámku 1/
Harmonogram písomných prác z matematiky :
Roč.
Vstupná
Previerka
1.písomná
práca
2.písomná
práca
3.písomná
práca
4.písomná
práca
Výstupná
previerka
V.
VI.
VII.
VIII.
október
september
september
október
november
november
november
november
január
január
január
január
apríl
apríl
apríl
apríl
jún
jún
jún
jún
jún
jún
jún
jún
IX.
október
november
január
apríl
jún
jún
Fyzika
písomné hodnotenie
2 písomné práce /1. polrok 1 , 2. polrok 1 /
Laboratórne práce : 9. ročník - 3
ústne hodnotenie / viď poznámku 1 /
Prírodopis 9. ročník
Biológia 5.,6.,7.,8. ročník /
písomné hodnotenie
2 písomné práce / 1. polrok 1 , 2. polrok 1 /
Praktické cvičenia
5. ročník – 4 6.ročník – 3 7.ročník – 4
8. ročník – 4 9. ročník – 4
ústne hodnotenie / viď poznámka 1 /
Chémia
písomné hodnotenie
2 písomné práce / 1. polrok - 1 , 2. polrok - 2 /
laboratórne práce : 6. ročník – 3 7.ročník – 3
8. ročník – 3
9. ročník – 5
ústne hodnotenie / viď poznámka 1 /
poznámka 1 – v predmetoch , kde nie je stanovené učebnými osnovami písanie kontrolných
prác, nesmie prevládať počet známok z písomných skúšok nad počtom známok z ústnych
skúšok
8
Zemepis ( 9. ročník )/ Geografia ( 5., 6. 7. a 8. ročník )
písomné hodnotenie
2 písomné práce / 1. polrok – 1 , 2. polrok - 1 /
ústne hodnotenie / viď poznámka 1 /
Slovenský jazyk
– vstupná previerka – september, výstupná previerka – jún
Vo všetkých reformných ročníkoch bude v septembri Vstupný diktát – opakovanie
z predchádzajúceho ročníka, ktorý bude neklasifikovaný, ostatné 4 /podľa tém/ budú
klasifikované.
Harmonogram a témy písomných slohových prác
5.ročník – 1
Máj - opis pracovného postupu, súkromný list, opis predmetu,
rozprávanie s prvkami opisu /výber/
6.ročník – 2
Február – statický opis predmetu
Apríl – rozprávanie s použitím priamej reči
7.ročník – 2
December – charakteristika osoby
Február – umelecký/náladový opis
8.ročník – 2
Január – slávnostný príhovor
Marec – úvaha
9.ročník – 3
November – karikatúra
Marec – úvaha
Marec – úradný list
Harmonogram a témy kontrolných diktátov
5.ročník – 1+4
September - opakovanie zo 4.ročníka
Február – podstatné mená
Apríl – prídavné mená
Apríl - slovesá
Máj – zhrnutie z 5. ročníka
6.ročník – 1+4
September – opakovanie z 5.ročníka
November – tvorenie slov odvodzovaní
Január – prídavné mená
Marec – slovesá
Jún – zhrnutie zo 6. ročníka
9
7.ročník – 1+4
September – opakovanie zo 6 roč.
Október – cudzie slová
December – privlastňovacie prídavné mená
Marec – číslovky
Máj – zhrnutie zo 7.ročníka
8.ročník – 1+4
September – vstupný diktát
November – Zvieracie podst. mená, neživ. zak. na –l, -r
December – Zámená
Február – Interpunkcia
Jún – zhrnutie učiva z 8. ročníka
9.ročník – 4
December – prídavné mená
Február – číslovky
Apríl – interpunkcia
Jún – zhrnutie učiva z 9.ročníka
Literatúra
•
•
ústne skúšanie / viď poznámka 1 /
krátke previerky po prebratí tematického celku
Dejepis
•
•
ústne skúšanie / viď poznámka 1 /
krátke previerky po prebratí tematického celku
Anglický jazyk / Nemecký jazyk
ústne skúšanie / viď poznámka 1 /
po prebratí tematického celku – písomná previerka podľa metodiky
ústne a písomné skúšanie slovnej zásoby po prebratí tematického celku
3.1.1 Klasifikačná stupnica pre diktáty
Počet chýb :
0–1
2- 3
4- 7
8 - 10
11 a viac
Známka:
1
2
3
4
5
10
3.1.2 Bodová klasifikačná stupnica
Na hodnotenie a klasifikáciu používame stupnicu percentuálnej úspešnosti:
100% - 90%- 1
89% - 75%- 2
74% - 50%- 3
49% - 25%- 4
24% a menej - 5
3.2 Výchovné a iné predmety
V tomto školskom roku schválila PR na svojom zasadnutí klasifikáciu všetkých výchovných
a iných predmetov na II. stupni :
Výchovné a iné predmety budú v školskom roku 2011/2012 klasifikované známkou :
• Výtvarná výchova
• Hudobná výchova
• Technická výchova
• Telesná výchova
• Náboženská výchova
• Etická výchova
• Občianska náuka v 5., 6., 7., 8. ročníku a Občianska výchova v 9. ročníku
• Spoločenská výchova v 6. ročníku
• Výchova umením
• Finančná gramotnosť v 5. ročníku
• Dopravná výchova v 5. ročníku
• Počítačová grafika v 5. a 6. ročníku
• Informatika v 5., 6., 7., a 8. ročníku
• Svet práce v 7., 8. ročníku
• Technika v 7., 8. ročníku
Nepovinné predmety na II. stupni - na vysvedčení sa uvedie absolvoval / neabsolvoval .
Nepovinný predmet:
1. Cvičenia z matematiky v 9. ročníku
Komisionálne preskúšanie žiakov
Ak žiak vymešká 40 % a viac z celkového počtu vyučovacích hodín v jednotlivých
predmetoch za každý polrok zvlášť, vykoná komisionálne preskúšanie z daného predmetu.
11
Tento systém hodnotenia bol prerokovaný a schválený na zasadnutiach metodických
orgánov, na gremiálnej porade riad. školy a na pedagogickej rade .
Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 1.septembra 2011
30.06.2012.
Mojzesovo – Černík, 1. september 2011
a jeho platnosť končí
....................................................
Mgr. Elena Puková
riad. školy
12
Download

2. Systém hodnotenia žiakov na I. stupni