Plán práce predmetovej komisie pre matematiku, informatiku,
prírodné vedy a pre sekciu telesnej a športovej výchovy
Školský rok : 2012/2013
Zloženie predmetovej komisie:
Funkcia
Meno
vedúci:
PaedDr. Valéria Molnárová
RNDr. Darina Karvajová, MPH
Mgr. Gabriela Kuklišová
PaedDr. Milan Buranský
Ing. Milan Eliáš
PaedDr. Tibor Molnár
PaedDr. Martina Hovorková
Ing. Štefan Moravčík
Mgr. Dávid Szabó
členovia:
Predmetový garant
MAT-FYZ
MAT-FYZ-INF
BIO-CHE
TEV-GEO
INF
TEV-Tchv
BIO – CHE
Strojár
MJL - POL
Plán zasadnutí - Program:
AUGUST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontrola uznesenia
Zostavenie a schválenie plánu činnosti PK v šk. roku 2012/13
ŠkVP – dôkladná analýza ŠkVP, zmeny, úpravy, inovácia
Tematicko - výchovné vzdelávacie plány – prerokovanie, úpravy, schválenie
POP na školský rok 2012/2013 – implementácia
Plán práce školy – implementácia hlavných cieľov školy
Hodnotenie a klasifikácia predmetov v rámci vzdelávacích oblastí – Človek a príroda,
Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb
8. Plán a zameranie hospitácií, kontrolná činnosť predsedu PK
9. Medzi predmetové vzťahy
10. Učebnice, pomôcky a didaktická technika
11. Zavádzanie nových vyučovacích metód a IKT do vyučovacieho procesu
12. Príprava environmentálneho plánu
13. Súťaže, projekty, programy
14. Plán telovýchovných podujatí v školskom roku 2012/2013 v zmysle POP
15. Krúžky v školskom roku 2012/2013 - návrh
16. Vzdelávanie pedagógov - odborné časopisy, semináre, kvalifikačné skúšky, kontinuálne
vzdelávanie a iné.
17. Webová stránka školy – dopĺňanie informácií
18. Diskusia, rôzne, uznesenie
NOVEMBER
1. Kontrola uznesenia
2. Rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok
3. Využívanie didaktickej techniky a iných pomôcok
4. Sledovanie odbornej literatúry a jej využitie vo vyuč. procese
5. Sledovanie aktivít vychádzajúcich z projektu „ Programu podpory digitalizácie škôl“
6. Príprava e - testov, testovanie žiakov v programe MOODLE
7. Olympiády a iné súťaže
8. Príprava LVVK
9. Zapojenie žiakov do mimoškolských aktivít, SOČ, krúžky, súťaže
10. Diskusia, záver, uznesenie
MAREC
1. Kontrola uznesenia
2. Rozbor výchovno – vzdelávacích výsledkov za I. polrok, vyhodnotenie, opatrenia
3. Vyhodnotenie testovania žiakov v programe MOODLE za I. polrok
4. Vyhodnotenie hospitácií a kontrolnej činnosti za I. polrok
5. Vyhodnotenie a priebeh súťaží
6. Medzi predmetové vzťahy
7. Vyhodnotenie LVVK a príprava LTVK -týždenný plavecký kurz s dennou dochádzkou
8. Aktívne využívanie voľného času - krúžková činnosť
9. Aktualizácia webovej stránky školy
10. Diskusia, záver, uznesenie
JÚN
1. Kontrola uznesenia
2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok, vyhodnotenie, opatrenia
3. Vyhodnotenie hospitácií a kontrolnej činnosti za II. polrok
4. Vyhodnotenie ŠkVP – návrh zmien
5. Vyhodnotenie využívania pomôcok pri laboratórnych prácach a prínos a využitie
počítačov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese
6. Vyhodnotenie zavádzania nových vyučovacích metód a využitie medzi predmetových
vzťahov vo všetkých vzdelávacích oblastiach
7. Vyhodnotenie environmentálneho plánu
8. Vyhodnotenie projektu „ Program podpory digitalizácie škôl“
9. vyhodnotenie testovania v programe MOODLE za II. polrok
10. Vyhodnotenie telovýchovných akcií a športových súťaží
11. Vyhodnotenie LTVK – týždenný plavecký kurz s dennou dochádzkou
12. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti
13. Vyhodnotenie práce predmetovej komisie – záverečná správa
14. Diskusia, záver, uznesenie
Dielčie ciele predmetovej komisie pre matematiku, prírodné vedy a telesnú výchovu
v školskom roku 2012/2013 :
Počas zasadnutí sa bude pozornosť venovať :










Štátnemu a Školskému vzdelávaciemu programu
Správe o stave a úrovni riadenia z kontrol v šk. roku 2011/2012 (www.ssi.sk )
klasifikácii a hodnoteniu výkonov žiakov
dosiahnutiu výkonových štandardov žiakov
environmentálnej výchove
výchove k vlastenectvu
výchove k tolerancii a znášanlivosti
podporovaniu rozvojového globálneho vzdelávania ( www.rozvojovevzdelavanie.sk )
rozvíjaniu finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti a digitálnej gramotnosti
multimediálnej výučbe jednotlivých predmetov: FYZ, CHE, INF, BIO, MAT



















aktualizácii učiva štúdiom odbornej literatúry a odborných časopisov
prístrojovému vybaveniu výpočtovej techniky
medzi predmetovým vzťahom FYZ- CHE, BIO – CHE, BIO – FYZ, MAT – OSE, CHE
– OSE, ANF – BIO, ANF – CHE, BIO - TSV ...
využitiu INTERNETU pri získavaní a spracovávaní informácií
využívaniu a obstarávaniu učebných pomôcok
ďalšiemu vzdelávaniu a certifikácii vyučujúcich
zapojeniu žiakov do súťaží – SOČ, matematickej súťaže Klokan, olympiád, športových
súťaží a súťaží s environmentálnou tematikou
štúdiu odbornej a pedagogickej literatúry
tvorbe a využívaniu didaktických testov v programoch HOT POTETOS a MOODLE
v jednotlivých predmetoch
zavádzaniu nových informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu,
e-learningu, HOT POTETOS, MOODLE
ITV (integrovanému) vyučovaniu
zavádzaniu projektového vyučovania
zapájaniu sa do projektov
zapájaniu sa do krúžkovej činnosti
tvorbe elektronického časopisu ZDRAVOŤÁČIK
webovej stránke školy
kontrolnej činnosti
rozvíjať oblasť „Zdravie a pohyb“
motivácii žiakov na TSV a TEV zavedením netradičných a zaujímavých športov
(plávanie, posilňovňa, zumba, florbal, plavecký kurz, lyžiarsky kurz...)
V Nových Zámkoch 6. 9. 2012
PK prírodných vied
Download

Plán práce predmetovej komisie pre matematiku a