V. mezinárodní konference
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – PLZEŇ 2013
22. – 23. 1. 2013
PROGRAM KONFERENCE: První den: 22. 1. 2013
CONFERENCE PROGRAM: First day: 22. 1. 2013
8:00-8:55
REGISTRACE
REGISTRATION
9:00-9:25
Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Slavnostní přivítání účastníků a zahájení konference
Ceremonial welcoming of the conference participants
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
Úvodní řeč děkana FST - ZČU v Plzni
Opening speech - dean of FME - WBU in Pilsen
9:25-9:40
Dipl.-Ing. Hannes Geidl-Strallhofer (ALICONA Imaging GmbH)
FocusVariation - optické 3D měření
FocusVariation - Optical 3D-Measurement
9:40-9:55
Prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Martin Novák, Ph.D.,
Prof. Ing. Jan Mádl, CSc., M. Lattner
Vliv použité dokončovací technologie na změny povrchu v průběhu provozu
Influence of used final technology to surface changes in operation time
9:55-10:10
Josef Mikloš (GÜHRING s.r.o.)
Prezentace firmy GÜHRING s.r.o. Sulkov
Presentation of the company GÜHRING s.r.o. Sulkov
Prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., Ing. Kamil Kolařík, Ph.D.
Možnosti a hranice použití rentgenové tenzometrie ve strojírenství
10:10-10:25 a materiálovém inženýrství
Capabilities and limitations of X-ray diffraction residual stress analysis
in mechanical engineering and materials science
Jindřich Hofmeister (HOFMEISTER s.r.o.)
10:25-10:40 Produkty společnosti HOFMEISTER s.r.o.
Products of HOFMEISTER s.r.o.
Ing. Simona Urbánková (ABF a.s.)
10:40-10:45 Veletrhy a výstavy pořádané společností ABF v roce 2013
Trade fairs and exhibitions which will be held by company ABF in 2013
10:45-11:05
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
COFFE BREAK
Ing. Tomáš Skopeček, Ph.D. (GTW TECHNIK s.r.o. a GTW BEARINGS
s.r.o.)
11:05-11:20
Prezentace firmy GTW TECHNIK s.r.o. a GTW BEARINGS s.r.o.
Presentation of companies GTW TECHNIK s.r.o. and GTW BEARINGS s.r.o.
Prof. Ing. Jozef Pilc, Ph.D., Doc. Ing. Dana Stančeková, Ph.D.,
Prof. Ing. Augustín Sládek, Ph.D.
11:20-11:35
Studium opotřebení ostříi frézovacích hláv
Study of the wear of the cutting edge of milling heads
-1-
V. mezinárodní konference
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – PLZEŇ 2013
22. – 23. 1. 2013
Ing. Josef Fajt, CSc. (PILSEN TOOLS s.r.o.)
Výsledky procesů technického rozvoje ve firmě PILSEN TOOLS s.r.o.
11:35-11:50
Results of processes of technical development in company PILSEN TOOLS
s.r.o.
Prof. Ing. Ivan Baránek, CSc., Ing. Ivan Buranský, Ph.D.
11:50-12:05 Návrh a výroba tvarovo zložitých súčiastok a vzdelávanie v tejto oblasti
Design and manufacturing of free form surfaces and education in this area
Ing. Pavel Ambrož (SCHUNK Intec s.r.o.)
12:05-12:20 TENDO E Compact - univerzální hydraulický upínač
TENDO E Compact – universal hydraulic chuck
Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Podpora výzkumu a vývoje na KTO
12:20-12:35
The technical support of research and development on the department of
machining technology
Stanislav Fiala, Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (HAM-FINAL s.r.o.)
12:35-12:50 Nástroje a technologie pro produktivní vystružování velmi přesných děr
Tools and technologies for productive reaming of precise holes
12:50-13:50
OBĚD
LUNCH
Dipl.-Ing. Dierk Telljohann (OTEC Präzisionsfinish GmbH)
13:50-14:05 Profil společnosti OTEC a aplikace pro dokončování povrchu
Company profile OTEC and competences in massfinishing
Doc. Ing. Štefan Václav, Ph.D.
Metodika výpočtu stupňa zložitosti orientácie súčiastok vo vibračných
14:05-14:20 zásobníkoch
The methodology for calculating the degree of complexity of the parts
orientation in vibration trays
Ing. Stanislav Škornička (Sandvik CZ s.r.o.)
14:20-14:35 Vysokotlaké chlazení
High pressure cooling
Prof. Ing. Anna Mičietová, Ph.D., Prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan,
Doc. Ing. Mária Čilliková, Ph.D.
14:35-14:50 Dynamická obrábateľnosť termicky delených materiálov
Dynamic machinability of materials parted by thermic non-conventional
methods
Ing. Miroslav Jílek (Robert Bosch, spol. s r.o.)
14:50-15:05 Návrh štíhlých linek
Lean lines design
Doc. Ing. Mária Čilliková, Ph.D., Prof. Ing. Anna Mičietová, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
15:05-15:20
Vplyv rezného prostredia na obrábanie
The effect of cutting environment for machining
-2-
V. mezinárodní konference
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – PLZEŇ 2013
22. – 23. 1. 2013
Dipl.-Ing. Martin Lang (PRO-MICRON GmbH & Co. KG)
Bezdrátové řešení pro měření řezných sil a momentů ve výzkumu a výrobě
15:20-15:35
Wireless solution for measuring of the cutting forces and torques in research
and manufacturing
15:35-15:55
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
COFFE BREAK
Ing. Karel Liška (DMG MORI SEIKI Czech s.r.o.)
Spolupráce DMG a MORI SEIKI při vývoji, výrobě a prodeji třískových
15:55-16:10 obráběcích strojů na světovém trhu
Cooperation of DMG and MORI SEIKI at development, production and sale of
machine tools at the world market
Stanislav Fiala, Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (HAM-FINAL s.r.o.)
16:10-16:25 Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice
Surface integrity at reaming with reaming head
Dipl.-Ing. Dierk Telljohann (OTEC Präzisionsfinish GmbH)
16:25-16:40 Dokončování výrobků pro medicínu
Massfinishing for medical applications
Dr. Ing. František Plánička (GÜHRING s.r.o.)
Vysoce výkonné HPC frézy – evoluční skok v PKD frézovací technologii
16:40-16:55
High powered HPC face mills – the ultimate evolution in PCD milled
technology
Ing. Pavel Ambrož (SCHUNK Intec s.r.o.)
16:55-17:10 Proč používat magnetické desky?
Why magnetic plates are used?
Ing. Petr Šrachta, Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., Ing. Jiří Syrovátka
(HOFMEISTER s.r.o.)
17:10-17:25 Měření tvarů a povrchů s využitím přístroje ALICONA
Measuring of complex shapes and surfaces using ALICONA measuring
machine
Dr. Ing. Miloslav Kesl (PILSEN TOOLS s.r.o.)
17:25-17:40 Parametry závitu a metoda kontroly přesnosti lícovaných závitů
Parameters of thread and method of checking accuracy of fitting thread
17:40-17:45
UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PRVNÍHO DNE KONFERENCE
CONFERENCE CLOSING TECHNICAL PART OF THE FIRST DAY
17:45-19:30
Exkurze v pivovaru Plzeňský Prazdroj
A guided tour of the Pilsner Urquell brewery
19:30- ???
Společenský večer s večeří formou rautu, bohatou tombolou a živou kapelou
"LOVCI RYTMŮ"
Social evening which will include dinner (buffet), raffle and live music "LOVCI RYTMŮ"
-3-
V. mezinárodní konference
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – PLZEŇ 2013
22. – 23. 1. 2013
PROGRAM KONFERENCE: Druhý den: 23. 1. 2013
CONFERENCE PROGRAM: Second day: 23. 1. 2013
8:55-9:00
ZAHÁJENÍ 2. DNE KONFERENCE
OPENING THE SECOND DAY OF THE CONFERENCE
9:00-9:15
Ing. Kamil Kolařík, Ph.D., Ing. Zdenek Pala, Ing. Libor Beránek,
Prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
Aplikace rentgenové difrakce při vývoji nového typu formy pro lisování
žárovzdorných a vysoce abrazivních materiálů
Application of X-ray diffraction in development of new type of moulds
for production of refractory and highly abrasive objects
9:15-9:30
Ing. Miroslav Belán, Ph.D., Doc. Ing. Peter Monka, Ph.D.,
Ing. Peter Michalik, Ph.D.
Řezné vlastnosti frézovacích nástrojů z rychlořezné oceli při obrábění
austenitických chrom-niklových ocelí
Cutting properties of cutting tools of high speed steel for machining of
austenitic chromium-nickel steels
9:30-9:45
Ing. Zuzana Durstová, Prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
Magnetická anizotropia povrchov po indukčnom kalení
Magnetic anisotropy of surfaces after inductive hardening
9:45-10:00
Martin Doležal, Ing. Jindřich Nevařil
Produktivní metody obrábění pomocí CAD/CAM systému Edgecam
Efficient machining methods with CAD/CAM software Edgecam
Ing. Rastislav Bartoš, Doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D.
Stanovení parametru drsnosti Ra při dokončovacích způsobech obrábění
10:00-10:15
Determination of roughness parameter Ra for the methods of finishing
machining
Ing. Zdeňko Guniš, Doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D.
Vplyv upnutia na vysledok merania geometrickej presnosti súciastok
10:15-10:30
The impact of clamping on the result of measurement of geometric
precision of components
Ing. Vladimír Šimna, Doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D.
Návrh klasifikačního systému pro součástky vyráběné na CNC strojích
10:30-10:45
The proposal of the classification system for parts produced by CNC
machines
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
COFFE BREAK
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D., Ing. Ingrid Kvapilová
Hodnocení vlivu teploty a doby homogenizačního žíhaní slitiny
AlCu4MgMn z hlediska mikrostruktury, obrazové analýzy a metody EDX
11:05-11:20
Assessment of the effect of temperature and annealing time
homogenization AlCu4MgMn alloys in terms of microstructure image
analysis methods and EDX
10:45-11:05
-4-
V. mezinárodní konference
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – PLZEŇ 2013
22. – 23. 1. 2013
Ing. Pavel Roud, RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.,
Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., Bc. Jan Vodička
Modelování drážek monolitního šroubovitého vrtáku v systému CATIA V5 s
11:20-11:35
vyšší přesností a efektivitou
Modeling flute of solid twist drill using CATIA V5 with higher precision
and effectivity
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D., Ing. Ingrid Kvapilová,
Ing. Elena Střihavková
11:35-11:50
Krystalová segregace odlévané slitiny AlCu4MgMn
The crystal segregation during casting of the alloy AlCu4MgMn
Ing. Andrej Andrej, Ing. Matej Šomsák
Měření vibrací v závislosti na průřezu odebrané třísky při obrábění
11:50-12:05 tvarovým nástrojem
Vibration measurement, depending on the gauge particles collected
from the machining tool shape
Ing. Elena Střihavková, Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.,
Ing. Ingrid Kvapilová
12:05-12:20 Změny struktury slitiny AlSi7Mg0,3 v závislosti na různém obsahu Ca
A structure changes of alloy AlSi7Mg0,3 with different contents of Ca
according
Ing. Martin Šteinfeld
12:20-12:35 Standardizace výrobní základny
Standardization of production base
Ing. Jan Kučera
Návrh metodiky hodnocení obráběcích emulzí v souvislosti s ochranou
12:35-12:50 zdraví
Proposal assessment methodology of machining emulsions in relation
to protection of health
ZAKONČENÍ V. ROČNÍKU KONFERENCE STROJÍRENSKÁ
TECHNOLOGIE PLZEŇ 2013
12:50-13:00 CONFERENCE CLOSING CEREMONY OF THE FIFTH
INTERNATIONAL CONFERENCE MANUFACTURING
TECHNOLOGY - PILSEN 2013
13:00-14:00
OBĚD
LUNCH
14:00-16:00
Návštěva FST s možností prohlídky laboratoří
Visiting of FME with possibility to see laboratories of DMT
Je nutné, aby se zájemci o návštěvu FST zaregistrovali během prvního dne konference na
registračním formuláři, umístěném na tabuli u registrace.
Participants whose want to visit FME must be registered during the first day.
-5-
Download

PROGRAM KONFERENCE - Strojírenská technologie 2015