Didaktické metódy, formy a prostriedky
81
PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE – ROČNÍKOVÉ PRÁCE
ŽIAKOV 4. ROČNÍKA, PREDMET INFORMATIKA
Ján Guniš
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Abstrakt: Informatika, vyučovací predmet na strednej škole, predstavuje ideálny nástroj na budovanie
a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Štvrtáci na hodinách informatiky už niekoľko rokov
demonštrujú svoje schopnosti a vedomosti prostredníctvom ročníkových prác. Témy ročníkových prác
sa snažíme vyberať tak, aby sme čo najviac rozvíjali medzipredmetové vzťahy. Naším cieľom je, aby
sa ročníkové práce stali súčasťou maturitného projektu a výrazne tak zasiahli do zmien internej časti
maturitnej skúšky.
Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy, ročníkové práce, maturitný projekt, maturita
Informatika ako vedná disciplína svojou
pôsobnosťou zasahuje zrejme do každej oblasti
bežného života. Poznatky, metódy a postupy
informatiky nájdu svoje uplatnenie v každom
predmete. Predstavuje teda ideálny nástroj na
budovanie
medzipredmetových
vzťahov.
Skúšame a hľadáme spôsoby, ako sa vzájomne
dopĺňať s kolegami, ako zmysluplne a plodne
využiť vedomosti našich študentov nie
izolovane na konkrétnom predmete, kde ich
žiak dostal, ale všade tam, kde to má
opodstatnenie.
Predstavím vám jednu z možností, ktorou sa
snažím ak nie odstrániť, tak aspoň zjemniť
hranice, ktoré ešte stále tak izolujú jednotlivé
predmety v škole.
Žiaci na Gymnázium J. A. Raymana v Prešove
sa učia podľa Alternatívneho učebného plánu
(ďalej AUP). Podľa AUP na jednej strane žiak
nemá možnosť voliť si v 2. a 3. ročníku voliteľný
predmet informatika, ale na strane druhej
poskytuje AUP žiakovi široký priestor
vo 4. ročníku pre výber študijných predmetov
podľa jeho záujmu (okrem 3 hodín slovenského
jazyka, 6 hodín cudzieho jazyka a 3 hodín
telesnej výchovy si žiak 18 hodín volí sám
z ponuky dvoj- a štvorhodinových predmetov).
A práve táto skutočnosť umožňuje úspešne
budovať medzipredmetové vzťahy.
V školskom roku 2003/04 sa táto možnosť ešte
znásobila skutočnosťou, že po prvýkrát
maturujú žiaci so zameraním 7902 5 05 –
Informatika, teda žiaci, ktorí sa s informatikou
stretávali každý rok (dve hodiny týždenne)
a vo 4.
ročníku
si
ako
maturanti
k dvojhodinovke vybrali aj štvorhodinovku.
Keďže informatika sa zaoberá spôsobmi
vyhľadávania,
získavania,
spracovávania,
uchovávania
a prezentovania
informácií,
niektoré tematické celky sa snažíme zakončiť
menším,
samostatným
projektom
žiaka
(tabuľkový procesor – výsledok prieskumu,
ankety; jazyk HTML – tvorba profesijnej stránky
žiaka; grafický editor – návrh pohľadnice, obalu
na CD atď.). Tematický celok Prezentácia
(3. ročník) je zameraný práve na prezentáciu
informácií. Nielen zvládnutie softvéru, ale výber
vhodnej témy, získanie informácií, ich
spracovanie
a najmä
prezentácia
pred
verejným publikom je prípravou na ročníkovú
prácu vo 4. ročníku. Témy si žiaci vyberajú
sami podľa ich záujmu, najlepšie je, ak je to
téma mimo predmetu informatika. Téma
korešponduje s učebnými osnovami gymnázia
(chceme sa vyhnúť témam, ktoré možno sú
zaujímavé, ale v škole by nenašli uplatnenie).
Žiaci na vybranej téme pracujú samostatne,
čiastočne na hodinách informatiky, ale väčšinou
v mimovyučovacom čase. Každú prácu žiak
konzultuje s vyučujúcim informatiky (formálna
stránka
práce,
úroveň
spracovania
a prezentácia)
a s vyučujúcim
príslušného
predmetu (výber témy, obsahová stránka,
použiteľnosť v škole). Po približne dvoch
mesiacoch sú práce hotové a nasleduje ich
I
Didaktické metódy, formy a prostriedky
82
prezentácia pred publikom, ktoré pozostáva
z vyučujúcich (ktorých si žiaci pozývajú),
zo spolužiakov, prípadne pred triedou, kde
téma práce korešponduje s momentálne
preberaným učivom. Prezentácie sa konajú
v miestnosti na to vyhradenej. Študentov
vedieme k tomu, aby sa primerane obliekli
(a myslím, že to robia celkom radi :-) a pripravili
si celý výstup. K dispozícii je dataprojektor,
kamera, prip. iné technické zariadenie. Vybrané
témy, ako aj ich samotné spracovanie,
si môžete pozrieť na stránkach: http://www.gjarpo.sk/studenti/informatika.htm (Obrázok 1)
(nájdete tu ročníkové práce študentov
4. ročníka bez informatického zamerania
z minulých rokov a prezentácie študentov
3. ročníka s informatickým zameraním).
po obsahovej stránke. Okrem toho žiak
spracuje krátku anotáciu práce, ktorá vyplynie
z diskusií s jeho konzultantmi. Témy žiaci
prihlasujú elektronicky, cez webové rozhranie.
Všetky témy sú automaticky zverejnené
na webovej stránke školy.
Obrázok 1
Obrázok 2
Vo 4. ročníku sa celý postup zopakuje,
samozrejme v omnoho väčšom meradle
a s oveľa väčšou vážnosťou a dôležitosťou.
Začiatkom školského roka vyučujúci vypíšu
témy ročníkových prác. Je na každom
vyučujúcom, aby ponúkol také témy, ktorých
spracovanie bude môcť neskôr využiť. Ak témy
žiakovi nevyhovujú, po konzultácii s vyučujúcim
si môže zvoliť vlastnú tému. Podmienkou je,
aby téma práce súvisela s vyučovaním, resp.
práca bola použiteľná či už priamo
na vyučovaní, alebo ako rozširujúci študijný
materiál pre žiakov. Spravidla do konca
septembra si žiak záväzne vyberie tému
ročníkovej práce a dvoch konzultantov. Jedným
je učiteľ informatiky, ktorý dohliada na formálnu
úroveň
spracovania
a druhým
učiteľ
príslušného predmetu, ktorý žiaka usmerňuje
Žiaci pracujú a svoje postupy priebežne
konzultujú s vyučujúcimi počas celého
školského roka. Za čiastkové výsledky sú
hodnotení (samozrejme za jednu prácu môže
byť žiak hodnotený z dvoch predmetov). Pred
odchodom na akademický týždeň sa uskutočnia
verejné prezentácie ročníkových prác žiakov.
Samotná propagácia prác a najmä ich
prezentácia je najmä v rukách žiaka. Navrhnú si
reklamný plagát, ktorým upozorňujú verejnosť
a pozývajú záujemcov na svoju prezentáciu.
Vyučujúci (spravidla informatici a vyučujúci
príslušného predmetu) sú pozývaní osobne,
pozvánkou
na
meno.
Prezentácie
sa
uskutočňujú
na
hodinách
príslušných
predmetov, alebo v čase mimo vyučovania za
prítomnosti pozvaných, a to počas niekoľkých
Žiaci dostanú časový priestor (2 – 3 týždne),
aby si podrobne premysleli obsah, rozsah,
formát svojej práce. Po tomto termíne
odovzdávajú podrobnú písomnú špecifikáciu
svojej ročníkovej práce. Konečným formátom
ročníkovej
práce
môže
byť
aplikácia
(programátorské
témy),
multimediálna
prezentácia/CD, webová stránka alebo tlačená
publikácia. Výber tém si môžete pozrieť na
stránkach:
http://www.gjar-po.sk/studium/
informatika/roc_prace/temy.php3 (Obrázok 2).
I
Didaktické metódy, formy a prostriedky
83
dní. Po každej prezentácii nasleduje diskusia,
kde prednášateľ odpovedá na otázky z publika.
Ján Lenko - Interferencia svetla na tenkej
vrstve
Žiak je hodnotený nielen za samotnú prácu, ale
aj za úroveň prezentácie samotnej. Zvlášť
vysoko sú hodnotené práce, pri ktorých sa žiak
musel niečo nové naučiť, kde vytvoril niečo, čo
má svoju jedinečnosť a hodnotu, resp. práce,
kde žiak musel skúmať a objavovať, kde ukázal
nový pohľad na vec. Práce, ktoré sú len
kompilačného charakteru, sú tiež prípustné,
i keď už nie tak veľmi cenené.
Fyzika. Teórie o svetle, lom svetla, interferencia
svetla.
Na takejto dlhodobej a rozsiahlej práci môže
žiak ukázať širšie spektrum vedomostí, ktoré si
počas štúdia osvojil, ich vzájomnú prepojenosť,
schopnosť efektívne využiť svoje vedomosti.
Treba ešte pripomenúť, že ročníková práca je
na našej škole „súčasťou“ maturitnej skúšky
žiaka (zatiaľ len z informatiky, ale zrejme si to
osvoja aj ostatné predmety). Naším cieľom je,
aby sa ročníkové práce stali súčasťou
maturitného projektu a výrazne tak zasiahli
do zmien internej časti maturitnej skúšky.
Všetky práce sú zverejnené na webovej stránke
školy a slúžia nielen mladším spolužiakom, ale
aj učiteľom a verejnosti. Nezanedbateľná je aj
náročnosť tejto práce, či už časová alebo
intelektuálna – nielen pre žiaka, ktorý sa musí
venovať aj ostatným predmetom, ale aj pre
učiteľa, ktorý je často konzultantom pre 10 – 15
žiakov. Napriek tomu si myslím, že
medzipredmetové ročníkové práce majú svoj
význam a zohrajú dôležitú úlohu pri hodnotení,
Michal Tarbaj - Kancelárske balíky
Informatika.
Vzájomné
porovnanie
kancelárskych balíkov: Microsoft Office 2000
Premium, Sun StarOffice v. 5.2, E-press
EasyOffice Freeware, Software602 602Pro PC
SUITE 2001, OpenOffice.org 1.0.1.
Pavol Semančo - Tuky a oleje
Chémia. Tuky, oleje, zložky tukov a olejov,
spôsoby výroby.
Slavomír
netopiera
Mucha
-
Orientačný
systém
Fyzika. Orientačný systém netopiera a jeho
využitie v letectve, radar, Dopplerov efekt,
protilietadlové systémy, technológia STEALTH.
Ukážky
tém
4. ročníka:
ročníkový
prác
žiakov
Martin Petráš - Klasifikačný hárok žiakov školy
(PHP + mySQL)
Fyzika. Princíp práce televízora, vytvorenie
obrazu, prenos signálu (vysielač, prijímač),
princíp kamery, pohľad do budúcnosti.
Informatika. Virtuálny klasifikačný hárok umožní
študentom (prípadne ich rodičom) kedykoľvek si
prezrieť a vytlačiť známky v jednotlivých
predmetoch. Profesorom umožní známky
pridávať, zmazať, zapísať si ku každému
študentovi poznámky, zistiť priemer známok
žiaka alebo celej triedy, poslať e-mail rodičom
v prípade slabého prospechu. Do systému sa
bude dať prihlásiť pomocou prístupového hesla
IMAPu (ako pri e-mail klientovi), alebo cez
vlastnú databázu hesiel. Dôraz bude pri tom
kladený na bezpečnosť ochrany údajov.
Róbert Rudy - Relačné databázy - PHP
a MySQL
Jana Grejtáková - Čo prináša ľudskému
organizmu čokoláda
Informatika. Všeobecne o databázach, vzťahy
medzi tabuľkami, komunikácia s DBMS, úvod
do jazyka SQL a ukážky práce v MySQL.
Biológia. Pozitívne a negatívne vplyvy čokolády
na ľudský organizmus.
resp. sebahodnotení žiaka.
Ukážky tém prezentácií žiakov 3. ročníka:
Peter Rebrinský - Princíp televízie
I
Didaktické metódy, formy a prostriedky
84
Matúš Kivader - Čo to je zvuk a jeho
spracovanie v počítači.
Fyzika. Informácie o tom čo je to zvuk po jeho
fyzikálnej stránke. Ako sa šíri, ako sa vysiela,
prijíma a pod. Pomocou akých prístrojov ho
zachytáva a zaznamenáva PC.
Daniel Pribula architektúry Prešovom
Virtuálny
sprievodca
Výtvarná výchova. Sprievodca architektúrou
budov v centre Prešova a okolia.
Fyzika. Využitie PC na hodinách fyziky.
Meranie zrýchleného, spomaleného pohybu na
naklonenej rovine. Meranie gravitačného
zrýchlenia - voľný pád. A na koniec meranie
frekvencie pomocou vstupu na zvukovej karte.
Róbert Sedlák systémom IP-COACH
Titrácia
podporovaná
Chémia. Objasnenie problematiky titrácií
v kvantitatívnej analytickej chémii pomocou
počítačom podporovanej pH elektródy.
Daniel Riňak - Využitie počítača v škole.
(a nielen v škole )
Internetové zdroje:
[1] Gymnázium J. A. Raymana, Prešov - http://www.gjar-po.sk
I
Adresa autora:
Mgr. Ján Guniš
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 081 93 Prešov
Email: [email protected]
Ján Guniš (1971) je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
v Bratislave, učiteľský smer matematika - informatika. Od roku 1995 pracuje ako
učiteľ matematiky a informatiky na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove. Venuje
sa tvorbe grafiky, webových stránok, práci s multimédiami. Je
spoluorganizátorom niekoľkých úspešných slovenských teleprojektov (VirGal,
Heuréka, Chronometer, Interview, GeoMat).
Edukačné aktivity PF UPJŠ v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach koordinuje dva multimediálne teleprojekty:
Zaspievajme si spolu – Let’s Sing Together (http://lst.science.upjs.sk/) a
Multimediálne príbehy a rozprávky (http://mmrp.science.upjs.sk/).
Ich hlavným cieľom je zvýšiť gramotnosť učiteľov a ich žiakov v multimediálnej tvorbe (spracovanie
obrazu, zvuku, animácií, videa, tvorba prezentácií a webových stránok) a tiež vo využívaní
Internetových zdrojov a nástrojov (WWW, e-mail, FTP, on-line komunikátory). Pre žiakov má projekt
prínos aj v oblasti rozvoja ich estetického cítenia, právneho vedomia a prehĺbenia vedomosti
a zručnosti z predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk a cudzí jazyk. Učitelia
zúčastnení v teleprojektoch sa bližšie oboznámia s projektovou metódou výučby, zdokonalia si svoje
organizačné zručnosti a napomôžu objaviť žiakov talentovaných na spev, hru na hudobnom nástroji,
výtvarnú a literárnu tvorbu, dramatické umenie a taktiež počítačové talenty (spracovanie multimédií,
programovanie). Záujemcovia o bližšie informácie o teleprojektoch ich nájdu na uvedených
webových adresách.
Download

ročníkové práce žiakov 4. ročníka, predmet informatika