Faturanın kopyasını istemek: 0900 - 505 03 03
(görüşme başına € 0,50). Faturanız hakkındaki sorular
için hasta servis hattımızla irtibata geçebilirsiniz:
0900 - 777 77 71 (görüşme başına € 0,20)
veya şuraya bakınız:
www.uwnota.nl
Faturalarımız
uwnota.nl
tarafından
sağlanmaktadır
uwnota.nl
ödeme şartları
Bu ödeme şartları uwnota.nl’ye ödenecek tüm
ödemelerinde uygulanmaktadır ve hizmet sağlayıcınız
tarafından da uygulanabilir olarak belirlenmiştir.
uwnota.nl ödeme şartları
Hizmet sağlayıcınız size olan alacakları uwnota.nl’ye devretti ve bu
devir uwnota.nl tarafından kabul edildi. Konu hakkında MK 3:94.
maddesinde amaçlandığı gibi bir devir ferağ belgesi düzenlenmiştir.
Uwnota.nl faturalama yapmaya ve bunları tahsil etmeye münhasıran
yetkilidir. Hizmet sağlayıcınızın size olan tüm (gelecekteki)
alacaklarında yanda gösterildiği gibi uwnota.nl ödeme şartları
uygulanmaktadır:
1 Fatura borçlu ve/veya kanuni temsilcisi tarafından karşılanacaktır ve hemen istenilebilir.
2 Uwnota.nl, mümkünse, faturanın masraflarını (kısmen ya da
tam) borçlunun sağlık sigortacısından tahsil etmeye yetkilidir
3 Borçlu ve/veya kanuni temsilcisi faturayı uwnota.nl’ye
faturanın üzerinde belirtilen vade tarihinden önde tamamen
karşılamak zorundadır. Vade tarihi sağlık sigorta şirketinin
borçlu adına faturayı (kısmen ya da tam olarak) karşılaması
durumunda da geçerlidir.
4 Fatura vade tarihinden önce faturada belirlenen hesapta
karşılanmadığında ihtar çekilmesi gerekmeden borçlunun
temerrüttü yürürlüğe girer. O andan itibaren borçlu aylık veya
ayın bir bölümü üzerinde kanuni faiz ödemek zorundadır.
5 Temerrüt halinde uwnota.nl tahsil tedbirleri al(dır)maya hakkı
vardır.
6 Faturalanan meblağların tahsili ile ilgili tüm mahkeme ve/
veya mahkeme dışı tahsil masrafları borçlunun hesabına
düşer. Mahkeme dışı tahsil masrafları Mahkeme Dışı Tahsil
Masrafları Karşılanması Kararnameye uygun olarak belirlenir.
Hizmet sağlayıcısına faturalanan olası KDV borçlunun hesabına
eklenecektir.
7 Uwnota.nl ödetecek meblağın ödenmesi ilk önce tahsil
masraflarıyla, akabinde faturalanan faizle ve en sonunda fatura
meblağıyla hesaplaşma hakkına sahiptir.
8 Borçlunun ve/veya kanuni temsilcisinin fatura hakkında
resmi bir şikâyet ibraz etmesi veya borçlu tarafından tedavi
sözleşmesinin feshedilmesinden dolayı ödeme yükümlülüğü
ertelenmez.
9 Bu ödeme şartlarından herhangi bir hüküm geçersiz olursa
veya iptal edilebilirse, bu da diğer hükümlerin geçerliliğini
etkilemez.
Download

Faturalarımız uwnota.nl tarafından sağlanmaktadır