Z pověření ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE
pořádá Moravskoslezský kynologický svaz
X. HANÁCKou
NÁRODNÍ VÝS TAVu PSŮ
se zadáváním
CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, Res. CAC ČR, Národní vítěz
ve dnech
3. LEDNA – 4. LEDNA 2015
!!! VE VÝSTAVNÍM AREÁLU BVV BRNO !!!
PROGRAM:
7.30
9.30
11.00
15.00
–
–
–
–
9.00
14.00
14.00
17.00
přejímka psů
posuzování v kruzích
předkolo mladý vystavovatel
přehlídky, soutěže
Rozdělení plemen podle skupin FCI:
3. LEDNA 2015 sobota:
celé skupiny: I, III, IV, VI, VII, VIII, FCI neuznaná plemena
4. LEDNA 2015 neděle:
celé skupiny: II, V, IX, X
Uzávěrky přihlášek:
Přihlášky, informace:
5. 11. 2014
19. 11. 2014
3. 12. 2014
Moravskoslezský kynologický svaz - Národní výstava psů
Tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno
Telefon/fax: +420 539 030 453; Mobil: +420 602 718 411, +420 602 786 002
E-mail: [email protected], [email protected], http://www.vystavabrno.info
Lze se hlásit také on-line přes www.dogoffice.cz
Výstavní poplatky:
za prvního psa včetně katalogu
za dalšího psa (bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa) česká národní plemena štěňata (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
dorost (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa)
veterán, tř. čestná (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
soutěže
1. uzávěrka
650,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
2. uzávěrka
750,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
3. uzávěrka
900,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
400,- Kč
Konto: 240 013 0516/2010 FIO BANKA
na zaplacení výstavního poplatku používejte složenky typu A nebo bankovní převod.
Složenky typu C nepřijímáme.
UVEĎTE VARIABILNÍ SYMBOL – SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO!!!!
Pro rozlišení plateb při uzávěrkách rozhoduje datum připsání platby na účet pořadatele. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!! Důležité upozornění: Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu s vypsaným majitelem psa, fotokopie dalších náležitostí
pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů. Při stornování přihlášky v době před třetí uzávěrkou bude ze zaplacené částky účtován manipulační
poplatek 100,- Kč. Po třetí uzávěrce není storno přihlášky možné.
Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane, přihláška
NEPROBĚHLA!!!!! Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!
TŘÍDY:
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Pro třídu pracovní doložte certifikát o vykonané zkoušce. Vstup do třídy vítězů a čestné
je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Champion ČR, Champion ČMKU, Interchampion,
Champion některého z členských států FCI, Evropský vítěz, Světový vítěz a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V 1 nepostupuje do soutěže o NV a BOB nebo BOS. Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány odděleně
dle ustanovení FCI nebo dle rozhodnutí ČMKU.
TITULY:
CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, Res. CAC ČR, Národní vítěz, Vítěz plemene - BOB , Nejlepší z opačného pohlaví BOS, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší
veterán plemene - BOV, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Juniorský vítěz skupiny FCI – JBIG, Juniorský vítěz dne
- JBOD, Juniorský vítěz výstavy – JBIS, Vítěz skupiny FCI - BIG, Vítěz dne - BOD, Vítěz výstavy - BIS. Udělení titulů není nárokové. V jednotlivých třídách se
stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou velmi nadějný nebo nadějný a výborný nebo velmi dobrý.
SOUTĚŽE:
➢ Mladý vystavovatel – Junior Handling – věkové skupiny: I. 9 – 13 let, II. 13 – 17 let, platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. Soutěží se
se psem, zapsaným v plemenné knize uznávané FCI, pes nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané
v soutěži lze započítat do celoroční, celostátní soutěže z národních a mezinárodních výstav.
➢ Nejlepší štěně – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě štěňat známkou VELMI NADĚJNÝ I
➢ Nejlepší dorost – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě dorostu známkou VELMI NADĚJNÝ I.
➢ Nejlepší veterán – soutěží jedinci, kteří obdrželi titul Nejlepší veterán plemene BOV
➢ Přehlídka čestných tříd – do soutěže nastupují V 1 z čestných tříd
➢ Nejlepší pár psů – pro fenu a psa jednoho plemene a rázu vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být
prokázáno zápisem v průkazu původu.
➢ Nejlepší chovatelská skupina – pro 3 až 5 jedinců jednoho plemene a rázu posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a minimálně od dvou
různých otců nebo matek.
➢ Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) – do soutěže nastupují po skupinách FCI jedinci s titulem BOJ
➢ Vítěz skupiny FCI (BIG) – do soutěže nastupují po skupinách FCI jedinci s titulem BOB
➢ Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují psi s titulem JBIG
➢ Vítěz dne (BOD) – do soutěže nastupují psi s titulem BIG
➢ Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD
➢ Vítěz výstavy (BIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOD
Doklady k účasti na výstavě:
* průkaz původu psa *;
* pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz *
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
➢ Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
➢ Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině a dále je v imunitě proti psince,
parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky
dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003
➢ Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlášky se vyplňují hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována
pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová
přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes
splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení
výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů
po III. uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude cca 10 dní před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem s uvedením dne, kdy bude váš pes
posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno si zkontrolovat na www.vystavabrno.info v seznamu vystavovatelů, zda byla přihláška
přijata. Pokud vystavovatel nenalezne své jméno v seznamu vystavovatelů, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy tel. 539 030 453. Přijetím přihlášky
podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Na doklady zaslané
po III. uzávěrce nebude brán zřetel.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce
nutno uvést i původní zkratku plemenné knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa v době konání výstavy. V areálu výstaviště není dovoleno volné pobíhání psů. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma
ušima a nebude ani posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, agresivní jedinci a jedinci s operativním nebo jiným
veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí
jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze sříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je
nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních řádů a propozic. Protest musí být podán písemně,
současně se složením jistiny 1300,- Kč, a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Upozornění: Vystavovatelé, jejichž psi na NV Brno získají poslední potřebné čekatelství pro přiznání titulu Český šampion, Český Junior šampi-
on, Český Grand šampion, Český Veterán šampion a Šampion ČMKU mají možnost přinést potřebné doklady do výstavní kanceláře, kde budou
průběžné vystavovány diplomy v době od 10.30 do 15 hodin. K vystavení je potřeba dodat originál kartiček CAC a alespoň kopii průkazu původu.
U plemen podřízených zkouškám pak kopii pracovního certifikátu. Vystavení šampionátu stojí pro zahraniční vystavovatele 15 euro.
Národní výstava Brno 2015
3. - 4. 1. 2015
www.vystavabrno.info
Bez nároku na titul:
Třída čestná/
Honor class
od 15 měsíců/months
Sobota 3. ledna 2015
plemeno
1
3
4
6
7
8
11
Neděle 4. ledna 2015
rozhodčí
plemeno
rozhodčí
Anglický buldog
Matyáš Jaroslav, SK
Italský corso pes, argentinská doga, dobrman
Staviarská Viera, SK Rus. čer. terier, braz. fila, tosa inu, šp. mastin
Staviarská Viera, SK Krinke Milan, CZ
Bern. sal. pes, appenzel. sal. pes,
entleb. sal. pes
Šimek František, CZ
Německý ovčák
Polián Pavel, CZ
Kavkaz. past. pes, středoas. pastevecký pes
Šimek František, CZ
ostatní nejmenovaná plemena
Krinke Milan,
Ridarčíková Gabriela
Hovawart, novofundlanský pes, rotvajler
Piskay Vladimír, SK
Knírači
Fairaislová Lenka, CZ
Americký stafordširský terier
Ehrenreich Günther, A
Německá doga
Krinke Milan, CZ
Stafordšírský bullterier
Ehrenreich Günther, A
Německý boxer, velký švýc. salaš. pes
Ridarčíková Gabriela, SK
Bullterier
Šaldová Kateřina, CZ
Svatobern. pes, tib. doga, shar-pei
Ridarčíková Gabriela, SK
Airedale t., bedlington t., border t., aust.silky t.
Tichá Vladimíra, CZ
An. pastev. pes, ang. mastif, bord. doga
Vondouš Otakar, CZ
Cairn terier, manchester terier
Tichá Vladimíra, CZ
Kan.doga, bullmastif, leonberger
Vondouš Otakar, CZ
Jack russel teriér, parson russel teriér
Jančík Leoš, CZ
ostatní nejmenovaná plemena
Yorkšírský terier
Jančík Leoš, CZ
Ridarčíková Gabriela,
Vondrouš Otakar
Foxterier drsnosrstý, hladkostrstý
Maršálová Milena, CZ
Aljašský malamut, sibiřský husky, samojed
Karban Antonín, CZ
Norfolk terier, norwich terier, skotský terier
Maršálová Milena, CZ
Akita inu, americká akita, shiba inu
Jančík Leoš, CZ
West highland white terier
Maršálová Milena, CZ
Něm. špic, far. pes, eurasier, chow-chow
Václavík Miroslav, CZ
ostatní nejmenované plemena
Maršálová Milena,
Jančík Leoš
Peruánský naháč
Řehánek Petr, CZ
ostatní nejmenovaná plemena
Jančík Leoš,
Řehánek Petr
Aust. kelpie, austr. hon. pes, beauceron,
bílý švýcarský ovčák
Ridarčíková Gabriela, SK
Bearded kolie, briard, welsh corgi
Beradze Iuza, CZ
Belgický ovčák, border kolie
Grygarová Alexandra, CZ
Českosl. vlčák, saarl. vlčák, slov. čuvač
2
5
Jezevčíci
Šlapanský Luboš, CZ
Rhodéský ridgeback
Matyáš Jaroslav, SK
Bišonek, bol. psík, boston t., coton de tulear,
shih-tzu
Guniš Miroslav, SK
Beagle, dalmatin
Řehánek Petr, CZ
Tibetský španěl, havanský psík
Guniš Miroslav, SK
Basset Hound, bav. barvář, porcelaine,
bloodhound
Řehánek Petr, CZ
Kavalír king charles španěl,
king charles španěl
Jílková Zdenka, CZ
ostatní nejmenovaná plemena
Řehánek Petr,
Matyáš Jaroslav
Pekingský palácový psík
Jílková Zdenka, CZ
Čivava, mexický naháč
Beradze Iuza, CZ
Maltézský psík, mops, tibetský terier
Kubeš Robert, CZ
Pudl
Plísková Petra, CZ
Francouzský buldoček
Matyáš Jaroslav, SK
Čínský chocholatý pes
Řehánek Petr, CZ
Belg. grifonek, brabantík, brus. grifonek,
papilon
Voláriková Linda, SK
ostatní nejmenovaná plemena
Guniš Miroslav,
Kubeš Robert
Afgánský chrt, barzoj, saluki, whippet
Kučera Tomáš, CZ
Greyhound, irský vlkodav, italský chrtík
Ehrenreich Günther, A
ostatní nejmenovaná plemena
Ehrenreich Günther, A
Juniorhandling
Vaníčková Kristina, CZ
Výmar. ohař krátkosr., dlouhosr.,
něm. ohař krátkosr.
Nehyba Oldřich, CZ
Český fousek
Nehyba Oldřich, CZ
Maďarský ohař drátosrstý, krátkosrstý
Šimek František, CZ
Anglický setr, irský setr, pointer, gordonsetr
Piskay Vladimír, SK
ostatní nejmenovaná plemena
Piskay Vladimír,
Šimek František
Am. kokršpaněl, am.vod.španěl, anglický
špringer španěl
Studeník Petr, CZ
Anglický kokršpaněl, welššpringeršpaněl
Studeník Petr, CZ
Flat Coated retriever, labrador retriever
Korda František, CZ
Zlatý retriever, chesapeak bay retriever,
clumber španěl
Voláriková Linda, SK
ostatní nejmenovaná plemena
Voláriková Linda,
Studeník Petr
Český strakatý pes, chodský pes, pr. krysařík,
Patter. ter.
Staviarská Viera, SK Americký buldok, boerboel, český horský pes
Václavík Miroslav, CZ
ostatní nejmenovaná plemena
Václavík Miroslav,
Staviarská Viera
Juniorhandling
Dvořáková Věra
9
10
změna rozhodčích vyhrazena!!
Download

Rozhodčí - Moravskoslezský kynologický svaz