Zápisnica zo zasadnutia
PREDMETOVEJ KOMISIE
hudobného a tanečného odboru ZUŠ
Dátum zasadnutia: : 29. marec 2012
Neprítomní:
0
Zasadanie riadil:
Mgr. art. Michal Matejčík
Zapisovateľ:
Mgr. art. Michal Matejčík
Overovateľ:
Mgr. Antónia Zlatohlávková
Program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vyhodnotenie činnosti odborov za II. a III. štvrťrok – počet a úroveň
zrealizovaných aktivít, plánované aktivity na IV. štvrťrok.
3. Zhodnotenie úrovne vianočného koncertu, návrhy na budúci rok
4. Informácie zo vzájomných hospitácií a hospitácií vedúceho PK
5. Kontrola pedagogickej dokumentácie – postrehy, nedostatky, usmernenia
6. Deň otvorených dverí
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
1. Úlohy vyplývajú z uznesenia boli splnené.
2. V II. a III. štvrťroku školského roka 2011/2012 boli zrealizované nasledovné aktivity
 Verejné divadelné predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru 23.11.
2012 – zodp. Lucia Rakúsová
 Koncert učiteľov ZUŠ 7. 12. 2012 – zodp. Michal Matejčík
 Vianočný koncert Cífer 16.12. 2012 – zodp. Michal Matejčík
 Koledovanie žiakov hudobného odboru 21.12. 2011 - zodp. Michal Matejčík
 Vianočný koncert 20. 12. 2011
zodp. Michal Matejčík
 Výstava výtvarných prác žiakov VO 20. 12. 2011 zodp. Janka Kuššová
 Výchovný koncert Deti deťom 17. 2. 2012 – zodp. Michal Matejčík
 Koncert Deti deťom Cífer pre deti MŠ v Cíferi 16.3. 2012 – zodp. Mária
Miklovičová
 Triedny koncert Cífer 23.3. 2012 – zodp. Janka Mikušová
 Triedny koncert Cífer 29.3. 2012 – zodp. Mária Miklovičová
Všetky aktivity boli zrealizované na veľmi dobrej úrovni.
Plánované aktivity na IV. štvrťrok:
 Verejné divadelné predstavenie
zodp. Lucia Rakúsová
 Koncert strunového a dychového oddelenia
zodp. Boris Červeňanský
 Koncert klávesového oddelenia „Deti deťom“
zodp. Michal Matejčík
1




Výchovný koncert určený deťom v predškolskom veku zodp. Lucia Rakúsová
Výstava prác žiakov výtvarného odboru
zodp. Juraj Ezechiáš
Záverečný koncert žiakov ZUŠ vo Voderadoch zodp. Michal Matejčík
Záverečné vystúpenie detí tanečného odboru – zodp. Táčovská
3. Vianočný koncert bol zrealizovaný 20. decembra 2011. Koncertu sa zúčastnili žiaci zo
všetkých hudobných oddelení a tanečného doboru. Súčasťou koncertu bola aj vernisáž
prác žiakov výtvarného odboru. Koncert sa stretol s veľkým záujmov obyvateľov
obce. Na vysunutom pracovisku v Cíferi sa uskutočnil prvý vianočný koncert dňa 16.
decembra 2011 v KD Cífer. Na koncerte účinkovali všetci žiaci vysunutého
pracoviska Cífer. Koncert bol zorganizovaný na dobrej úrovni a bol sprievodnou
akciou cíferských vianočných trhov.
4. Vedúci umeleckých odbor vykonal 7 hospitácii v jednotlivých odboroch. Vyučujúci
postupovali podľa plánu práce, hospitácie neodhalili žiadne nedostatky a boli riadne
zaevidované v triednej dokumentácii.
5. Riaditeľ školy spolu s umeleckým vedúcim vykonali kontrolu pedagogickej
dokumentácie. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Na menšie nedostatky boli
triedni učitelia ihneď upozornení a bola urobená okamžitá náprava.
6. V mesiaci jún plánujeme zorganizovať deň otvorených dverí pre žiakov materskej
školy a žiakov I. stupňa základnej školy. Organizáciou je poverený Mgr. art. Michal
Matejčík v spolupráci s výtvarníčkou Jankou Kuššovou a učiteľkou tanečného odboru
Ivonou Táčovskou. Cieľom otvorených dverí je priblížiť deťom činnosť v základnej
umeleckej škole v jednotlivých odboroch.
7. V diskusii sa rozoberali otázky prípravy výletu pre žiakov hudobného odboru spojené
s koncertom a návštevou starej časti Bratislavy. Pre deti tanečného odboru je
plánovaný výlet spoločne s rodičmi na folklórne tanečné predstavenie.
8. UZNESENIE
Vedúci predmetovej komisie schvaľuje:

Naplánovanie aktivít na IV. štvrťrok
Členovia predmetovej komisie berú na vedomie:





Zhodnotenie aktivít hudobného a tanečného odboru za II. a IV. štvrťrok
Zhodnotenie hospitácií
Kontrolu pedagogickej dokumentácie
Organizáciu dňa otvorených dverí
Príprava výletu pre žiakov HO a TO
9. Po vyčerpaní programu vedúci predmetovej komisie zasadnutie ukončil.
Zapísal: Mgr. art. Michal Matejčík...............................................
Overil: Mgr. Antónia Zlatohlávková................................................................
2
Voderady, 29. marec 2012
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie hudobného a tanečného odboru
konaného dňa 29. marec 2012
1. Mgr. Augustín Bachratý...............................................................................
2. Mgr. art. Michal Matejčík..............................................................................
3. Mgr. Antónia Zlatohlávková ........................................................................
4. Mgr. art. Mária Miklovičová..........................................................................
5. Janka Mikušová..............................................................................................
6. Boris Červeňanský........................................................................................
7. Csaba Köböl...................................................................................................
8. Lucia Rakúsová.............................................................................................
9. Ing. Ivona Táčovská........................................................................................
3
Download

1 Zápisnica zo zasadnutia PREDMETOVEJ KOMISIE hudobného a