Zápisnica zo zasadnutia
PREDMETOVEJ KOMISIE
hudobného a tanečného odboru ZUŠ
Dátum zasadnutia: : 7. november 2012
Neprítomní:
0
Zasadanie riadil:
Mgr. art. Michal Matejčík
Zapisovateľ:
Mgr. art. Michal Matejčík
Overovateľ:
Boris Červeňanský
Program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vyhodnotenie činnosti odborov za I. štvrťrok – počet a úroveň
zrealizovaných aktivít
3. Vyhodnotenie úrovne triedneho koncertu pre škôlkarov
4. Zhodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov v hudobnom
a tanečnom odbore ako podklad k I. štvrťročnej hodnotiacej porade,
5. Príprava vianočného koncertu
6. Informácie z hospitácií riaditeľa školy
7. Návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
1. Úlohy vyplývajú z uznesenia boli splnené.
2. Činnosť všetkých umeleckých odborov bola v uplynulom štvrťroku na štandardnej
úrovni. Hudobný odbor zrealizoval koncert s názvom Deti, deťom.
3. Úroveň koncertu bol na priemernej úrovni. Nedostatky sú predovšetkým
s neskúsenosťou detí vystupovať pred publikom. Naberanie skúseností je bežnou
súčasťou vzdelávacieho procesu.
4. Žiaci v hudobnom a tanečnom odbore dosahujú štandardné, vekom a dĺžkou štúdia
očakávané výsledky.
5. Príprava všetkých umeleckých odborov smeruje k príprave žiakov na verejný
vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 18. decembra 2012.
6. Hospitácie boli v prvom štvrťroku zrealizované podľa naplánovaného harmonogramu.
Zistené nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese boli minimálne a následne
odstránené.
7. Najväčší nedostatok v materiálno-technickom vybavení školy je predovšetkým
v množstve hudobnej literatúry. Klávesovému oddeleniu chýba 80 basový akordeón.
Strunovému oddeleniu chýba druhý koncertný nástroj (oddelenie má ambíciu budovať
gitarový súbor).
8. V diskusii sa postupne vyjadrili všetci zúčastnení. Vyjadrenia všetkých pozitívne
hodnotili uplynuté obdobie.
9. UZNESENIE
Vedúci predmetovej komisie schvaľuje:



Naplánovanie minimálne 2 interných koncertov v nasledujúcom štvrťroku
Nákup odbornej literatúry pre všetky umelecké odbory
Zabezpečiť lepšie materiálno-technické vybavenie
Členovia predmetovej komisie berú na vedomie:


Podnety na zlepšenie vyučovania (efektivita časového rozvrhnutia vyučovacej
hodiny)
Kvalitnejšia príprava žiakov na interné koncerty
10. Po vyčerpaní programu vedúci predmetovej komisie zasadnutie ukončil.
Zapísal: Boris Červeňanský
.......................................................................
Overil: Mgr. art. Michal Matejčík ........................................................................
Vo Voderadoch, 7. november 2012
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie hudobného a tanečného odboru
konaného dňa 7. novembra 2012
1. Mgr. art. Michal Matejčík .......................................................................................
2. Mgr. art. Mária Miklovičová....................................................................................
3. Mgr. art. Martin Pekár .............................................................................................
4. Jozef Sprušanský Dis art .........................................................................................
5. Csaba Köböl.............................................................................................................
6. Janka Mikušov ........................................................................................................
7. Boris Červeňanský...................................................................................................
8. Klaudia Hollósiová .................................................................................................
9. Ing. Ivona Táčovká .................................................................................................
10. Ing. Martin Ryška ...................................................................................................
Download

Zápisnica zo zasadnutia PREDMETOVEJ KOMISIE hudobného a