Zápisnica zo zasadnutia
PREDMETOVEJ KOMISIE
výtvarného a literárno-dramatického odboru
Dátum zasadnutia: : 27. august 2010
Neprítomní:
0
Zasadanie riadil:
Mgr. Juraj Ezechiáš
Zapisovateľ:
Mgr. Juraj Ezechiáš
Overovateľ:
Lucia Rakúsová
Program:
1. Vypracovanie plánu práce PK VO a LDO
2. Prerokovanie návrhov činností a aktivít do plánu práce školy na škol. rok 2010/2011
3. Prerokovanie návrhov do školského poriadku na škol. rok 2010/2011
4. Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK
5. Spresnenie počtu prihlásených žiakov do výtvarného a literárno-dramatického odboru
6. Prerokovanie materiálovo-technických podmienok vyučovania
7. Prerokovanie učebných plánov a osnov
8. Spropagovanie prijímania vzdelávacích poukazov a príprava plánu práce záujmového
útvaru „Koncertná a divadelná prax“
9. Uznesenie
10. Záver
Rokovanie:
1. Členovia PK spoločne vypracovali plán práce PK výtvarného a literárno-dramatického
odboru.. Plán je súčasťou dokumentácie predmetovej komisie.
2. V školskom roku 2010/2011 boli navrhnutú tieto činnosti a aktivity školy:
 Prezentáciu žiackych prác formou výstav – v priestoroch ZUŠ, vo výstavných
verejných priestoroch v rámci obce ale i iných mestách Slovenska - priebežne počas
roka, zodp. Mgr. Juraj Ezechiáš

Aktívna príprava žiakov na súťaže – priebežne počas roka, zodp. Mgr. Juraj Ezechiáš

Detské predstavenie literárno-dramatického odboru ku Dňu matiek – 15. máj
2011, zodp. Lucia Rakúsová

Výstava výtvarných prác v rámci vianočného koncertu hudobného odboru –
december 2010, zodp. Mgr. Juraj Ezechiáš
1

Predstavenie žiakov LDO v rámci vianočného koncertu – december 2010, , zodp.
Lucia Rakúsová

Otvorená hodina vo výtvarnom odbore pre žiakov materskej školy, základnej školy
– v inom termíne - marec 2011, zodp. Mgr. Juraj Ezechiáš

Otvorená hodina v literárno-dramatickom odbore pre žiakov materskej školy, pre
žiakov základnej školy v inom termíne – marec 2011, zodp. Lucia Rakúsová

Záverečná výstava výtvarných prác žiakov – jún 2011, zodp. Mgr. Juraj Ezechiáš

Záverečné predstavenie žiakov LDO - jún 2011, zodp. Lucia Rakúsová
3. Do školského poriadku základnej umeleckej školy navrhli triedni učitelia prevádzkové
poriadky jednotlivých učební. Boli tiež prerokované postupy, sankcie a opatrenia pri
zistení šikanovania. Do školského poriadku bol zaradený aj bod o poplatkoch podľa VZN
obce Voderady.
4. Vedúci predmetovej komisie rozdelil jednotlivým členom PK čiastkové úlohy nasledovne:
Mgr. Juraj Ezechiáš



vedúci predmetovej komisie
správca kabinetu výtvarného odboru
správca knižnice výtvarného odboru
Lucia Rakúsová



učiteľka literárno-dramatického odboru
správca kabinetu literárno-dramatického odboru
Mgr. art. Michal Matejčík


vedúci umeleckých odborov – HO, TO a LDO
vedúci záujmového útvaru „Koncertná a divadelné prax“ – pre žiakov HO, TO
a LDO
5. Spresnenie počtu prihlásených žiakov do výtvarného a literárno-dramatického odboru
k 1. 9. 2010
o výtvarný odbor:

20 žiakov
o
literárno-dramatický odbor

24 žiakov
Vyučovanie v literárno-dramatickom odbore sa bude realizovať v 2 skupinách rozdelených
podľa veku žiakov, 6 – 10 rokov – I. skupina, 11 – 15 rokov – II. skupina
2
Vyučovanie vo výtvarnom odbore sa bude realizovať v 2 skupinách podľa veku žiakov.
Z prevádzkových dôvodov bude vyučovanie prebiehať súčasne v 2 ateliéroch vedľa seba.
Počas vyučovanie je nutné dbať na zvýšenú bezpečnosť žiakov.
6. Materiálovo- technické vybavenie školy je vo veľmi dobrom stave. Ateliéry výtvarného
odboru sú zariadené špeciálnymi maliarskymi stojanmi, regálmi na odkladanie vecí.
Súčasťou ateliéru je základná výbava pomôcok pre žiakov, ktorú financuje škola.
Miestnosti sú svetlé. Na prezentáciu prác slúžia hobry namontované na steny ateliéru. Vo
vyučovacom procese sa využívajú informačno-komunikačné technológie – dataprojektor.
notebook, učebný materiál v elektronickej podobe. V miestnosti sa plánuje zaviesť
internet, na zefektívnenie používania elektronických materiálov.
Učebňa literárno-dramatického odboru je priestranná, svetlá, vybavená kobercom
a nevyhnutným nábytkom. Postupne bude dopĺňaný kabinet s rekvizitami a iným
materiálom potrebným na vyučovanie.
7. Vyučovanie vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore sa realizuje:

podľa platných učebných plánov zo dňa 20. augusta 2009 č. CD - 2009-27474/213751:911 s platnosťou od 1.9. 2009

učebných osnov zo dňa 14. 8. 1995, číslo 729/95-15:
Učebné osnovy literárno-dramatického odboru
Učebné osnovy výtvarného odboru



ISCED 1B – štátny vzdelávací program pre primárne umelecké vzdelanie
ISCED 2B – štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelanie
Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy vo Voderadoch: „Škola plná
hudby“.
8. Základná umelecká škola môže byť od roku 2008 poskytovateľom záujmového
vzdelávania, preto bol členmi predmetovej komisie hudobné a tanečného odboru
navrhnuté zavedenie záujmového útvaru „Koncertná a divadelná prax“ . Na záujmový
útvar sa môžu prihlásiť žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru.
Vedúci záujmového útvaru bude Mgr. art. Michal Matejčík. Prostredníctvom záujmového
útvaru sa deti oboznámia s úskaliami interpretovania hudobného, alebo literárnodramatického diela na verejnosti. Systematická príprava detí na verejné vystúpenie
umožní skvalitnenie umeleckej úrovne verejných koncertov a divadelných predstavení,
ktoré škola pravidelne organizuje.
V prípade dostatočného počtu žiakov, bude možné záujmový útvar realizovať a tak
vzdelávacie poukazy, ktoré im poskytne základná škola budú môcť odovzdať základnej
umeleckej škole. Plán práce záujmového útvaru vypracuje Mgr. art. Michal Matejčík.
9. UZNESENIE
Vedúci predmetovej komisie schvaľuje:



všetky naplánované aktivity a činnosti výtvarného a literárno-dramatického odboru
rozdelenie čiastkových úloh pre jednotlivých členov PK
zavedenie záujmového útvaru Koncertná a divadelná prax
3
Členovia predmetovej komisie berú na vedomie:






všetky naplánované aktivity a činnosti výtvarného a literárno-dramatického odboru
rozdelenie čiastkových úloh pre jednotlivých členov PK
zavedenie záujmového útvaru Koncertná a divadelná prax a možnosť využitia
vzdelávacích poukazov v ZUŠ
školský poriadok
počty žiakov vo výtvarného a literárno-dramatického odboru
učebné osnovy a učebné plány, ktoré sú záväzné
10. Po vyčerpaní programu vedúci predmetovej komisie zasadnutie ukončil.
Zapísal: Mgr. Juraj Ezechiáš.......................................................
Overil: Lucia Rakúsová........................................................................
Voderady, 27. august 2010
4
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie výtvarného a literárno-dramatického odboru
konaného dňa 27.8. 2010
1. Mgr. Augustín Bachratý................................................................................
2. Mgr. Juraj Ezechiáš........................................................................................
3. Mgr. art. Michal Matejčík..............................................................................
4. Lucia Rakúsová...............................................................................................
5
Download

1 Zápisnica zo zasadnutia PREDMETOVEJ KOMISIE