Zápisnica z domovej schôdze konanej dňa 22.11.2012 na ul. Dneperská č.4 Prítomní : viď prezenčná listina vlastníkov bytov, ktorá je súčasťou zápisnice. Neprítomní: viď prezenčná listina vlastníkov bytov, ktorá je súčasťou zápisnice. Program: 1. Otvorenie 2. Revízna správa výťahu . 3. Výmena pivničných okien. 4. Zatváranie vchodových dverí . 5. Diskusia, rôzne. 6. Záver. 1. Otvorenie. Schôdzu otvorila p. Sošková, prítomných privítala a oboznámila s programom . 2. Revízna správa Technickej inšpekcie výťahu . Pani Sošková informovala na základe revíznej správy o zlom technickom stave výťahu a nutnosti zaoberať sa jeho výmenou . Prezentovala sa firma LB, ktorá dala svoju ponuku . Oslovíme aj iné firmy s cenovou ponukou na výťah. Na nový výťah je potrebný úver, preto vlastníkmi bytov bolo odsúhlasené navýšenie príspevku do fondu opráv o 0,18 centov za meter2, t.j. z 0,62 centov na 0,80 centov za m2 bytu. Navýšenie bude od 1.1.2013 3. Výmena pivničných okien je nutná z dôvodu netesnenia okien a pomerne veľkému úniku tepla cez vzniknuté otvory. Financovanie výmeny pivničných okien bude realizované formou splátok bez navýšenia , bola zaplatená záloha 265 eur pri podpísaní zmluvy. 4. Zatváranie vchodových dverí je problematické z toho dôvodu, že fajčiari nechávajú otvorené okná na poschodiach, vzniká prievan, ktorý bráni plynulému zatváraniu. 5. Diskusia,rôzne ‐ pri hlasovaní za navýšenie do fondu opráv bolo z 20 prítomných vlastníkov za 20, proti 0, zdržalo sa 0. Navýšenie bolo schválené. ‐ pre vážny zdravotný stav p.Krištofová nebola prítomná. ‐ p.Šarocký sa bude informovať ešte o možnosti financovania nového výťahu prostredníctvom príspevku zo ŠFRB ‐ riešenie otázky vyúčtovania tepla (60:40) bude v programe na budúcej schôdzi. 6. Záver Na záver p.Sošková poďakovala všetkým prítomným za účasť. V Košiciach, 22.11.2012 Zapísal: V. Ňachaj Schválila: M. Sošková 
Download

Zapisnica zo Zhromaždenia SVB dňa 22.11.2012