Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice
ZÁPISNICA z Rady rodičov
ID stretnutia:
1/2013
Predmet
stretnutia:
Druh stretnutia:
vedenie školy - zástupcovia rodičov
Pravidelné zasadnutie Rady rodičov
Dátum konania:
26.09.2013
Miesto konania:
Čas (od – do):
16:00 – 16:25
Zvolávateľ:
Zúčastnení:
Ing. Radoslav Levčík, predseda RR
Za zvolávateľa
pavilón A, učebňa informatiky
Ing. Radoslav Levčík, predseda RR
Ostatní
PaeDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy
členovia Rady rodičov (podľa PL)
Podklady:
Zápis vyhotovil:
Mgr. Ingrid Tomášiková
Zápis verifikoval:
Ing. Radoslav Levčík
1. Agenda
Agenda
Prejednané
1. Otvorenie
Áno
2. Akadémia k 50. výročiu založenia školy
Áno
3. Všeobecné informácie k školskému roku 2013/2014
Áno
2. Záznam zo zasadnutia
Oblasť agendy
Záznam
1. Otvorenie
Zasadnutie Rady rodičov a všetkých prítomných privítal Ing. R. Levčík, predseda
RR.
2. Akadémia
Pani riaditeľka, PaedDr. E. Pillárová, informovala o prípravách a harmonograme
slávnostnej Akadémie, ktorá sa bude konať v pondelok v Štátnom divadle dňa
30. 09. 2013. Na Akadémii vystúpia súčasní a bývalí žiaci školy. Lístky je možné
si zakúpiť u p. zástupkyne pre II. stupeň. Cena lístka je 1,00 euro.
Harmonogram:
1. 08:00 Generálka
2. 10:00 – 12:30 Akadémia
3. 12:30 Recepcia v budove ŠD
4. 14:00 Recepcia pre pozvaných v reštaurácii Barborka, Kechnec
Pani riaditeľka vyzvala všetkých zúčastnených zástupcov rodičov k účasti aj na
Recepcii po skončení oficiálnej časti Akadémie.
3. Všeobecné
informácie
k školskému roku
2013/2014
V školskom roku 2013/2014 študuje na škole 735 žiakov, z toho cca 30
v zahraničí. Nastúpili 3 nové pani učiteľky, otvorených bolo 31 tried (z toho 4
prvácke).
1/2
Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice
3. Identifikované úlohy
ID
Popis úlohy
Termín splnenia
1
Vyhotovenie zápisov z Rady rodičov
priebežne
Zodpovedný
Ingrid Tomášiková
4. Identifikované otvorené otázky
ID
Popis otvorenej otázky
Identifikoval
Prvotný vlastník
5. Rozhodnutia zo stretnutia
ID
Typ rozhodnutia
Popis rozhodnutia
Ďalšie plenárne zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční 10. 10. 2013 o 15:30,
pred Rodičovskými aktívmi.
1
6. Použité skratky
Skratka
Vysvetlenie
RR
Rada rodičov
ŠD
Štátne divadlo
PL
Prezenčná listina
7. Prílohy
Počet strán
Popis
1
Prezenčná listina z 26. 09. 2013
8. Podpisová doložka
Zápis vyhotovil
Dárum
Meno
26. 09. 2013
I. Tomášiková
Podpis
2/2
Download

ZÁPIS ZO STRETNUTIA - Základná Škola, Staničná 13, Košice