4. ROZPOČTOVNÍCTVO A ROZPOČTY PODNIKU
V bezprostrednej súvislosti a vzájomnej spojitosti s kalkulačným systémom a účtovníctvom tvorí
rozpočtovníctvo významnú súčasť hodnotového riadenia podniku a značnou mierou ovplyvňuje
hospodárnosť a efektívnosť podniku. Tak ako kalkulácie aj rozpočty sú samostatným ekonomickým
nástrojom vnútropodnikového riadenia. Vzájomne sa prelínajú a nadväzujú na iné nástroje
podnikového riadenia ako sú finančné a operatívne plánovanie, normovanie, analýzy a pod. Rozpočet
predstavuje nástroj konkretizácie cieľov podniku a prostriedkov na ich dosiahnutie vyjadrený vo forme
kvantifikovateľných ukazovateľov, ktoré sa zameriavajú na hodnotovú stránku podnikateľského
procesu (ziskovosť, likvidita).
Stanovenie podnikových cieľov
Určovanie, konkretizácia úloh
Plánovanie činnosti
Ziskovosť
Podmienka rozvoja podniku
Likvidita
Podmienka solventnosti podniku
Porovnávanie
Hodnotenie plnenia úloh
Kontrola realizácie
Odchýlky skutočnosti od rozpočtu
Význam rozpočtov je výsledkom kvalitného rozpočtovania, ktoré sa orientuje najmä na dva podstatné
procesy :
1. určovanie cieľov (plánovanie činností), v rámci ktorého sa sledujú predovšetkým otázky
ziskovosti ako podmienky ďalšieho rozvoja, a otázky likvidity ako podmienky solventnosti.
Úspešne pôsobí aj v tých činnostiach, v ktorých nie je možné uplatniť presnejšie nástroje
riadenia.
2. kontrolu realizácie, v rámci ktorej sa sledujú a analyzujú významné odchýlky od rozpočtov a
tendencie v celkových hodnotách vo vnútropodnikových útvaroch i v podniku ako celku.
4.1. Podstata rozpočtovníctva a rozpočtov v podniku
Vo svetovej literatúre i praxi existujú značné rozdiely vo vymedzení obsahu rozpočtovníctva
a čiastočne i vo vymedzení funkcie rozpočtov v riadení, v metodike i v technike ich zostavovania.
V najvšeobecnejšom ponímaní predstavuje rozpočtovníctvo určovanie ekonomických kategórií ako
sú výnosy, tržby, výdavky, zásoby, náklady, príjmy a pod. na určitý časový úsek, a to z hľadiska času
ako budúce, očakávané a predpokladané javy.
Rozpočtovníctvo je systém rozpočtov, ktorý je zameraný na stanovenie cieľov podniku, ich
rozpracovanie do podoby čiastkových úloh a vyjadrenie ich vplyvu na majetkovú, finančnú a
výnosovú situáciu podniku. Rozpočtovníctvo je sústava rozpočtov, rozpočtových metód a
prostriedkov rozpočtovania, ktoré presne definujú rozpočtový proces.
Z hľadiska podniku chápeme rozpočtovníctvo ako:
a) určitú činnosť, pomocou ktorej zostavujeme rozpočty, ktoré vo väzbe najmä na finančný plán
určujú ročné a krátkodobé ekonomické úlohy v oblasti výnosov (tržieb), nákladov a výsledku
hospodárenia pre konkrétny podnik a jeho vnútropodnikové útvary,
b) určitý systém rozpočtov podniku, ktorý z hľadiska charakteru reprodukčného procesu, jeho
rozsahu, zložitosti a členitosti najlepšie vyhovuje požiadavkám hodnotového riadenia.
ROZPOČET : finančný dokument, ktorý predstavuje konkretizáciu plánovaných ekonomických
úloh (cieľov) cez ekonomické ukazovatele (náklady, výnosy, príjmy, výdavky, výsledok
hospodárenia, zásoby...) na určité presne stanovené obdobie. Rozpočet stanovuje predpokladané
ekonomické javy.
Rozpočet určuje prostriedky, ako ciele podniku naplniť a aký výsledok hospodárenia pritom
dosiahnuť. Tým sa rozpočet zároveň stáva základným nástrojom presadzovania zodpovednosti za
úroveň hodnotovej stránky reprodukčného procesu.
Potreba rozpočtovníctva a rozpočtov vzniká všade tam, kde vznikajú rôzne výkony, ktoré sa vytvárajú
na rôznych miestach (strediskách, vnútropodnikových útvaroch). Mimoriadny význam má
rozpočtovníctvo a rozpočty v riadení režijných nákladov.
V tejto súvislosti je potrebné vidieť najmä tieto súvislosti:
•
•
rozpočtovníctvo stanovuje prostredníctvom rozpočtov režijných nákladov prirážky (sadzby) pre
zostavovanie predbežných kalkulácií a predbežné kalkulácie poskytujú rozpočtom jednotkové
(priame) náklady,
kalkulácie nákladov sa orientujú na jednotky výkonov (výrobky) ako bezprostrednú príčinu
nákladov, rozpočtovníctvo a rozpočty určujú náklady podľa miesta ich vzniku a podľa činností,
ktoré ich vyvolávajú, a tým vytvárajú predpoklady pre započítanie týchto nákladov podľa nositeľa.
Rozpočet zahŕňa niekoľko významných oblastí :
• predvídanie podmienok podnikania,
• riadenie s využitím rozpočtov,
• zvýšenie schopnosti zvládnuť kvalitu a rýchlosť rozhodovania a kontrolovania nákladov.
Účelom rozpočtovníctva je to, že umožňuje:
• peňažne vyjadriť dlhodobé ciele podniku,
• určiť finančné ukazovatele podnikovým zložkám,
• vytvoriť predpoklady na peňažné meranie a hodnotenie výkonov vnútorných zložiek a ich
vzájomné prepojenie,
• motivovať zložky, ale aj zamestnancov na tých úrovniach, kde sa rozhoduje o výkonoch,
nákladoch, výnosoch apod.
Výhody riadenia na základe rozpočtu:
• najpohotovejší spôsob transformácie organizačných zámerov do praxe,
• proces komunikácie medzi najvyššími a najnižšími stupňami riadenia,
• zvyšovanie motivácie,
• riadenie pomocou odchýlok šetrí čas aj peniaze,
• umožňuje kvantifikáciu výsledkov a kontrolu.
Nevýhody riadenia na základe rozpočtu:
• je nástrojom plánovania a kontroly,
• kontrolná funkcia nemôže zohľadňovať aspekty správania sa, prístup pracovníkov, plánovanie to
zohľadňuje,
• nesprávne uplatňovanie takého nástroja môže demotivovať manažérov,
• rozpočty sa tvoria v rámci danej organizačnej štruktúry, ak bude organizačná štruktúra nepružná,
rozpočet bude mať horšiu kvalitu.
Správa o plnení rozpočtu by mala obsahovať nasledovné údaje:
1. rozpočtované údaje za časové obdobie,
2. skutočné údaje za obdobie k danému dňu,
3. vzniknuté odchýlky,
4. analýza odchýlok s komentárom.
Pre kvalitné vypracovanie rozpočtov je potrebná aj štandardizácia jednotlivých krokov prípravy
rozpočtov, ktorú nazývame rozpočtový manuál. Manuál by mal obsahovať informácie o:
-činnostiach, ktoré je potrebné vykonať v priebehu zostavovania rozpočtu, aby bol rozpočet
správny, využiteľný pre hodnotenie činností stredísk,
-spôsobe zostavenia rozpočtu,
-časovom harmonograme výkonu jednotlivých činností,
-zodpovednostiach za jednotlivé činnosti.
Faktory ovplyvňujúce tvorbu rozpočtov:
1. Veľkosť podniku – väčšie podniky musia pripravovať rozmanitejšie a komplexnejšie rozpočty,
pretože aj situácia a činnosti sú početnejšie a rozmanitejšie a je potrebné zvládnuť rôzne možné
alternatívy, ktoré je nevyhnutné predvídať a kontrolovať.
2. Druh a charakter činnosti podniku – rozdielny prístup k voľbe rozpočtového systému bude
napr. vo výrobnom podniku oproti obchodnému podnikateľovi, či firme poskytujúcej služby. Iný
rozsah rozpočtov bude závisieť aj od toho, či ide o strojársky, chemický, poľnohospodársky,
stavebný alebo inak zameraný podnik.
3. Dĺžka rozpočtového obdobia – mnohé rozpočty sú vhodné a zostavujú sa iba pre kratší časový
úsek, iné pre dlhšie obdobie. Ich výber často ovplyvňujú konkrétne, najmä ekonomické
podmienky podnikania, ako aj skúsenosti a schopnosti predvídať tých, ktorí rozpočty zostavujú.
Download

Uvod do rozpoctovnictva_4_2.pdf