KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
.
------------------------
formujúca myseľ i srdce
.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ccvpf.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42 kl. 1011, e-mail: [email protected]
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Kurz opatrovania (číslo akreditácie
3072/2014-M_OSS)
Druh ďalšieho vzdelávania: vzdelávací program
Forma ďalšieho vzdelávania: Kombinovaná (prezenčná forma – 112 vyučovacích hodín +
108 hodín spoločná prax, dištančná forma - 57 individuálne štúdium + 108 hodín
individuálna prax)
Cieľová skupina: Osoby pracujúce v oblasti sociálnych služieb, záujemcovia, ktorí
absolvovali kurz s podobným obsahovým zameraním a majú skúsenosti s vedením
domácnosti a starostlivosti o deti, dospelých, osoby so zdravotným znevýhodnením,
prípadne pracujú v oblasti opatrovateľstva a majú záujem zvýšiť svoju odbornú
kvalifikáciu na úroveň akceptovanú v štátoch EÚ.
Rozsah vzdelávacieho programu: 220 hodín v priebehu max. 10 mesiacov - prezenčná
forma v rozsahu 112 vyučovacích hodín + 108 hodín spoločná prax, dištančná forma v
rozsahu 57 individuálne štúdium + 108 hodín individuálna prax
Miesto realizácie vzdelávacieho programu: PF KU Ružomberok
Začiatok prijímania prihlášok na ďalšie vzdelávanie: od 1. októbra 2014
Cena: 200,- EUR
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania:
Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka na úroveň akceptovanú v štátoch EÚ.
Absolvent kurzu opatrovateľstvo dokáže poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity vyplývajúce z osobných potrieb
klienta v domácom a inštitucionalizovanom prostredí, na profesionálnej úrovni akceptovanej
v štátoch EÚ. Ďalej dokáže realizovať jednotlivé úkony potrebné pre zabezpečenie činnosti
v rámci procesu opatrovateľstva, je informovaný o platných legislatívnych normách v oblasti
sociálnych vecí a zdravotníctva, disponuje vedomosťami o platných legislatívnych normách
v oblasti sociálnych vecí, vie aplikovať v praxi kompetencie opatrovateľa, vyplývajúce zo
zákona o sociálnych službách, disponuje poznatkami z oblasti geriatrie, opatrovateľstva,
prevencie a dokáže podať prvú pomoc.
V rámci vzdelávania sa uskutočnia nasledovné odborné témy:
1. Princípy starostlivosti o fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby
(20 hodín)
2. Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej politiky štátov EU (10 hodín)
3. Organizácia práce, plánovanie, spracovanie dokumentácie (10 hodín)
4. Etické princípy opatrovateľstva, zásady (3 hodiny)
5. Hygienická starostlivosť, zásady (10 hodín)
6. Prvá pomoc (16 hodín)
7. Dietetika (6 hodín)
8. Základy fyzioterapie, komplexná liečebná rehabilitácia (10 hodín)
9. Sociálna rehabilitácia, druhy a formy (4 hodiny)
10. Vedenie domácnosti, BOZ, životné prostredie (6 hodín)
11. Vývinové obdobia človeka (6 hodín)
12. Sebapoznávanie (8 hodín)
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
.
------------------------
formujúca myseľ i srdce
.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ccvpf.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42 kl. 1011, e-mail: [email protected]
13. Komunikácia a asertivita (8 hodín)
14. Ochrana osobných údajov (2 hodiny)
15. Odborná prax na lôžkovom oddelení a v zariadení sociálnych služieb (108 hodín)
Práca frekventanta v rámci kurzu sa bude skladať z 2 častí:
1. Účasť na prezenčných seminároch na pôde PF KU v Ružomberku:
a) prezenčná forma: 70/42 (teória+ cvičenia)
b) dištančná forma: 20/37 (teória+ cvičenia)
2. Praktická časť v rozsahu:
a) prezenčná forma: 108 hodín
b) dištančná forma: 108 hodín
Spôsob ukončovania:
1. aktívna účasť, najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
2. spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania, spracovanie aplikačných úloh podľa
zadaných kritérií,
3. úspešná záverečná prezentácia a pohovor s preukázaním nadobudnutých vedomostí,
zručností a spôsobilostí získaných vzdelávacím programom. Účastník doloží výstupy z
dištančnej formy vzdelávania.
Prihlášky prosíme zasielať na adresu:
Jana Kyselová, Pedagogická fakultu KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 034 01
Ružomberok
Viac informácií získate od doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Kontakt: [email protected]
Download

Kurz opatrovania v EU