AZ02 Sociologie – 4. ročník A
prezentace studentů – přehled témat
Témata k prezentaci si studenti mohou volit samostatně nebo po dvojicích.
Každá dvojice bude téma prezentovat jako veřejný projev v délce 20 minut,
samostatný projev 10 minut.
Předpokládané období prezentací: 27. 10. – 8. 12. 2014
Témata pro prezentace:
1. Samostatná témata
(může být zvoleno jen jedenkrát) – jednotlivec nebo jedna dvojice
- význam sociologie pro společnost, člověka, architekta…; 1. 12.
Komentář [l1]: Kavková
- proč se v dnešní době zabývat sociologií?
- bytová situace v ČR, politika bydlení v ČR & architektura, bydlení a vliv prostředí; 3. 11.
Komentář [l2]: Janík
- lidé a sídliště, sídliště – má význam ještě dnes? 3. 11.
Komentář [l3]: Krček
- preference (mladých lidí) v bydlení, představy mladých o současném standardu bydlení;
27. 10.
Komentář [l4]: Chovanečková,
Vyhlídalová (povoleno)
- definice a třídění měst; modely růstu měst, typologie obytných čtvrtí; 10. 11.
- urbanizace v historickém a současném vývoji;
10. 11.
- vnitřní struktura města ze sociologického pohledu; 8. 12.
- sociologická studie komunit;
- fenomén „sousedství“;
10. 11.
Komentář [l7]: Strachoň
Komentář [l9]: Šarmanová,
Bernatek (povoleno)
- problémové a bezproblémové městské lokality;
27. 10.
- jak dobře investovat do bydlení a podle jakých kritérií? Jen technických? 8. 12.
- výdaje na bydlení a sociální napětí na trhu s byty;
10. 11.
27. 10.
- sociálně psychologické aspekty pracovního prostředí;
- život mezi budovami;
Komentář [l6]: Grubl
Komentář [l8]: Horňák +
Blažek
27. 10.
- demografický vývoj u nás a ve světě;
Komentář [l5]: Nevřiva
Komentář [l10]: Řeháčková
Komentář [l11]: Cojocaru
Komentář [l12]: Bosák
Komentář [l13]: Tomášiková
27. 10.
3. 11.
- veřejná prostranství měst a obcí ze sociologického hlediska; 3. 11.
Komentář [l14]: Lyčková
Komentář [l15]: Krbylová
Komentář [l16]: Brestovanská
- problém integrity – jak asimilovat méně přizpůsobivé?
- kultura přepychu a chudoby v bydlení;
3. 11.
Komentář [l17]: Hradilová +
Fajkusová
- venkov dříve a dnes v postkomunistické společnosti; 10. 11.
Komentář [l18]: Manclová
- město & vesnice, sociální struktura města a vesnice, městská a vesnická pospolitost;
10. 11.
Komentář [l19]: Klímová
- sociologie mládeže a studentů; 24. 11.
- význam sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě;
- sociální aspekty v architektuře.
Komentář [l20]: Bělovský,
Kavková (povoleno)
1. 12.
24. 11.
a další podle zájmu studentů po konzultaci vhodnosti tématu s vyučujícím.
- život v satelitních městech a periferiích. 8. 12.
Komentář [l21]: Vrána, Šnerch
(povoleno)
Komentář [l22]: Mikócziová
Komentář [l23]: Řezníčková
2. Vícenásobná témata
(stejné téma může volit více jednotlivců nebo dvojic, maximálně však 3)
- města světa – sociologické srovnání – vícenásobné téma;
 24. 11.
 24. 11.
 1. 12.
- sociologický pohled na architekturu vybraného města – vícenásobné téma;
 1. 12.
 1. 12.
 8. 12.
- ekologická architektura a její sociologické aspekty – vícenásobné téma;
 8. 12.
 8. 12.
 8. 12.
- srovnání života města a venkova – vícenásobné téma;
 1. 12.
 1. 12.

1. 12.
Požadavky k zápočtu:
1. Prezentace zvoleného tématu (nejlépe v Power-pointu) + odevzdání vytištěné prezentace
v čitelné podobě ve stanoveném termínu dle časového harmonogramu předmětu.
(40 bodů).
2. Úspěšné absolvování zápočtové prověrky obsahující základní znalost témat probíraných
na přednáškách. (60 bodů).
K získání zápočtu je zapotřebí dosáhnout celkově alespoň 55 bodů ze 100 bodů možných.
Komentář [l24]: Kachlík
Komentář [l25]: Strnad + Vrba
Komentář [l26]: Palík
Komentář [l27]: Krejsová
Komentář [l28]: Mokrý
Komentář [l29]: Jelínek
Komentář [l30]: Prchal
Komentář [l31]: Dyková
Komentář [l32]: Sopoušek
Komentář [l33]: Vacenovská
Komentář [l34]: Vondráková
Komentář [l35]: Fuchs
Download

AZ02 Sociologie – 4. ročník A