Zápisnica zo schôdze vlastníkov domu
Zápisnica zo schôdze vlastníkov domu
Zo dňa 1.1.2011 zo začiatkom konania o 1800 hod.
Prítomní :
XX vlastníkov z celkového počtu XX vlastníkov, podľa prezenčnej listiny
správca domu
ekonómka domu
Program domovej schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
Otvorenie, voľba zapisovateľa, voľba overovateľov;
Informácie o finančnom stave domu;
Informácie o technickom stave domu;
Plán opráv na rok 2011;
Rôzne;
Schôdzu otvoril správca domu, skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov, vlastníci sú od
začiatku schôdze uznášania schopní.
Za zapisovateľa bol navrhnutý správca domu, za overovateľov XXXXX a XXXXX
1.
Uznesenie :
Vlastníci schvaľujú za zapisovateľa správcu domu, za overovateľov XXXXX a XXXXX.
Hlasovanie vlastníkov : súhlasilo
XX
nesúhlasilo
XX
zdržal sa
XX
Ekonómka domu oboznámila vlastníkov o stave financií na FÚaO, stave financií na fonde prevádzky domu
a o neplatičoch. Vlastníci sa podrobne informovali na jednotlivé položky. Ekonómka domu vlastníkom
podrobne vysvetlila jednotlivé výdaje.
2.
Uznesenie :
Vlastníci schvaľujú finančnú stav domu ku dňu konania schôdze bez pripomienok.
Hlasovanie vlastníkov : súhlasilo
XX
nesúhlasilo
XX
zdržal sa
XX
Správca domu predniesol vlastníkom správu o technickom stave domu. Vlastníci doplnili niektoré informácie
o im známe skutočnosti. Na základe potrieb vykonať určité plánované činnosti ako sú revízie, výmena
vodomerov a plánovanou modernizáciou bol vlastníkmi schválený plán údržby a opráv na rok 2011
3.
Uznesenie :
Vlastníci schvaľujú plán údržby a opráv predložený správcom na rok 2011. Kontrolu
vykonaných činností budú sledovať zvolení zástupcovia vlastníkov.
Hlasovanie vlastníkov : súhlasilo
XX
nesúhlasilo
XX
zdržal sa
XX
1
Zápisnica zo schôdze vlastníkov domu
V bode rôzne vlastníci skonštatovali, že od výkonu správy spoločnosťou VSD sa podstatne zlepšilo upratovanie
domu. Ďalej požiadali správcu, aby im predložil odhadovaný náklad za zateplenie domu s možnosťami
financovania hlavne prostredníctvom štátnych dotácii. Správca sa zaviazal, že požiadavku predloží vlastníkom
do jedného mesiaca.
Nakoľko už neboli žiadne ďalšie požiadavky správca prítomným poďakoval za účasť na schôdzi a schôdzu
ukončil.
V Bratislave 1.1.2011
Zapisovateľ :
................................................
Overovateľ :
................................................
Overovateľ :
................................................
2
Download

Zápisnica zo schôdze vlastníkov domu