Z Á P I S N I C A č. 9
zo zasadnutia Správnej rady neziskovej organizácie BENETRIX, n. o. (ďalej len „n. o.“),
ktoré sa konalo 13. októbra 2008
v priestoroch spoločnosti Profit -Industry, s. r. o., M. R. Štefánika 25, v Martine
Prezencia:
-
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
-
hostia:
MUDr. Marián Fedor
Renáta Podkrivacká
Program rokovania (podľa návrhu na pozvánke):
1. Otvorenie riadneho zasadnutia správnej rady, kontrola uznášania schopnosti, voľba
zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov.
2. Zmena sídla spoločnosti, zmena pobočky banky a účtu n. o..
3. Vymenovanie novej Správnej rady n. o. a voľba predsedu Správnej rady n. o..
4. Voľba revízora n. o..
5. Voľba riaditeľa, štatutárneho orgánu n. o..
6. Zmena Štatútu n. o.
7. Ukončenie zasadnutia Správnej rady n. o..
K bodu 1
Rokovanie zasadnutia správnej rady n. o. (ďalej len „n. o.“) otvorila PaedDr. Libuša
Kudelová, predsedkyňa správnej rady BENETRIX, n. o. (ďalej len „predsedkyňa“), ktorá
skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny a po preverení totožnosti prítomných členov
správnej rady, je správna rada vzhľadom na 100%
prítomnosť členov správnej rady
uznášania schopná. Okrem týchto členov správnej rady je prítomná riaditeľka n. o. MUDr.
Nora Bolvanská.
Podpisy prítomných uvedené na tejto zápisnici slúžia ako prezenčná listina .
Predsedkyňa správnej rady navrhla, aby zasadnutie správnej rady zvolilo:
a) za zapisovateľa Adrianu Lúčanovú,
b) za overovateľa Violu Krejzlovú
c) poverenú sčítaním hlasov Libušu Kudelovú.
Výsledky hlasovania k bod a): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
2
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
Výsledky hlasovania k bod b): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
Výsledky hlasovania k bod c): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
K bodu 2
Predsedkyňa správnej rady BENETRIX, n. o.
navrhla, aby zasadnutie správnej rady
odsúhlasilo zmenu sídla n. o. z adresy Sládkovičova 43, 031 01 Liptovský Mikuláš na
adresu M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin a zmeny pobočky banky vyplývajúcej z prechodu
n. o . z Liptovského Mikuláša do Martina. Účet je vedený v TATRA banka, a.s., pobočka
Martin, č. účtu: 2625715988/1100.
Dôvodom bol prechod všetkých kompetencií a činností spojených s plnením všeobecne
prospešných služieb do turčianskeho regiónu.
Výsledky hlasovania k bodu 2): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
K bodu 3
Predsedkyňa správnej rady BENETRIX, n. o. navrhla, aby zasadnutie správnej rady zvolilo
vzhľadom na avizované vzdanie sa funkcie člena správnej rady a predsedkyne PaedDr.
Libuše Kudelovej, bytom Robotnícka 11123/11, 974 01 Banská Bystrica s dňom zániku
funkcie 13.10.2008 a za nového člena správnej rady BENETRIX, n. o. s dňom vzniku
funkcie od 13.10. 2008 zvolila MUDr. Mariána Fedora, bytom M. Uhera 7077/8, 036 01
Martin – Podháj, pričom od tohto dátumu bude mať správna rada nasledovných členov :
MUDr. Marián Fedor, r. č. 560226/6494, bytom M. Uhera 7077/8, 036 01 Martin – Podháj
– predseda správnej rady.
Adriana Lúčanová, r. č. 825921/7901, bytom Kozmonautov 3953/16, Martin 036 01,
- člen správnej rady
Viola Krejzlová, r. č. 685224/6214, bytom Turčianske Kľačany 296, 038 61 Vrútky,
- člen správnej rady.
Výsledky hlasovania k bodu 3): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
3
K bodu 4
Predsedkyňa správnej rady BENETRIX, n. o. navrhla, aby zasadnutie správnej rady po
vzdaní sa funkcie revízora n. o. MUDr. Ladislava Andreanského, bytom Brezová 488/10,
031 01 Liptovský Mikuláš – Podbreziny s dňom zániku funkcie 01.01.2008 a zvolilo nového
revízora n. o. Ing. Martu Kohútovú, bytom Gorkého 1089/36, 038 01 Martin dňom vzniku
funkcie od 13.10.2008.
Výsledky hlasovania k bodu 4): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
K bodu 5
Predsedkyňa správnej rady n. o. navrhla, aby zasadnutie správnej rady po vzdaní sa funkcie
riaditeľky n. o. MUDr. Nory Bolvanskej, bytom Sládkovičova 43, 031 01 Liptovský Mikuláš
s dňom zániku funkcie 10.10.2008 a zvolilo za nového riaditeľa a štatutára n. o. Renátu
Podkrivackú, bytom Rosina 259, 013 22 Rosina v deň zápisu do Registra neziskových
organizácií SR.
K bodu 6
Predsedkyňa správnej rady n. o. navrhla, aby zasadnutie správnej rady odsúhlasilo zmenu
štatútu, ktorý bude zároveň Dodatkom č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie n. o., ktorý
nahradí a doplní Dodatok č.1 zo dňa 12.10.2006.
Pôvodné znenie Štatútu BENETRIX, n. o., sa nahrádza novým nasledovným znením :
1. Článok I bod 2):
Sídlo neziskovej organizácie: M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
2. Článok II :
Druh všeobecne prospešných služieb:
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dôchodcov sociálne
odkázaných občanov prostredníctvom profesionálneho personálu s ohľadom na osobné
potreby a požiadavky klientov na štandard a pre imobilných klientov;
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- organizovanie letných táborov s odborným programom zameraných pre deti postihnuté
chronickými civilizačnými chorobami (cukrovka, astma, obezita, alergie ...) a na
edukáciu pacientov spojené s režimovými opatreniami vyplývajúce z ich chronickej
choroby,
4
- organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav, súťaží, prehliadok pre deti
a mládež z Domovov sociálnych služieb, Detských domovov a z Únie nevidiacich
a slabozrakých.
3. Článok III Štatút sa dopĺňa nasledovne:
Podmienky poskytovania jednotlivých foriem všeobecne prospešných služieb schvaľuje
správna rada na návrh riaditeľa, ktoré musia byť schválené v dostatočnom predstihu.
c) zverejnením na internetovej stránke neziskovej organizácie.
Výsledky hlasovania k bodu 6): Za: 100% hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Predsedkyňa konštatovala, že návrh bol schválený.
K bodu 7
Predsedkyňa správnej rady BENETRIX, n. o. skonštatovala, že boli prerokované všetky body
programu a boli k nim prijaté uznesenia.
Zároveň Správna rada splnomocňuje Renátu Podkrivackú k vybaveniu všetkých potrebných
náležitostí spojených so zápisom schválených zmien v Registri neziskových organizácií SR.
Predsedkyňa správnej rady BENETRIX, n. o. vyhlásila zasadnutie správnej rady za skončené
a poďakovala sa prítomným za účasť.
V Martine, 13.októbra 2008
Zapisovateľ:
.................................................................
Adriana Lúčanová
Overovateľ:
..................................................................
Viola Krejzlová
Osoba poverená sčítaním hlasov:
..................................................................
Libuša Kudelová
5
Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady BENETRIX, n. o. zo dňa 13.10.2008
Predsedkyňa správnej rady :
PaedDr. Libuša Kudelová
...............................................................
Prítomní členovia správnej rady :
Viola Krejzlová
..............................................................
Adriana Lúčanová
..............................................................
Riaditeľ n. o.:
MUDr. Nora Bolvanská
................................................................
Prítomní hostia :
Renáta Podkrivacká
...............................................................
MUDr. Marián Fedor
...............................................................
Download

Zápisnica - 13.10.2008