UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
19.02.2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu obce Slovinky
Uznesenie č. III/34/2015
Bod 2./ Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Pripomienky občanov
Bytový dom
Voľba členov Rady školy
Schválenie zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa
10. Rozpočtové opatrenie
11. Interpelácia poslancov
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Gabriela Kopnická, starostka obce
podpísané
Uznesenie č. III/35/2015
Bod 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
L./ Určuje:
1. Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
1
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Bc. Jozefa Mnicha.
Gabriela Kopnická, starostka obce
podpísané
Uznesenie č. III/36/2015
Bod 4./ Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
1. Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
2. Člena návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Gabriela Kopnická, starostka obce
podpísané
Uznesenie č. III/37/2015
Bod 8./ Voľba členov Rady školy
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
1. Pána Milana Ferenca do Rady školy pri Základnej škole v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 4, proti: 2, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
2
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
proti: Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
2. Pani Mgr. Janu Adamisovú do Rady školy pri Základnej škole v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
3. Pána Mgr. Dominika Ďorka do Rady školy pri Materskej škole v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
4. Pána Petra Zavadu do Rady školy pri Materskej škole v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
proti: Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Gabriela Kopnická, starostka obce
podpísané
Uznesenie č. III/38/2015
Bod 9./ Schválenie zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
3
D./ Schvaľuje:
1. V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení prevod majetku obce Slovinky pánovi Jozefovi Papcunovi
a manželke Martine Papcunovej a to novovytvorenú parcelu č. 307/2 zastavaná plocha
o výmere 185 m2 na základe Geometrického plánu č. 29/2014 úradne overeného dňa
07.07.2014 Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor , za úradnú cenu
1,66 €/m2.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Gabriela Kopnická, starostka obce
podpísané
Uznesenie č. III/39/2015
Bod 10./ Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
A./ Berie na vedomie:
1. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Gabriela Kopnická, starostka obce
4
podpísané
Uznesenie č. III/40/2015
Bod 12./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
1. Rozpočtové opatrenie č. 12/2014.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
2. Rozpočtové opatrenie č. 13/2014.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Gabriela Kopnická, starostka obce
podpísané
Zapísala: Viera Lenartová
Podpísané dňa: 23.02.2015
Gabriela Kopnická
starostka obce
5
6
Download

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v