ZÁPISNICA
O ZASADNUTÍ SPRÁVNEJ RADY BENETRIX, N.O.
Dňa 12.6.2007 o 17,00 hod. sa v priestoroch hotela Turiec v Martine konalo zasadnutie Správnej
rady BENETRIX, n. o. so sídlom Sládkovičova 43,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37983725, zapísaná
na Krajskom úrade v Žiline, pod č. OVVS/NO-24/05 dňa 14.10.2005
I.
Zasadnutie správnej rady N.O. otvoril MUDr. Peter Durný, zakladajúci člen a predseda
BENETRIX, n. o,, ktorý skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny a po preverení totožnosti prítomných
členov správnej rady – MUDr. Petra Durného a Ing. Petra Palla je správna rada vzhľadom na 2/3
prítomnosť členov správnej rady uznášania schopná a okrem týchto členov správnej rady je prítomná
riaditeľka N.O. MUDr. Nora Bolvanská. Ako hostia sú prítomní Pavol Zemko, Ing. Pavel Bolvanský,
Adriana Mihová, Viola Krejzlová.
Podpisy prítomných uvedené na tejto zápisnici slúžia ako prezenčná listina .
MUDr. Peter Durný, predseda správnej rady prečítal nasledovný program zasadnutia správnej rady
BENETRIX, n. o.:
1.
2.
3.
4.
Otvorenie riadneho zasadnutia správnej rady, kontrola uznášania schopnosti, voľba
zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov .
Voľba členov správnej rady BENETRIX, n. o.
Odvolanie a voľba revízora BENETRIX, n. o.
Ukončenie zasadnutia správnej rady BENETRIX, n. o.
II.
K bodu 1. programu :
Predseda správnej rady navrhol, aby zasadnutie správnej rady zvolilo za zapisovateľa – MUDr. Noru
Bolvanskú, r. č. 665505/6386,bytom Sládkovičova 43, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Za návrh hlasovala 100% väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
Proti návrhu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nezdržal nikto.
Na základe výsledkov hlasovania prijalo zasadnutie správnej rady nasledovné: uznesenie č.1.
Za zapisovateľa bola 100% väčšinou hlasov prítomných členov správnej rady zvolená MUDr. Nora Bolvanská
r. č. 665505/6386, bytom Sládkovičova 43, 031 01 Liptovský Mikuláš / v ďalšom “zapisovateľ “/.
Predseda správnej rady navrhol, aby zasadnutie správnej rady zvolilo za overovateľa zápisnice - Ing. Pavla
Bolvanského, r. č. 401022/723, bytom Sládkovičova 43,031 01 Liptovský Mikuláš.
1
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Za návrh hlasovala 100% väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
Proti návrhu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nezdržal nikto.
Na základe výsledkov hlasovania prijalo zasadnutie správnej rady nasledovné: uznesenie č.2.
Za overovateľa zápisnice bol 100% väčšinou hlasov prítomných členov správnej rady zvolený Ing. Pavel
Bolvanský r. č. 401022/723, bytom Sládkovičova 43, 031 01 Liptovský Mikuláš / v ďalšom “overovateľ “/.
Predseda správnej rady navrhol, aby zasadnutie správnej rady zvolilo za osobu poverenú sčítaním
hlasov - MUDr. Petra Durného , r. č. 680229/6435, bytom Generála Svobodu 4775/39,
Martin – Podháj, 036 01.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Za návrh hlasovala 100% väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
Proti návrhu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nezdržal nikto.
Na základe výsledkov hlasovania prijalo zasadnutie správnej rady nasledovné: uznesenie č.3.
Za osobu poverenú sčítaním hlasov bol 100% väčšinou hlasov prítomných členov správnej rady
zvolený MUDr. Peter Durný r. č. 680229/6435, bytom Generála Svobodu 4775/39,
Martin – Podháj, 036 01 / v ďalšom “ osoba poverená sčítaním hlasov “/.
K bodu 2. programu :
Predseda správnej rady BENETRIX, n. o. navrhol, aby zasadnutie správnej rady zvolilo vzhľadom na
avizované vzdanie sa funkcie členov správnej rady MUDr. Petra Durného a Ing. Petra Pallu od 13.6.2007
za členov správnej rady BENETRIX, n. o. s dňom vzniku funkcie od 13.6.2007 nasledovné osoby :
Adriana Mihová, r. č. 675828/6062, bytom Severná 2/31 Martin 036 01
Viola Krejzlová, r. č. 685224/6214, bytom Turčianske Kľačany 296, 038 61 Vrútky
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Za návrh hlasovala 100% väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
Proti návrhu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nezdržal nikto.
Na základe výsledkov hlasovania prijalo zasadnutie správnej rady nasledovné: uznesenie č.4.
Správna rada BENETRIX, n. o. má od 13.6.2007 nových členov :
Adriana Mihová, r. č. 675828/6062, bytom Severná 2/31 Martin 036 01
Viola Krejzlová, r. č. 685224/6214, bytom Turčianske Kľačany 296, 038 61 Vrútky , pričom od tohto
dátumu má správna rada nasledovných členov :
PaedDr. Libuša Kudelová, r. č. 616209/6171, bytom Robotnícka 11123/11, 974 01 Banská Bystrica
Adriana Mihová, r. č. 675828/6062, bytom Severná 2/31 Martin 036 01
Viola Krejzlová, r. č. 685224/6214, bytom Turčianske Kľačany 296, 038 61 Vrútky
2
K bodu 3.programu :
Predseda správnej rady BENETRIX, n. o. navrhol, aby zasadnutie správnej rady odvolalo doterajšieho
revízora BENETRIX, n. o. Miriam Maťovčíkovú, r. č. 765714/7927, bytom Tomčany 57, 036 01 Martin
s dňom zániku funkcie dňa 12.6.2007 a zvolilo nového revízora BENETRIX, n. o. MUDr. Ladislava
Andreanského , r. č. 631031/3221, bytom Brezová 488/10, 031 01 Liptovský Mikuláš – Podbreziny
s dňom vzniku funkcie od 13.6.2007 .
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Za návrh hlasovala 100% väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
Proti návrhu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nezdržal nikto.
Na základe výsledkov hlasovania prijalo zasadnutie správnej rady nasledovné: uznesenie č.5.
Odvoláva sa doterajší revízor BENETRIX, n. o. Miriam Maťovčíková, r. č. 765714/7927, bytom Tomčany 57,
036 01 Martin s dňom zániku funkcie dňa 12.6.2007 a volí sa nový revízor BENETRIX, n. o. MUDr. Ladislav
Andreanský , r. č. 631031/3221, bytom Brezová 488/10, 031 01 Liptovský Mikuláš – Podbreziny
s dňom vzniku funkcie od 13.6.2007 .
Vzhľadom na avizované vzdanie sa funkcie člena správnej rady a zároveň predsedu správnej rady
MUDr. Petra Durného zasadnutie správnej rady navrhlo, aby sa zvolil nový predseda správnej rady .
Na návrh prítomných členov správnej rady bola za nového predsedu správnej rady navrhnutá
PaedDr. Libuša Kudelová, r. č. 616209/6171, bytom Robotnícka 11123/11, 974 01 Banská Bystrica.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Za návrh hlasovala 100% väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
Proti návrhu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nezdržal nikto.
Na základe výsledkov hlasovania prijalo zasadnutie správnej rady nasledovné: uznesenie č.6.
Správna rada BENETRIX, n. o. po vzdaní sa funkcie člena a predsedu správnej rady BENETRIX, n. o.
MUDr. Petra Durného s dňom zániku funkcie dňa 12.6.2007 zvolila za predsedu správnej rady
BENETRIX, n. o. PaedDr. Libušu Kudelovú, r. č. 616209/6171, bytom Robotnícka 11123/11,
974 01 Banská Bystrica dňom vzniku funkcie dňa 13.6.2007.
K bodu č. 4 programu :
Predseda správnej rady BENETRIX, n. o. skonštatoval, že boli prejednané všetky body programu a boli
prijaté uznesenie 1,2,3,4,5 a 6.
Predseda správnej rady BENETRIX, n. o. vyhlásil zasadnutie správnej rady za skončené a poďakoval sa
prítomným za účasť .
3
Download

Zápisnica - 12.06.2007