Zápisnica zo zasadnutia
PREDMETOVEJ KOMISIE
výtvarného a literárno-dramatického odboru
Dátum zasadnutia: : 15. február 2011
Neprítomní:
0
Zasadanie riadil:
Mgr. Juraj Ezechiáš
Zapisovateľ:
Mgr. Juraj Ezechiáš
Overovateľ:
Lucia Rakúsová
Program:
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vyhodnotenie činnosti odborov za I. polrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
3. Informácie z hospitácií vedúceho PK
4. Návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
5. Zhodnotenie úrovne výstavy výtvarných prác, predstavení LDO návrhy na budúci rok
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
1. Úlohy vyplývajúce z uznesenia posledného zasadnutia boli splnené.
2. Vo výtvarnom odbore bola zrealizovaná jedna akcia – výstava výtvarných prác žiakov,
ktorá sa konala 21. 12. 2010 ako verejná vernisáž spojená s koncertom žiakov hudobného
odboru. V literárno-dramatickom odbore sa uskutočnilo prestavenie „Zimná rozprávka“
pre žiakov základnej školy, následne pre deti materskej školy. Pre verejnosť sa
predstavenie konalo v malej koncertnej sále v polovici januára 2011. Po predstavení sa
konala malá recepcia spojená s neformálnym stretnutím rodičov a učiteľov.
3. Vedúci predmetovej komisie výtvarného odboru a umelecký vedúci vykonali 6 hospitácií.
Vyučujúci postupovali podľa plánu práce, hospitácie neodhalili žiadne závažné
nedostatky. Súčasťou hospitácií bola aj kontrola pedagogickej dokumentácie. Neboli
zistené žiadne závažné nedostatky. Na menšie nedostatky boli triedni učitelia ihneď
upozornení a bola urobená okamžitá náprava. Tlačou vysvedčení bol riaditeľom poverený
Mgr. art. Michal Matejčík. Vysvedčenia budú na konci roka tlačené na bianko tlačivá
prostredníctvom počítačovej tlačiarne.
4. Vo výtvarnom odbore je materiálne vybavenie školy postupne dopĺňané o spotrebný
materiál – papiere, modelovacia hlina. Pracuje sa v dvoch ateliéroch, čo spôsobuje
1
niekedy menšie problémy, preto vedúci predmetovej komisie navrhol riaditeľovi školy
prebúrať stenu medzi ateliérmi. Riaditeľ školy požiadavku zobral na vedomie.
5. Úroveň výstavy výtvarných prác bola veľmi dobrá, práce boli nainštalované v kultúrnom
dome na samostatných obojstranných paneloch. Práce boli rôznorodé, návštevníci mali
možnosť vidieť všetky doteraz vyučované techniky výtvarného umenia. Predstavenie
žiakov LDO sa konalo 3-krát. Bolo naštudované na výbornej úrovni. Vynikajúcu
atmosféru umocňovali jednoduché, ale veľmi vhodné kulisy a kostýmy.
6. V diskusii sa rozoberali otázky realizácie otvorenej hodiny vo výtvarnom odbore pre deti
predškolského veku na oboznámenie sa s prácou v ateliéri. Rozoberali sa tiež otázky
spoločného výletu žiakov výtvarného a literárno-dramatického odboru, zameraného na
návštevu výstavy výtvarných prác, prípadne zákulisia divadla.
7. UZNESENIE
Vedúci predmetovej komisie schvaľuje:


postupné dopĺňanie materiálneho vybavenia odborov
spoločný výlet žiakov LDO a VO
Členovia predmetovej komisie berú na vedomie:






realizácia aktivít za I. polrok
výsledky hospitácií a kontroly pedagogickej dokumentácie
tlač vysvedčení – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík
zlepšenie priestorového vybavenia VO
úroveň výstavy výtvarných prác a predstavení LDO
spoločný výlet žiakov LDO a VO
8. Po vyčerpaní programu vedúci predmetovej komisie zasadnutie ukončil.
Zapísal: Mgr. Juraj Ezechiáš.......................................................
Overil: Lucia Rakúsová........................................................................
15. február 2011
2
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie výtvarného a literárno-dramatického odboru
konaného dňa 15.2. 2011
1. Mgr. Augustín Bachratý................................................................................
2. Mgr. Juraj Ezechiáš........................................................................................
3. Mgr. art. Michal Matejčík..............................................................................
4. Lucia Rakúsová...............................................................................................
3
Download

1 Zápisnica zo zasadnutia PREDMETOVEJ KOMISIE