Zápisnica zo zasadnutia
PREDMETOVEJ KOMISIE
hudobného a tanečného odboru ZUŠ
Dátum zasadnutia: : 26. august 2011
Neprítomní:
0
Zasadanie riadil:
Mgr. art. Michal Matejčík
Zapisovateľ:
Mgr. art. Michal Matejčík
Overovateľ:
Mgr. Antónia Zlatohlávková
Program:
1. Vypracovanie plánu práce PK HO a TO
2. Prerokovanie návrhov činností a aktivít do plánu práce školy na škol. rok 2011/2012
3. Prerokovanie návrhov do školského poriadku na škol. rok 2011/2012
4. Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK
5. Spresnenie počtu prihlásených žiakov do hudobného a tanečného odboru
6. Prerokovanie materiálovo-technických podmienok vyučovania
7. Prerokovanie učebných plánov a osnov
8. Spropagovanie prijímania vzdelávacích poukazov do hudobného odboru a príprava plánu
práce záujmového útvaru „Koncertná a divadelná prax“
9. Uznesenie
10. Záver
Rokovanie:
1. Členovia PK spoločne vypracovali plán práce PK hudobného a tanečného odboru. Plán je
súčasťou dokumentácie predmetovej komisie.
2. V školskom roku 2011/2012 boli navrhnutú tieto činnosti a aktivity školy:
 Koncert učiteľov ZUŠ pri príležitosti osláv prvého výročia otvorenia ZUŠ vo
Voderadoch dňa 7. septembra 2011 pre miestne zastupiteľstvo a významné osobnosti
obce – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík

Triedne koncerty žiakov 2-krát ročne v každej triede – jeseň, jar - koncerty
určené pre žiakov školy, prípadne rodičov- zodp. triedni učitelia

Výchovné koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ – 2-krát ročne – jún 2012 - zodp. Mgr.
art. Michal Matejčík

Vianočný koncert žiakov – december 2011 – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík
1

Záverečný koncert žiakov – jún 2012 – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík

Chalupkovo Brezno – zapojenie sa do celoslovenskej súťaže umeleckej tvorivosti
učiteľov – október 2011 – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík. Csaba Köböl

Klavírna súťaž Trnava – zapojenie sa – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík

Tanečné vystúpenie žiakov TO v rámci vianočného koncertu – zodp. Ing. Ivona
Táčovská

Tanečné vystúpenie žiakov TO v rámci záverečného koncertu – zodp. Ing. Ivona
Táčovská

Otvorené hodiny v hudobnom a tanečnom odbore pre deti materskej školy –
marec 2012 – zodp. Mgr. art. Michal Matejčík, Ing. Ivona Táčovská
3. Do školského poriadku základnej umeleckej školy navrhli triedni učitelia prevádzkové
poriadky jednotlivých učební. Boli tiež prerokované postupy, sankcie a opatrenia pri
zistení šikanovania. Do školského poriadku bol zaradený aj bod o poplatkoch podľa VZN
obce Voderady.
4. Vedúci predmetovej komisie rozdelil jednotlivým členom PK čiastkové úlohy nasledovne:
Mgr. art Michal Matejčík






vedúci umeleckého odboru hudobno-tanečného a dramatického
učiteľ hudobného odboru – klávesové nástroje
učiteľ teórie hudby pre pokročilých
správca kabinetu hudobných nástrojov a príslušenstva
správca knižnice
vedúci detského hudobného súboru
Lucia Rakúsová
o učiteľka hudobného odboru – spev
Boris Červeňanský - učiteľ hudobného odboru – dychové nástroje
Csaba Köböl - učiteľ hudobného odboru – gitara
Mgr. art. Mária Miklovičová – učiteľka hudobného odboru – klávesové nástroje
Janka Mikušová – učiteľka hudobného odboru – dychové nástroje, klávesové nástroje pre
začiatočníkov
Mgr. Antónia Zlatohlávková – učiteľka hudobnej náuky
Ing. Ivona Táčovská – učiteľa tanečného odboru
5. Spresnenie počtu prihlásených žiakov do hudobného a tanečného odboru k 1. 9. 2011
o hudobný odbor:
2




klávesové oddelenie
dychové oddelenie
strunové oddelenie
spevácke oddelenie
53 žiakov
12 žiakov
12 žiakov
16 žiakov
tanečný odbor
 tanečná príprava a prax
28 žiakov

6. Materiálovo- technické vybavenie školy je vo veľmi dobrom stave. Všetky triedy sú
zariadené novým nábytkom, sú svetlé, zabezpečené žalúziami. K dispozícii je dobre
vybavený kabinet hudobných nástrojov pre jednotlivé odbory. Všetky hudobné odbory sú
dobre vybavené aj hudobnou literatúrou. Na vyučovanie je k dispozícii aj IKT –
dataprojektor, notebook, interaktívna tabuľa, laserová tlačiareň, kopírovací stroj.
V tanečnom odbore je k dispozícii priestranná telocvičňa. Dokonca kalendárneho roka je
nutné dovybaviť už zakúpenú ozvučovaciu techniku na realizáciu koncertov, CDprehrávač pre tanečný odbor, akordeón, klarinet.
o
7. Vyučovanie v hudobnom a tanečnom odbore sa realizuje:

podľa platných učebných plánov zo dňa 20. augusta 2009 č. CD - 2009-27474/213751:911 s platnosťou od 1.9. 2009

učebných osnov zo dňa 14. 8. 1995, číslo 729/95-15:
Učebné osnovy hlasovej výchovy a spevu
Učebné osnovy hudobnej náuky
Učebné osnovy hry na klavíri
Učebné osnovy hry na akordeóne
Učebné osnovy hry na flaute
Učebné osnovy hry na gitare
Učebné osnovy tanečného odboru základnej umeleckej školy



ISCED 1B – štátny vzdelávací program pre primárne umelecké vzdelanie
ISCED 2B – štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelanie
Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy vo Voderadoch: „Škola plná
hudby“.
8. Základná umelecká škola môže byť od roku 2008 poskytovateľom záujmového
vzdelávania, preto bol členmi predmetovej komisie navrhnuté zavedenie záujmového
útvaru „Koncertná a divadelná prax“ . Na záujmový útvar sa môžu prihlásiť žiaci
hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Vedúci záujmového útvaru bude
Mgr. art. Michal Matejčík. Prostredníctvom záujmového útvaru sa deti oboznámia s
úskaliami interpretovania hudobného, alebo literárneho diela na verejnosti. Systematická
príprava detí na verejné vystúpenie umožní skvalitnenie umeleckej úrovne verejných
koncertov a divadelných predstavení, ktoré škola pravidelne organizuje.
V prípade dostatočného počtu žiakov, bude možné záujmový útvar realizovať a tak
vzdelávacie poukazy, ktoré im poskytne základná škola budú môcť odovzdať základnej
umeleckej škole.
9. UZNESENIE
3
Vedúci predmetovej komisie schvaľuje:



všetky naplánované aktivity a činnosti hudobného a tanečného odboru
rozdelenie čiastkových úloh pre jednotlivých členov PK
zavedenie záujmového útvaru Koncertná a divadelná prax
Členovia predmetovej komisie berú na vedomie:






všetky naplánované aktivity a činnosti hudobného a tanečného odboru
rozdelenie čiastkových úloh pre jednotlivých členov PK
zavedenie záujmového útvaru Koncertná prax a možnosť využitia vzdelávacích
poukazov v ZUŠ
školský poriadok
počty žiakov v hudobnom a tanečnom odbore
učebné osnovy a učebné plány, ktoré sú záväzné
10. Po vyčerpaní programu vedúci predmetovej komisie zasadnutie ukončil.
Zapísal: Mgr. art. Michal Matejčík.......................................................
Overil: Mgr. Antónia Zlatohlávková....................................................
Voderady, 26. august 2011
4
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie hudobného a tanečného odboru
konaného dňa 26.8. 2011
1. Mgr. Augustín Bachratý...............................................................................
2. Mgr. art. Michal Matejčík..............................................................................
3. Mgr. Antónia Zlatohlávková ........................................................................
4. Mgr. art. Mária Miklovičová..........................................................................
5. Janka Mikušová..............................................................................................
6. Boris Červeňanský........................................................................................
7. Csaba Köböl...................................................................................................
8. Lucia Rakúsová.............................................................................................
9. Ing. Ivona Táčovská.......................................................................................
5
Download

1 Zápisnica zo zasadnutia PREDMETOVEJ KOMISIE hudobného a