Plán práce predmetovej komisie
HUDOBNÉHO A TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
Vedúci predmetovej komisie:
Mgr. art. Michal Matejčík
Členovia:
Csaba Kobol
Július Patkoló
Boris Červeňanský
Lucia Rakúsová
Hlavné ciele predmetovej komisie:






orientovať sa na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu,
podporovať a rozvíjať umeleckého nadania žiakov prostredníctvom zabezpečenia
kvalitného vzdelávania v ZUŠ,
uplatňovať progresívne metódy a formy práce,
skvalitniť prácu učiteľov prostredníctvom moderných metód vyučovania– využitie
IKT vo vyučovaní
uplatňovať v plnej miere pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na škol. rok
2010/2011
plniť všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce na príslušný školský rok
Činnosti predmetovej komisie:








usmerňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v hudobnom a tanečnom odbore,
dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a školského vzdelávacieho programu,
realizovanie vzájomných hospitácií na individuálnych a skupinových vyučovacích
hodinách členmi predmetovej komisie,
hospitačná činnosť vedúceho predmetovej komisie,
spolupráca s ďalšími vzdelávacími inštitúciami v obci – základná škola, materská
škola
spolupráca s Hudobným centrom v Bratislave pri výbere hudobnej literatúry
propagácia a prezentácia prác žiakov ZUŠ na verejnosti – koncerty, účasť žiakov na
aktivitách obce
organizovanie a zapájanie sa do súťaží a podujatí v rámci školy
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:
a) Mgr. art Michal Matejčík
a. vedúci umeleckého odboru hudobno-tanečného a dramatického
b. učiteľ hudobného odboru – klávesové nástroje
c. učiteľ teórie hudby pre pokročilých
d. správca kabinetu hudobných nástrojov a príslušenstva
e. správca knižnice
f. vedúci detského hudobného súboru
1
b) Lucia Rakúsová
a. učiteľka hudobného odboru – spev
b. učiteľka teórie hudby pre začiatočníkov
c. učiteľka tanečného odboru
c) Boris Červeňanský - učiteľ hudobného odboru – dychové nástroje
d) Csaba Köböl - učiteľ hudobného odboru – gitara
e) Július Patkoló - učiteľ hudobného odboru – strunové nástroje
Harmonogram zasadnutí PK:
1. zasadnutie - august 2010
Program zasadnutia:
 prerokovanie návrhov činností a aktivít do plánu práce školy na škol. rok
2010/2011
 prerokovanie návrhov do školského poriadku na škol. rok 2010/2011
 rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK
 spresnenie počtu prihlásených žiakov do hudobného a tanečného odboru
 prerokovanie materiálovo-technických podmienok vyučovania
 prerokovanie učebných plánov a osnov
 spresnenie termínov triednych koncertov jednotlivých tried
 spropagovanie prijímania vzdelávacích poukazov do hudobného odboru
 príprava plánu práce záujmového útvaru Koncertná a divadelná prax
 diskusia
 uznesenie
 záver
2. zasadnutie – november 2010
Program zasadnutia:
 kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
 vyhodnotenie činnosti odborov za I. štvrťrok – počet a úroveň zrealizovaných
aktivít
 vyhodnotenie úrovne triednych koncertov
 zhodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov v hudobnom
a tanečnom odbore ako podklad k I. štvrťročnej klasifikačnej porade,
 príprava vianočného koncertu
 príprava programu na vianočnú akciu organizovanú obcou
 informácie z hospitácií vedúceho PK
 návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
 diskusia
 uznesenie
 záver
2
3. zasadnutie – február 2011
Program zasadnutia:
 kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
 vyhodnotenie činnosti odborov za I. polrok – počet a úroveň zrealizovaných
aktivít
 zhodnotenie úrovne vianočného koncertu, návrhy na budúci rok
 informácie zo vzájomných hospitácií a hospitácií vedúceho PK
 kontrola pedagogickej dokumentácie – postrehy, nedostatky, usmernenia
 spresnenie počtov žiakov k II. polroku- počet odhlásených, prihlásených
 príprava výchovného koncertu pre deti materskej školy v obci
 organizovanie celoslovenskej akordeónovej súťaže
 diskusia
 uznesenie
 záver
4. zasadnutie – máj 2011
Program zasadnutia:
 kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
 príprava záverečného koncertu žiakov vrátane tanečného vystúpenia žiakov
tanečného odboru
 príprava prijímacieho konania do hudobného a tanečného odboru
 vyhodnotenie úrovne triednych koncertov
 príprava dňa otvorených dverí na ZUŠ Voderady
 návšteva muzikálového predstavenia pre žiakov tanečného odboru
 návšteva koncertu žiakov hudobného odboru
 príprava výchovného koncertu pre žiakov základnej školy
 informácie zo vzájomných hospitácií a hospitácií vedúceho PK – návrhy na
skvalitnenie práce
 usmernenie k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie – vysvedčenia
 vyhodnotenie práce predmetovej komisie za školský rok 2010/2011
 návrhy na budúci školský rok
 diskusia
 uznesenie
 záver
Vypracoval: Mgr. art. Michal Matejčík.......................................................
Schváli: Mgr. Augustín Bachratý, riaditeľ školy........................................
Voderady, 27. august 2010
3
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie hudobného a tanečného odboru
konaného dňa 27.8. 2010
1. Mgr. Augustín Bachratý...............................................................................
2. Mgr.art. Michal Matejčík..............................................................................
3. Lucia Rakúsová...............................................................................................
4. Július Patkoló..................................................................................................
5. Csaba Köböl...................................................................................................
6. Boris Červeňanský........................................................................................
4
Download

1 Plán práce predmetovej komisie HUDOBNÉHO A