INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Pre koho?
Pre všetkých absolventov deviatych ročníkov ZŠ, ktorých zaujíma práca s drevom.
Sme miestom, kde môžete naplno rozvinúť svoju zručnosť a technické myslenie.
O nás:
Naša stredná škola je výnimočná. A to najmä štvorročnými študijnými odbormi,
ktoré ponúkame žiakom deviatych ročníkov ZŠ: drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo, tvorba
nábytku a interiéru, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb, odevný dizajn, styling a marketing,
reklamná tvorba. Ale aj priateľskou atmosférou, ktorá je na našej škole samozrejmosťou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čo ponúkame?
kvalitný pedagogický zbor
veľmi dobré materiálno-technické vybavenie školy
práca vo výtvarných ateliéroch, keramická dielňa, moderne vybavené odborné učebne
konzervátorské a reštaurátorské dielne, rezbárske a modelárske dielne,
výpočtová technika s pestrou škálou softvérov
vo všetkých miestnostiach pripojenie na internet
škola má vlastné fitness a telocvičňu
okrem klasickej výučby môžu žiaci navštevovať aj záujmové krúžky ako rezbársky a modelársky,
konštrukcia nábytku, vybrané kapitoly z odboru, navrhovanie a dizajn nábytku,
kurz francúzskeho jazyka, kurz účtovníctva a iné
zapojenie do projektov, napr. Comenius, v rámci ktorých študenti spolu s pedagógmi navštevujú školy
v zahraničí a výmenné pobyty v zahraničí
žiaci pracujú v študentských firmách
naša škola každoročne organizuje zájazdy a odborné exkurzie do Francúzska, Anglicka, Rakúska, či
do Poľska, veľtrhy a výstavy s odbornou tematikou a samozrejmosťou sú aj lyžiarske zájazdy
sme usporiadatelia niekoľkých módnych prehliadok, výstav, kde žiaci môžu prezentovať svoje
práce a samozrejme aj samých seba
veľkou výhodou je rozsiahla knižnica, ktorá sa nachádza v budove školy a žiaci ju môžu využívať
bez poplatku
žiaci počas štúdia navštevujú prednášky na vysokých školách
Prečo práve naša škola?
Pretože našich absolventov pripravíme nielen na prácu vo zvolených profesiách, ale rovnako dobre aj
na štúdium na vysokej škole. A čo je najdôležitejšie, na našej škole ide predovšetkým o našich žiakov,
podporu ich kreativity a snahy.
Kontakt:
Spojená škola, Tokajícka 24, Stredná odborná škola drevárska, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/43 33 78 41, 0902 835 941
Fax: 02/ 43 33 86 68
www.tokajicka.sk
3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO
Podmienky prijatia:
Prijímacie skúšky. Podrobnosti pre prijatie budú zverejnené na www.tokajicka.sk v priebehu januára.
Dĺžka štúdia:
4 roky, štúdium je ukončené maturitnou skúškou.
Cieľ štúdia:
Absolvent študijného odboru 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo –nábytkárstvo je pripravený uplatniť
sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-profesijných a spoločenských funkciách. Vzdelanie
absolventovi poskytuje odborné vzdelanie a prípravu so širokým všeobecnovzdelávacím základom a s
odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že sú schopní uplatniť sa v
technologických, konštrukčných, hospodárskych aj obchodných činnostiach výroby priemyselného aj
individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie.
Uplatnenie absolventov:
Po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava absolvent tohto študijného odboru
prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je pripravený pracovať ako
technológ výroby nábytku, čalúneného nábytku, interiérov, ako konštruktér nábytkárskych výrobkov.
Je pripravený na vysokoškolské štúdium najmä v odbore drevárstvo ale aj v príbuzných
technických odboroch.
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Všeobecné vzdelávanie
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Etická / náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Chémia
Fyzika
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Odborné vzdelávanie
Strojníctvo
Informatika v odbore
náuka o matérií
technológia
Základy elektrotechniky
Ekonomika
Konštrukčné cvičenia
Technické cvičenia
Technické kreslenie
Prax
Grafické systémy
Spolu
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
17
3
3
1
1
2
1
2
2
2
14
2
3
2
2
5
31
2.
17
3
3
1
1
1
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
4
31
3.
14
4
4
2
1
1
2
18
1
2
3
1
1
3
2
3
2
32
4.
11
4
4
1
2
22
1
2
3
2
2
3
2
5
2
33
súčet
59
14
14
2
2
3
4
1
6
5
8
68
6
4
5
10
3
3
8
4
4
17
4
127
Download

drevárstvo a nábytkárstvo - Spojená škola Tokajícka 24