Združenie vlastníkov bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo
Hnúšťa, časť Likier
Adresa : Pavel Kyseľ Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa. Tel : 0475422597, Mobil : 0907265833.
mail : [email protected]
POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
– vo forme čiastkových schôdzí.
1.
Čiastková
schôdza
konaná
v správcovskom
zastúpení za vlastníkov s neznámym pobytom
sa uskutoční dňa 13.02.2014 t.j. v piatok o 10:30
hod. v zasadačke Lesov SR na ulici Š.M. Daxnera
č.920 v Hnúšti. (účasť známych vlastníkov nie
je nutná)
2. Čiastková
schôdza
pre
identifikovaných
vlastníkov sa uskutoční dňa 15.02.2014 t.j.
v sobotu o 10:30 hod. v zasadačke Lesov SR na
ulici Š.M. Daxnera č.920 v Hnúšti.
Štvrtok 13.02.2014
Program rokovania:
1. Prezentácia účastníkov od 10:00 do 10:30. Zahájenie.
2. Voľba predsedníctva mandátovej a volebnej komisie a návrhovej komisie, zapisovateľa, a
overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti výboru Združenia bývalých urbarialistov PS Hnúšťa časť Likier.
4. Správa OLH o hospodárení v lese za rok 2013 a plán hospodárenia v lese na rok 2014.
5. Správa mandátovej a volebnej komisie.
6. Správa dozornej rady.
7. Účtovná uzávierka rok 2013.
8. Návrh zmluvy na prechod združenia na právnu subjektivitu podľa zákona č. 97/2013 Z.z.
9. Stanovy združenia.
10. Návrh vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia v roku 2013.
11. Návrh vyplatenie odmien členov výboru.
12. Návrh finančného rozpočtu združenia na rok 2014.
13. Návrh kandidátov a priebeh volieb do orgánov výboru a dozornej rady.
14. Diskusia.
15. Vyhlásenie volieb.
16. Uznesenie.
17. Ukončenie valného zhromaždenia – občerstvenie.
Pavel Kyseľ,
predseda výboru ZVBUPS
Hnúšťa časť Likier.
Vzhľadom k tomu, že bol prijatý nový zákon NR SR č.97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách platný od 1.5.2013 je nám umožnené zvolať riadne uznášania schopné Valné
zhromaždenie a vykonať potrebné zmeny podľa hore uvedených bodov programu. V súvislosti
s bodom programu volieb Vám týmto umožňujeme prihlásiť sa prostredníctvom svojej
kandidatúry aj do priebehu volieb do orgánov výboru alebo dozornej rady.
Prosím o Vašu účasť!
Ak nebude prítomná nadpolovičná väčšina podielnikov, tak sa naše pozemkové
spoločenstvo zruší podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa
preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami
podpísané priložené splnomocnenie.
Ďalšie informácie a dokumenty si pozrite na našej internetovej stránke www.urbarlikier.eu
Download

POZVÁNKA Urbár 2014 Internet