Pozemkové spoločenstvo bývalých urabrialistov obce Liptovská Kokava
032 44 Liptovská Kokava 376
POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava zvoláva riadne
Valné zhromaždenie v zmysle Čl. V, od. 1. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov
podielov spoločnej nehnuteľnosti upravenej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách
Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 28. marca (sobota) 2015 v kultúrnom dome Liptovská
Kokava. Začiatok prezentácie bude o 10,00 hod., valné zhromaždenie začne o 11,00 hod.
(účastníkov valného zhromaždenia prosíme o dochvíľnosť !)
Program:
1) Otvorenie a schválenie rokovacieho programu
2) Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3) Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie
4) Správa mandátovej komisie
5) Správa dozornej rady
6) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Lesného hospodárskeho plánu
7) Správa o finančnom hospodárení a návrh na rozdelenie zisku
8) Oznámenie o ponuke na odpredaj vlastníckeho podielu
9) Diskusia
10) Návrh na uznesenie
11) Záver
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava
V zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v prípade Vašej neúčasti na Valnom zhromaždení, je potrebné
splnomocniť pre Vaše zastupovanie na Valnom zhromaždení zástupcu – Vami splnomocnenú osobu, aby bolo VZ
uznášania schopné a tak mohli byť prerokované a chválené všetky body programu. V prípade, že Valné zhromaždenie
nebude uznášania schopné, nebude môcť byť schválené Uznesenie z VZ a tým ani schválené a vyplatené podiely na
hospodárskom výsledku za rok 2014. Zúčastnený podielnik po ukončení Valného zhromaždenia obdrží 5.- €
SPLNOMOCNENIE
Zmocniteľ (vlastník spoločnej nehnuteľnosti): .................................................................................................
nar.: .................................... bytom: ............................................................................ týmto splnomocňujem:
meno: ......................................................... bytom: ..................................................................................... ,
aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva bývalých urabrialistov obce
Liptovská Kokava dňa 28.3.2015. Splnomocnená osoba má právo hlasovať na Valnom zhromaždení
v mojom mene tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy Pozemkového spoločenstva.
V ................................................ dňa: ....................................
.........................................
podpis zmocniteľa
Download

Pozvánka - urbarkokava.sk