ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia
Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Úhorná
konaného dňa 15. júna 2013
Prítomní: podľa prezenčných listín, ktoré tvoria prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otvorenie.
Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie.
Správa predstavenstva o činnosti za rok 2012 a plnenie rozpočtu.
Diskusia.
Informácia odborného lesného hospodára o aktuálnom stave lesa.
Diskusia.
Správa o činnosti dozornej rady a jej stanovisko k ekonomickým výsledkom za rok
2012.
8. Diskusia.
9. Návrh rozpočtu na rok 2013.
10. Diskusia.
11. Prerokovanie a schválenie stanov spoločenstva – návrh bude zverejnený na
www.psbu-uhorna.sk.
12. Diskusia.
13. Voľba členov predstavenstva a dozornej rady PSBÚ.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Uznesenia.
17. Záver.
K bodu 1:
Valné zhromaždenie ( ďalej len „VZ“) otvoril predseda predstavenstva Roman König, ktorý
na základe prezenčných listín skonštatoval, že na VZ je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých hlasov podielnikov a valné zhromaždenie je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné.
Následne prečítal program valného zhromaždenia. K programu uviedol, že v rámci bodu 3
zabudol uviesť, že zhodnotí aj plnenie uznesení z predchádzajúceho VZ. Doplnil ešte, že
v rozpočte, v časti plnenie za rok 2012 a v rovnakej položke ostatné dane a poplatky aj v roku
2013 je omylom uvedená suma 422, respektíve suma 430. Ide o čiastku ktorá už je uvedená
v položke daň z nehnuteľností a ktorá nie je súčasťou celkového súčtu. K veci tiež doplnil, že
v návrhu je oproti pôvodnej položke daň z nehnuteľností za rok 2013 uvedená skutočná suma
uhradená v roku 2013 a to suma 1 250,- EUR. Program VZ bol následne schválený.
K bodu 2:
VZ zvolilo návrhovú komisiu v zložení: König, Širilla, Helcmanovský
VZ zvolilo volebnú komisiu v zložení: Sasáková, Baranová, Gajdoš, Lendacká
VZ zvolilo mandátovú komisiu v zložení: Krompaská, Lendacká
K bodu 3:
Správu predstavenstva PSBÚ o činnosti za rok 2013 predniesol predseda predstavenstva
Roman König. Informoval tiež o plnení uznesení z VZ konaného dňa 12.5.2012.
2
K bodu 4:
Do diskusie sa prihlásil p. P. Širilla, ktorý prebral celý rozpočet a v závere svojho vystúpenia
navrhol, aby sa upravila položka výplata podielov za rok 2012 na sumu vyššiu, a aby sa
znížila položka rezervný fond za rok 2012.
Proti tomuto návrhu vystúpil predseda König, ktorý uviedol, že navrhnutá suma na výplatu
podielov je bezkonkurenčne najvyššia v histórii spoločenstva. Uviedol tiež, že vzhľadom na
možnosti ďalšej ťažby, ktorú upravil nový Plán starostlivosti o lesy na roky 2013 – 2022, kde
je na 10 rokov plánovaná ťažba v objeme 10 149 m3 dreva, je treba veľmi zodpovedne
nakladať so získanými finančnými prostriedkami.
V tomto duchu sa k veci vyjadril aj predseda dozornej rady p. Kočiš, ktorý uviedol, že je
rozumné vytvárať dostatočne veľký rezervný fond, aby bola zabezpečená činnosť
spoločenstva aj v rokoch, keď budú príjmy nižšie.
Ku zoznamom podielnikov sa vyjadrila p. Končíková, ktorá uviedla, že chápe, že zoznamy
museli byť opravené podľa evidencie katastra, ale pretože v prípade ich rodiny došlo k zápisu
na list vlastníctva č. 407 inak, ako boli dohodnutí, zodpovedá za to podľa nej urbariát.
V prípade, že sa obráti na súd, bude musieť urbariát znášať dôsledky.
K tomu uviedol predseda, že evidencia podielnikov je spracovaná podľa evidencie správy
katastra a každý sa samozrejme môže obrátiť na súd. Uviedol, že urbariát bude znášať
náklady len v prípade, že na súde neuspeje. Uviedol tiež, že viacero podielnikov s podobným
problémom, ako má p. Končíková uviedlo, že si pamätajú dohodu v tom zmysle, že na LV
407 boli zapísaní hlavne vlastníci, ktorí mali trvalý pobyt v Úhornej, alebo v Smolníku a ich
príbuzní boli evidovaní len na internom zozname urbariátu. Toto však nie je možné v súčasnej
situácii akceptovať.
V diskusii tiež vystúpil p. L. Širilla, ktorý sa vyjadril, že podľa jeho názoru je správa
predstavenstva priveľmi stručná.
Predseda König odpovedal, že to isté uviedol p. Širilla aj v predchádzajúcom roku. Uviedol
ďalej, že do správy uviedol len to, čo považoval za podstatné a potrebné a nepovažoval za
potrebné podrobne opisovať všetku prácu, ktorú je potrebné vykonať, od odvozu pracovníkov,
ktorý zalesňujú ráno o 5, cez všetky administratívne veci až po umývanie urbárskeho auta
a kosenia trávy pri budove urbariátu. Opýtal sa tiež p. Širillu, čo ešte podľa neho má byť
v správe podrobnejšie uvedené.
Na otázku p. Širilla neodpovedal.
K bodu 5:
Správu o aktuálnom stave lesa predniesol odborný lesný hospodár Ing. Ondrej Novotný.
V správe uviedol podrobnosti o hospodárení v lese.
K bodu 6:
K správe OLH neboli pripomienky. Predseda k správe len doplnil, že práve v dňoch 11.
a 12.6.2013 prebehla kontrola z Obvodného lesného úradu, ktorá kontrolovala celé
predchádzajúce 10 ročné obdobie platnosti LHP. Uviedol, že kontrola skončila v tom zmysle,
že neboli zistené žiadne porušenia zákona.
K bodu: 7:
Správu o činnosti dozornej rady a jej stanovisko k ekonomickým výsledkom za rok 2012
predniesol predseda dozornej rady Ing. Kočiš.
K bodu 8:
K správe neboli uvedené pripomienky.
3
K bodu 9:
Návrh rozpočtu na rok 2013 predniesol predseda predstavenstva. Rozpočet bol VZ schválený
s navrhnutou výškou výplaty podielov v sume 11 373,- EUR s tým, že podiely sa vyplatia
podľa zoznamu podielnikov aktuálnemu ku dňu 31.8.2013.
K bodu 10:
Diskusia k rozpočtu – bod 4.
K bodu 11:
Predseda predstavenstva a predseda dozornej rady informovali VZ o novom zákona
o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého sú povinné všetky spoločenstvá upraviť svoju
činnosť podľa nového zákona. Uviedli, že sa musí upraviť zmluva o založení ako aj stanovy
spoločenstva, pretože v opačnom prípade Obvodný lesný úrad musí vydať rozhodnutie
o likvidácii spoločenstva, ktoré neupraví svoje pomery podľa nového zákona. Predseda
predstavenstva uviedol, že na odporúčanie Obvodného lesného úradu zmluva o založení má
obsahovať len údaje, ktoré striktne zákon uvádza a ostatné podrobnosti o činnosti
spoločenstva je lepšie upraviť v stanovách spoločenstva. Stanovy spoločenstva je tiež možno
upraviť v prípade, že sa tak VZ rozhodne.
VZ preto prerokovalo návrh postupu získania súhlasu majiteľov pozemkov potrebný ako
príloha ku zmluve o založení spoločenstva a schválilo úpravu stanov a zmluvy o založení
podľa zákona č. 97/2013 Z. z..
K bodu 12:
Ku stanovám a zmluve bola pripomienka ohľadom povinného počtu členov predstavenstva,
ktoré má byť podľa nového zákona 5 členné v tom zmysle, že by to mohlo spôsobiť vyššie
náklady na chod predstavenstva.
Predseda uviedol, že nepredpokladá výrazné navýšenie týchto prostriedkov.
K bodu 13:
VZ vykonalo voľby orgánov spoločenstva na pripravených volebných lístkoch. Po vykonaní
volieb bola urna s hlasovacími lístkami odovzdaná volebnej komisii, ktorá sa odobrala
spočítať hlasy.
Volebná komisia po spočítaní hlasov oznámila výsledky VZ a uviedla mená kandidátov, ktorí
boli zvolení do predstavenstva a dozornej rady, pretože získali nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov.
VZ skonštatovalo, že orgány spoločenstva boli zvolené v zmysle zákona o pozemkových
spoločenstvách.
K bodu 14:
P. Ján Hudák položil otázku, respektíve uviedol, že sa povráva, že predstavenstvo je
nadmerne odmeňované, a že niekto za 3 hodiny práce má 400,- EUR.
K veci sa vyjadril predseda dozornej rady, ktorý uviedol, že terajšie predstavenstvo má
výrazne nižšie náklady na mzdy, ako predstavenstvo predchádzajúce, a že on ako predseda
dozornej rady má za rok zhruba 90,- EUR.
Ing. Novotný uviedol, že za hodinu práce majú členovia orgánov spoločenstva 3,5 EUR.
Predseda König uviedol, že on osobne robí všetko od spomínaného odvozu pracovníkov ráno
o 5 hod. do lesa, cez všetky administratívne záležitosti, cez nové zoznamy podielnikov, až po
kosenie okolia urbariátu a za všetko má v čistom 98,- EUR mesačne. Opýtal sa, či toto
považujem niekto za veľa, lebo podľa neho je to málo, ale napriek tomu túto prácu robí,
4
pretože ho baví. Doplnil tiež, že všetci členovia orgánov spoločenstva zodpovedajú sa mi za
seba a mali by vedieť reálne posúdiť prácu, ktorú odvedú.
K veci sa tiež vyjadrili p. Horváth a p. Širilla P., ktorí zhodne uviedli, že za odvedenú prácu
má byť adekvátna odmena, aby boli ľudia motivovaní kvalitne pracovať.
Návrh na jednotnú odmenu pre všetkých členov orgánov, ktorý predniesol p. Gajdoš, bol
vyhodnotený ako nevhodný. Ako uviedol k veci predseda dozornej rady, každý by mal
zarobiť podľa odvedenej práce. Uviedol tiež, že členovia orgánov spoločenstva si vzájomne
kontrolujú odpracované hodiny.
P. Gejza Stopko položil otázku, kto rozhodol, že sa kúpi Lada Niva a prečo nebola kúpená
Ávia. Podľa jeho názoru Niva odčerpáva peniaze a Ávia by ich prinášala.
K veci uviedol predseda, že nesúhlasí s názorom p. Stopka, že Ávia by prinášala peniaze.
Uviedol tiež, že auto bolo kúpené pretože urbariát auto potrebuje na svoju činnosť, napríklad
na odvoz pracovníkov do lesa, o kúpe auta rozhodlo predstavenstvo po porade s dozornou
radou, za tri roky sa osvedčilo a používa sa pre potreby urbariátu.
K veci tiež uviedol Ing. Novotný, že v minulom období sa auto muselo prenajímať za
nevýhodných finančných podmienok.
K bodu 15:
Ďalšie pripomienky a diskusné príspevky neboli prednesené.
K bodu 16:
Návrhová komisia prečítala návrhy uznesení. Návrhy boli VZ schválené.
K bodu 17:
Predseda predstavenstva Roman König ukončil VZ a poďakoval všetkým za účasť.
Roman König, predseda PSBU
..........................................
Mgr. Mária Krompaská, tajomníčka PSBU
..........................................
Download

Z Á P I S N I C A