Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné
Pozvánka
Vážená pani/ pán, srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie vlastníkov podielov
spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sa bude konať
dňa 30. novembra 2013 o 9.00 hod.
v kultúrnom dom v Istebnom s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prezentácia účastníkov od 9.00 do 10.00 hod.
Privítanie a schválenie rokovacieho programu
Voľba pracovných komisii, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Správa mandátovej komisie
Správa výboru o činnosti a stave spoločenstva,
Správa o finančnom hospodárení za rok 2012
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Lesného hospodárskeho plánu
Stanovisko dozornej rady k správe výboru
Prerokovanie návrhu Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej
nehnuteľnosti v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a jej
schvaľovanie.
Prerokovanie návrhu upravených stanov spoločenstva a ich schvaľovanie
Rôzne – diskusia (schválenie rozdelenia zisku, schválenie spôsobu plnenia a cenníka dreva)
Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
Záver
V Istebnom dňa 30. októbra 2013.
Predseda Spoločenstva
Hanušniak Ondrej, v. r.
Zároveň dávame do pozornosti a na preštudovanie, že na www stránke obce Istebné budú
k nahliadnutiu dokumenty a to návrhy: Zmluvy, Stanov, Rokovacieho poriadku, Volebného poriadku,
Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku.
Ak sa člen spoločenstva nemôže zhromaždenia zúčastniť, môže splnomocniť osobu aby ho na
zhromaždení zastupovala v zmysle §14, odst. 1, zákona 97/2013.
Splnomocnenie
na zastupovanie člena Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné na
Valnom zhromaždení členov spoločenstva konaného dňa 30. novembra 2013 o 9.00 hod. v kultúrnom
dome v Istebnom.
Zmocniteľ/vlastník majetku/podielu.............................................................., nar. ................
bytom ............................................................týmto splnomocňujem: meno......................................
bytom............................................................., na zastupovaní na Valnom zhromaždení Pozemkového
spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné dňa 30. 11. 2013. Splnomocnená osoba má
právo hlasovať na Valnom zhromaždení v mojom meno tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy
pozemkového spoločenstva.
V ........................................................ dňa ...................................................
Podpis splnomocňujúceho člena: ...........................................
.
Download

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov