Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo
013 02 NEDEDZA
POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Podľa Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách Vás pozývame na Valné zhromaždenie
členov spoločenstva za účelom prispôsobenia právnych pomerov spoločenstva.
Valné zhromaždenie sa uskutoční v piatok 14.2.2014 v sále kultúrneho domu v Nededzi.
Prezentácia bude od 16.00 hod., začiatok rokovania o 17.00 hod.
Program:
Otvorenie, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Správa mandátovej komisie o účasti na VZ
Prehľad nadobúdateľov vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti pristupujúcich ku
zmluve
4. Prerokovanie návrhu znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej
nehnuteľnosti v zmysle §5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej zmluva)
5. Schvaľovanie textu zmluvy
6. Prerokovanie návrhu Stanov Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo
7. Schvaľovanie Stanov
8. Voľba do výboru pozemkového spoločenstva a dozornej rady
9. Návrh uznesenia – predseda návrhovej komisie
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
1.
2.
3.
Návrh znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle
§5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách bude zverejnený:
na stránke obce www.nededza.eu
na vývesnej tabuli spoločenstva
v kancelárii spoločenstva v úradných hodinách
Upozornenie: V prípade, že právne pomery spoločenstva nebudú prispôsobené, dôjde v súlade s §31 ods.
9 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách k zrušeniu spoločenstva, preto žiadame o účasť.
Ak sa nemôžete osobne zúčastniť valného zhromaždenia, určite si svojho zástupcu písomným
splnomocnením. Zástupca môže byť len z rodinných príslušníkov alebo člen spoločenstva.
V Nededzi, dňa 21.1.2014
Peter Ďugel
predseda poz.spoločenstva
SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE
Podpísaný: .............................................................................................., dátum narodenia: .........................,
bytom:
.....................................................................................................................................
splnomocňujem:
................................................................................................, dátum narodenia: ...............................,
bytom: ........................................................................................................................., aby ma dňa
14.2.2014 v Nededzi zastupoval na VZ Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo.
V ..........................................
Dňa: ................ 2014
.......................................................
podpis
Download

Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo