MOŽNÝ VARIANT
SPLNOMOCNENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA
NA CESTU DO ZAHRANIČIA V SPRIEVODE CUDZEJ OSOBY
Ja dole podpísaný .................(meno a priezvisko)............................., nar. .......................
v .............................., adresa trvalého pobytu ........................................................................,
číslo identifikačného preukazu .................................................
týmto splnomocňujem pána/pani .................(meno a priezvisko)..........................................,
nar. ............................ v ....................................., číslo pasu ............................, adresa trvalého
pobytu ........................................................................
aby na ceste do štátu ............................... sprevádzal moje dieťa ..........(meno a priezvisko).....,
nar. ............................ v ....................................., číslo pasu ..................................................... .
Toto splnomocnenie sa vzťahuje len na vyššie uvedenú/é cestu/y a je časovo platné od dňa
.................................... do dňa ................................... .
V .......(miesto).............. dňa ..........................
................ podpis ................
Miesto na notárske / konzulárne overenie podpisu splnomocňujúcej osoby
Upozornenie:
Vzor vyššie uvedeného potvrdenia nemá právne záväznú formu a každý štát môže mať iné
požiadavky na jeho obsahovú a formálnu úpravu. Preto si treba požiadavky na náležitosti,
ktoré má potvrdenie obsahovať, preveriť pred jeho spísaním u príslušných úradov toho
cudzieho štátu, pre ktorý je určené.
STATUTORY AUTHORIZATION OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE CHILD
FOR A TRAVELLING ABROAD ACCOMPANIED BY A VICARIOUS PERSON
I undersigned ………(name)……….., born on …………….. in...................................,
with permanent address, ……………………..……….. identification card number
………………;
I authorize hereby Mr. / Ms. ………………………., born on ……………..
in..................................., with permanent address, ……………………..……….. passport
number ………………;
to accompany on the way to the state of ………………………… my child
………(name)……….., born on …………….. in..................................., passport number
……………… .
This authorization is applies only for the above mentioned trip and is valid from .….(day) ..…
to …(day)……
At ………….. on …………….
…………………………..
signature
Place for the notary or consular legalisation of the delegating person´s signature.
Note:
The model of the statutory authorization above inducted is not a legally binding form, and
each state may have other requirements for its content and form. Therefore the requirements
on the statutory authorization have to be check at the relevant authorities of the foreign
destination country.
Download

Ja dole podpísaný .................(meno a priezvisko