POZVÁNKA
Predstavenstvo Pozemkového spoločenstva Urbariát – Belá
Vás pozýva na
Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbariát Belá,
ktoré sa uskutoční dňa 21. 3. 2015 o 9,30 hod.
v kultúrnom dome v Belej – Duliciach.
09:00 hod. - 9:30 hod. prezentácia
09:30 hod. - začiatok rokovania
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Privítanie hostí a otvorenie rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Správa predsedu výboru PS Urbariát Belá o činnosti za rok 2014
Kontrola zápisu vlastníckych podielov na LV 2516 a LV 1883
Schválenie návrhu ročnej účtovnej závierky za rok 2014 a návrhu rozdelenia
hospodárskeho výsledku za rok 2014
Správa dozornej rady za rok 2014
Voľba nových členov výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva
Plán práce výboru na rok 2015
Plán činnosti dozornej rady na rok 2015
Diskusia
Návrh na uznesenie
Ukončenie rokovania a záver
Občerstvenie a výplata členských podielov
Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu hlasovania o dôležitých
bodoch programu a schvaľovaní základných koncepčných dokumentov pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou.
V prípade, že sa z dôvodu iných neodkladných povinností nemôžete osobne zúčastniť
valného zhromaždenia, podpísaním a doručením priloženého „splnomocnenia“ poverte
svojimi hlasovacími právami iného člena nášho pozemkového spoločenstva, prípadne
ktoréhokoľvek člena výboru PS. Vami podpísané „splnomocnenie“ na členov výboru PS
doručte najneskôr do 15. 03. 2015 na kontaktnú adresu : Anna Badínová, 038 11 Belá-Dulice
č. 382.
Ak dáte splnomocnenie osobe, ktorá nie je členom nášho pozemkového spoločenstva,
podpisy na „splnomocnení“ musia byť úradne overené!
V prípade, že valné zhromaždenie pre nízky počet prítomných členov nebude
uznášaniaschopné, výbor pozemkového spoločenstva zvoláva čiastkovú schôdzu ako súčasť
zasadnutia zhromaždenia, ktorá sa bude konať dňa 21. 03. 2015 o 10:00 hod.
V Belej – Duliciach dňa 16. 02. 2015
................................
predseda výboru PS
Download

POZVÁNKA na valné zhromaždenie - Belá