POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
Komposesorátu – pozemkového spoločenstva Zemianska Závada
ktoré sa uskutoční dňa 16. 02. 2014 (nedeľa) o 14,00 hod
v sále kultúrneho domu v Zemianskej Závade
13.30 – 14.00 Prezentácia
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Otvorenie
Schválenie programu VZ, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Správa o činnosti výboru od posledného VZ
Správa o finančnom hospodárení
Správa dozornej rady
Správa odborného lesného hospodára
Informácia o spôsobe využitia práva poľovníctva na poľovných
pozemkoch
9)
Schválenie dodatku č. 1 zmluvy spoločenstva s právnou subjektivitou
Komposesorátu – pozemkového spoločenstva Zemianska Závada z
dôvodu legislatívnych zmien upravujúcich činnosť pozemkových
spoločenstiev.
10)
Diskusia
11)
Návrh na uznesenie
12)
Záver
V prípade , že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, žiadame Vás o určenie Vášho
zástupcu, ktorý sa preukáže pri prezentácii plnou mocou.
tu odstrihnúť
.......................................................................................................................................................
PLNÁ MOC
Podpísaný/ á /....................................................................., č. OP: .............................................,
bytom ..........................................................................................................................................
udeľujem plnú moc pre zastupovanie na Valnom zhromaždení Komposesorátu –
pozemkového spoločenstva Zemianska Závada konanom dňa 16. 02. 2014
menovanému ...................................................................................
bytom ......................................................................................................................
V ................................................. dňa ..............................
.........................................
podpis
Pozvánka a program valného zhromaždenie Komposesorátu – pozemkového spoločenstva
Zemianska Závada spolu s Dodatkom č. 1 k zmluve o založení spoločenstva v súlade so
zákonom č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách je zverejnená k nahliadnutiu na
internetovej stránke obce Prečín: www.precin.eu.
Download

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, Komposesorátu